پایان نامه رایگان درباره ج۲،، ج۳،، جعفریان،

کتاب تاریخ اسلام تا سال چهلم هجری، به نقل از مجمع البیان، ج۷، ص۲۰۶
۵۲٫ همان، ص۲۷۵٫
۵۳٫ همان به نقل از ابن‌سعد، ج۳، ص۲۷۴٫
۵۴٫ همان به نقل از الاغانی، ج۱۶، ص۸۳٫
.۵۵ذاکری. ج۲، ص۵۵۳ به نقل از سفینه البحار، ج۲ص۱۳۳٫
۵۶٫ جعفریان، تاریخ اسلام تا سال چهلم هجری، ص۴۷۴٫ به نقل از اعیان الشیعه، ج۳، ق۲، ص۲۰٫
۵۷٫ همان، به نقل از کتاب فتوح، ج۲، ص۲۳۷٫
۵۸٫ مفید، الباب ثانی، فصل ۵۸٫ ص۱۰۸
۵۹٫ امینی، ج۳، ص۹۷٫
۶۰٫ همان.
۶۱٫ مجلسی، ج۴۰، ص۱۱۹٫
۶۲٫ نوری، طبرسی، ج ۱۷، ص۲۰۰٫
۶۳٫ بلاذری، ج ۶، ص۱۸۵٫
۶۴٫ جعفریان، تاریخ اسلام از سال چهلم تا صد هجری ص۱۷ به نقل از الشبراوی والاتحاف، ص۳۴٫
۶۵٫ جعفریان، همان ص۱۸٫ به نقل از شیخ طوسی، کتاب امالی، ج۲، ص۱۷۲٫
۶۶٫ همان ص۷۲، به نقل از ابن‌خلدون، ج۲، ق۲ص۱۸
۶۷٫ همان به نقل از مسعودی، ج۲، ص۵٫