بررسی دیدگاه دانشجویان در خصوص پدیده جهانی شدن از لحاظی چند مهم و ضروری جلوه می نماید. جهانی شدن به عنوان روندی از دگر گونی ،از مرز های سیاست ،و اقتصاد فراتر می رود و علم و فرهنگ و کسب زندگی را نیز در بر می گیرد از این جهت جهانی شدن پدیده ای است که قابل تسری به اشکال گوناگون عمل اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و حقوقی ،فرهنگی ،نظامی ،تکنولوژی وهم چنین عرصه های مختلف عمل اجتماعی نظیر محیط زیست است بنا براین تحقیق در این حیطه بسیار ضروری به نظر می رسد و از آ ن جایی که قشر دانشجو هم یک قشر تاثیر گذار و سازنده کشور خصوصا آینده آن است دیدگاه و نظر آنها در این مورد بسیار مهم و تاثیر گذار است ، در این خصوص باید گفت عصری که ما در آن زندگی می کنیم عصر جهانی شدن است با چهره های متنوع و رنگارنگ و بالایه های پیچیده که هر دم به صورتی جلوه گر می شود نیاز به سرمایه گذاری کلان و بهینه در این بخش دارد . پس تحقیق در این حیطه بسیار ضروری به نظر میرسد جهانی شدن فرایندی است که تمام سطوح مادی و معنوی زندگی انسان را تحت تاثیر قرار داده است. بطوریکه ، همه عرصه های گوناگون اجتماع انسان را به چالش می کشاند. بنابراین جهانی شدن در جامعه کنونی به امری اجتناب ناپذیر، مهم و گسترده بدل شده که هیچ حد و مرزی نمی شناسد و به سرعت در حال نفوذ در سرتاسر جوامع است.
این رابطه منابع مختلفی نشر یافته است تا به این وسیله اطلاعات بیشتری به جهانیان داده شود برای
اینکه بدانند در این موج خروشان چگونه و به چه صورت شناور باشند تا از معرض غرق شدن تا حدی
درامان بماند.
ما در این پژوهش به بررسی بیشتر این پدیده از نگاه دانشجویان و ابعاد آن با هدف آگاهی بخشی بیشتر می پردازیم از آن جایی که قشر دانشجو یک قشر مهم و تاثیر گذار بر جامعه است خصوصا آینده جامعه و کشور و جهانی شدن فرایندی اجتناب ناپذیر و تا ثیر گذار بر تمامی جوامع بشری است تبین نگرش دانشجویان از اهمیت و ضرورت ویژه ای برخوردار است.
۴-۱- اهداف پژوهش
۱)بررسی رابطه بین رشته تحصیلی دانشجویان و نگرش نسبت به جهانی شدن
۲)بررسی رابطه بین پایگاه اقتصادی اجتماعی دانشجویان و نگرش نسبت به جهانی شدن
۳)بررسی رابطه بین نگرش گروه دوستان و خانواده و نگرش دانشجویان نسبت به جهانی شدن
۴)بررسی رابطه بین رضایت مندی از شرایط اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور و نگرش نسبت به پدیده جهانی شدن
*بررسی جهانی شدن و تاثیر آن به فرهنگ های بومی و محلی (بنابر دیدگاه دانشجویان )
*بررسی جهانی شدن و تاثیر آن بر اقتصاد کشور ها خصوصا کشور های موسوم به جهان سوم (بنابر دید گاه دانشجویان )
*بررسی جهانی شدن و تاثیر آن بر روابط اجتماعی و مولفه های اجتماعی (بنابر دیدگاه دانشجویان )
اهداف کاربردی:
تجربه محلی درعرصه جهانی شدن : نگرش دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی واحدبندرعباس نسبت به پدیده ی جهانی شدن درسال۱۳۹۱روشن گرددتاازاین طریق نگرش دانشجویان به این پدیده ناگزیرجهانی مشخص گرددکه تاچه اندازه ابعاداین پدیده برنگرش دانشجویان درحوزه
سیاسی،فرهنگی،واجتماعی…تاثیرمیگذاردوباآگاهی نسبت به نقاط ضعف وقوت این پدیده
روبروگردندوباجذبنکاتمثبت آن بانکات منفی آن برخوردی صحیح داشته باشند.
۵-۱- فرضیه ها و سوالات تحقیق:
سوالات
۱-جهانی شدن چیست و چه ابعادی را در بر می گیرد؟
۲-عوامل اصلی جهانی شدن چیست؟
۳-میزان تأثیرپذیری از فرایند جهانی شدن به چه عواملی بستگی دارد؟
۴-جهانی شدن در کدامیک از حوزه های زندگی (اقتصاد- فرهنگ- روابط اجتماعی) جوامع و خانواده ها بیشتر نمود دارد؟
۵-آیا جهانی شدن وحدت و یکپارچگی بین ملت ها ایجاد می کند؟
۶-آیا ارزش های فرهنگی و فرهنگ های بومی و محلی جوامع از پدیده ی جهانی شدن تأثیر می پذیرد؟
۷-آیا فرایند جهانی شدن اقتصاد کشور را تهدید می کند یا خیر؟
فرضیه ها
به نظر می رسد که در نگرش افراد نسبت به جهانی شدن میان جهانی شدن و تضعیف فرهنگ های بومی و محلی رابطه وجود دارد.
به نظر می رسد که در نگرش افراد نسبت به جهانی شدن میان جهانی شدن و تورم اقتصادی
رابطه وجود دارد.
به نظر می رسد که جهانی شدن بر نحوه ی دینداری و نوع لباس و پوشش افراد تأثیر دارد.
به نظر می رسد که میان جهانی شدن و سطح روابط خانوادگی افراد جامعه رابطه وجود دارد.
به نظر می رسد که جهانی شدن بر سطح تحصیلات و فضای آموزشی عالی تأثیر دارد.
به نظر می رسد که میان جهانی شدن و رسانه های ارتباط جمعی رابطه وجو دارد.
۷ -به نظر می رسد بین نگرش گروه دوستی و نگرش جوانان به جهانی شدن رابطه وجود دارد
۸-به نظر میرسد بین میزان آگاهی از مفهوم جهانی شدن و نگرش دانشجویان نسبت آن رابطه وجود دارد
۹-به نظر می رسد بین نگرش فرهنگی خانواده (والدین) و نگرش دانشجویان نسبت به پدیده جهانی شدن رابطه وجود دارد
۱۰-به نظر می رسد بین رضایت جوانان از کشور و نگرش آنان به جهانی شدن رابطه وجود دارد
۱۱-به نظر می رسد بین پایگاه اقتصادی-اجتماعی جوانان و نگرش آنان نسبت به جهانی شدن رابطه وجود دارد
۶-۱-تعریف عملیاتی متغیرها
۱-آداب و رسوم ، Mores
به‌طور کلی ، آداب و رسوم ، شامل شیوه‌های زندگی ، عادات و رسوم خاص یک ملت ، مردم و یا یک جماعت می‌شود. آداب و رسوم همچنین دارای ابعاد الزام و رضای عمومی شرکت ‌کنندگان در حیات اجتماعی نیز هست.
از دیدگاه جامعه شناسی ، آداب و رسوم رایج را می‌توان چنین تعریف کرد:
۱. مدل‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها
ی اساسی و مهم رفتار که افراد به اجبار در یک محیط اجتماعی می‌پذیرند.
مجموع رفتارهائی که به‌ صورت عادت در ‌آمده‌اند و افراد متعلق به‌ یک طبقه به انجام می‌رسانند و جامعه نیز در ترتیب ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌های او ، برای آنان معنائی نهان قائی است. تخطی در رعایت آداب و رسوم رایج ، تقبیح افکار عمومی و در مواردی ، تعقیب افراد را با استناد به قوانین مدنی ، موجب می‌شود
رسانه های جمعی
رسانه های جمعی مانند( رادیو،تلویزیون،اینترنت،ماهواره،روزنامه…) با تحولاتی که در جنبه های مختلف از بعد فن آوری تجهیزاتی و حجم و روش داشته اند به عنوان حاملان و منتقل کنندگان پیام می توانند در ساخت فرهنگ عمومی باورها و افکار عمومی موثر باشند. آنها بدون در نظر گرفتن مرزهای جغرافیایی عقیدتی و فرهنگی امکان حضور را در همه نقاط جغرافیایی پیدا کرده اند. این بحث مورد قبول و پذیرش همه دست اندرکاران امر فرهنگ است .
ارزش های اجتماعی
واژه ارزش (value) در معنایی که امروز برای آن متداول است، کاربردی است نسبتا جدید و به نظر می رسد اساسا پیش از نیمه دوم قرن ۱۹ واژه ارزش با این معنا به کار نمی رفته است. در گذشته این واژه با مفهومی مادی و اقتصادی و کمی و سنجشی به کار می رفت
و متوجه مقدار و کمیت، نسبت به مقداری دیگر یا مقدار معیار بود.
کاربرد واژه ارزش در مفهوم معنوی ابتدا یک کاربرد استعاری بود. یعنی همانگونه که برای امور مادی ارزش قائل می شدند همین واژه را به گونه ای استعاری برای امور معنوی نیز به کار گرفتند. به تدریج این کاربرد استعاری چنان بر کاربرد اصلی غلبه پیدا کرد که حتی امروز گاه ارزش را صرفا در مفهوم معنوی آن به کار می گیرند و فراموش می شود که ارزش فقط در فلسفه مطرح نیست و یکی از مباحث مهم اقتصاد نظری نیز هست. تا این که مثلا گاهی گفته می شود ما دنبال مادیات نیستیم و دنبال “ارزشها” هستیم که منظور البته همان ارزشهای معنوی است (فاطمی، ۱۳۸۵: ۹).
ارزش از بنیادی ترین عوامل در تبیین اندیشه، عمل یا اعمال فرد و همچنین شکل گیری حیات اجتماعی است. فرهنگ فلسفی لالاند (laland) چهار معنای متفاوت در ارتباط با چهار ویژگی اشیاء از جهت ارزش گذاری می بیند:
اینکه تا چه حد مورد آرزو و علایق فرد یا معمولا گروهی از افراد است.
• اینکه تا چه حد شایستگی چنین علایقی را داراست.
• اینکه تا چه حد هدفی را برآورده می سازد.
• اینکه در یک گروه اجتماعی درزمانی خاص، تا چه حد امکان مبادله آن با مقداری معین از کالایی به عنوان واحد اندازه گیری بها وجود دارد (ساروخانی، ۱۳۷۵: ۹۰۹).
واقعه یا چیزی که مورد اعتنای جامعه قرار گیرد ارزش اجتماعی نام دارد. ارزش اجتماعی انگیزه گرایش های اجتماعی (social attitudes) می شود. گرایش های اجتماعی تمایلاتی کلی هستند که در فرد بوجود می آیند و ادراکات و عواطف و افعال او را در جهات معینی به جریان می اندازند. گرایشی که با عواطف بسیار شدیدی همراه باشد عقده (complex) خوانده می شود و گرایشی که جنبه ادراکی آن ضعیف باشد ولی سخت ریشه دار و استوار شده باشد، تعصب یا پیش داوری (prejudice) نام می گیرد. در هر مورد از آمیختن گرایش های اجتماعی گوناگون عقیده عمومی ناشی می شود. عقیده عمومی قضاوتی است مورد قبول عامه که هم جنبه عاطفی و هم جنبه ادراکی دارد و از تعصب برکنار نیست. عقیده عمومی اگر به شدت تعمیم یابد و ریشه دار شود، به صورت اجماع یا وفاق عمومی در می آید (اگ برن و نیم کف، ۱۳۸۰: ۱۸۸).

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در اینجا بهتر است واژه ارزش و هنجار را از هم متمایز کنیم:
• ارزش آن چیزی است که یک فرد می گوید خوب است یا بد.
• ارزش اجتماعی آن چیزی است که اکثریت یک گروه یا جامعه می گویند خوب است یا بد.
تفاوت دو جمله بالا در این است که فرد ممکن است در پی ارزشهایی باشد که برای دیگران ارزش نباشند، یعنی “اجتماعی” نباشند، مثلا لوط در بین قومش یا سقراط یا بسیاری دیگر از افراد که به دنبال ارزشهای والایی بوده و هستند که اکثریت جامعه در پی آن نیست. ارزشها منشاهای مختلف دارند (نیازها، هنجارها، کمیابی …) یک از منشاهای پیدایش ارزش، هنجارها هستند. هنجار آن قاعده، رفتار یا خصوصیتی است که اکثریت یک گروه یا جامعه به آن عمل می کنند یا می پذیرند و عدم پیروی از آن مجازات و توبیخ (بیشتر غیر رسمی) در پی دارد. این به این معنی است که عمل نکردن به هنجار “بد” است، یعنی “بی ارزش” است و پیروی از هنجار “خوب” و “باارزش”. از اینجاست که هنجارها یکی ازعلل پیدایش ارزشها هستند. ما ارزشها از منشاهای دیگر نظیر “نیاز” و “کمیابی” نیز پدید می آیند. مثلا نیاز جنسی، جنس مخالف و گرسنگی، غذا را باارزش می کند و کمیابی طلا و جوهرات را. در عین حال نیروی هنجاری در پیدایش ارزشها بسیار موثرترند. مثلا انسانها در صورت فشار هنججواهر و یا خوردن یک نوع غذا (مثلا گاو) یا حتی ازدواج (مثلا راهبه ها) صرف نظر می کنند و یا برعکس در صورت فشار هنجاری، مغایر نیاز فطری خالکوبی می کنند و قمه می زنند و کارهای دیگر که ماهیتا ارزش واقعی ندارند و فقط به علت میل به پیروی از هنجار باارزش می شوند. برعکس این فرایند نیز بسیار پیش می آید که یک ارزش والا در یک جامعه فاسد به هنجار تبدیل نمی شود و لذا باارزش یا به طور خلاصه “ارزش” نمی شود. این به این معنی است که آن ارزش والا فراگیر و همه گیر نشده است، یعنی به هنجار تبدیل نشده است.
به عبارت دیگر فقط وقتی یک ارزش به هنجار تبدیل شد، یعنی وقتی اکثریت یک جامعه یک پدیده را باارزش تلقی نمودند، آن پدیده به ارزش اجتماعی یا ارزش هنجار شده تبدیل می گردد. اما هر چه که ماهیتا باارزش باشد (مانند اکسیژن و استنشاق هوای خوب)، الزاما به ارزش اجتماعی تبدیل نمی شود. کما اینکه در یک جامعه یا یک گروه بسیاری سیگار می کشند، یعنی درست برعکس این ارزش عمل می کنند. چرا؟ برای اینکه آن سیگار که ماهیتا ارزش منفی دارد مضر است، از طریق هنجار فراگیر می شود. لذا پدیده هایی که ماهیتا ارزش واقعی دارند نیز فقط وقتی به ارزش اجتماعی تبدیل می شوند، که رهبران آن جامعه بتوانند آن ارزش را در جامعه اشاعه دهند و به هنجار تبدیل نمایند، به طوریکه عدم پذیرش درونی و عدم رعایت آن توبیخ های درونی و غیر رسمی از جانب بقیه اعضاء جامعه در پی داشته باشد. اما در مقابل هر چه که هنجار شد چه ماهیتا باارزش باشد و چه بی ارزش، از نظر اکثریت اعضاء جامعه باارزش (یعنی به ارزش اجتماعی تبدیل) می شود، چه هنجارها برای یک جامعه مفید باشند مانند: اعتقادات جمعی، ایثار … و چه مضر مانند تریاک کشیدن و خالکوبی در برخی گروه ها (رفیع پور، ۱۳۸۷: ۱۶۲و۱۶۳).
جنگ نرم
این نوع جنگ از فروپاشی شوروی شروع و تاکنون ادامه داشته و متکی بر تهدیدات نرم و قدرت نرم فرهنگی و اجتماعی است.آمریکایی ها با استفده از این نوع جنگ تاکنون موفق به تغییر چندین رژیم سیاسی در کشورهای مورد نظر شدند. انقلاب های رنگی که در چندین کشور بلوک شرق و شوروی سابق رخ داد،در واقع نمونه ای از جنگ نرم است. آمریکایی ها با بهره گرفتن از قدرت نرم موفق به تغییر رژیم های سیاسی در کشورهایی چون لهستان،گرجستان، چک اسلواکی، قرقیزستان، اکراین و تاجیکستان گردید. در تمامی این دگرگونی های سیاسی بدون استفاده از ابزار خشونت و صرفا با تکیه بر قدرت نرم و ابزار رسانه، با تغییر در ارزش ها و الگوهای رفتاری از رژیم های سیاسی حاکم مشروعیت‏زدایی گردید و از طریق جنبش‏های مردمی و ایجاد بی ثباتی سیاسی، قدرت سیاسی جابه جا شد.
جنگ نرم در قالب‏های مختلف مثل : انقلاب مخملی ، انقلاب های رنگی (انقلاب نارنجی و…)، عملیات روانی ، جنگ رسانه‏ای، با بهره گرفتن از ابزار رسانه‏ای ( رادیو ، تلویزیون، روزنامه و امثال آن) و … توانست نظام سیاسی بعضی از کشورها ـ مانند اوکراین و گرجستان ـ را تغییر دهد.
۷-۱- تعریف جنگ نرم
مفهوم جنگ نرم (Soft Warfare) در مقابل جنگ سخت (Warfare Hard) است و تعریف واحدی که مورد پذیرش همگان باشد ندارد.
«جان کالینز» تئوریسین دانشگاه ملی جنگ آمریکا، جنگ نرم را عبارت از “استفاده طراحی شده از تبلیغات و ابزارهای مربوط به آن، برای نفوذ در مختصات فکری دشمن با توسل به شیوه هایی که موجب پیشرفت مقاصد امنیت ملی مجری می شود”، می داند.
ارتش ایالات متحده آمریکا در آیین رزمی خود آن را بدین صورت تعریف نموده است: “جنگ نرم، استفاده دقیق و طراحی شده از تبلیغات و دیگر اعمالی است که منظور اصلی آن تاثیرگذاری بر عقاید، احساسات، تمایلات و رفتار دشمن، گروه بی طرف و یا گروه های دوست است به نحوی که برای برآوردن مقاصد و اهداف ملی پشتیبان باشد”.با عنایت به تعاریف فوق، معروفترین تعریف را به جوزف نای، پژوهشگر برجسته آمریکایی در حوزه “قدرت نرم” نسبت می دهند. وی در سال۱۹۹۰ میلادی در مجله “سیاست خارجی” شماره ۸۰ ، قدرت نرم را “توانایی شکل دهی ترجیحات دیگران” تعریف کرد. تعریفی که قبل از وی «پروفسور حمید مولانا» در سال۱۹۸۶ در کتاب “اطلاعات و ارتباطات جهانی؛ مرزهای نو در روابط بین الملل” به آن اشاره کرده بود.
با این وجود مهمترین کتاب در حوزه جنگ نرم را جوزف نای در سال۲۰۰۴ ، تحت عنوان “قدرت نرم؛ ابزاری برای موفقیت در سیاست جهانی” منتشر نمود.
بنابراین جنگ نرم را می توان هرگونه اقدام نرم، روانی و تبلیغات رسانه ای که جامعه هدف را نشانه گرفته و بدون درگیری و استفاده از زور و اجبار به انفعال و شکست وا می دارد. جنگ روانی، جنگ سفید، جنگ رسانه ای، عملیات روانی، براندازی نرم، انقلاب نرم، انقلاب مخملی، انقلاب رنگی و… از اشکال جنگ نرم است .
به عبارت دیگر جنگ نرم مترادف اصطلاحات بسیاری در علوم سیاسی و نظامی می باشد. در علوم نظامی از واژه هایی مانند جنگ روانی یا عملیات روانی استفاده می شود و در علوم سیاسی می توان به واژه هایی چون براندازی نرم، تهدید نرم، انقلاب مخملین و اخیراً به واژه انقلاب رنگین اشاره کرد.در تمامی اصطلاحات بالا هدف مشترک تحمیل اراده گروهی بر گروه دیگر بدون استفاده از راه های نظامی است.
در یک تعریف کامل تر می توان گفت، جنگ نرم یک اقدام پیچیده و پنهان متشکل از عملیات های سیاسی، فرهنگی و اطلاعاتی توسط قدرت های بزرگ جهان برای ایجاد تغییرات دلخواه و مطلوب در کشورهای هدف است
درآمد
عبارت از افزایش ناویژه سرمایه در اثر فعالیت های واحد تجاری می باشد . درآمد در نتیجه فروش کالا ، ارائه خدمات به مشتریان ، اجاره دادن دارایی ، وام دادن پول و


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *