تحقیق رایگان درباره دوره بازگشت، سلسله مراتب، نرم افزار

مطالعهFO2EO1DCBAزیرحوزه۲۸/۱۲۱۰۹/۱۲۵۹۳/۱۲۵۹۴/۸۳۱۱/۸۶۶۸/۱۲۹۰۲/۱۲۹۱۶/۱۳۰بهار۶۷/۴۲۰۲/۴۴۳۱/۴۴۴۱/۸۸۲/۹۰۶۳/۴۵۴/۴۵۸/۴۵تابستان۸۱/۸۳۴۵/۸۶۰۳/۸۷۷۷/۴۴۹۳/۴۵۶۲/۸۹۱۶/۸۹۹۵/۸۹پاییز۰۱/۸۰۵۳/۸۲۰۸/۸۳۲۴/۱۲۷۵۳/۱۳۰۵۵/۸۵۱۲/۸۵۸۷/۸۵زمستان۷۹/۳۲۷۱/۳۳۸۳۷/۳۴۰۹۱/۳۴۳۷۹/۳۵۲۵/۳۵۰۷۱/۳۴۸۸۱/۳۵۱سالانهJO6IO5O4HO3Gزیرحوزه۸/۱۱۴۱۲/۱۱۲۵/۱۱۶۷۱/۱۱۵۸/۱۱۵۰۲/۱۱۵۹۴/۱۱۸۰۲/۱۲۳بهار۳۹/۴۰۴۵/۳۹۹۹/۴۰۷۱/۴۰۷۴/۴۰۴۷/۴۰۸۵/۴۱۲۹/۴۳تابستان۳۳/۷۹۴۸/۷۷۵۱/۸۰۹۶/۷۹۰۲/۸۰۴۹/۷۹۱۹/۸۲۰۲/۸۵پاییز۷۳/۷۵۹۷/۷۳۸۶/۷۶۳۳/۷۶۳۹/۷۶۸۸/۷۵۴۶/۸۷۱۶/۸۱زمستان۲۸/۳۱۰۰۴/۳۰۳۸۹/۳۱۴۷۴/۳۱۲۹۸/۳۱۲۸۸/۳۱۰۴۶/۳۲۱۵۱/۳۲۲سالانه جدول ۳-۲۴: ارتفاع رواناب فصلی حوزه آبخیز سمبورچای بر حسب سانتیمترزمستانپاییزتابستانبهار۹۶/۱۳۱/۲۱۹/۱۳۹/۳ جدول ۳-۲۵: ارتفاع رواناب سالانه زیر حوزه های منطقه مورد مطالعه بر حسب سانتیمتر FO2EO1DCBAزیرحوزه۳۶/۸۱۳/۹۴۲/۹۶۸/۹۸۵/۱۰۹۹/۹۹۸/۹۱۴/۱۰ارتفاع رواناب سالانه JO6IO5O4HO3Gزیرحوزه۳۶/۷۶۷/۶۵/۷۴/۷۳۲/۷۰۶/۷۹۶/۷۶۸/۸ارتفاع رواناب سالانه جدول ۳-۲۶: ارتفاع رواناب فصلی زیر حوزه های منطقه مورد مطالعه بر حسب سانتیمترFO2EO1DCBAزیرحوزه۰۹/۳۳۷/۳۴۴/۳۵۸/۳۰۱/۴۶۹/۳۶۹/۳۷۵/۳بهار۰۸/۱۱۸/۱۲۹/۱۲۶/۱۳۷/۱۳٫۱۲٫۱۳۲/۱تابستان۱۳/۲۳۳/۲۴/۲۴۸/۲۷۷/۲۵۵/۲۵۵/۲۵۹/۲پاییز۰۴/۲۲۹/۲۲۹/۲۳۶/۲۶۴/۲۴۳/۲۴۳/۲۴۷/۲زمستانJO6IO5O4HO3Gزیرحوزه۷۲/۲۴۶/۲۷۷/۲۷۳/۲۷/۲۶۱/۲۹۴/۲۲۱/۳بهار۹۵/۰۸۶/۰۹۷/۰۹۶/۰۹۵/۰۹۱/۰۰۳/۱۱۳/۱تابستان۸۸/۱۷/۱۹۱/۱۸۹/۱۸۷/۱۸/۱۲/۱۲۱/۲پاییز۷۹/۱۶۳/۱۸۳/۱۸/۱۷۸/۱۷۲/۱۹۴/۱۱۱/۲زمستان۳-۱۳- زمان تمرکز شکل ۳-۲۹، ادامه مطلب…

تحقیق رایگان درباره دوره بازگشت

۳-۱۲، مقدار رطوبت اولیه و مناطق نمونهبرداری آورده شده است. جدول ۳-۱۲: مقادیر رطوبت اولیه خاک در محل نمونهبرداریمنطقهABجرم ظرفجرم آبجرم خاک خشکθداغکندی۶۰/۱۱۱۱۷/۹۶۰۱/۱۶۴۳/۱۵۱۶/۸۰۱۹۲۴۹/۰سایقیه۶۴/۱۳۴۲۷/۱۱۳۲۶/۱۸۳۷/۲۱۰۱/۹۵۲۲۴۹۲/۰کنده۹۱/۹۹۵۵/۸۸۱۰/۱۸۳۶/۱۱۴۵/۷۰۱۶۱۲۴/۰سامانلو۸۸/۱۱۰۲۷/۱۰۴۱۹/۱۵۶۱/۶۰۸/۸۹۰۷۴۲۰/۰سعیدلو۳۵/۱۰۹۲۰/۱۰۴۴۷/۱۸۴۵/۴۷۳/۸۵۰۵۱۹۱/۰زیوه۴۹/۱۲۰۹۷/۱۰۸۰۱/۱۸۵۲/۱۱۹۶/۹۰۱۲۶۶۴/۰گونیکندی۴۵/۱۲۰۶۱/۱۱۴۷۴/۱۶۸۸/۵۸۷/۹۷۰۶۰۰۷۹/۰بالاقشلاقی۹۹/۱۰۳۶۷/۹۷۲۹/۱۷۳۲/۶۳۸/۸۰۰۷۸۶۲/۰جمعهلو۹۴/۱۲۸۳۹/۱۱۷۵۶/۲۱۵۵/۱۱۸۳/۹۵۱۲۰۵۲/۰قشلاقعزیزاله۶۲/۱۲۰۹۸/۱۰۹۶۴/۱۸۶۴/۱۰۳۴/۹۱۱۱۶۴۸/۰حسینقشلاقی۳۷/۱۲۰۳۳/۱۰۸۸۰/۱۸۰۴/۱۲۵۳/۸۹۱۳۴۴۸/۰چنار۱۱۶۹/۱۰۴۰۷/۱۸۱/۱۱۸۳/۸۶۱۲۷۸۳/۰تازهآباد۱۷/۱۱۷۱۷/۱۰۹۵۱/۱۶۸۶۶/۹۲۰۸۶۳۳/۰قشلاقآقبابا۷/۱۰۶۹۷/۹۵۲۷/۱۸۷۳/۱۰۷/۷۷۱۳۸۰/۰آقامحمدبیگلو۳۳/۱۰۷۷/۹۶۲/۱۸۶۳/۱۰۵/۷۸۱۳۵۴۱۴/۰قرهخانبیگلو۰۲/۱۱۳۱۶/۱۰۱۴۲/۱۸۸۶/۱۱۷۴/۸۲۱۴۳۳۴/۰ برای اندازه گیری شدت نفوذ میتوان از روش استوانه دوتایی۶۴ استفاده کرد. جدول ۳-۱۳ و شکل ۳-۲۰، به ترتیب سرعت نفوذ لحظهای و منحنی تغییرات سرعت نفوذ ادامه مطلب…

تحقیق رایگان درباره دوره بازگشت، درجه حرارت، عوامل موثر

دومارتن و نوع اقلیم درچند ایستگاه حوزه آبخیز سمبورچای پارسآباد مشگینشهر اردبیل ایستگاه ۴/۲۶۷ ۹/۳۸۳ ۹/۳۰۳ متوسط بارش سالانه ۴/ ۱۵ ۷/ ۱۰ ۲۳/۹ متوسط دمای سالانه ۵۲/۱۰ ۵۴/۱۸ ۷۷/۱۵ ضریب خشکی دومارتن نیمهخشک نیمهخشک نیمهخشک نوع اقلیم۳-۲- نقشه های پارامترهای مؤثر در ایجاد رواناب شکلهای ۳-۱ تا ۳-۹ به ادامه مطلب…

تحقیق رایگان درباره سلسله مراتب، دوره بازگشت، درجه حرارت

میانی: که شیب آن کمتر از قسمت سراب است. در این قسمت اغلب شاخه های فرعی به رودخانه میپیوندند و دبی رودخانه در قسمتهای مختلف آن به دفعات افزایش مییابد. خصوصیات این قسمت از رودخانه پارامترهای اصلی طراحی را تشکیل میدهد (رودخانه کامل). ج- قسمت پایاب: که رودخانه شیب خود ادامه مطلب…

تحقیق رایگان درباره دوره بازگشت، درجه حرارت

تعیین ضریب شکل زیر حوزه های مورد مطالعه شکل حوزه آبخیز از پارامترهای موثر در دبی پیک حوزه آبخیز است، به طوری که با مساوی بودن سایر شرایط فیزیکی، دبی پیک حوزه های آبخیز گرد یا نزدیک به دایره، بیشتر از حوزه های آبخیز کشیده خواهد بود. حوزه‌های آبخیز از ادامه مطلب…

تحقیق رایگان درباره ماهواره لندست، استاندارد

داشت. رطوبت قبلی خاک یکی از عواملی است که میتواند بر شدت نفوذ تاثیر گذار باشد که ناشی از بارانهای قبلی و یا ذوب برف و اشباع شدن خاک باشد. مقدار آب موجود در واحد جرم یا حجم خاک را رطوبت خاک گویند. رطوبت خاک به دو صورت مستقیم و ادامه مطلب…

تحقیق رایگان درباره دوره بازگشت

I_2^30=-0.003H+19.99 R2=0.627 که در آن: I_2^30، شدت بارش نیم ساعته با دوره بازگشت دو سال؛ H، ارتفاع از سطح دریا به متر میباشد. رابطه ۲-۹ I_2^60=-0.002H+12.0 R2=0.583 که در آن: I_2^60، شدت بارش یک ساعته با دوره بازگشت دو سال؛ H، ارتفاع از سطح دریا به متر میباشد. رابطه ۲-۱۰ ادامه مطلب…

تحقیق رایگان درباره درجه حرارت، دوره بازگشت

نقشه پلیگونی زیرحوزه ها را با نقشه رستری شیب حوزه آبخیز سمبورچای در محیط نرمافزار ArcGIS با بهره گرفتن از نوار ابزار Spatial Analyst و سپس ابزار Zonal Statistics قطع داده شد و متوسط شیب برای هر زیر حوزه به دست آمد.۲-۲-۲-۴- نقشه جهت شیب جهت شیب جهتی است که ادامه مطلب…

تحقیق رایگان درباره سنجش از دور

هدف احیای پوشش گیاهی در مراتع و جنگلکاری در مناطق خشک و نیمهخشک. لازم به توضیح است که منظور از سطوح آبگیر تیمار شده، سطوح آبگیری هستند که با انجام یک سری اقدامات نظیر تسطیح، جمعآوری سنگریزه و بقایای گیاهی، کوبیدن و فشردن خاک، سنگفرش و ایجاد سطح غیرقابل نفوذ ادامه مطلب…

تحقیق رایگان درباره پژوهشگران

جهان واقعی و برای اهداف مشخص میباشد (بوروغ۲۲، ۱۹۹۶). GIS یک سیستم کامپیوتری برای ورود، ذخیرهسازی، بازیابی، آنالیز و نمایش داده های مکانی است (کلارک۲۳، ۱۹۸۶). به طور کلی GIS برای جمعآوری و تجزیه و تحلیل داده هایی استفاده میشود که موقعیت جغرافیایی آن‌ ها یک مشخصه اصلی و مهم ادامه مطلب…