رویکردهای نظری درباره اینترنت

با توجه به ویژگی هایی که در محیط های اینترنتی وجود دارد، محیط های اینترنتی را به دو دسته می توان تقسیم کرد: محیط های تعاملی و محیط های شبه تعاملی(اسلوین، ترجمه گلیگوری، ۱۳۸۹). محیط های تعاملی در اینترنت محیط های تعاملی در اینترنت، به محیط هایی می گوییم که ادامه مطلب…