آموزشی

مهمترین معیارهای ارزیابی چابکی بر اساس مدل مرجع عملیات زنجیره تأمین

مهمترین معیارهای ارزیابی چابکی بر اساس مدل مرجع عملیات زنجیره تأمین
2-2-16-1 پاسخگویی و انعطاف پذیری
این دو معیار در قالب شاخص هایی مانند انعطاف پذیری افزایشی تدارکات، انعطاف پذیری افزایشی ساخت ، انعطاف پذیری افزایشی توزیع، انعطاف‌پذیری بازگشت اضافی به تأمین کنندگان، انطباق پذیری افزایشی تدارک، انطباق پذیری افزایشی ساخت، انطباق پذیری افزایشی توزیع، انطباق‌پذیری کاهشی تدارک، انطباق-پذیری کاهشی ساخت و انطباق‌پذیری کاهشی توزیع مورد ارزیابی قرار می گیرد(بالدوین ، 2010).

2-2-16-2 منافع محسوس و نامحسوس یکپارچگی (ادغام)
2-2-16-2-1 منافع محسوس
کاهش موجودی، کاهش پرسنل، بهبود بهره وری، بهبود مدیریت فروش، بهبود چرخه مالی، کاهش هزینه فناوری اطلاعات، کاهش هزینه تدارکات، بهبود مدیریت صندوق، افزایش سود، کاهش هزینه لجستیک، کاهش هزینه نگهداری، تحویل به موقع(همان منبع، 2010)
2-2-16-2-2 منافع نامحسوس
وضوح اطلاعات، فرایند بهبودیافته، پاسخگویی به مشتری، استانداردسازی، انعطاف، جهانی شدن. مشهودترین نوع ادغام، ادغام بخشهای زنجیره تامین و یا ادغام اطلاعاتی است که بین بخشها در جریان است. اما نوع دیگری از ادغام نیز وجــود دارد که در زنجیره های ارزشی اتفاق می¬افتد(وان، 2010). مفهوم زنجیره ارزشی فعالیتهای اولیه یک سازمان (لجستیک، عملیات و غیره)، فعالیتهای پشتیبانی (زیرساختار، منابع انسانی، فناوری و غیره) و ارزش خالصی که به وسیله هر فعالیت به طور مکرر به خدمات یا محصول اضافه می شود را توصیف می کند. هنگامی که این زنجیره تا تامین کنندگان و مشتریان گسترش یابد و یکپارچه شود زنجیره ارزشی یکپارچه حاصل می شود لیکن باید توجه داشت که زنجیره ارزش تنها مجموعه ای از فعالیتهای مستقل نیست، بلکه سیستمی از فعالیت¬های وابسته به یکدیگرند. این فعالیت¬ها می¬توانند با بهینه¬سازی و ایجاد هماهنگی به مزیت رقابتی منتهی گردند. برای مثال یک طرح محصول هزینه بر ممکن است هزینه¬های خدمت رسانی بعدی را کاهش دهد(آگاروال، 2007). زنجیره ارزشی یکپارچه عبارتست از فرایند همکاری که همه فعالیت¬های داخلی و خارجی درگیر در تحویل کالاهایی با ارزش دریافتی بیشتر برای مشتری نهایی را بهینه می¬کند. مثالی دیگر از یکپارچگی زنجیره تامین، سیستم¬های توسعه محصول است که به تامین¬کنندگان اجازه می¬دهد تا ازطریق اینترنت با مشتریان تماس بگیرند، ویژگی¬های محصول را بیرون بیاورند و شرح و تصویری از فرایند تولید ببینند(وایس، 1993).