عمومی

تحقیق رایگان درباره ضریب، پراکندگی، میانگین

ضریب پراکندگی که از تقسیم انحراف معیار بر میانگین به دست میآید استفاده شده است؛ هرچه ضریب به صفر نزدیک تر باشد همگنی نظرات پاسخ گویان در این مولفه بیشتر و هرچه به 100 نزدیک تر باشد ناهمگنی نظرات بیشتر است. در اینجا ضریب پراکندگی 2/24 درصد به دست آمده که میتوان گفت نمونه در […]

عمومی

تحقیق رایگان درباره عزت نفس، دانش آموز، دانش آموزان

نتایج با توجه به دیدگاه مارسیا و اریکسون بررسی شد. تحقیق دیگری بررسی تأثیر انسجام و انعطاف پذیری خانواده بر شکل گیری هویت در نوجوانان بوسیله محمد رضا رزمی برای اخذ کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی تربیتی از دانشگاه شیراز این تحقیق به هویت یابی فرایندی خودکار و غیر ارادی نبست بلکه تحت تأثیر عوامل […]

عمومی

تحقیق رایگان درباره دانش آموز، سلامت روان، دانش آموزان

وجود نداشت . 1 ـ بین نظام ارزش نظری و هویت یابی دانشجویان به صورت کلی و دانشجویان دختر و پسر به صورت جداگانه رابطه وجود دارد . 2 ـ بین نظام ارزش اقتصادی با هویت یابی دانشجویان به صورت کلی و دانشجویان دختر و پسر به صورت جداگانه رابطه وجود دارد . 3 ـ […]

عمومی

تحقیق رایگان درباره دانش آموز، دانش آموزان، عوامل موثر

موفقیت آمیز هویت به خصوصیت وفاداری منجر می شود که عبارت از توانایی زیستن بر طبق وظیفه شناسی و ثبات قدم است علی رغم تضادهایی که ناگزیر در بین ارزشها اتفاق خواهد افتاد ( کاروروشی ببر 1996 ، به نقل از شیخ روحانی 1381 ) . طبق نظر اریکسون 1968 رشد احساس هویت حداقل 2 […]

عمومی

تحقیق رایگان درباره سلامت روان، منابع رشد، استاندارد

2001 ) . کورتینیز سه پروسه حل مسئله را جهت تسهیل در شکل گیری هویت عنوان نمود : 1 ـ خلاقیت : میزانی که فرد قادر به نوآوری و اختراع برای ایجاد متغیرهای مختلف در انتخابهای زندگی و در طی پروسه کاوش می باشد . 2 ـ قضاوت : بیانگر میزان توانایی فرد در توجه […]

عمومی

تحقیق رایگان درباره ساختار دانش، نرم افزار، عامل قدرت

شدن فرهنگ به همراه قابلیت ترویج و فراگیری آن سرنوشت دانشگاه و کلیت جامعه را به هم گره زده و بین آن دو ضمانت برقرار نموده است . در تحلیل اهمیت و ماهیت دانشگاه ارزیابی از داده ها رخداده ها نشانگر ان است که خروجی دانشگاه تا چه حد تابع داده ها است و در […]