عمومی

پایان نامه با واژگان کلیدی تعیین، کیسهها، ریخته

فلینگ
ارزیابی
FP
درجه
بد
20-0
1
متوسط
40-21
2
نسبتاً خوب
60-41
3
خوب
80-61
4
عالی
100-81
5
FP:fleing point
فرمول محاسباتی شاخص فلینگ به شرح ذیل می باشد.
رابطه (3-1)
FP = 220 + [ (2 × DM) – 15 ] – 40 × pH
3-4-1-2- تعیین ماده خشک
چهار گرم نمونه آسیاب شده همگن به مدت 48 ساعت درآون با دمای 60 درجه سانتی‌گراد قرار داده شد و پس از کسر رطوبت از دست رفته، درصد ماده خشک نمونه تعیین گردید (1990 AOAC,).
رابطه (3-2)
3-4-1-3- تعیین خاکسترخام و ماده آلی
برای اندازه‌گیری خاکستر خام، با سوزاندن نمونه‌ها در کوره الکتریکی به مدت 6 ساعت در دمای 550 درجه سانتیگراد تعیین شد و درصد ماده آلی نمونه‌ها از اختلاف ماده خشک با خاکسترخام محاسبه گردید (AOAC, 1990).
رابطه(3-3)
=aوزن بوته =bوزن نمونه خشک شده =cوزن بوته با خاکستر
رابطه (3-4)
%OM=100-%Ash
3-4-1-4- اجزای دیواره سلولی
3-4-1-4-1- دیواره سلولی(NDF)
برای تعیین دیواره سلولی از نمونه‌های خشک شده استفاده شد. دیواره سلولی با استفاده از محلول شوینده خنثی (NDS) مطابق با روش ون سوست و همکاران (1991) اندازه‌گیری شد.
محتویات محلول NDS (محلول شوینده خنثی)
– سدیم لوریل سولفات 30 گرم
– EDTA 61/18 گرم
– بوراکس(بورات سدیم ده آب) 81/6 گرم
– دی سدیم هیدرو‍ژن فسفات بدون آب 56/4 گرم
– 2- اتوکسی اتانول 10 میلی لیتر
بعد از مخلوط کردن مواد بالا با هم، با افزودن آب مقطر حجم نهایی محلول به یک لیتر رسانیده شد.
– روش انجام آزمایش:
برای اندازهگیری NDF از دستگاه فایبربگ Gerhardt مدل EV1 ساخت آلمان استفاده شد. در این روش یک گرم نمونه خشک با استفاده از ترازوی با دقت 0001/0± گرم وزن و درون کیسهها ریخته شد، سپس کیسهها در دستگاه فایبربگ در محل مورد نظر قرار گرفتند. 300 میلی‌لیتر از محلول NDS روی آن‌ها ریخته شد به نحوی که بالاتر از نمونه‌ها قرارگیرد. محلول به مدت یک ساعت بعد از جوش آمدن، در حال جوشیدن باقی می‌ماند. در ادامه کیسه‌های حاوی نمونه‌ها از دستگاه خارج و ابتدا با آب ولرم و سپس با استن و در انتها دوباره با آب ولرم شسته شدند، تا آّب خروجی شفاف شود. سپس کیسهها بعد از شتشو، داخل بوتههایی که از قبل وزن و شماره‌گذاری شده بودند، قرار گرفتند. بوته ها درون آون در دمای 90 درجه سانتی‌گراد و به مدت 24 ساعت قرار داده شدند. در ادامه کیسه‌ها از آون خارج و پس از سرد شدن درون دسیکاتور، وزن شده، سپس کیسه‌های حاوی نمونه‌ها به مدت 8 ساعت در دمای 550 درجه سانتی‌گراد درون کوره سوزانیده شدند. در نهایت میزان NDF نمونه ها با استفاده ازرابطه (3-1) زیر محاسبه گردیدند:
رابطه(3-5)
=W2وزن نمونه بعد از آون =W3وزن نمونه بعد از کوره =W3وزن اولیه ماده خشک
3-4-1-4-2- دیواره سلولی بدون همی سلولز(ADF)
این بخش با استفاده از محلول شوینده اسیدی (ADS) و طبق روش ون سوست وهمکاران (Van Soest, 1991) تعیین شد.
محلول ADS( محلول شوینده اسیدی)
برای تهیه محلول،20 گرم ستابلن در بالن ژوژه یک لیتری ریخته و با اسید سولفوریک یک نرمال به حجم یک لیتر رسانیده میشود. برای اندازهگیری ADF از دستگاه فایبربگ Gerhardt مدل EV1 ساخت آلمان استفاده شد. در این روش یک گرم نمونه خشک با استفاده از ترازوی با دقت 0001/0 گرم وزن و درون کیسهها ریخته شد، سپس کیسهها در دستگاه فایبربگ در محل مورد نظر قرار گرفتند. 300 میلی‌لیتر از محلول ADS روی آن‌ها ریخته شد به نحوی که بالاتر از نمونه‌ها قرارگیرد. محلول به مدت 1 ساعت بعد از جوش آمدن، در حال جوشیدن باقی می‌ماند. در ادامه کیسه‌های حاوی نمونه‌ها از دستگاه خارج و ابتدا با آب ولرم و سپس با استن و در انتها دوباره با آب ولرم شسته شدند، تا آّب خروجی شفاف شود. سپس کیسهها بعد از شستشو، داخل بوتههایی که از قبل وزن و شماره‌گذاری شده بودند، قرار گرفتند. بوته ها درون آون در دمای 90 درجه سانتی‌گراد و به مدت 24 ساعت قرار داده شدند. در ادامه کیسه‌ها از آون خارج و پس از سرد شدن درون دسیکاتور، وزن شده، سپس کیسه‌های حاوی نمونه‌ها به مدت 8 ساعت در دمای 550 درجه سانتی‌گراد درون کوره سوزانیده شدند. در نهایت میزان ADF نمونه ها با استفاده ازرابطه زیر محاسبه گردیدند:
رابطه (3-6)
=W2وزن نمونه بعد از آون =W3وزن نمونه بعد از کوره =W3وزن اولیه ماده خشک
3-4-1-6- تعیین چربی خام
برای اندازه‌گیری چربی از روش استخراج با حلال و دستگاه سوکسله مدل Gerhardt ساخت آلمان استفاده گردید.
– روش انجام آزمایش
برای هر نمونه، یک عدد تیمبل را به مدت یک ساعت در دمای 103 تا 105 درجه سانتیگراد در آون خشک کرده و وزن آن یادداشت شد. 2 گرم نمونه غذایی خشک شده در تیمبل ریخته و تیمبل در قسمت استوانه‌ای، استخراج کننده دستگاه سوکسله قرار داده شد. دستگاه عصارهگیر به بالن ته گرد و سرد کننده وصل شد، دستگاه باید در زیر هود باشد تا بخارهای احتمالی، حاصل از حلالها که سمی هستند وارد آزمایشگاه نشوند. حدود 200 سی‌سی حلال از قسمت بالای مبرد، به بالن ته گرد دستگاه اضافه شد. مجموعه دستگاه سوکسله به کمک پایه، روی اجاق الکتریکی محکم قرار داده شد و لوله های آب سرد کننده به آن وصل شدند و عمل عصاره گیری به مدت 4 ساعت انجام گرفت. با گرم شدن حلال و تبخیر آن، بخارات حلال در تماس با سطح داخلی مبرد به مایع تبدیل شده و روی تیمبلهای حاوی نمونه ریخته می‌شوند. وقتی که استوانه پر از حلال شد، با ایجاد سیفون، حلال را که حالا مقداری از چربی نمونه را در خود حل کرده به داخل بالن برمی گردد. با گرم شدن حلال و تبخیر آن، چربی ها که نقطه جوش بالاتری دارند، باقی مانده، ولی حلال مجدداً سیکل خود را طی می کند. این چرخه در مدت روشن بودن دستگاه ادامه مییابد تا چربی نمونه کاملاً گرفته شود. بعد از چربی‌گیری، تیمبل حاوی نمونه غذایی چربی گرفته شده، در آون با دمای 102 درجه به مدت 1 ساعت خشک شد و بعد از سرد شدن درون دسیکاتور، توزین گردید. با دانستن وزن تیمبل خشک، وزن نمونه غذایی خشک و وزن تیمبل حاوی نمونه چربی گرفته خشک، درصد چربی خام با استفاده از رابطه (3-2) ذیل محاسبه گردید:
رابطه (3-7)
%EE= 100- (
X1= وزن تیمبل خشک
X2=وزن تیمبل حاوی نمونه چربی گرفته خشک
SD=وزن نمونه غذایی خشک
3-4-1-7- تعیین پروتئین خام
پروتئین خام با استفاده از روش کلدال و دستگاه نیمه اتوماتیک کجلدال Gerhardtمدل 45 VAP تعیین شد.
3-4-1-7-1- اندازه‌گیری ازت به روش تیتراسیون بعداز تقطیر
3-4-1-7-2- آماده‌.سازی نمونه
3/0 گرم نمونه توزین شده را درون ارلن ریخته و یک ارلن نیز به عنوان شاهد در نظر گرفته شد.
3-4-1-7-3- هضم نمونه
مقدار اسید مخلوط مصرفی (پودر سلنیوم + اسید سولفوریک غلیظ) جهت هضم برای هر نمونه 5/2 میلیلیتر میباشد. نمونه به مدت 24 ساعت درون محلول هضم و به مدت 2 ساعت در درجه حرارت 80 درجه سانتیگراد قرارداده شد. پس از مدت زمان تعیین شده هر 10 دقیقه یک بار 1 سیسی آب اکسیژنه به نمونهها اضافه می‌شود، تا زمانی که محلول بیرنگ شود. سپس محلول حاصل از هضم را با آب مقطر به حجم 50 سیسی رسانیده و با استفاده از کاغذ صافی و قیف، نمونه صاف گردید.
3-4-1-7-4- تقطیر و تیتراسیون
در این مرحله 5 سیسی از نمونه صاف شده درون دستگاه کجلدال قرار داده می‌شوند، سپس 10 سیسی اسید بوریک درون یک ارلن ریخته و به آن 10 قطره محلول اندیکاتور اضافه میگردد و به دستگاه کجلدال منتقل می‌شود. آمونیاک حاصل از عمل هضم گیاه در مجاورت محیط قلیایی و به کمک حرارت تقطیر شده و به وسیله اسید بوریک جذب میشود. پس از اتمام تقطیر (تشکیل رنگ سبز در ارلن حاوی اسید بوریک) ارلن را از دستگاه جدا کرده و H2SO4 تا تشکیل رنگ صورتی تیتر میشود. مقدار اسید مصرفی در رابطه 3-3 قرار داده شده، تا مقدار ازت کل در نمونه بدست آید.
رابطه (3-8)
3/0-2/0 = VB
در رابطه 3-8:
V: حجم اسید مصرفی برای تغییر رنگ M: وزن نمونه تر
VB: شاهد N: درصد ازت نمونه
3-4-1-7-5- اندازهگیری پروتئین خام
برای اندازهگیری میزان پروتئین خام، مقدار ازت کل در عدد ثابت 25/6 ضرب شد.
3-4-2- تفسیر نتایج حاصل از کیسههای نایلونی
در روش کیسههای نایلونی ناپدید شدن مواد، اندازه گیری می‌شود و فرض می‌شود که ناپدید شدن نمونه خوراک برابر هضمپذیری است. اگر چه این فرض ما در مجموع صحیح است، اما در چندین مورد خاص این فرض را نمی‌توان معتبر دانست (مواد محلول در آب که سریعاً ناپدید میشوند و ذرات بسیار ریز که ما فرض کردهایم تجزیه شدهاند). البته این امکان وجود دارد که ذرات بسیار ریزی که از دست میروند را با قرار دادن یک کیسه در حمام آب و کیسه دیگری در شکمبه و تعیین وزن از دست رفته در دو کیسه، با هم مقایسه نمود. رابطه 3-4 توسط اورسکوف و مکدونالد(1979) به منظور برآورد تجزیه‌پذیری ماده خشک بیان شده است.
رابطه( 3-9) P= a + b ( 1 – e-ct)
در این معادله P درصد تجزیهپذیری در زمان t،a ذرات محلول (بخش سریع تجزیه)، b ذرات نامحلول (بخش کند تجزیه)که بطور بالقوه تجزیه پذیر هستند، C سرعت تجزیهپذیری یا ثابت نرخ تجزیه (درصد / ساعت) و a + b مواد خوراکی که به طور بالقوه قابل تجزیه هستند، به صورت درصد بیان میشوند. تجزیهپذیری مؤثر شکمبه از ترکیبات علوفهای به صورت زیر محاسبه می‌شود، که K، میزان جریان مواد شکمبهای است:
ED=a+[b×c/c+k] رابطه (3-10)
ماده خشک، ماده آلی و پروتئین مواد خوراکی با استفاده از تکنیک کیسههای نایلونی ارزیابی می شوند. در این تحقیق مواد خوراکی در 65 درجه سانتیگراد و برای 48 ساعت خشک شد و با الک 5/2 میلیمتری آسیاب شدند. 5 گرم از هر نمونه در کیسههای نایلونی که وزن شدهاند، قرار میگیرند. منافذ کیسهها 40 نانومتر و اندازه آن‌ها 12 × 5/6 سانتیمتربود. کیسهها در شکمبه قرار داده شدند و در ساعات 3، 6، 9، 12، 24، 36، 48، 72 و 96 بیرون آورده شدند. کیسه ها مستقیماً پس از بیرون آوردن از شکمبه وارد آب سرد شده و به آرامی زیر آب سرد به مدت 30 دقیقه شسته شوند. در پایان کیسهها در دمای 65 درجه سانتیگراد و به مدت 48 ساعت در آون خشک شدند و پس از سرد شدن در دسیکاتور، توزین شدند. برای تعیین کاهش ماده خوراکی پس از انکوباسیون و شستشو، دو کیسه دیگر به عنوان زمان صفر، شامل 5 گرم ماده خوراکی مورد آزمایش در آب 39 درجه سانتیگراد به مدت یک ساعت شیکر گردید. به طور مشابه کیسهها شسته شده و خشک شدند و به این ترتیب میزان ناپدیدشدگی (تجزیهپذیری) ماده خشک، ماده آلی و پروتئین از طریق روش in situ در دوره انکوباسیون تعیین گردید.
3-4-3- آزمون تولید گاز
تعیین میزان گاز تولیدی از تخمیر نمونه‌ها مطابق با روش منک و استینگاس (1988) انجام گرفت. شیرابه شکمبه از گاوهای نر بومی (فیستوله دار) گرفته شد.
3-4-3-1- آماده‌سازی نمونه و سرنگ‌ها
نمونهها با استفاده از یک الک یک میلیمتری آسیاب شدند. مقدار 5 ± 210 میلیگرم نمونه (3 تکرار) در داخل هر سرنگ ریخته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *