عمومی

تحقیق رایگان درباره دوره بازگشت، سلسله مراتب، نرم افزار

مطالعه F O2 E O1 D C B A زیرحوزه 28/121 09/125 93/125 94/83 11/86 68/129 02/129 16/130 بهار 67/42 02/44 31/44 41/88 2/90 63/45 4/45 8/45 تابستان 81/83 45/86 03/87 77/44 93/45 62/89 16/89 95/89 پاییز 01/80 53/82 08/83 24/127 53/130 55/85 12/85 87/85 زمستان 79/327 1/338 37/340 91/343 79/352 5/350 71/348 81/351 سالانه […]

عمومی

تحقیق رایگان درباره دوره بازگشت

3-12، مقدار رطوبت اولیه و مناطق نمونهبرداری آورده شده است. جدول 3-12: مقادیر رطوبت اولیه خاک در محل نمونهبرداری منطقه A B جرم ظرف جرم آب جرم خاک خشک θ داغکندی 60/111 17/96 01/16 43/15 16/80 19249/0 سایقیه 64/134 27/113 26/18 37/21 01/95 22492/0 کنده 91/99 55/88 10/18 36/11 45/70 16124/0 سامانلو 88/110 27/104 19/15 […]

عمومی

تحقیق رایگان درباره دوره بازگشت، درجه حرارت، عوامل موثر

دومارتن و نوع اقلیم درچند ایستگاه حوزه آبخیز سمبورچای پارسآباد مشگینشهر اردبیل ایستگاه 4/267 9/383 9/303 متوسط بارش سالانه 4/ 15 7/ 10 23/9 متوسط دمای سالانه 52/10 54/18 77/15 ضریب خشکی دومارتن نیمهخشک نیمهخشک نیمهخشک نوع اقلیم 3-2- نقشههای پارامترهای مؤثر در ایجاد رواناب شکلهای 3-1 تا 3-9 به ترتیب نتایج نقشههای تهیه شده […]

عمومی

تحقیق رایگان درباره سلسله مراتب، دوره بازگشت، درجه حرارت

میانی: که شیب آن کمتر از قسمت سراب است. در این قسمت اغلب شاخههای فرعی به رودخانه میپیوندند و دبی رودخانه در قسمتهای مختلف آن به دفعات افزایش مییابد. خصوصیات این قسمت از رودخانه پارامترهای اصلی طراحی را تشکیل میدهد (رودخانه کامل). ج- قسمت پایاب: که رودخانه شیب خود را از دست داده و محلی […]

عمومی

تحقیق رایگان درباره دوره بازگشت، درجه حرارت

تعیین ضریب شکل زیر حوزههای مورد مطالعه شکل حوزه آبخیز از پارامترهای موثر در دبی پیک حوزه آبخیز است، به طوری که با مساوی بودن سایر شرایط فیزیکی، دبی پیک حوزههای آبخیز گرد یا نزدیک به دایره، بیشتر از حوزههای آبخیز کشیده خواهد بود. حوزه‌های آبخیز از نظر شکل ظاهری دارای شکل‌های گوناگون می‌باشند، تأثیر […]

عمومی

تحقیق رایگان درباره ماهواره لندست، استاندارد

داشت. رطوبت قبلی خاک یکی از عواملی است که میتواند بر شدت نفوذ تاثیر گذار باشد که ناشی از بارانهای قبلی و یا ذوب برف و اشباع شدن خاک باشد. مقدار آب موجود در واحد جرم یا حجم خاک را رطوبت خاک گویند. رطوبت خاک به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم اندازهگیری میشود. در […]

عمومی

تحقیق رایگان درباره دوره بازگشت

I_2^30=-0.003H+19.99 R2=0.627 که در آن: I_2^30، شدت بارش نیم ساعته با دوره بازگشت دو سال؛ H، ارتفاع از سطح دریا به متر میباشد. رابطه 2-9 I_2^60=-0.002H+12.0 R2=0.583 که در آن: I_2^60، شدت بارش یک ساعته با دوره بازگشت دو سال؛ H، ارتفاع از سطح دریا به متر میباشد. رابطه 2-10 I_10^30=-0.007H+38.89 R2=0.61 که در آن: […]

عمومی

تحقیق رایگان درباره درجه حرارت، دوره بازگشت

نقشه پلیگونی زیرحوزهها را با نقشه رستری شیب حوزه آبخیز سمبورچای در محیط نرمافزار ArcGIS با استفاده از نوار ابزار Spatial Analyst و سپس ابزار Zonal Statistics قطع داده شد و متوسط شیب برای هر زیر حوزه به دست آمد. 2-2-2-4- نقشه جهت شیب جهت شیب جهتی است که اگر از بالای شیب به پائین […]

عمومی

تحقیق رایگان درباره سنجش از دور

هدف احیای پوشش گیاهی در مراتع و جنگلکاری در مناطق خشک و نیمهخشک. لازم به توضیح است که منظور از سطوح آبگیر تیمار شده، سطوح آبگیری هستند که با انجام یک سری اقدامات نظیر تسطیح، جمعآوری سنگریزه و بقایای گیاهی، کوبیدن و فشردن خاک، سنگفرش و ایجاد سطح غیرقابل نفوذ با استفاده از مواد شیمیایی، […]