آموزشی

کنترل آلودگی هوا

کنترل آلودگی هوا

کنترل آلاینده های هوا اصولا باید در منبع و قبل از ورود به هوا انجام گیرد، زیرا پس از رها شدن فقط از طریق اثرها و یا اندازه گیری می توان به وجود آن ها پی برد و در حال حاضر و با فناوری های موجود نمی توان آن ها را از هوا جدا کرد. بحث کنترل آلودگی بیشتر بر آلاینده های اولیه متمرکز است، زیرا نخست این که با کنترل آن ها آلاینده های ثانویه هم که از واکنش آلاینده های اولیه با یکدیگر یا با مولکول های طبیعی هوا به وجود می آیند کنترل می شوند و هم این که خود آلاینده های اولیه که اثرهای نامساعدی بر سلامت انسان و محیط زیست دارند، کاهش می یابند. کنترل آلاینده های هوا دو جنبه عمده دارد که اول روش های مدیریتی (راهبردها و راهکارها) و دوم استفاده از فناوری و تجهیزات است. در راهبردها اعم از مدیریت و یا فنی، برنامه های 5 ساله، 10 ساله و 15 ساله برای بهبود کیفیت هوا تنظیم می شود. این برنامه ها محلی، منطقه ای و یا جهانی است. یکی از موارد مهم در راهبرد مدیریت و کنترل آلودگی هوا برقراری سامانه اطلاعات کیفیت هوا[1] (AQIS) است تا مسئولان و مردم از اقدامات انجام شده برای بهبود کیفیت هوا مطلع شوند و از آن ها حمایت کنند. بیشتر شهرهای آلوده آسیا پایش اطلاعات کیفیت هوا و رهنمودهای کیفیت هوا را هم دارند. در ایران هم از استانداردهای سال 1998 سازمان جهانی بهداشت به عنوان مقررات استفاده می شود، ولی در بسیاری موارد در اجرای قوانین و مقررات به علت مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و … ضعیف عمل می شود. قوانین و مقررات اساس کیفیت هواست، به شرط آن که اجرای آن جدی باشد و به ویژه سازمان قدرتمندی که به طور منظم وضعیت کیفیت هوا را ارزیابی کند، وجود داشته باشد. برای جلوگیری از تخریب بیشتر محیط زیست و حفظ سلامت در برابر غلظت زیاد آلاینده های هوا، باید مدیریت کیفیت هوا در تمام مناطق شهری قسمتی از برنامه های توسعه و عمران باشد. در بسیاری از شهرهای ما که به سرعت در حال رشد هستند متاسفانه اطلاعات مربوط به آلودگی هوا یا اصلا وجود ندارد و یا آن که بسیار ناچیز و پراکنده هستند (غیاث الدین،1385).

2-1-9-1 شاخص کیفیت هوا

شاخص کیفیت هوا یا AQI[2] یک شاخص برای گزارش روزانه کیفیت هواست. این شاخص میزان آلودگی یا تمیزی هوا و نگرانی در خصوص سلامت افراد جامعه را بیان می کند. EPA[3] از AQI برای 5 آلاینده عمده ای که قانون هوای پاک تاکید کرده است، استفاده می کند. AQI معیاری است که از صفر تا 500 متغیر است و هر چه AQI بزرگ تر باشد، خطرات آلودگی هوا بیشتر است. به این ترتیب AQI معیاری است که به افراد کمک می کند تا بهمند کیفیت هوا برای سلامت آن ها در چه وضعی است (غیاث الدین،1385).

[1] Air Quality Information System

[2] Air Quality Index

[3] Environment Protection Agency