عمومی

تحقیق رایگان درباره پژوهشگران

جهان واقعی و برای اهداف مشخص میباشد (بوروغ22، 1996). GIS یک سیستم کامپیوتری برای ورود، ذخیرهسازی، بازیابی، آنالیز و نمایش دادههای مکانی است (کلارک23، 1986). به طور کلی GIS برای جمعآوری و تجزیه و تحلیل دادههایی استفاده میشود که موقعیت جغرافیایی آن‌ها یک مشخصه اصلی و مهم محسوب میشود. وظایف یک GIS در چهار گروه […]

عمومی

تحقیق رایگان درباره کمبود منابع آب، بهبود عملکرد، کارشناسان

ی چندگانه آن از طریق افزایش تولید و کاهش تخریب مراتع با بهرهبرداری صحیح و انجام عملیات اصلاح و احیاء امری ضروری و اجتنابناپذیر است. به دلیل واقع شدن ایران در مناطق خشک و نیمهخشک کره زمین، تأمین آب شیرین سالم و کافی همواره مشکل بوده است. این واقعیت، سختی زندگی مرتعداران و مدیریت دام […]

عمومی

تحقیق رایگان درباره اطلاعات مربوط، حفاظت از آب، طول فصل رشد

زمینهای بسیاری وجود دارد، در نتیجه حداقل 5 تا 20 برابر آنچه که میتوان با آب باران موجود و آب زیرزمینی و … به زیر کشت برد، زمین موجود است. بنابراین امکان تخصیص بخشی از اراضی برای جمعآوری رواناب و سیلاب در بسیاری از این مناطق وجود دارد (طهماسبی و همکاران، 1385). جمعآوری آب باران […]

عمومی

تحقیق رایگان درباره دوره بازگشت، درجه حرارت

………………………………………………………………………………………………………………………………..60 3-3-2- حداکثر بارش 24 ساعته …………………………………………………………………………………………………………..60 3-3-3- شدت بارندگی …………………………………………………………………………………………………………………………….61 3-4- نتایج مطالعات شدت بارش …………………………………………………………………………………………………………….62 3-5- تیپهای اراضی ……………………………………………………………………………………………………………………………….65 3-6- نقشههای سنگشناسی و حساسیت سازندها به فرسایش ……………………………………………………………..65 3-7- نتایج مطالعات نفوذپذیری خاک …………………………………………………………………………………………………….67 3-8- تعیین گروههای اصلی خاک به روش SCS …………………………………………………………………………………..71 3-9- نقشه شاخص پوشش گیاهی ………………………………………………………………………………………………………….72 3-10- نتایج بررسی واحدهای […]

عمومی

تحقیق رایگان درباره دوره بازگشت، سلسله مراتب، درجه حرارت

………………………………………… 6 1-4- مزایای بهرهگیری از سیستمهای استحصال آب ……………………………………………………………………………..10 1-5- سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS…………………………………………………………………………………………………… 11 1-5-1- تعریف GIS …………………………………………………………………………………………………………………………………12 1-5-2- مزایای استفاده از GIS……………………………………………………………………………………………………………….12 1-6- مرور منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………13 1-7- طبقهبندی روشهای استحصال آب باران و سامانه سطوح آبگیر……………………………………………………16 1-8- انواع سازههای استحصال آب ………………………………………………………………………………………………………….18 فصل دوم: مواد و روش تحقیق 2- مواد و روش […]

عمومی

پایان نامه رایگان درباره بن‌علی، the، of

آورد.ص35 2ـ ازدواج رمله کبریبنت علی و ام سعید با معاویه بن‌مروان بن‌حکم بن‌العاص ص35 3ـ ازدواج فاطمه بنت علی با منذربن عبیدهبن الزبیر بن‌العوام و عثمان و کنده را آورد که در کودکی در گذشتند ص35 (ابن ابی‌الدنیا هم این گزارش را آورده است.) 4ـ ازدواج ام الحسین بنت حسن (علیه السلام )با عبدالله […]

عمومی

پایان نامه رایگان درباره ج2،، ج3،، جعفریان،

کتاب تاریخ اسلام تا سال چهلم هجری، به نقل از مجمع البیان، ج7، ص206 52. همان، ص275. 53. همان به نقل از ابن‌سعد، ج3، ص274. 54. همان به نقل از الاغانی، ج16، ص83. .55ذاکری. ج2، ص553 به نقل از سفینه البحار، ج2ص133. 56. جعفریان، تاریخ اسلام تا سال چهلم هجری، ص474. به نقل از اعیان […]

عمومی

پایان نامه رایگان درباره امام صادق، امام سجاد، طلاق

ی بود در کودکی در گذشتند.442 امام محمد باقر در زمان حیات پنجاه و هفت ساله خود همسران آزاد و کنیزهایی اختیار کردند و از آنان فرزندانی داشتند از همسران امام. 1ـ ام فروه دختر قاسم بن‌محمدبن ابیبکر بود و مادر ام فروه اسماء دختر عبدالرحمن بن‌ابی‌بکر و مادر قاسم بن‌محمدبن ابی‌بکر شهر بانویه443 ام […]

عمومی

پایان نامه رایگان درباره حوزه و دانشگاه، فرهنگ و تمدن، نهج البلاغه

دمشقی،البدایه والنهایه،دارالفکر،بیروت،بی تا. 8. ابن منظور، ابوالفضل جمال الدین محمدبن مکرم بن منظور الافربقی، لسان العرب ج2، چاپ بیروت، سال 1374-1375 . 9. ابن همام اسکافی، محمدبن همام بن‌سهیل اسکافی، منتخب الانوار فی تاریخ ائمه اطهار، دلیل ما، قم 10. ابن‌ابی‌الثلاج، تاریخ اهل بیت، (325ق)، یک جلد، ال بیت، قم، 1410ق. 11. ابن‌ابی‌الحدید، شرح نهج […]