نحوه ی خسارت در ایران

نحوه ی خسارت در ایران
نحوه ی خسارت در ایران به دو صورت است:
پرداخت مستقیم: در این روش، بیمه شده قبل از اقدام به درمان برای دریافت معرفی نامه به شرکت بیمه مراجعه می کند و یک سری مدارک، مثل گواهی پزشک مبنی بر نوع بیماری ، کپی دفترچه بیمه خدمات درمانی یا تامین اجتماعی، کپی شناسنامه، کپی کارت و … را به شرکت بیمه تحویل می دهد، مدارک در کامپیوتر ثبت می شود و سپس معرفی نامه جهت درمان صادر می شود.
پرداخت غیرمستقیم:در این روش بیمار شخصا” جهت درمان اقدام می کند و پس از دریافت مدارک از بیمارستان به اداره خسارت بخش درمان شرکت بیمه مراجعه و مبلغ خسارت را طبق تعهدات درخواست می کند در این مورد شرکت های بیمه بر اساس تعرفه های وزارت بهداشت و درمان خسارت را محاسبه و پرداخت می کند. بازار بیمه های درمان در ایران با ناکارآمدی مواجه است. از یک سوف حجم عظیمی از منابع بیمه شده- حق بیمه های پرداخت شده از سوی بیمه گذاران به دلیل وجود محرک های نادرست، که سازمان های بیمه گر فراهم کرده اند، به شکلی نامناسب استفاده می شوند و از سوی دیگر، عدم مشارکت سازمان های بیمه گر در ریسک و هزینه ی بیماری ها یا میزان ناکافی مشارکت بیمه گر در ریسک ان ها نارضایتی فراوانی برای بیمه شدگان فراهم آورده است. برخلاف اعتقادات رایج در بین سیاست گذاران بیمه ای منشا همه این ناکارایی ها و نارضایتی ها، نه کمبود منابع کافی و عدم امکان ارائه خدمات بهتر بیمه ای؛ بلکه سیاست های نادرست و غیر علمی بیمه ای بوده است. در برخی از موارد، بیمه گر آن چنان در ریسک حادثه مشارکت کرده است که بیمه شده به شکلی اجتناب ناپذیر به سمت مصرف نابهینه سوق داده شده و منابع خود را به دست خود تباه ساخته است و در موارد دیگر ، سازمان بیمه گر به شکلی غیر مسئولانه و ناآگاهانه از ارائه خدمات بیمه ای در برخی از تصادفی ترین و پر ریسک ترین مراقبت ها نظیر دندانپزشکی شانه خالی کرده است و ریسک آن ها را کاملا بر دوش بیمه شده نهاده است، در حالی که می توانست با اخذ حق بیمه بیشتر و مشارکت بهینه در ریسک خدمات ، بیمه شده را در ارائه وضعیت رفاهی بهتری قرار دهد. علت اصلی وضع سیاست های نادرست بیمه ای در ایران ، درک ناکافی از ساز کارهای تئوریک حاکم بر بهینگی بازارهای بیمه است. متاسفانه ، هنوز مبانی علمی وضع سیاست های بیمه ای بهینه در ایران شناخته نشده است. اگر چه در حدود سی سال است که ملاحظات مربوط به خطر اخلاقی، اصلی ترین عامل وضع سیاست های بیمه ای در غرب به شمار می روند، اما تاکنون هیچ یک از مسئولان بیمه ای با چنین ادبیاتی این سیاست ها را مورد تبیین قرار نداده است. هیچ یک از مسئولان و سیاست گذاران بیمه ای ، توجیه علمی و قابل قبولی برای وجود فرانشیزهای ۱۰ درصد و ۳۰ درصد برای خدمات بستری و سرپایی ارائه نداده است. توجیه علمی برای ارائه درمان رایگان همه اقشار در برخی از مراکز سازمان تامین اجتماعی موجود نیست؛ وجود فرانشیزهای یکسان برای کلیه گروه های درمان سرپایی ( دارو، رجوع به پزشک، آزمایشگاه، خدمات پاراکلینیک و …) فاقد پشتوانه نظری است و در نهایت ، هیچ توجیه علمی برای عدم ارائه خدمات موثر بیمه ای برای برخی از مهم ترین و پر ریسک ترین مراقبت های درمانی وجود ندارد. همه این سیاست ها که وضع درست و علمی آن ها به شدت بر کارایی بازر بیمه و رضایتمندی بیمه شدگان تاثیرگذار است. یا به استناد و کپی برداری محض از سیاست های اجرا شده در دیگر کشورها اتخاذ و یا به دلایل سیاسی و فارغ از ملاحظات مربوط به بهینگی بازار بیمه انتخاب شده اند. نتیجه چنین رویکردی، اوضاع نابسامان بازار بیمه ای درمانی و نارضایتی قابل توجه بیمه شدگان از این بازار ، به رغم تلاش های قابل تقدیر سازمان های بیمه گر بوده است.(طبیبیان،۱۳۸۶،ص۲۳)