عمومی

پایان نامه با واژگان کلیدی مصرف کننده

3-4-1-1- اندازه گیری PH سیلو 277
3-4-1-2- تعیین درصد ماده خشک 278
3-4-1-3- تعیین درصد خاکسترخام و ماده آلی 299
3-4-1-4- اجزای دیواره سلولی 299
3-4-1-4-1- دیواره سلولی(NDF) 299
3-4-1-4-2- دیواره سلولی بدون همی سلولز(ADF) 31
3-4-1-6- تعیین چربی خام 322
3-4-1-7-1- اندازهگیری ازت به روش تیتراسیون بعداز تقطیر 333
3-4-1-7-2- آماده‌.سازی نمونه 333
3-4-1-7-3- هضم نمونه 344
3-4-1-7-4- تقطیر و تیتراسیون 344
3-4-1-7-5- اندازه گیری پروتئین خام 355
3-4-2- تفسیر نتایج حاصل از کیسه‌های نایلونی 355
3-4-3- آزمون تولید گاز 366
3-4-3-1- آماده‌سازی نمونه و سرنگ‌ها 366
3-4-3-2- محلول‌های لازم برای آزمون تولید گاز 377
3-4-3-3- محلول عناصراصلی (ماکرومینرال) 377
3-4-3-4- محلول عناصر کم مصرف (میکرومینرال) 377
3-4-3-5- محلول بافر 377
3-4-3-6- محلول رزازورین 388
3-4-2-3- محلول احیا کننده 388
3-4-2-4- مواد لازم برای تهیه و آمادهسازی محیط کشت 388
3-4-2-4-1- آمادهسازی محیط کشت 399
3-4-2-4-2- تهیه مخلوط شیرابه شکمبه – محیط کشت 399
3-4-2-4-3- برآورد قابلیت هضم ماده آلی(OMD) 40
3-4-2-4-4- برآورد ماده آلی قابل هضم در ماده خشک 40
3-4-2-4-5- برآورد انرژی قابل متابولیسم 41
3-5- محاسبات و تجزیه تحلیل آماری 42
نتایج وبحث
4-1- نتایج تغییرات ترکیبات شیمیایی تیمارهای آزمایشی 444
4-1-1- ماده خشک (DM) 455
4-1-2- ماده آلی(OM) 455
4-1-3- خاکستر (ASH) 466
4-1-4- پروتئین خام(CP) 466
4-1-5- چربی خام (EE) 477
4-1-6- دیواره سلولی بدون همی سلولز (ADF) 48
4-1-6- دیواره سلولی (NDF) 488
4-1-7- اسیدیته(PH) 498
4-2- آزمون تولید گاز 500
4-3- فراسنجه های برآورد شده تولید گاز 544
4-4- تجزیه پذیری ماده خشک تیمارهای مختلف 555
4-4-1- تجزیهپذیری ماده خشک گیاهان در زمان‌های مختلف انکوباسیون 555
4-4-2- فراسنجه های تجزیه پذیری ماده خشک تیمارهای مورد مطالعه 577
4-5-آزمون خوش خوراکی 62
4-6- نتیجه گیری و بحث کلی 643
پیشنهادت 65
عنوان صفحه
جدول2-1- عوامل موثر بر دقت تکنیکهای تجزیهپذیری شکمبهای در شرایط In situ………………………………….20
جدول3-1- درجه بندی سیلاژ از نظر کیفیت برا اساس شاخص فلینگ………………………………………………………………..28
جدول4-1- میانگین درصد ترکیبات شیمیایی تیمار‌های مختلف چغندرعلوفه ای و سیلاژ آن…………………………..44
جدول4-2- میانگین حجم گاز تولیدی (میلی لیتر/200 میلی گرم ماده خشک )تیمارهای مورد مطالعه…………….52
جدول4-3- گوارشپذیری ماده آلی و انرژی متابولیسمی تیمارهای مورد بررسی…………………………………………………54
جدول4-4- میانگین درصد تجزیهپذیری ماده خشک تیمارها در ساعات مختلف انکوباسیون شکمبه ای……………56
جدول4- 5- درصد فراسنجه‌های تجزیه پذیری چغندرعلوفه ای و سیلاژ آن………………………………………………………..59
جدول 4-6- میانگین درصد ترکیبات شیمیایی تیمار‌های مختلف چغندرعلوفه ای و سیلاژ آن…………………………….61
فهرست اشکال وتصاویر
عنوان صفحه
شکل4-1-تصویر برگ وریشه چغندرعلوفهای…………………………………………………………………………………………………………..10
شکل4-2- تولید گاز (میلی لیتر در 200 میلیگرم ماده خشک) تیمارهای مورد مطالعه در زمانهای مختلف انکوباسیون………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….52
شکل4-3- تجزیه پذیری ماده خشک (درصد) تیمارهای مورد مطالعه در زمانهای مختلف انکوباسیون………………57
شکل4-4- خوش خوراکی( درصد ) تیمارهای مختلف چغندرعلوفه ای و سیلاژ آن……………………………………………..62
فهرست نشانههای اختصاری
Acid detergent fibre (ADF) فیبر محلول در شوینده اسیدی
Acid detergent lignin (ADL) لیگنین محلول در شوینده اسیدی
Ash خاکستر خام
Association of Official Agricultural Chemists 1990 (AOAC)
Crude fibre (CF) الیاف خام
Crude protein (CP)پروتئین خام
Dry matter (DM) ماده خشک
Dry matter digestibility (DMD)ماده خشک قابل هضم
Digestibility organic matter in Dry matter (DOMD)ماده آلی قابل هضم در ماده خشک
Ether extract (EE)چربی خام
Flying plointشاخص فلینگ
Gross energy (GE) انرژی خام
Gas Production Testآزمون تولید گاز
In vitro digestibility قابلیت هضم در شرایط آزمایشگاه
In situ degradability تجزیهپذیری در شرایط دام زنده
Metabolizable energy (ME) انرژی متابولیسمی
Neutral detergent fibre (NDF) فیبر محلول در شوینده خنثی
Organic matter (OM)ماده آلی
Organic matter digestibility (OMD)قابلیت هضم ماده آلی
Platabilityخوش خوراکی .
1- مقدمه
71 میلیون راس دام معادل 120 میلیون واحد دامی در کشور وجود دارد، که برای تغذیه آن‌ها سالانه حدود 75 میلیون تن علوفه خشک مورد نیاز است و لازم به ذکر است که در حال حاضر 106 میلیون واحد دامی در کشور وجود دارد (FAO, 1966). قرار گرفتن ایران در کمربند مناطق خشک و نیمه خشک، کمبود مراتع، پایین بودن سطح تولید علوفه درکشور، نیاز به واردات و لزوم تولید محصولی با کیفیت و کمیت بالا همگی بیانگر اهمیت ویژه گیاهان علوفه‌ای می‌باشد. منگل و چغندرعلوفه‌ای و چغندر‌قند هر سه از اعضای گونه Beta vulgaris هستند و جهت سهولت از روی میزان ماده خشک طبقه‌بندی می‌شوند(صوفی سیاوش، 1388). کمترین میزان ماده خشک و بیشترین مقدار پروتئینخام1 در منگل یافت می‌شود همچنین، منگل از نظر قند فقیرترین این سه نوع بهشمار می‌رود. از لحاظ مقدار ماده خشک و قند، چغندرعلوفه‌ای بین منگل و چغندر قند قرار می‌گیرد در حالی که چغندرقند از نظر میزان مادهخشک و قند غنی‌ترین و از لحاظ پروتئینخام فقیرترین این سه نوع است. میزان مادهخشک چغندرعلوفه‌ای بطور متوسط 18 درصد می‌رسد که بسته به نوع واریته گیاه، مرحله رشد و شرایط محیطی زمان برداشت این مقدار متغیر است. در هلند و دانمارک استفاده از چغندرعلوفه‌ای جهت تغذیه گاوهای شیری مرسوم است (صوفی سیاوش و جان‌محمدی، 1388). تفاوت بین غده‌ها و ریشه‌ها در شکل کربوهیدرات ذخیره‌‌ای2 آنها است. در غده‌ها نشاسته3 یا فروکتان‌ها و در ریشه‌ها ساکروز و یا گلوکز عمده کربوهیدرات ذخیره‌ای را تشکیل می‌دهد. ماده خشک غده‌ها بیشتر و فیبرخام آنها کمتر از ریشه‌ها است. چغندر علوفه‌ای جزء بوته‌های ریشه‌ای است که احتیاجات و شرایط تولید آن مثل چغندرقند است. کیفیت علوفه و عملکرد این گیاه بیش از چغندرقند است. ماده خشک تولیدی در هر هکتار حدود 13 تا 15 تن است. تولید علوفه تازه (طی چند چین برداشت) 80 تا 90 تن در هکتار با ماده خشک 12 تا 19 درصد است(صوفی سیاوش، 1388). میزان پروتئین خام 12 تا 13 درصد، گوارش پذیری 87 درصد و انرژی قابل متابولیسم4 برگ چغندر علوفه‌ای 5/12 تا 5/13 مگاژول در کیلوگرم ماده خشک گزارش شده است، همچنین، در ریشه میزان پروتئین‌خام 2/6 درصد و فیبرخام 3/5 درصد و انرژی قابل متابولیسم را 8/11 مگاژول در کیلو گرم ماده خشک گزارش شده است (صوفی سیاوش، 1388). خصوصیات اصلی محصولات ریشه‌ای، رطوبت زیاد (750 تا 940 گرم در کیلوگرم ) و فیبر نسبتاً کم (40 تا 130 گرم در کیلو گرم ماده خشک) آنها است. ماده آلی ریشه‌ها از قابلیت هضم زیادی برخوردارند (80 تا 87 درصد) و عمده آن را قند تشکیل می‌دهند (50 تا 75 درصد). تجزیهپذیری پروتئین ریشه‌ها در شکمبه بالا و در حدود 80 تا 85 درصد می‌باشد. چغندرعلوفه‌ای در مقایسه با چغندرقند دارای پروتئین خام بیشتر و قابلیت تجزیه‌پذیری بیشتر است(صوفی سیاوش، 1388). خوش‌خوراکی علوفه‌ها عامل مهمی است که میزان مصرف آن در دام را مشخص می‌کند و با ترکیبات شیمیایی علوفه رابطه مستقیم دارد از جمله خصوصیات کیفی علوفه می توان به خوش‌خوراکی و ارزش رجحانی، ارزش غذایی گیاهان و گوارش‌پذیری اشاره کرد. خوش‌خوراکی5 بدین صورت تعریف می شود که مجموع عواملی است که سبب می‌گردد یک گیاه در مقابل گیاه دیگر برای دام مورد قبول‌تر باشد (دیانتی تیلکی و میرجلیلی، 1386). با توجه به اینکه ترکیبات چغندرعلوفه‌ای در برگ، ریشه و بوته کامل متفاوت است لذا تعیین میزان خوشخوراکی آن ها در گوسفند که دام اصلی مصرف کننده این محصولات می‌باشد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.رابطه کم توقع بودن این علوفه به لحاظ شرایط کشت و قدرت عملکرد مناسب در خاک‌های شور می‌تواند اهمیت استفاده از این علوفه را بیان نماید. نظر به اینکه چغندرعلوفه‌ای گیاهی پر محصول بوده و دارای کربوهیدرات محلول به مقدار مناسبی است می‌توان به وسیله سیلوکردن ارزش غذایی آن را حفظ کرد و در فصل زمستان که علوفه تازه در دسترس نیست از آن استفاده کرد. لذا تعیین ارزشغذایی و خوش‌‌خوراکی بخش‌های مختلف آن و مقایسه آن با نمونههای سیلوشده می تواند ارزش غذایی این گیاه را برای استفاده در تغذیه دام ها مشخص نماید. چغندرعلوفه‌ای به دلیل قابلیت هضم بالای مواد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *