هوش رقابتی در شرکت های کوچک و متوسط

هوش رقابتی در شرکتهای کوچک و متوسط

محیطهای کسب و کار امروزی دارای ویژگی های خاصی اعم از شدت رقابت، پیشرفتهای سریع فناوری و تغییر نیازهای مشتریان هستند. شرکتهای کوچک و متوسط برای بقا در چنین محیط های آشفته ای باید بصورت مستمر از محیط خود آگاهی داشته باشند تا بتوانند خود را با تغییرات سریع وفق دهند. علاوه بر این مالکان و مدیران چنین شرکتهایی برای حضور در عرصه رقابت باید تصمیم گیری آگاهانه داشته باشند. کسب مزیت رقابتی برای شرکتهای کوچک و متوسط در محیطهای در حال تغییر امروزی یک چالش عظیمی به شمار می رود. به دلیل اینکه شرکتهای زیادی در ارائه محصولات و خدمات مشابه در بازار فعالیت میکنند. بنابر این، اطلاعات محیط رقابتی برای بقا و رشد چنین شرکتها دارای اهمیت خاصی می باشد. طبق گفته اختر و همکاران[۱] (۲۰۱۱) جهانی شدن، واردات و صادرات را برای شرکتها تسهیل کرده است و به این دلیل رقابت بصورت فزاینده افزایش یافته است. یاپ و راشید نشان دادند که فعالیتهای هوش رقابتی در شرکتهای کوچک و متوسط نسبت به شرکتهای بزرگ متفاوت است.

در اقتصاد جهانی بدون اجرای فعالیتهای هوش رقابتی، رقابت برای شرکتهای کوچک و متوسط تقریبا غیر ممکن است. بنابر این مالکان و مدیران این نوع شرکتها باید توجه ویژه ای به فعالیتهای هوش رقابتی داشته باشند. به مدد افزایش هوش رقابتی است که شرکتهای کوچک بر رقبای خود برتری یافته و جایگاه ویژه ای در عرصه رقابت کسب می کنند. در عصر حاضر، تنها تمرکز بر وقایع و بررسی اطلاعات گذشته چندان کار ساز نیست، بلکه بررسی دقیق محیط و کسب اطلاعات از رخدادهای در حال ظهور است که حیات شرکتهای کوچک و متوسط را استمرار می بخشد. در دنیای امروز با ویژگی بازارهای رو به رشد سریع، تکیه بر اطلاعات قدیمی به کاهش بینش و از دست دادن فرصتهای پیش روی شرکتها منجر می گردد (بیک زاد و اسکندری، ۱۳۸۸).

هر قدر شرکتها بتوانند از شرکتهای رقیب و محیط کسب و کار اطلاعات بیشتری به دست آورند، احتمال آنکه راهبردهای اثربخش و موفقیت آمیز تدوین کرده و اجرا نمایند، بیشتر است(وظیفه دوست و قاسمی، ۱۳۸۸). بررسی هوش رقابتی در شرکتهای کوچک و متوسط به اندازه شرکتهای بزرگ گسترده     نمی باشد. مطالعه تانو و بایلتی در کانادا نشان داد که اقدامات هوش رقابتی در شرکتهای کوچک و متوسط بیشتر محدود به نظارت در بازار و رقبا می گردد. در حالیکه شرکتهای بزرگ فعالیتهای هوش رقابتی شان را با استراتژی شرکت یکپارچه می کنند.

[۱] Akhtar & et al