هوش بهر و هوش هیجانی

هوش بهر و هوش هیجانی
هوش بهر و هوش هیجانی قابلیت های متضاد نیستند، بلکه بیشتر می توان از همدیگر متمایز ساخت. همه ما از ترکیبی از هوش و عواطف برخور داریم. افراد دارای هوش بالا و هوش هیجانی پایین(با هوش بهر پایین و هوش هیجانی بالا) علی رغم وجود نمونه هایی نوعی، نسبتاً نادرند. درواقع میان هوش بهر و برخی جوانب هوش هیجانی همبستگی مختصری وجود دارد هر چند این ارتباط آن قدرهست که روشن کند این دو قلمرواساساً مستقل اند. گونه خالص دارای هوش بهر بالا(یعنی کاملاً فاقد هوش هیجانی) تقریباً تصویر اغراق آمیز از روشنفکرانی است که در قلمرو ذهن استادند، اما در دنیای فردی نا کارآمدند. نیم رخ های آماری مردان و زنان در این خصوص تا حدودی متفاوت است. مرد دارای هوش بهر بالا با طیف گسترده ای از علایق و توانایی های ذهنی مشخص می شود، این مرد بلند پرواز مولد، قابل پیش بینی و سرسخت است و در بند علایق فردی خود نیست. بر عکس، مردانی که از نظر هوش جسمانی بالاهستند، از نظر اجتماعی متوازن، خوش برخورد و بشاش هستند و در مقابل افکار نگران کننده یا ترس آور مقاومند. آنان در زمینه خدمت به مردم با حل مشکلات، قبول مسؤلیت و برخورداری از دیدگاهی اخلاقی، ظرفیتی قابل توجه دارند؛ در ارتباط خود با دیگران هم حسی و توجه نشان می دهند. زندگی اجتماعی آنان غنی اما همخوان است، آنان با خود، دیگران و مجموعه اجتماعی که در آن زندگی می کنند راحتند. زنان دارای هوش بهر بالا از اتکا به نفس هوشمندانه ای که از آنان انتظار می رود بر خوردارند، تفکرات خود را به راحتی مطرح می کنند و برای موضوعات ذهنی ارزش قائلند و طیف گسترده ای ازعلایق ذهنی و زیبایی شناختی دارند. آنان همچنین درون نگر، مستعد ابتلا به اضطراب، فرو رفتن در خیالات و احساس گناه هستند و در ابراز آشکار خشم خود درنگ می کنند. بر عکس، زنان دارای هوش هیجانی سرشار، با جرات هستند و احساسات حود را به طور مستقیم ابراز می دارند و درباره ی خودشان احساس مثبتی دارند، زندگی برای آنان سرشار از معنا است. آنان هم مانند مردان خوش برخورد و اجتماعی هستند و احساسات خود را به طور مقتضی ابراز می دارند. جایگاه اجتماعی آنان به آنها امکان می دهد تا به آسانی با افراد جدید رو به رو شوند، با خودشان به قدر کافی راحت هستند تا آنکه بتوانند شوخ طبع، خود انگیخته و در مقابل تجارب عاطفی پذیرا باشند. بر خلاف زنان دارای هوش بهر بالا و ناب، آنان به ندرت احساس اضطراب یا گناه می کنند یا در خیالات واهی غرق می شوند. البته این تصاویر نشانگر دو جنبه افراطی هر حالت است- هوش بهر و هوش هیجانی به درجات مختلف در وجود همه ی ما در هم آمیخته شده اند، اما این تصاویر اغراق آمیز نسبت به این مساله که هر کدام از این ابعاد به طور مستقل چه چیزی را به خصوصیات شخص می افزاید، دید سازنده ای به دست می دهند. این تصاویر بر حسب آنکه فرد تا چه حد دارای هر دو جنبه ی هوش شناختی و هوش هیجانی باشد در هم می آمیزند، اما در قبال این دو بعد، آنچه بیشتر کیفیاتی که ما را به یک انسان کامل تبدیل می کند و به وجود ما می افزاید، هوش هیجانی است (گلمن،۱۹۹۵نقل از پارسا، ۱۳۹۳). این مطلب نشان می دهد با توجه به ساختار شخصیتی زنان ومردان لازم است. در محیط های آموزشی برخورد مناسب با جنسیت دانش آموزان صورت گیرد. تا بهترین نتیجه که افزایش هوش هیجانی است، در بر داشته باشد. وهم چنین شرایطی به وجود آید که دانش آموزان بتوانند تفکرات خود را بروز دهند پیش بینی شود.