پایان نامه ها

پایان نامه با واژگان کلیدی توزیع فراوانی، آموزش کارکنان، اتوماسیون اداری، درصد تجمعی

زیر نمایش داده شده است.
جدول(4-26) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از سیستم اتوماسیون اداری برای تسریع درابلاغ طرحها ،دستورالعمل ها و…

فراوانی
درصد فراوانی
درصد اعتبار
درصد تجمعی
خیلی کم
1
1.4
1.4
1.4
کم
2
2.9
2.9
4.3
متوسط
15
21.4
21.4
25.7
زیاد
26
37.1
37.1
62.9
خیلی زیاد
26
37.1
37.1
100.0

نمودار(4-26) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از سیستم اتوماسیون اداری برای تسریع درابلاغ طرحها ،دستورالعمل ها و…
با توجه به جدول و نمودار بالا در می یابیم 1.4 درصد از پاسخ دهندگان استفاده از سیستم مکاتبات اداری برای تسریع ابلاغ طرحهارا در حد خیلی ضعیف و 2.9 درصد در حد کم و 21.4 درصد در حد متوسط و 37.1 درصد در حد زیاد و 37.1 درصد در حد خیلی زیاد ارزیابی کرده اند.

4-2-27)جدول و نمودار مربوط به آموزش کارکنان اجرایی :
توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان مربوط به؛ آموزش کارکنان اجرایی در جدول و نمودار زیر نمایش داده شده است.
جدول (4-27) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ آموزش کارکنان اجرایی

فراوانی
درصد فراوانی
درصد اعتبار
درصد تجمعی
خیلی کم
0
0
0
0
کم
0
0
0
0
متوسط
4
5.7
5.7
5.7
زیاد
30
42.9
42.9
48.6
خیلی زیاد
36
51.4
51.4
100.0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *