پایان نامه حقوق

خرید پایان نامه : حضانت

ه در اثر تولد یکی از صلب یا بطن دیگری به وجود آمده است. این رابطه وقتی از جانب طفل، مورد نظر قرار گرفته باشد نام «نسب» را به خود می گیرد و وقتی که از طرف پدر، مورد نظر واقع شود به نام «ابوت یا رابطه پدری» و وقتی که از جانب مادر متوجه […]

پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه حقوق درباره : محرمات

از توریه نشده است. ممکن است گفته شود اطلاق حدیث رفع و یا اطلاق شهرتها و معاقد اجماعات حمل بر صورت عجز از توریه (به علت جهل و یا ترس)می شود، در پاسخ باید گفت این احتمال بعید است؛ چراکه حمل بر فرد نادر است (زیرا به طور غالب امکان توریه وجود دارد). اما چنانچه […]

پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه حقوق درباره : وابستگی اقتصادی

زوجه‌اش را طلاق دهد و هم خانه‌اش را بفروشد. این مورد هم مشمول احکام اکراهی است. 3- مکرَه واحد و مکره علیه متعدد است، اما به نحو تخییری ؛ همچون اکراه بر بیع یا اجاره خانه. این مورد مشمول احکام اکراهی است. 4- مکرَه متعدد و مکره علیه واحد است؛ یعنی همه باید مورد اکراه […]

پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه حقوق درباره : مطالعه تطبیقی

و این نیاز، ممکن است برای رفع ضرر از ترک معامله و یا دفع ضرر دیگری باشد. اولی مورد اکراه و دومی مورد اضطرار است. 6- مکره استقلال در تصرف ندارد؛ اما مضطر مستقل در تصرف است. مطابق این نظر، مضطر چون استقلال خود را در تصمیمگیری از دست نمی‌دهد، بر اساس قاعده، رضای معاملی […]

پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه حقوق در مورد سوء مصرف مواد

می‌شود حال چنان چه آسیب وارد بر فرد از هم‌نوعِ خود ناشی شده باشد، وی را باید قربانیِ یک رفتار انسانی دانست. در عرصه‌ی علوم جنایی و جرم‌شناسی، هرگاه این رفتار انسانی ویژگی مجرمانه داشته باشد شخص آسیب‌دیده، بزه‌دیده نامیده می‌شود.” “بزه‌دیده شخصی است که به دنبال ارتکابِ یک جرم، به آسیب بدنی یا روانی، […]

پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه حقوق در مورد دادرسی عادلانه

کرامت افراد، دل مشغولی سیاست‌گذاران کیفری است، در هر مورد از جرم‌انگاری، باید چنان مصلحتی در حمایت از حقوق و آزادی‌های افراد وجود داشته باشد که بر مفسده ناشی از محدود کردن این حقوق و آزادی‌ها چیرگی داشته باشد. در واقع جرم‌انگاری بایستی، باعث افزایش حرمت و حیثیت شهروندان باشد.” در واقع اگر چه در […]

پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه حقوق در مورد مبارزه با قاچاق

تعیین نموده بود.اگرچه قانون‌گذار، در قانون 1376، به مسئله‌ی درمان توجه نشان داده بود ولی باز رویکرد کیفر گرایانه‌ی خود را در ماده‌ی 16 به منصه‌ی ظهور رساند تا نشان دهد از رویه‌های گذشته‌ی قانون‌گذاری عدول نکرده و همچنان به سرکوب اعتیاد اعتقاد دارد.اما در ماده‌ی 40 الحاقی این قانون، فهرست مواد اعتیادآوری را که […]

پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه حقوق در مورد اسناد بین‌الملل

کیفر“منظور از هزینه‌های انسانی عبارت از نقص و صدمه‌ی جسمی و روحی به مرتکب به موجب اعمال مجازات مثل طرد مرتکب و خانواده ی وی و یا برچسب خوردن آن‌ها به عنوان «افراد بد و منفی» در جامعه است و منظور از هزینه‌ی مادی نیز مخارج لازم برای اجرا و اعمال آن باشد که شامل […]

پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه حقوق در مورد مبارزه با قاچاق

صدور آراء مربوط به جرایم موادمخدر آن‌ها را تحت عنوان‌های خاص و مستقل قانونی مورد توجه قرار می‌دهد. برای مثال در مورد اتهام حمل موادمخدر همین عنوان قانونی را مورد حکم قرار می‌دهد.بنابراین به نظر می‌رسد که یک نیاز مبرم به توجه به مفهوم قاچاق موادمخدر و تعریف صریح و روشن از آن در رویه‌ی […]