Category:

ارزیابی عملکرد چیست و چه اهمیتی دارد؟

ارزیابی عملکرد ارزیابی عملکرد کارکنان فرایندی بسیار مهم و از حساس‌ترین مسائل مسئولان د رسازمان می‌باشد (سعادت، 754) می‌توان ارزیابی عملکرد را بدین‌گونه تعریف کرد: «ارزیابی عملکرد کنونی یا گذشته ادامه مطلب:

Posted On :
Category:

روان درمانی وجودی و هر آنچه درباره فرآیند انجام آن باید بدانید

درمان وجودی روان درمانی وجودی که رویکردی فلسفی درباره مردم و وجودشان دارد به موضوعات و مضامین مهم زندگی می پردازد.روان درمانی وجودی عمدتا نوعی نگرش نسبت به برخی مضامین ادامه مطلب:

Posted On :