بررسی رابطه وی‍ژگی های روانشناختی فرماندهان و مدیران با سبك های مدیریت مورد مطالعه دانشگاه علوم انتظامی امین- قسمت 7

مقدمه به نظر می‎رسد این نظر و تفکر قدیمی همچنان در کشور ما وجود دارد که مدیران مغز متفکر و کارکنان تنها بازوان اجرایی تلقی می‎شوند به همین سبب خودبینی و نادیده گرفتن دیگران برخی مدیران از بهره‎گیری از تجارب آنها محروم می‎سازد. نکته دیگر این است که در مدیریت ادامه مطلب…

بررسی رابطه وی‍ژگی های روانشناختی فرماندهان و مدیران با سبك های مدیریت مورد مطالعه دانشگاه علوم انتظامی امین- قسمت 2

1-3-1سئوال های تحقیق………………………………………………………………………………………………………..61-3-2. فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………61-4. تعریف مفاهیم و اصطلات کلیدی………………………………………………………………………………………….7فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق2-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….102-2. پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..11بخش اول2-3 ویژگی های روانشناختی…………………………………………………………………………………………………….152-3-1-. امیدواری……………………………………………………………………………………………………………………172-3-1-1-امیدواری در روایات اسلامی…………………………………………………………………………………..212-3-1-2-آثار و فواید امیدواری و آفات امیدواری………………………………………………………………….232-3- 1-3- فرد امیدوار چگونه فردی است؟…………………………………………………………………………242-3-2- تاب آوری……………………………………………………………………………………………………………..252-3-2-1- ویژگی‎های افراد تاب آور………………………………………………………………………………282-3-2-2- منابع تغذیه افراد تاب آور………………………………………………………………………………292-3-2-3-توصیه‎های متخصصان امر برای ادامه مطلب…