عمومی

تحقیق رایگان درباره دوره بازگشت، سلسله مراتب، درجه حرارت

………………………………………… 6
1-4- مزایای بهرهگیری از سیستمهای استحصال آب ……………………………………………………………………………..10
1-5- سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS…………………………………………………………………………………………………… 11
1-5-1- تعریف GIS …………………………………………………………………………………………………………………………………12
1-5-2- مزایای استفاده از GIS……………………………………………………………………………………………………………….12
1-6- مرور منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………13
1-7- طبقهبندی روشهای استحصال آب باران و سامانه سطوح آبگیر……………………………………………………16
1-8- انواع سازههای استحصال آب ………………………………………………………………………………………………………….18
فصل دوم: مواد و روش تحقیق
2- مواد و روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………21
2-1- منطقه مورد مطالعه ……………………………………………………………………………………………………………………….21
2-1-1- توپوگرافی و فیزیوگرافی ……………………………………………………………………………………………………………21
2-1-2- هوا و اقلیمشناسی ……………………………………………………………………………………………………………………..21
2-2- روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………..22
2-2-1- مطالعات کتابخانهای و اقدامات اولیه …………………………………………………………………………………………22
2-2-2- تهیه نقشه پارامترهای موثر در ایجاد رواناب ……………………………………………………………………………..23
2-2-2-1- خطوط توپوگرافی و تهیه نقشه DEM منطقه ……………………………………………………………………..23
2-2-2-2- نقشه ارتفاع از سطح دریا……………………………………………………………………………………………………….23
2-2-2-3- نقشه شیب………………………………………………………………………………………………………………………………24
2-2-2-4- نقشه جهت شیب ………………………………………………………………………………………………………………….25
2-2-2-5- تهیه و تکمیل نقشه همباران و همدما ………………………………………………………………………………….26
الف- بارش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..26
ب- رابطه ارتفاع- بارش و متوسط بارش منطقه ………………………………………………………………………………………27
ج- رژیم حراتی …………………………………………………………………………………………………………………………………………28
د- رابطه ارتفاع- درجه حرارت و میانگین دمای سالانه …………………………………………………………………………..28
2-2-3- مقدار بارندگی در دوره بازگشتهای مختلف …………………………………………………………………………….28
2-2-3-1- مقدار بارش ……………………………………………………………………………………………………………………………28
2-2-3-2- حداکثر بارش 24 ساعته ……………………………………………………………………………………………………….29
2-2-3-3- شدت بارندگی ………………………………………………………………………………………………………………………29
2-2-3-4- رابطه ارتفاع و شدت بارش……………………………………………………………………………………………………..30
2-2-4- شرح تیپهای اراضی ………………………………………………………………………………………………………………….31
2-2-5- تهیه و تکمیل نقشه سنگشناسی و حساسیت سازند به فرسایش…………………………………………….31
2-2-5-1- چینهشناسی واحدهای رسوبی حوزه آبخیز سمبورچای ……………………………………………………….31
2-2-5-1-1- نهشتههای قبل از کرتاسه …………………………………………………………………………………………………31
2-2-5-1-2- نهشتههای کرتاسه ……………………………………………………………………………………………………………32
2-2-5-1-3- نهشتههای پالئوسن- میوسن ……………………………………………………………………………………………32
2-2-5-1-4- نهشتههای الیگوسن- میوسن …………………………………………………………………………………………..32
2-2-5-1-5- نهشتههای کوارترنر …………………………………………………………………………………………………………..34
2-2-6- تعیین نفوذپذیری خاک ……………………………………………………………………………………………………………..34
2-2-7- گروه هیدرولوژیکی خاک ……………………………………………………………………………………………………………36
2-2-7-1- تعیین گروههای اصلی خاک به روش SCS ………………………………………………………………………….36
2-2-8- تهیه نقشه شاخص پوشش گیاهی …………………………………………………………………………………………….37
2-2-9- نقشه نوع استفاده از اراضی ………………………………………………………………………………………………………..38
2-2-10- تقسیمبندی حوزه به واحدهای هیدرولوژیکی و واحد کاری مناسب ……………………………………..38
2-2-11- تعیین مساحت حوزه آبخیز سمبورچای و واحدهای هیدرولوژیک آن …………………………………..39
2-2-12- رتبهبندی آبراهههای حوزه آبخیز ……………………………………………………………………………………………40
2-2-13- طول آبراهه اصلی …………………………………………………………………………………………………………………….41
2-2-14- تعیین ضریب شکل زیرحوزههای مورد مطالعه………………………………………………………………………..41
2-2-15- تعیین رواناب حاصل از شدت بارش نیم ساعته و یک ساعته با دوره بازگشت 2 سال
و 10 سال ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….41
2-2-16- برآورد مقادیر رواناب در هر یک از واحدهای هیدرولوژیک …………………………………………………….42
2-2-16-1- رابطه جاستین …………………………………………………………………………………………………………………….43
2-2-17- برآورد حجم رواناب فصلی و سالانه حوزه آبخیز سمبورچای…………………………………………………..44
2-2-18- محاسبه زمان تمرکز ………………………………………………………………………………………………………………..44
2-2-19- نیمرخ طولی آبراهه اصلی و شیب آبراهه اصلی حوزه………………………………………………………………46
2-2-20- برآورد دبی پیک سیلاب ………………………………………………………………………………………………………….46
2-3- بررسی صحت و دقت نقشهها …………………………………………………………………………………………………………47
2-4- تحلیل دادهها…………………………………………………………………………………………………………………………………..47
2-4-1- مدل وزنی طبقهبندی شده ………………………………………………………………………………………………………..47
2-4-2- روش مقایسه زوجی سلسله مراتبیAHP ………………………………………………………………………………….48
2-5- مکانیابی عرصههای مناسب استحصال رواناب ……………………………………………………………………………..51
2-6- مکانیابی عرصههای مناسب استحصال رواناب با استفاده از الگوی سطح منبع متغیر …………………51
فصل سوم: نتایج
3- نتایج تحقیق و بحث در مورد آنها ……………………………………………………………………………………………………..53
3-1- طبقهبندی اقلیمی ………………………………………………………………………………………………………………………….53
3-2- نقشه پارامترهای موثر در ایجاد رواناب ………………………………………………………………………………………….53
3-3- مقدار بارندگی در دوره بازگشتهای مختلف …………………………………………………………………………………60
3-3-1- مقدار بارش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *