عمومی

پایان نامه با واژگان کلیدی سیلو، تغییرات، تجزیه

د اسید لاکتیک13 2-باکتریهای مولد اسید بوتیریک14 3-باکتریهای کلی آیروژن15 4-باکتریهای مولد اسید سیتریک16 5-محرکهای مختلف فساد و پوسیدگی و 6- قارچهای مخمر. از بین تمام این میکروارگانیسمها، باکتریهای تولیدکننده اسیدلاکتیک مطلوب و مورد توجهاند. در شرایط مساعد این باکتریها به سرعت، مقدار زیادی اسیدلاکتیک را که برای نگهداری علوفه سیلاژ شده لازم است، تولید میکنند. از طرف دیگر قارچهای مخمر نیز تا حدودی مفید هستند، زیرا تولید الکل کرده و سبب معطر و خوشخوراک شدن سیلاژ میشوند. برای اینکه محیط برای فعالیتهای میکروارگانیسمهای بی هوازی فراهم شود توده گیاه را که به داخل سیلو ریخته شد، تحت فشار قرار میدهند تا هوا از داخل علوفه سیلاژ شده خارج شود، چون اکسیژن هوا برای ایجاد شرایط مناسب جهت اسیدی شدن گیاه لازم نیست. پس از خروج هوا، قسمت سیلو را میپوشانند. برای مدتی سلولهای گیاه که هنوز زندهاند، تنفس کرده و از اکسیژن هوایی که در بینابین توده سیلاژ شده باقی مانده استفاده میکنند (جامعی، 1372). ورود هوا به داخل سیلو سبب فعالیت مجدد میکروارگانیسمهای هوازی شده و باکتریهای مولد اسید بوتیریک، شروع به ساخت این اسید میکنند. چنانچه مقدار اسید بوتیریک به 5/1 درصد کل توده برسد، توده سیلاژ بوی بسیار نامطبوعی به خود میگیرد که سبب کاهش مصرف آن میشود. از طرف دیگر اسید بوتیریک و همچنین، فسادی که در اثر فعالیت محرکهای فاسد کننده، در سیلاژ بوجود میآیند، نه تنها سبب ایجاد ناراحتی در دستگاه گوارش دام شده، بلکه تولید حیوان را بویژه در گاوهای شیری و سایر حیوانات شیرده تحت تأثیر قرار میدهند (جامعی، 1372).
2-6- تأثیر فرآیندسیلو بر شاخصهای کیفی علوفه
از مهمترین تغییراتی که در خصوصیات شیمیایی گیاه در طی سیلو شدن ایجاد میشود، میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
2-6-1- تغییرات عصاره عاری از نیتروژن (NFE)
عصاره عاری از نیتروژن در مراحل تنفس و تخمیر بیشتر از سایر مواد تحت تأثیر قرار میگیرد و از تجزیه آن، اسیدهای آلی بوجود میآیند که در زمان اندازه گیری چربی، در اتر حل شده و جزء چربی محسوب میشوند و در نتیجه میزان چربی سیلاژ بیشتر برآورد میشود (جامعی، 1372). تغییرات گوارشپذیری مواد غیر نیتروژنی کم است و علت اینکه این مواد زود تجزیه میشوند آن است که در مرحله تجزیه بیولوژیکی در داخل سیلو، ابتدا مواد سریع التجزیه مورد استفاده باکتریها قرار میگیرند (زارع پور، 1377).
2-6-2- تغییرات فیبر یا سلولز
درصد سلولز در مواد سیلو شده معمولا بیش از گیاه تازه است. علت این امر را باید در تجزیه مواد دیگر بویژه NFEجستجو کرد. گوارشپذیری سلولز به ندرت تغییر پیدا میکند و در موارد خاصی امکان اضافه شدن درصد گوارشپذیری سلولز در مواد سیلو شده وجود دارد (زادهوش و فرداد، 1380).
2-6-3- تغییرات پروتئین خام
ممکن است در برخی مواقع درصد پروتئین خام سیلو بیش از ماده اولیه باشد، علت آن نیز مربوط به تجزیه و کم شدن مواد دیگری بویژه NFE است. درجه تجزیه پروتئین بستگی به روش سیلو کردن، نوع تخمیر، سرعت و شدت پایین آمدن pH دارد. در سیلوهای آبدار و مرطوب، هر چه pH محیط بالاتر باشد، تجزیه مواد نیتروژن دار بیشتر خواهد بود. عملاً پتجزیه پروتئینها در سیلوهای آبدار بدون مکمل خیلی زیاد است و چه بهتر از مکملهای سیلوی استفاده شود، تجزیه پروتئین خام یا تولید آمونیاک کمتر خواهد بود. بازهای فراری که از تجزیه پروتئین حاصل میشوند، به همان صورت از دستگاه گوارش تک معدهایها خارج شده و ارزش غذایی سیلاژ را کاهش میدهند (زارع پور، 1377).
2-6-4- تغییرات مواد معدنی
خاکستر (بر حسب ماده خشک) ممکن است به علت کاهش مواد غیر نیتروژن دار و یا سایر مواد، ازدیاد پیدا کند. میزان کلسیم در مواد سیلو شده که به آنها اسیدهای معدنی افزوده شده باشد، تا اندازهای کاهش مییابد. مقدار فسفر در مواد سیلو شده مشابه آن در علوفه تازه است (ولی زاده و همکاران، 1382).
2-6-5- تغییرات ویتامینها
مقدار ویتامینها در یک توده گیاهی که به خوبی سیلو شده باشد خیلی بیشتر است بطوریکه سیلاژ‌ها از خوراک‌های سرشار از کاروتن17 و ویتامینهای گروه B هستند. البته با افزایش درصد ماده خشک گیاه و یا پژمرده کردن، مقدار کاروتن گیاه و سیلاژ آن کاهش مییابد. حدود 30 تا 60 درصد کاروتن گیاه ممکن است در موقع جمع آوری از بین برود. اتلاف کاروتن به وسیله تخمیر در خلال 3 هفته اول سیلو شدن صورت میگیرد که مقدار آن در روش تخمیر سرد حدود 10 درصد و در روشهای گرم و داغ بیشترخواهد بود. مقدار ویتامینD در مواد سیلو شده با مقدار آن در مواد غیر سیلوی تفاوتی ندارد (قنبری گردونک، 1379). تحقیقات نشان داده است که فرآیند تخمیر درسیلاژ منجر به کاهش اندک درصد پروتئین خام علوفه می‌شود. البته محتوای نیتراتی در طول دوره سیلو کردن کاهش نمییابد و احیاء آن در سیلوهای خوب در حداقل است. بنابراین، هر کوششی جهت افزایش کیفیت سیلو، منجر به باقی ماندن نیترات بیشتر در آن می‌شود(ولی زاده و همکاران، 1382). محققین گزارش کردند که یکی از دلایل کاهش پروتئین و یا ترکیبات نیتروژنه در طی سیلو احیاء نیترات است که ساعاتی پس از سیلو کردن رخ میدهد و محصول نهایی این عمل آمونیاک، گاز اکسید نیتریک (NO) یا اکسید نیترو (NO2) است (Ataku et al., 1983). بعضی از ترکیبات نیتروژنه اثر بافری دارند که ممکن است از تغییر pH ممانعت کنند و مانع اسیدی شدن سیلاژ شوند که البته پژمرده کردن علوفه قبل از سیلو میتواند تا حد زیادی این مشکل را برطرف کند. بالا بودن مقدار کربوهیدراتهای محلول در آب، در علوفه باعث افزایش سرعت تخمیر و در نتیجه سرعت تجمع لاکتات و کاهش سریع pH که ممکن است مانع فعالیت گونهای لاکتوباسیلی شود و این امر مانع مصرف و حل شدن سلولز و همی سلولز وکاهش درصد این مواد میشود(Ben-Gheda lia et al ., 1995). همچنین، گزارش شده است که فعالیت آنزیمهای تنفسی گیاه تا زمانی که شرایط داخل سیلو هوازی بوده و pHسیلو تغییر نکند ادامه مییابد. باکتریهای هوازی کربوهیدراتهای محلول سیلو را تا زمان اتمام اکسیژن محبوس در سیلو مصرف میکنند و بعد از اتمام اکسیژن مرحله غیر هوازی سیلو و فعالیت باکتریهای تولید کننده اسیدلاکتیک برای تولید اسیدلاکتیک و اسیدهای چرب چرخه کوتاه آغاز میشود و با تولید اسید، pH سیلو پایین و به 2/4 میرسد و بعد از آن در همین pH باقی میماند (Ohki, 1985).
2-7- تعیین میزان تجزیه پذیری و قابلیت هضم نمونه‌های خوراکی
2-7-1- روش کیسه‌های نایلونی
سالهاست که روش استفاده از کیسههای نایلونی برای برآورد میزان تجزیه خوراک در شکمبه مورد استفاده قرار میگیرد (Kibon and ?rskov , 1993). از آنجایی که روش کیسههای نایلونی با قرار دادن مواد خوراکی در داخل شکمبه دام، امکان مجاورت نزدیک خوراکهای مورد آزمایش را با محیط تخمیر میسر میسازد، شاید بتوان گفت که روشی بهتر از آن برای تقلید از محیط شکمبه (از نظر درجه حرارت، بافر، pH و آنزیم‌ها) وجود ندارد. با این حال این روش نیز دارای معایبی از قبیل اندازه قطر منافذ کیسهها (Rodneyk et al. , 1991)، تفاوت ترکیب جمعیت میکروبی داخل و خارج کیسه، نسبت وزن نمونه به مساحت کیسه (میلیگرم در هر سانتیمترمربع) انداره ذرات نمونه خوراک (Lapin, 1990) و آلوده شدن مواد باقی مانده درون کیسه با اجساد میکروارگانیسمهای شکمبه میباشد که می‌تواند تفسیر نتایج این روش را تحت تاثیر قرار دهد (?rskov et al., 1980). روش کیسههای نایلونی یا کیسههای پلیاستر18 و داکرونی19 به طور وسیعی برای تخمین تجزیهپذیری مواد مغذی در شکمبه استفاده شده است. این روش شامل معلق گذاشتن کیسههای حاوی مقدار مواد غذایی متفاوت در شکمبه و اندازهگیری ناپدید شدن مواد مغذی در فاصلههای زمانی متفاوت است. بنابراین، این روش در مقایسه با روشهای آزمایشگاهی دارای یک مزیت است و آن این که، این روش فرآیندهای هضمی که در شکمبه یک حیوان زنده اتفاق میافتد را در بر میگیرد‌. این روش توسط اورسکوف و مکدونالد در سال 1979 بیان شد و اولین بار برای بررسی روند تجزیهپذیری پروتئین استفاده شد. عوامل متعددی بر تخمین هضم مواد مغذی اثر می گذارند و باید در این تکنیک کنترل شوند تا شرایط استاندارد حفظ شود. این عوامل شامل قطر منافذ کیسهها، نسبت وزن نمونه به مساحت کیسه، اندازه ذرات نمونه، روش گذاشتن کیسه در شکمبه، جیره حیوان، دفعات تغذیه حیوان و میزان باکتریهایی که به غذای باقیمانده در کیسه چسبیدهاند و غیره میباشند (ARC, 1984). قابلیت هضم خوراک در نشخوارکنندگان را می‌توان از طریق کیسههای کوچک نایلونی تعیین کرد. نمونهی خوراک (3- 5گرم ماده خشک) در کیسههای کوچک ساخته شده از پارچه نفوذ پذیر از جنس نایلون خاص با اندازه منافذ استاندارد (40 تا 60 میکرون) قرار داده شده و کیسهها از طریق کانولا20 وارد شکمبه میشوند و در آنجا در مدت زمان‌های مختلف انکوباسیون میگردند. هر کیسه پس از خارج شدن از شکمبه، شسته شده و جهت تعیین میزان بقایای ماده خشک که معیاری از مواد هضم نشده است، خشک میگردد(?rskov et al., 1980).
2-7-2- آماده کردن نمونه
آمادهسازی نمونهها به منظور قرار دادن در شکمبه، باید به گونهای باشد که، حضور این مواد در شکمبه درست مانند حالتی باشد که، خود حیوان این مواد را مصرف می‌کند. نمونه ایده آل از مواد جویده شده توسط حیوان از کانولای مری جمعآوری می‌شود، که در سطح وسیع استفاده از آن امکانپذیر نیست (?rskov, 1992). پیشنهاد می‌شود که از نمونه خشک و آسیاب شده برای فیستولهگذاری استفاده شود. نمونه خشک از به کمک الکهای 2/5-3 میلیمتری آسیاب می‌شوند. پیشنهاد می‌شود، که کیسهها با محتویات درون آن‌ها قبل از انکوباسیون در آب خیسانده شوند، هر چند اطلاعات موجود در مورد مزیت این روش محدود است ( ?rskov, 1992; Mehrez and ?rskov , 1977).
2-7-3- تعداد اندازه‌گیری
داشتن تکرار در اندازهگیری برای رسیدن به دقت مطلوب، جهت شرح منبع تغییرات لازم است. حداقل تعداد دام در تحقیقات مختلف 3 دام ذکر شده، تا حداقل تغییرات بین دام که یک منبع ارزیابی مهم تغییرات در تجزیهپذیری میباشد، لحاظ شود و در این حالت بهتر است تکرار در مورد نمونه خوراکی نیز در یک دام مورد ارزیابی قرار گیرد، تا تغییرات بین روزها نیز ارزیابی شود. دیگر منبع تغییرات، تغییرات بین کیسهها میباشد که حداقل تغییرات است (?rskov, 1980). براساس تحقیقات انجام شده مشاهده شده که بزرگترین منبع تغییرات در تکنیک کیسههای نایلونی حیوان میزبان می‌باشد (?rskov, 1992; Mehrez and ?rskov, 1977). آن‌ها پیشنهاد کردند که، برای به دست آوردن تخمین دقیق، باید نمونه‌ها حداقل در دو دوره و در سه حیوان انکوبیت شوند (Mehrez and ?rskov, 1977).
2-7-4- انکوباسیون و بیرون آوردن کیسه‌ها از شکمبه
کیسهها بایستی آزادانه در بین مواد هضمی هم در فاز مایع و هم در فاز جامد شکمبه حرکت کنند (?rskov, 1992). مدت زمانی که هر کیسه در شکمبه قرار میگیرد، به ویژگیهای نمونه بستگی دارد (Redimo and Pedraza Olivera, 1998). در مورد خوراکهای کنسانترهای مدت زمان انکوباسیون صفر تا 48 ساعت و در مورد خوراکهای علوفهای صفر تا 96 ساعت است ( نیکخواه و محرری، 1375).
2-7-5- شستن کیسهها
به منظور حذف مواد خوراکی دیگر و میکروارگانیسمها از کیسهها، بایستی کیسهها با دست و یا دستگاه شسته شوند (Michalet-Doreau and Band, 1992). برای تعیین مقدار هضم شده نمونه خوراک در طول انکوباسیون کیسهها پس از شستشو، در آون خشک میشوند.روشهای زیادی وجود دارد که با استفاده از آن ها میتوان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *