ویژگی ها و رفتارهای رهبری تحول آفرین

ویژگیها و رفتارهای رهبری تحول آفرین) هرسی وبلانچارد)

رفتارهای رهبری تحول گرا را می توان به شرح ذیل بیان کرد.

 

۲-۱۳-۱ بینش و بصیرت( توانایی پیش بینی آینده) :

شاید مهم ترین رفتاری که مدیران تحول گرا انجام می دهند توانایی آنان برای ایجاد بینشی باشد که کارکنان را برای رسیدن به به آن مجاب کند. سخنرانی “مارتین لوترینگ”(من یک رویا دارم )کل مردم را برای حمایت از نهضت اجتماعی بر انگیخت و به هر حال رهبران تحول گرا که رهبران بصیرت نیز خوانده میشوندف فراتر از این عمل می کنند. همچنین آنان برای دستیابی به این بینش نقشه راهنما نیز طراحی می کنند. آنچه مهم است این است که پیروان این بینش را بپذیرند و رهبر برای انرژی دادن به افراد و دستیابی به آنان تلاش نماید.

هنگامی که کارکنان همگی یا اکثریتشان این بینش و نگرش واحد را بپذیرند در این صورت بینش مشترک که آمال و آرزوی همه کارکنان است ایجاد می شود.

در واقع بصیرت، تصور آینده مطلوب و روشن برای سازمان و مجاب کردن دیگران برای پذیرش آن است(هرسی و بلانچارد۱۹۹۶).

بصیرت به منزله فانوس دریایی است که کشتی ها را در دریای  طوفانی برای رسیدن به این ساحل همخون   می سازد .

بصیرت یا توانایی پیش بینی آینده، سازمان یا جامعه را برای ایجاد آینده بهتر آماده می سازد. به عبارتی چارچوب مشترک ذهنی ایجاد می کند که بر اساس آن می توان آینده را ساخت. بنابراین بینش تصور

 

 

________________________________________

Blanchard & Hersey -1

منحصر بفرد و ویژه از آینده است. رهبرانی که با بینش هستند نه تنها آینده نگرند بلکه آینده ساز نیز هستند. رهبر آینده گرا برای تبدیل این بینش به کمک و همکاری دیگران نیاز دارد. بصیرت دارای این ویژگی است که افراد در آن امکان تحقق اهداف آمال و آرزوهایشان را می بینند. وقتی چنین بینشی در سرتاسر سازمان جاری و ساری شد، کارکنان و مدیران همگی زبان مشترک پیدا می کنند. در این صورت تصورات ذهنی که در اذهان پیروان ایجاد می شود، بیشتر تصورات ذهنی رهبر است . این بینش مشترک مثل نیروی عشق و ایمان در آدمی قوی و قدرتمند است. مطالعات نشان می دهد، بینش قوی انسان را به اوج موفقیت ها می رساند .لذا سازمان بدون بینش قوی در مسیر افول و نابودی می افتد.

به طور کلی باید گفت که بینش از جمله مهمترین ویژگی های رفتاری رهبران تحول گرا تلقی می شود و بدون وجود بصیرت، اگر ایجاد تحول در سازمان یا جامعه غیر ممکن نباشد، قطعا مشکل است.

 

۲-۱۳-۲ چارچوب دهی و چشم انداز سازمانی:

در سال های نه چندان دور، سازمان ها در محیط های با ثبات و پایداری فعالیت می کردند در چنین وضعیت بسیاری از مدیران عالی بر شناختن محیط شان به عوامل تهدید کننده سازمانی توجه نمی کردند. امروزه رهبران تحول آفرین به منظور آگاه ساختن اعضای سازمان از تغییر تحولات محیطی اغلب با ارایه اهداف نوین کاری برای کارکنان، بینش خود را چارچوب بندی می کنند. چارچوب دهی فرایندی است که در آن رهبران هدف حرکت سازمانی خود را با استفاده از واژه های خیلی جالب و شوق انگیز برای پیروانشان تعریف و تبیین می کنند چارچوب دهی در واقع فرایند جهت دهی به استراتژی کلی سازمان است. بنابراین در چارچوب دهی، رهبر تحول آفرین تلاش می کند روابط و نقش ها و فرآیندها و اهداف فرهنگ سازمانی و استرتژی ها، انتظارات صاحبان منافع یا جامعه و ماموریت و اهداف اصلی سازمان، به گونه ای هم جهت و مکمل هم باشند که نتایج مطلوب بدست آید (هرسی و بلانچارد، ۱۹۹۶)

 

۲-۱۳-۳ مدیریت اثر گذاری 

تلاش رهبر برای باورهایی است که دیگران درباره وی شکل می دهند. البته از طریق کارهایی که سبب می شود رهبر نزد دیگران جذاب و خوشایند شود. به طور کلی همه افراد علاقه مند هستند بدانند که دیگران چه برداشتی از آنها دارند و چگونه آنها را ارزیابی می کنند. ارایه تصویر مثبت از خود، سبب محبوبیت نزد دیگران می شود ارایه تصویر مثبت از فرد نزد همکاران یا کارکنان در سازمان مزایایی برای فرد دارد. برای مثال در زمینه سیاسی، مدیریت اثر گذاری به مدیر کمک می کند که توجه او را به دیگران به طور مناسب توزیع کند. البته این امر موضوعی است که اخیرا مورد توجه پژوهشگران رفتار سازمانی قرار گرفته است. بسیاری از فنون مدیرت اثر گذاری مبتنی بر رفتارهای کلامی است که افراد برای حسن استفاده از اطلاعات درباره خودشان به کار می گیرند.