عمومی

پایان نامه رایگان درباره طلاق، امام سجاد، امام صادق

یا ام الحق دختر طلحه بن‌عبیداله.219
نام او را عاتکه و مادرش را جرباء بنت قسامه از قبیله طی گفته‌اند پسری بنام طلحه داشت که بدون هیچ فرزندی از دنیا رفت.[ام اسحاق تا هنگام شهادت امام حسن(علیه السلام) همسر او بود]
امام حسین بنابر سفارش امام حسن(علیه السلام) با ام اسحاق ازدواج کرد(بنا به نقل شیخ مفید در کتاب الارشاد220 ام اسحاق مادر حسین الاثرم و فاطمه از فرزندان امام حسن(علیه السلام) نیز بود اما به نقل از زبیری و بلاذری مادر این دو فرزند ام ولد بود.) او برای امام حسین دختری به نام فاطمه و پسری به نام عبداله آورد.221 ظاهراً ام اسحاق بعد از شهادت امام حسین(علیه السلام) با عبداله بن‌محمدبن عبدالرحمن بن‌ابوبکر(ابن عقیق) ازدواج کرد و برای او نیز دختری به نام آمنه آورد.222 لذا آمنه و فاطمه و طلحه از یک مادر هستند و پدر دو تای آنان امام حسن و امام حسین و پدر دیگری از نوادگان ابوبکر بوده است.
6- هند دختر سهیل بن‌عمرو بن‌عامر قریشی.223
امام حسن(علیه السلام) در مدینه با هند دختر سهیل بن‌عمرو بن‌عامر قریشی ازدواج کرد 224. امام حسن هیچ فرزندی از هند نداشت. هیثم بن‌عدی هند را به قتل امام حسن متهم کرده است و از این روایت چنین استنباط می‌شود که این زن در هنگام شهادت امام حسن هنوز همسر او بوده است.
ظاهراً این ازدواج مصلحتی بوده و برای آن بوده که از هوسرانی یزید جلوگیری شود این فرد زن عبداله بن‌عامر بود دوباره هم زن او شد.
7- ام کلثوم دختر فضل بن‌عباس بن‌عبدالمطلب.225
8ـ حفصه دختر عبدالرحمن بن‌ابی‌بکر (نوه‌ی خلیفه اول)226
امام حسن در مدینه با حفصه دختر عبدالرحمن بن‌ابی‌بکر ازدواج کرد. منذر بن‌زبیر بن‌العوام دلباخته‌ی او بود تهمتهایی بر این زن زد که سب شدن امام حسن او را طلاق دهد سپس عاصم پسر عمر بن‌خطاب با او ازدواج کرد. و نذر این‌بار هم حفصه را متهم کرد و پسر عمر او را طلاق داد و حفصه در نهایت به ازدواج با منذر رضایت داد و مردم دانستند که انگیزه منذر از این اتهامات به دست آوردن حفصه بوده است.227
9- عایشه خثعمیه228
10- زینب بنت سبیع229
11-زنی از بنی‌اسد230
12-زنی از بنی‌شیبان ال همام بن‌مره231
13-زنی از ثقیف232
نتیجه
برای امام حسن حداکثر سیزده همسر نام برده شده است که تنها یک ازدواج با دختر خاندان خلفا ثبت شده است و آن حفصه دختر عبدالرحمن ابن‌ابی‌بکر بوده است. عبدالرحمن بن‌ابی‌بکر دختر دیگری بنام اسماء داشته که با پسر عمویش قاسم بن‌محمدبن ابی‌بکر ازدواج می‌کند و حاصل این ازدواج ام فروه مادر امام جعفر صادق است.
بنابر این دو فرزند ابوبکر به نام‌های عبدالرحمن و محمد(در دامان حضرت علی بزرگ شد) نسبت خویشاوندی با فرزندان حضرت علی برقرار می‌کنند.
یکی حفصه دختر عبدالرحمن همسر امام حسن شد و دختر دیگرش اسماء مادر بزرگ امام صادق است.(عبدالرحمن بن‌ابی‌بکر در سال 58 هجری اندکی بعد از خواهر خود عایشه ام المومنین وفات کرد.)
گفتار سوم: فرزندان امام حسن(علیه السلام)
در تعداد فرزندان امام حسن در منابع اختلاف است ابن‌سعد (م 230ق) بیست و پنج فرزند شانزده پسر و نه دختر233 مصعب بن‌الزبیر (م 236ق) سیزده فرزند هشت پسر و پنج دختر234 بلاذری (م 279ق) ده فرزند نه پسر و یک دختر235 ابن‌حزم ( 456 ق) دوازده پسر، 236 ابن‌صوفی (م 46ق) شانزده فرزند، یازده پسر و پنج دختر237 فخر رازی (م 606 ق) و ابن‌عنبه هریک نوزده فرزند سیزده پسر و شش دختر238، شیخ مفید (م 413ق) پانزده فرزند، هشت پسر و هفت دختر239 نام برده‌اند.
شاید علت اختلاف روایات در تعداد فرزندان امام حسن به‌خاطر این باشد که بعضی از روایات ماند ابن‌حزم فقط اسامی پسران و بعضی دیگر ماند ابن‌سعد فرزندانی را که در کودکی در گذدشته‌اند نیز ذکر کرده‌اند.
ابن حزم از دوازده پسر به نام‌های
1ـ حسن بن‌حسن(علیه السلام) مادرش خوله بنت منظور بن‌زبان الفزاریه.
2ـ زیدبن الحسن(علیه السلام) مادرش ام بشیر بنت مسعود انصاری البدری.
3ـ عمرو، الحسین، قاسم، ابوبکر، طلحه مادرش ام اسحاق دختر طلحه بن‌عبیداله.
4ـ عبدالرحمن و عبداله و محمد و جعفر، حمزه که نسل آنان ادامه پیدا نکرد نام برده است.240
محمدبن سعد در کتاب طبقات الکبری اسامی را به این ترتیب آورده است:
1ـ محمد اصغر ـ جعفرـ حمزه ـ فاطمه همگی در کودکی در گذشته‌اند و مادرشان ام کلثوم دختر فضل بن‌عبدالمطلب بوده است.
دو دختر امام حسن از همسرش خوله بنت منظور فزاریه و دو دختر دیگرش از جعده دختر اشعث در کودکی و قبل از بلوغ در گذشته‌اند.
2ـ اسماعیل و بعقوب مادرشان جعده بنت اشعث بود.
3ـ زید، ام الحسن، ام الخیر، مادرشان ام بشیر دختر ابو مسعود بود.
4ـ عبدالله، قاسم، ابوبکر، مادرشان کنیزی به نام نفیله بود که همراه امام حسین کشته شدند و نسلی از آنان باقی نماند.
5ـ حسین الاثرم، عبدالرحمن، ام سلمه مادرشان کنیزی به نام ظمیاء بود.
6ـ عمرو مادرش کنیزی بوده و از او نسلی باقی نماند.
7ـ ام عبداله که نام اصلی او فاطمه است مادرش کنیزی به نام صافیه بود این زن همسر امام سجاد و مادر امام باقر است.
8ـ طلحه مادرش ام اسحاق دختر طلحه بن‌عبیداالله تیمی است و نسلی از او باقی نمانده
است.
9ـ عبداله اصغر مادرش زینب دختر سبیع بن‌عبدالله بود.241
از مجموع گزارشات چنین بر می‌آید که بیشتر فرزندان امام حسن در طفولیت و قبل از بلوغ در گذشتند مانند (محمد اصغر، جعفر، حمزه، فاطمه دو دختر از خوله بنت منظور فزاریه و دو دختر دیگر از جعده بنت اشعث)
از عبدالله -قاسم – ابوبکر – عبدالرحمن که همراه عموی‌شان در کربلا شهید شدند نسلی باقی نمانده است.242 هم‌چنین از طلحه فرزند دیگر امام حسن هم نسلی باقی نماند.
به نقل از الفخری نسل امام از دو پسر و یک دختر ادامه پیدا کرد1ـ حسن2ـ زید3ـ ام عبدالله مادر امام محمد باقر243 و به نقلی از ابن‌صوفی نسل امام حسن از چهار پسرش 1ـ حسن 2ـ زید 3ـ عمرو 4ـ حسین الاثرم ادامه یافت244.
نتیجه
برای امام حسن بیشترین تعداد فرزند بیست و پنج و کمترین آن ده فرزند گفته شده است از این تعداد هشت فرزند در طفولیت از بین رفته‌اند و چهار فرزند در کربلا همراه عموی‌شان امام حسین شهید شدند گزارش ازدواج یا عدم ازدواج فرزندان دیگر بدست نیامد بنابر این نسل امام حسن تنها از طریق یک دختر ام عبدالله ودو پسر حسن و زید ادامه پیدا می‌کند.
همسر زیدبن حسن لبابه دختر عبداله بن‌عباس و یک همسر دیگرش ام ولد بود.
گزارش ازدواج دو پسر امام حسن بدست آمد که هیپچ کدام با خاندان خلفا (فرزندان و نوادگان) آنان نبوده است.
پسران
الف) ازدواج پسران امام حسن با خاندان خلفا
از ازدواج پسران امام حسن با دخترانی از نسل خلفا گزارشی به دست نیامد.
ب) ازدواج درون خاندانی پسران امام حسن (علیه السلام)
1- زیدبن حسن(علیه السلام) از همه فرزندان امام بزرگ‌تر بود و شاهزاده و کریم الطبع و متولی صدقات رسول خدا بود مردم از اطراف به او توجه داشتند.245 زیدبن حسن در سن نود سالگی در گذشت.246
مادر زیدبن حسن ام بشیر بنت مسعود انصاری بدری بود. زیدبن حسن دارای فرزندانی بود از جمله محمد که مادرش ام ولد بود و فرزندی از او نماند و نفیسه دختر زیدبن حسن که با ولیده بن‌عبدالملک ازدواج کرد و در خانه او از دنیا رفت مادر نفیسه، لبابه دختر عبداله بن‌عباس بود (این زن قبلأ عروس ابی‌سفیان، همسر ولیده بن‌عتبه بن‌ابی‌سفیان بوده است.)
فرزند زیدبن حسن، حسن بن‌زید والی منصور در مدینه و مردی فاضل بوده است.247 زیدبن حسن پسری بنام طاهر داشت که با عبیده دختر قاسم بن‌حسن بن‌زیدبن الحسن (دختر عمویش)ازدواج کرد.248
بنابر این از همسران زیدبن حسن(علیه السلام) ام ولد، لبابه دختر عبداله بن‌عباس(از بنی‌عباس) گزارش شده است.
نتیجه
لذا گزارش دو ازدواج برای زیدبن حسن بدست آمد که هردوی آنان با غیر از خاندان خلفا بوده است.
از فرزندان زید بن‌حسن(علیه السلام) محمد که مادرش ام ولد بود و فرزندی به جای نگذاشت و نفیسه دختر زیدبن حسن(علیه السلام) با ولیدبن عبدالملک (خلیفه اموی ) ازدواج کرد و پسری به نام طاهر آورد که با دختر عمویش ازدواج کرد.
از دو گزارش به دست آمده یک ازدواج با خلیفه و یک ازدواج درون خاندانی بوده است.
پسر دیگر زبدبن حسن، حسن بود که کنیه‌اش ابو محمد است ودر زمان منصور دوانقی چند سال حاکم مدینه بود و بعدأ عزل شد وبه زندان افتاد و بعد از منصور از زندان آزاد شد و تا زمان مهدی و هادی و هارون الرشید هم زنده بود.
فرزند دیگرش نفیسه که مدتی همسر ولیدبن عبدالملک(خلیفه اموی) بود و لذا زمانی‌که زید به دربار ولید رفت مورد استقبال او قرار گرفت و یک‌بار هزار دینار به او عطا شد.
عبدالعظیم حسنی از نوادگان او (نسل حسن بن‌زید) می‌باشد. زید بسیار جلیل القدر، بزرگوار و بخشنده بود در فضائل او بسیار گفته‌اند زمانی‌که سلیمان بن‌عبدالملک مروان خلیفه شد از حاکم مدینه خواست او را از این کار عزل کند اما زمانی‌که عمربن عبدالعزیز به خلافت رسید مجددأ تولیت صدقات را به او واگذار کرد و به شغل سابق خود برگشت وی همیشه با بنی‌امیه از روی تقییه رفتار می‌کرد و کار را با مدارا می‌گذارند. و با آنان صلح و آشتی داشت و مناصب را هم قبول می‌کرد.
بعد از واقعه عاشورا و شهادت امام حسین که عبدالله بن‌الزبیر ادعای خلافت کرد با او بیعت نمود و نزد او رفت زیرا خواهرش ام الحسین همسر عبدالله بن‌الزبیر بود چون عبدالله بن‌زبیرکشته شد خواهر خود را برداشت و از مکه بیرون رفت.249
2- حسن بن‌حسن بن‌علی(علیه السلام) (حسن مثنی): مردی بزرگوار و رئیس و فاضل و پارسا متولی صدقات امیرالمومنین، مادرش خوله بنت منظور فزاری و همسرش فاطمه بنت الحسین(علیه السلام) بود.250 فاطمه بنت الحسین ثمره‌ی ازدواج ام اسحاق (دختر طلحه ) با امام حسین(علیه السلام) بود فاطمه از حسن مثنی فرزندانی به نام عبدالله، ابراهیم [دو پسر دیگر هم از او دارد] که همگی در زندان منصور در کوفه جان سپردند.251 فاطمه بنت الحسین بعد از حسن مثنی با عبدالله بن‌عمر وبن عثمان 0نوه عثمان) ازدواج کرد و محمد دیباج، رقیه، قاسم را آورد که نسل محمد دیباج و قاسم منقرض شد.252
همسر دیگر حسن مثنی رمله بنت سعیدبن زیدبن عمروبن نقیل بود وی مادر محمد بود همسر محمد تماضر بنت عبدالله بن‌عاصم بن‌عروه بن‌مسعود بن‌معتب بن‌مالک ثقفی بوده است.253
فرزندان حسن مثنی: جعفر، داوود، فاطمه، ملیکه، ام القاسم، از ام ولد بودند(همان) و ابراهیم الغمر و حسن مثلث و عبدالله المحض مادرشان فاطمه بنت الحسین(علیه السلام) بود.254
از دختران حسن مثنی زینب با وایدبن عبدالملک بن‌مروان (خلیفه اموی)ازدواج کرد و بعد از او جدا شد.255
ام کلثوم با محمدبن علی بن‌الحسین(علیه السلام) (از نسل امام سجاد) و فاطمه دخترحسن مثنی یک بار با معاویه بن‌عبدالله بن‌جعفر بن‌ابی‌طالب256 و بار دیگر با ایوب بن‌مسلمه بن‌عبدالله بن‌ولید بن‌الولید بن‌مغیره بن‌عبدالله ازدواج کرد.257
ملیکه دختر حسن مثنی با جعفربن مصعب بن‌الزبیرازدواج کرد و فاطمه را آورد.258
ام القاسم دختر حسن مثتی با مروان بن‌ابان بن‌عثمان بن‌عفان ازدواج کرد و فرزندی به نام محمد آورد که همان محمد بن‌مروان است وی یعد از آن با پسر عمویش علی بن‌الحسین ازدواج کرد259.
در میان پسران حسن مثنی، گزارش ازدواج حسن مثلث، داوود بن‌حسن مثنی، ابراهیم بن‌حسن مثنی معروف به قتیل با خمرا، جعفربن حسن مثنی، عبدالله بن‌حسن مثنی معروف به عبدالله محض به دست آمده است گزارشی از ازدواج آنان با زنانی که

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *