۶۰ ………………………… داشتن شانس برای ارتقا
۹۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ داشتن تماس زیاد با مردم
۸۳ ………………………… داشتن ساعات کار انعطاف پذیر

اقتباس از (Hugick and leonard 1991)
و بر این اساس پول[۵۷] عواملی مانند سن ،تفاوت های فرهنگی ،جنسیت ،تفاوتهای نژادی به خصوص در ایالات متحده را در احساس نسبت به شغل مؤثر می داند .واین محقق خاطر نشان می سازد که سن و رضایت شغلی به هم مرتبط می باشند ولی میزان این ارتباط دقیق واضح نیست و بعضی از مطالعات این ارتباط را منحنی و بعضی نیز خطی بر آورد نموده اند ومطالعات نشان می دهد که با بالا رفتن سن میزان رضایت شغلی افزایش می یابد .وزیتز[۵۸](۱۹۹۹) در این خصوص می گوید که درمراحل اولیهْ زندگی کاری رضایت شغلی رو به افول است و درمرحلهْ میانی زندگی کاری بعد از ۴۵ سالگی افزایش می یابد و ارتباط خطی یا غیرخطی مهم نمی باشد اصل این است که بین این دو ارتباط وجود دارد .و محققان علت آن را متغیر بودن ارزش ها و انتظارات آمریکایی ها درطول زمان می دانند وکارکنان مسن چون انتظار کمتری از کار خود داشته و اجبار را بهترمی پذیرند نسبت به کارکنان جوانتر بیشتر احساس رضایت دارند و دومین عامل را در مواقع تغییر شغل که کارکنان مسن تر نسبت به همکاران جوان خود با مهارت تر می باشند.
و مقایسه های انجام شده نشان می دهد که رضایت شغلی کارکنان در کشورهای مختلف متفاوت می باشد برای مثال اسلوکام و توپیکاک[۵۹] (۱۹۷۲) گزارش دادند که مکزیکی ها نسبت به آمریکایی ها راضی تر بودند و تحقیقات به صورت واضح این تفاوتها را به شرایط کاری متفاوت و انتظارات متفاوت افراد می دانند وآمریکایی ها اعتقاد دارند که کارکنان باید درکار پیشرفت داشته باشند و در غیر این صورت نباید انتظار ارتقاء را داشته باشند و درصورت در دسترس نبودن ارتقاء نارضایتی شغلی به وجود می آید.
وارتباط بین جنسیت و رضایت شغلی را بی نهایت متناقض برآورد نموده اند وچندین محقق با وجود همتراز نبودن شرایط پرداخت بین زنان و مردان رضایت شغلی را گزارش داده اند ودلایلی راکه برای این مسئله درنظرگرفته اند اول :
احتمال داده اند که زنان ومردان در انتظارات متفاوت می باشند وچون زنان انتظار کمتری از شغل خود داشته با پرداخت کمتر راضی هستند دوم: زنان و مردان ممکن است در ارزش ها متفاوت باشند (Brush et. al1987).
جنسیت می تواند در درک عدالت متفاوت باشد زنان و مردان در بعضی اوقات انصاف در توزیع پاداش ها را به صورت متفاوتی درک می نمایند و ممکن است زنان با وجود دریافت پاداش کمتر نسبت به مردان ،احساس انصاف وعدالت در دریافت پاداش نمایند واگرچه واضح نیست که علی رغم ناعدالتی درکار چرا زنان احساس رضایت شغلی می نمایند .و در تعداد زیادی از مطالعات رضایت شغلی بین سفیدپوستان وسیاه پوستان متفاوت است وسیاه پوستان رضایت کمتری داشتندSepector,1997:26))
الف)- عوامل مؤثر بر رضایت شغلی بر حسب نظر(پول سپکتر)[۶۰]
ب)- عوامل محیطی
۲-۲-۵-۲- عوامل فردی وعواملی که فرد با توجه به تجربه قبلی خود به محیط کار می آورد .
عوامل محیطی را شامل ماهیت کار ،متغیرهای نقش ،پرداخت ،استرس شغلی ، کنترل ،بار کار ،تعارض کار در خانواده ،جدول های کاری انعطاف پذیر وعوامل فردی را شامل شخصیت ،مرکز کنترل ،نگرش منفی ،تطابق شغل با شخصیت می داند. و پیامد های مثبت را رضایت شغلی می نامد که شامل عملکرد شغلی ،تعهد سازمانی ،سلامت جسمی و روانی ،رضایت از زندگی می باشند و پیامدهای منفی را نارضایتی شغلی که شامل رفتارهای انصرافی که ترک خدمت ،غیبت ،خستگی را در بر می گیرد و رفتارهای معکوس که شامل دزدی ،خرابکاری می باشند.
۲-۱۱- نمودار عوامل موثر بر رضایت شغلی بر اساس نظریات پول سپکتر
عوامل سازمانی:
……..عملکرد شغلی…………………………………………………………۱- ماهیت کار
. تعهد سازمانی………………………………………………………………..۲- ملزومات سازمانی
سلامت.جسمی……………………….رضایت…………………………….۳- کار در خانه
سلامت روانی ۴-متغیرهای نقش. رضایت از زندگی……………………………………………………………۵-پرداخت.
…………………………………………………………………………………… ۶-استرس شغلی
…………. غیبت……………………………………………………………….. ۷-کنترل
… .ترک خدمت…………………………………………………………….. ۸-جدول های کاری
خستگی…………… رفتارهای معکوس
…………………………………. نارضایتی……………………………………. عوامل فردی:
………… .دزدی………………………………………………………………. ۱-شخصیت
………………………………. رفتارهای انصرافی……………………….. ۲-مرکز کنترل
…….. خرابکاری……………………………………………………………… ۳-نگرش منفی
……………………………………………………………………………………۴-تطابق شخص با شغل
………………………………………………………………………………………………….

………..
۲-۲-۵-۱-عوامل محیطی
۲-۲-۵-۱- ۱- ماهیت کار ماهیت کار یا به عبارتی ماهیت شغل که در نظریه انگیزشی آلدهام و هاکمن بر ویژگی های معین شغلی نظیرفرصت پیشرفت وتشخیص که او آنها را عوامل انگیزشی می داند به افزایش رضایت شغلی کمک می کند این نظریه انگیزشی طراحی کار ،اثرفعالی برفعالیت های اثربخشی سازمانی داشته و رویکردی برای نیازها و رضایت کارکنان بوده وبا غنی کردن مشاغل به دنبال توسعه عملکرد و رضایت افراد است.
این مدل درنمودار۲-۱۲ نمایش داده شده است که چگونه ویژگی های شغلی حالت های روانشناختی را که منجر به عملکرد ورضایت شغلی ،انگیزش واخراج می شوند را ترغیب می نماید.درهرشغل پنج ویژگی به کار می رود که عبارتنداز:
۱- تنوع مهارت ۲- هویت شغل ۳- اهمیت شغل ۴- استقلال ۵- باخوردکه درزیر تعریف شده اند این پنج ویژگی منجر به سه حالت روانشناختی :
تجربه معناداربودن کار ،مسئولیت پذیری برای فعالیت های کاری ،دانش نتایج واقعی فعالیت های کاری که پیامدهای مهم آن انگیزش کارکنان ورضایت شغلی است.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است