پایان نامه رشته حقوق : مجلس شورای ملی

ی تمام یا برخی از وظایف ضابطین را به آنان محول می نماید جزء ضابطین قضایی تلقی می شوند.   لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته حقوق  با عنایت به اینکه در ماده۱ قانون بکارگیری سلاح آمده است مامورین مسلح موضوع این قانون به منظور استقرار نظم و ادامه مطلب…

پایان نامه رشته حقوق : تیراندازی

رسیده و ناظر بر پیش بینی اعتبار لازم جهت پرداخت دیه و جبران خسارت به اشخاص بی گناه و کمک مالی به ماموران که در حین خدمت یا در ارتباط انجام وظیفه متحمل صدمات جانی یا ضرر و زیان مالی شده اند می باشد.۸-آیین نامه اجرایی بند ۵ ماده ۳ ادامه مطلب…

مقاله رایگان درباره ناباروری

شوهرش در آتش سوزانده مى‏شد و یا او را خفه کرده و به همراه شوهرش در گور مى‏نهادند و این امر نشانه اعلام وفادارى به شوهرش بود. حتى در برخى قبابل هندى زن حکم دام را داشت و در بین ورثه تقسیم مى‏شد. دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل ادامه مطلب…

مقاله رایگان درباره مسئولیت کیفری

از رابطه غیر مشروع به وجود می‏آیند، کودکان نامشروع هستند خواه از قسم اوّل باشند و خواه از قسم دوّم.در این قسمت کودکان نامشروع و احکام فقهی و حقوقی آنان بررسی می‏شود و پاسخ داده می شود که کودکان نامشروع چه کسانی هستند وآیا کودک تلقیحی و آزمایشگاهی، مشروع است ادامه مطلب…

مقاله رایگان درباره حضانت

ه در اثر تولد یکی از صلب یا بطن دیگری به وجود آمده است. این رابطه وقتی از جانب طفل، مورد نظر قرار گرفته باشد نام «نسب» را به خود می گیرد و وقتی که از طرف پدر، مورد نظر واقع شود به نام «ابوت یا رابطه پدری» و وقتی ادامه مطلب…

خرید پایان نامه : ناباروری

شوهرش در آتش سوزانده مى‏شد و یا او را خفه کرده و به همراه شوهرش در گور مى‏نهادند و این امر نشانه اعلام وفادارى به شوهرش بود. حتى در برخى قبابل هندى زن حکم دام را داشت و در بین ورثه تقسیم مى‏شد.   لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن ادامه مطلب…

خرید پایان نامه : مسئولیت کیفری

از رابطه غیر مشروع به وجود می‏آیند، کودکان نامشروع هستند خواه از قسم اوّل باشند و خواه از قسم دوّم.در این قسمت کودکان نامشروع و احکام فقهی و حقوقی آنان بررسی می‏شود و پاسخ داده می شود که کودکان نامشروع چه کسانی هستند وآیا کودک تلقیحی و آزمایشگاهی، مشروع است ادامه مطلب…

مقاله رایگان درباره وطی

دیدگاه های شرعی خود را طی مصوبه ای در سال ۱۳۶۵ (۱۹۸۶) پیرامون صور متعدد باروری های مصنوعی بیان کردند، لیکن این امر خلا قانونی کشورها را پر نمی نماید. به عنوان نمونه در کشور مصر، هیئت مشاوره اسلامی در سال ۱۹۸۰ و شورای اتحاد اسلامی در سال ۱۹۸۵ نظرات ادامه مطلب…

خرید پایان نامه : وطی

دیدگاه های شرعی خود را طی مصوبه ای در سال ۱۳۶۵ (۱۹۸۶) پیرامون صور متعدد باروری های مصنوعی بیان کردند، لیکن این امر خلا قانونی کشورها را پر نمی نماید. به عنوان نمونه در کشور مصر، هیئت مشاوره اسلامی در سال ۱۹۸۰ و شورای اتحاد اسلامی در سال ۱۹۸۵ نظرات ادامه مطلب…