دانشجویی

 اکوتوریسم

 اکوتوریسم اکوتوریسم، مفهوم نسبتا جدیدی است که هنوز هم اغلب درست درک نشده است و صحیح به کار نمی رود اکوتوریسم که ازEcological-Tourism  گرفته شده است در ادبیات فارسی حهانگردی،زیست محیطی طبیعت گردی نام گرفته است، بدان مفهوم که محیط یا طبیعتی که نه تنها یک جهانگرد بلکه سایر انسانها نیز در آن زندگی می […]

دانشجویی

جرایم مربوط به‌ ثبت‌ اسناد و پیشگیری از جرایم ثبتی

این جرم از جمله جرایم مربوط به‌ ثبت‌ اسناد بوده و به همانند دیگر‌ جرایم، دارای ارکـانی‌ اسـت‌ کـه‌ عبارتند از: رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی. رکن قانونی: مـاده ۲۶ قانون دفاتر اسناد رسمی، رکن‌ قانونی‌ جرم مورد بحث را تشکیل می‌دهد. رکن‌ مادی: این‌ رکن دارای اجزایی‌ است‌ کـه در ذیـل بـه […]

دانشجویی

سیستم مدیریت زیست محیطی تامین کنندگان

  شرکت های BMW بین سال های ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹ سیستم مدیریت زیست محیطی خود را بر اساس استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ و سیستم مدیریت زیست محیطی تمرکز کرده است. در شروع پروژه ۵۰ تامین کننده برتر (که دارای بیشترین حجم فروش قطعه به شرکت می باشند) به یک کارگاه عملی دعوت شده و سعی شده […]

دانشجویی

برنامه ریزی و کنترل پروژه:

مجموعه ای از اقدامات و فعالیتهایی که شروع و خاتمه معینی دارند و با انجام آنها، تمام یا بخشی از فرآیند تهیه اطلاعات ورودی یا پردازش اطلاعات سیستم خروجی برنامه ریزی و کنترل پروژه اجرا می شود. شرح خدمات نهادها برنامه ریزی و کنترل پروژه را تشکل می دهند. زیر پارامترهای موثر در این آیتم […]

دانشجویی

مدلسازی اطلاعات ساختمان

تاریخچه مدلسازی اطلاعات ساختمان بطور خلاصه می­توان گفت که پیشینه تحقیقات انجام شده در زمینه سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) دارای چهار بخش اصلی زیر است که در ادامه هریک از این بخشها توضیح داده شده است. طراحی اصلی روش دوبعدی CAD اولیه روشهای متداول طراحی مدلسازی اطلاعات ساختمان طراحی اصلی تا اواسط قرن نوزدهم […]

رشته حقوق

مهر فراتر از عوض قراردادی

با توجه به اینکه حقوق مدنی ایران بر اساس فقه امامیه تنظیم شده است، در بیشتر موارد اظهارنظرها ی حقوقدانان با توجه به دیدگاه فقیهان امامیه سامان می گیرد. برای نمونه، می توان در این زمینه به بحث : مهریه اشاره کرد؛ صاحب جواهر در تعبیری درباره ماهیت مهریه می گوید: «مهر حق حقیقتاً عوض […]

رشته روانشناسی

رویکردهای نظری درباره اینترنت

با توجه به ویژگی هایی که در محیط های اینترنتی وجود دارد، محیط های اینترنتی را به دو دسته می توان تقسیم کرد: محیط های تعاملی و محیط های شبه تعاملی(اسلوین، ترجمه گلیگوری، ۱۳۸۹). محیط های تعاملی در اینترنت محیط های تعاملی در اینترنت، به محیط هایی می گوییم که در آن کاربران می توانند […]

رشته حقوق

اصل مدیونیت -مقایسه اصول حاکم بر این اسناد در لایحه جدید قانون تجارت و کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰و۱۹۳۱ و قانون نمونه آنیسترال

  در حقوق مدنی پرداخت مال، دلیل بدهکاری نیست. زیرا پرداخت مال ممکن است تحت عناوینی از قبیل قرض، عاریه، امانت و غیره باشد. در ماده ۲۶۵ قانون مدنی آمده است: «هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد […]

رشته حقوق

آمره بودن قواعد مربوط به صلاحیت

  آمره بودن قواعد مربوط به صلاحیت قوانین یا امری هستند و یا تفسیری،یعنی یا رعایت آن ها الزامی است و یا اختیاری،مباحث مربوط به صلاحیت آن هم کیفری از جمله قواعد الزامی است که فقط توسط مقنن پیش بینی شده و طرفین دعوی اختیاری ندارند،چون جرم مربوط به نظم عمومی جامعه و حاکمیت کشور […]