عمومی

پایان نامه رایگان درباره بن‌علی، the، of

آورد.ص35
2ـ ازدواج رمله کبریبنت علی و ام سعید با معاویه بن‌مروان بن‌حکم بن‌العاص ص35
3ـ ازدواج فاطمه بنت علی با منذربن عبیدهبن الزبیر بن‌العوام و عثمان و کنده را آورد که در کودکی در گذشتند ص35 (ابن ابی‌الدنیا هم این گزارش را آورده است.)
4ـ ازدواج ام الحسین بنت حسن (علیه السلام )با عبدالله بن‌الزبیر بن‌العوام، دوفرزند به نام بکرأ و رقیه آورد که در کودکی در گذشتند ص50
5ـ ازدواج ام سلمه بنت حسن(علیه السلام) با عمرو بن‌المنذربن الزبیر بن‌العوام و فرزندی برایش نیاورد ص50
6ـ ازدواج فاطمه بنت محمدبن حسن مثنی با ابوبکر بن‌عبدالملک بن‌مروان ص50
7ـ ازدواج زینب دختر حسن مثنی با ولیدبن عبدالملک بن‌المروان خلیفه اموی ص51
8ـ ازدواج فاطمه بنت الحسین با عبدالله بن‌عمرو بن‌عثمان بن‌عفان ص51و ص59
9ـ ازدواج ملیکه بنت حسن مثنی با جعفربن مصعب بن‌زبیر و فاطمه را بدنیا آورد.ص51
10ـ ازدواج ام القاسم بنت حسن مثنی با مروان بن‌ابان بن‌عثمان بن‌عفان و فرزندی به نام محمد آورد که همان محمدبن مروان است.ص51
10ـ ازدواج سکینه بنت الحسین با مصعب بن‌الزبیر (برادر خلیفه عبدالله بن‌الزبیر)و همچنین ازدواج با زیدبن عمروبن عثمان بن‌عفان (نوه خلیفه سوم) و هم‌چنین ازدواج با عبدالله بن‌عثمان بن‌عبدالله بن‌حکیم بن‌حزام بن‌خویلد که حکیمأ و عثمان (قرین) و ربیحه را آورد وازدواج با اصبغ بن‌عبدالعزیز بن‌مروان بن‌حکیم (خلیفه مروانی)و ابراهیم بن‌عبدالرحمن بن‌عوف (عضو شورای پنج نفری برای انتخاب عثمان)ص59
11ـ ازدواج ربیحه دختر حضرت سکینه و عبدالله بن‌عثمان بن‌عبدالله بن‌حکیم بن‌حزام بن‌خویلد با عباس بن‌الولید بن‌عبدالملک بن‌مروان (پسر خلیفه اموی)ص59
12ـ ازدواج محمد باقر با ام فروه دختر قاسم بن‌محمد بن‌ابوبکر ص63
1ـ ازدواج اسحاق بن‌عبدالله بن‌السجاد با عایشه بنت عمربن العاصم بن‌عمربن عثمان بن‌عفان (از نسل خلیفه سوم )و همسر دیگر اسحاق به نام کلثم بنت اسماعیل بن‌عبدالرحمن بن‌القاسم بن‌محمد ابوبکر(از نسل خلیفه اول) ص66
لازم به ذکر است که محمدبن ابی‌بکر جد پدری کلثم در دامان حضرت علی بزرگ شدو مدافع اهل بیت بود
ازدواجهای دوسویه اهل بیت با خلفا (ابوبکر، عمر، عثمان وال زبیروخلفای بنی‌امیه ) تا دو نسل از اهل بیت(علیهم السلام)466
1ـ بعد از این‌که ابوبکرفوت کرد علی با همسرش اسماءدختر عمیس بن‌معربن الحارث الخثعمیه ازدواج کرد ومحمد بن‌ابوبکر را به خانه خودش برد. محمدبن ابوبکردر دامان علی به همراه حسن وحسین در اثنا خلافت عمر بن‌خطاب بزرگ شد.
2ـ بین نوه‌های حسین بن‌علی و نوه‌های محمدبن ابوبکر(امام محمد باقر با دختر قاسم بن‌محمد بن‌ابوبکر به نام ام فروه) ازدواج صورت گرفته است و امام جعفر صادق متولد شدند. بخاطر این‌که نسب امام جعفر صادق از طرف مادر دو بار به ابوبکر رسیده امام جعفر صادق فرمودند:”ابوبکر دوبار مرا به دنیا آورده است”(نسبت این روایت به امام جعفر صادق محرز نشده است)
3ـ حسن بن‌علی بن‌ابوطالب که با حفصه دختر عبد الرحمن بن‌ابوبکر ازدواج کرد.
4ـ ازدواج ا م الحسن دختر حسن بن‌علی بن‌ابی طالب با عبدالله بن‌زبیر بن‌عوام
5ـ ازدواج رقیه دختر حسن بن‌علی بن‌ا یطالب باعمرو بن‌زبیر بن‌عوام
6ـ ازدواج ملیکه دختر حسن بن‌علی بن‌ابیطالب باجعفر بن‌مصعب بن‌زبیر
از این ازدواج دختری به نام فاطمه بدنیا آمد.
7ـ ازدواج موسی بن‌عمر بن‌علی بن‌حسین بن‌علی بن‌ابی طالب با عبیده دختر زبیر بن‌هشام بن‌عروه بن‌زبیربن عوام
از این ازدواج عمر درج، زینب و صفیه بدنیا آمدند.
8ـ ازدواج جعفر اکبر بن‌عمر بن‌علی بن‌حسین بن‌علی بن‌ابی طالب با فاطمه دختر عروه بن‌زبیر بن‌عوام
از این ازدواج پسری به نام علی بدنیا آمد.
9ـ ازدواج عبدالله بن‌حسین بن‌علی بن‌حسین بن‌علی بن‌ابی طالب با ام ع?مرو، دختر عمرو بن‌زبیر بن‌عروه بن‌عمر بن‌زبیر
از این ازدواج جعفر و فاطمه بدنیا آمدند.
10ـ ازدواج حسین اصغر بن‌علی زین العابدین بن‌حسین با خالده دختر حمز ه بن‌مصعب بن‌زبیر بن‌عوام
11ـ ازدواج سکینه دختر حسین بن‌علی بن‌ابی طالب با مصعب بن‌زبیر بن‌عوام
12ـ ازدواج حسین بن‌حسن بن‌علی بن‌ابی طالب با امینه دختر حمزه بن‌منذر بن‌زبیر بن‌عوام – 13ـ ازدواج حسن الافطس بن‌علی بن‌علی زین العابدین بن‌حسین با دختر خالد بن‌ابوبکر بن‌عبدالله بن‌عمر بن‌خط
14-ازدواج حسن المثنی پسر حسن بن‌علی بن‌ابی طالب با رمله دختر سعید بن‌زید بن‌نفیل العدوی از این ازدواج محمد، رقیه و فاطمه به دنیا آمدند.
15-ازدواج خدیجه دختر علی بن‌ابی طالب باعبدالرحمن بن‌عامر بن‌کریز اموی
16-ازدواج رمله دختر علی بن‌ابی طالب با معاویه بن‌مروان بن‌حکم
رمله همسر ابوالهیاج هاشمی عبدالله بن‌ابی‌الحارث بن‌عبدالمطلب بود. او فرزندانی را برایش به دنیا آورد که بعد از فوت عبدالله بن‌سفیان بن‌حارث، معاویه بن‌مروان بن‌حکم با اوازدواج کرد
17- ازدواج زینب دختر حسن بن‌المثنی بن‌حسن بن‌علی بن‌ابی طالب با ولید بن‌عبدالملک بن‌مروان
18- ازدواج نفیسه دختر زید بن‌حسن بن‌علی بن‌ابی طالب با ولید بن‌عبدالملک بن‌مروان
19- ازدواج فاطمه دختر حسین بن‌علی بن‌ابی طالب با عبدالله بن‌عمرو بن‌عثمان بن‌عفان
از او محمد دیباج به دنیا آمد. که در سال 145 ه در زندان منصور دوانیقی با سایر برادرانش از جمله عبدالله محض و حسن المثلث از اهل بیت به قتل رسیدند. فاطمه قبل از او همسرحسن المثنی بود که عبدالله محض و حسن المثلث و ابراهیم الغمررا برایش به دنیا آورد.
فاطمه دختر حسین ام اسحاق دختر طلحه بن‌عبیدالله است. و ام اسحاق همسر حسن بن‌علی نیز بوده است که فرزندانی برایش به دنیا آوردامام حسن به برادرش حسین وصیت کرد بعد از مرگش با اوازدواج کند و حسین نیز با او ازدواج کرد و دختری به نام فاطمه برایش به دنیا آورد که در بسیاری از مراجع و مصادر مسطور است
فاطمه دختر حسین در سال 117ه فوت کرد همان سالی که خواهرش سکینه دختر حسین و فاطمه کبری دختر عل ی بن‌ابی طالب فوت کردند.
ازدواج فاطمه دختر حسین با عبدالله بن‌عمرو بن‌عثمان بن‌عفان در مصادر شیعه امامیه و اهل سنت وجود دارد این موضوع در بیست و هفت مرجع که سه تای آنها از مراجع شیعه امامیه هستند ذکر شده است.
17ـ ازدواج حسین بن‌علی بن‌ابی طالب با لیلی یا آمنه دختر ابی مرّه او ثقفی و اموی است.
یکی از همسران حسین لیلی دختر ابی‌مره بن‌عروه بن‌مسعود ثقفی است و مادرش میمونه دختر ابوسفیان واو نیز مادر علی اکبر است. پس علی اکبر از جهت پدرش هاشمی و از جهت مادرش ثقفی و اموی است.
18ـ ازدواج محمد جواد بن‌علی الرضا بن‌موسی کاظم با ام حبیب دختر مأمون عباسی
این ازدواج در آخر صفر سال 202 ق صورت گرفت.
19ـ ازدواج فاطمه دختر محمد بن‌علی النقی بن‌محمدجواد بن‌علی الرضا با خلیفه عباسی هارون الرشید
ن
Abstract
Marriages of “Ahl al-Bayt” families are one the controversial subjects in the history of Shiite. This thesis has tried to study Marriages of men and women of Ahl al-Bayt’s family with men and women of three early calipths’ family, Umayyad caliphs from both the Sofyanies and the Marvanies and also Al-Zubair’s family including the caliph, their children and descendents. The thesis also measures the amounts of casual relations of Ahl al-Bayt’s family with other families and clans by charts and graphs.
The main question is that how were the mutual relations between Ahl al-Bayt and three early calipths’ family, Umayyad caliphs (the Sofyanies and the Marvanies) and Al-Zubair’s family?
The achieved result shows that the most reports are related to marriages of Imam Sajjad’s descendents with Al-Zubair’s family. There is not any report for the marriages of Imam Bagher and Imam Sadegh with the caliphs and their descendents and in comparison with other Imams and the marriages of Ahl al-Bayt’s family Apart from the generation of the Caliphs are very low and scarce.
Key words: Families, Ahl al-Bayt, Casual relationships, Marriages within the clan, Marriage outside the clan,
The University of Religions and denominations
The faculty for studies on history of Shiite
Thesis Title:
Causal relations of the Alavis with the Caliphate (Three caliphs, Al- Zubair and Umayyad caliphs)”
Supervisor:
Dr. Mohammad Ali Akbari
Advisor:
Dr. Ali Aghanouri
A thesis submitted to the Graduate Studies Office in particle fulfillment of the requirements for the degree of: Masters in the field of History of Shiite
By:
Mahboubeh Majidi Tabar
Fall 1392
1. هدایت پناه،، مقدمه، ص4.
2. ابن منظور،ج2، ص291.
3. زمخشری،ج2، ص548 ذیل آیه 49از سوره احزاب
4. نجفی، ج29، ص5 به بعد.
5. معین.ذیل آل،خاندان.
6. www.wikifegh.ir
7. ابراهیمی، ص96
.8 همان، ص125به بعد.
9. ابراهیمی، ص96.
10. هدایتی، ص39.
11. همان، ص126.
12. همان.
13. همان.
14. امام خمینی، تحریر الوسیله، ج2، ص286.
15. هدایتی، ص74.
16. بغدادی، ص300؛ دکتر شکور، ص. 238
17. برای اطلاع یشتر به کتاب مکتب در فرایند تاریخ نوشته آیه الله مدرسی مراجعه کنید.
18. هدایتی، ص134.
19. هدایتی، ص149.
20. همان، ص159.
21. جباران، ص266.
22. همان، ص287.
23. برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به کتاب ازدواج با بیگانگان نوشته محمد رضا جباران، ص307.
24. امام خمینی،رساله توضیح المسائل محشی(شش مرجع) .
25. نجفی، ج29، ص5 بعد.
26. متقی هندی، ج15، ص855.
27. حر العاملی، ج14، ص19.
28. ابراهیمی، ص19.
29. اقرب الموارد: اساس البلاغه؛ لسان العرب؛ مجمع البحرین ذیل واژه انکار
30. بقره آیه256، سوره یوسف آیه 37
31. واسطی، ج7، ص450
32. اقرب الموارد:اساس البلاغه، لسان العرب، مجمع البحرین
33. همان.
34. ابن منظور
35. برای نمونه مراجعه کنید به کتاب الهدایه شیخ صدوق، چاپ شده در الجوامع الفقهیه، ص47؛ شیخ طوسی، المبسوط، ج2، ص13.
36. جباران به نقل از محقق حلی کتاب شرائع الاسلام، ج1، ص55.
37. همان به نقل از شهید ثانی کتاب الروضه الهیه، ج1، ص274.
38. همان به نقل از سید علی طبا طبایی کتاب شرح ضغیر، ج1، ص69 وکتاب ریاض المسائل، ج2، ص357
39. همان به نقل سید محمد کاظم طباطبایی یزدی ئر کتاب عروه الوثقی، باب دوم از طهارت
40. همان به نقل از سید محسن حکیم، کتاب مستمسک العروه الوثقی، ج1، ص378؛ سید ابوالقاسم خویی، التنقیع، ج3، ص58؛ سید محمد باقر صدر بحوث فی شرح العروه الوثقی، ج3، ص291.
41. همان به نقل از امام خمینی، تحر یرالوسیله، ج1، ص181
42. همان به نقل از سید ابوالقاسم خویی، منهاج الصالحین، ج1، ص111.
43. همان به نقل از محقق حلی در کتاب شرائع الاسلام، ج1، ص55.
44. همان به نقل از علامه حلی در کتاب نهایه الاحکام، ج1، ص274.
45. همان، به نقل ازشهید ثانی در کتاب الروضه البهیه، ج1، ص274.
46. همان،به نقل از سید علی طبا طبایی، ریاض المسایل، ج2، ص357.
47. همان،به نقل از سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، العروه الوثقی، باب دوم طهارت.
48. جباران، ص60
49. همان، ص151
50. همان، صفحات 152 تا 157
51. جعفریان،

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *