منابع و ماخذ تحقیق جانشینی پیامبر

بود؛ زیرا تشکیل حکومت به عنوان یک رویداد در زندگی سیاسی مردم امری ضروری است. این رویداد خود نیز منجر به پیدایش دیگر انحرافات سیاسی در طول تایخ گردید و حاکمان «بنیعبّاس» و «بنیامیّه» را روی کار آورد. با تثبیت حکومت «ابوبکر» در روز سقیفه، یعنی در همان روزی که پیامبر خدا…وفاتکرد، بیعت‌گیری از مردم و مخالفان قدرت وی، به شدت دنبال شد.
به عبارت دیگر،پس از خاتمه بیعت در روز سقیفه، آنان از آن محل خارج شدند ودر کوچه ها به راه افتاده و به هر کس میرسیدند دست او را گرفته، به دست ابوبکر میکشیدند، چه آن شخص به این کار تمایلی داشت و یا نه. چنانکه در خصوص بیعت سعد بن عباده آمده است: «”سعدبن عباده” گفت من با شما بیعت نخواهم کرد تا نزد خدای خود بروم. عمر گفت: ما او را آزاد نمیگذاریم تا بیعت کند.»
آنچه باید یادآور شد بیان این نکته است که رسول اکرم… در هیچ یک از بیعت‌های خود حتی پس از فتح مکه و چیره شدن برمشرکان، از کسی به زور و استیلا بیعت نگرفت. بنابراین در تاریخ اسلام، سقیفه نخستین گردهمآیی بود که با خشونت و پرخاش آغاز شد و برای ثباتش به زور و ستیز از افراد بیعت گرفته شد.
این اختلاف سیاسی بر سر مسألهی جانشینی پیامبر…، منجر به بروز عقاید متفاوتی در باب امامت وخلافت میان مسلمانان گردید؛ زیرا شیعه بر اساس اندیشه فکری- سیاسی خویش امامت امت را وظیفه افراد شایستهای میداند که به‌وسیله «نصالهی»تعیین وبه‌دست پیامبر…در روز غدیرخم به این مقام منصوب شده‌اند.
در این اندیشه، امامان شیعه با توجه به مقام امامت در تشکیل حکومت سیاسی، از جهت برتری علمی و عقلی در مدیریت بحرانها، جانشینان واقعی پیامبر …هستند. اندیشهای که کاملا با اندیشه اهل تسنن در تضاد است. چانکه«شیخ مفید» هم‌گام با سایر فقها و متکلمان شیعه، امامت و حکومت امام(ع) را نوعی ریاست و رهبری عمومی برای شیعه در امور دین ودنیا می‌داند و ازدیدگاه وی، امامان شیعه زعامت سیاسی واجتماعی مردم را دارند، وبر مردم اطاعت از آنان لازم بوده تا حکومت آن‌هادرجامعه محقق گردد.

به مرور زمان باتوجه به انتقاد امام علی(ع) به رفتار سیاسی سقیفه در تغییر سرنوشت سیاسی جامعه دیگر ائمّه نیز به دفاع از این موضوع پرداخته تا به این طریق علاوه بر دفاع از شخصیت امامت به انحراف آن زمانی پرداخته و درنتیجه دستگاه سیاسی حاکم وقت را نیز غیرقانونی و نامشروع جلوه دهند. چنانکه بیشتر مناظرات کلامی میان ائمّه با مخالفان نیز در همین محور بوده است.
الف:اصل و نسبِ جانشین
اوّلین مسأله کلامی مورد بحث در حادثه سقیفه، موضوع «اصل و نسبِ» خلیفه بود. زیرا بر اساس سخنان پیامبر… جانشیان بعد از او برای هدایت جامعه به امر الهی داوزده نفر هستند و اینها طبق گزارش منابع تاریخی بهویژه «اهل سنت» از طایفه قریشاند. از همان آغاز، ابوبکر نیز به استناد حدیث «الائمّه من قریش» به خلافت رسید.
اگرچه ابوبکر و دیگر تئورسینهای سقیفه برای گرفتن مسند خلافت به قرشی بودن خود استناد کردند امّا هدف اصلی آنها در دو امر خلاصه میشود؛ یکی آنکه از انتقال قدرت به انصار ممانعت کنند و دیگر آنکه حق علی(ع) برحکومت سیاسی ونسبت وی با پیامبر…را به عنوان خاندانی پاک ودارای عصمت در هالهای از ابهام قرار دهند تا به سکوت مردم در مقابل انحراف خویش بپردازند.

ب: مصداق خلیفه
جریان سقیفهی بنیساعده به عنوان یک تحول سیاسی، با انتقال قدرت از جایگاه فرد لایق به فرد غیر آن، با روش غلبه بر اساس «اندیشه سیاسی» خلفا، بر دیگر مباحث اسلامی در حوزههای اجتماعی، اقتصادی و اعتقادی تأثیر بسزایی داشت این تأثیر بیشترین نقش خود را در سوء استفاده از مقام خلافت گذاشت؛ و نگرشی را به وجود آورد که در میان مردم عادی هم پیامدهایی را بهجای گذاشت. در این رویکرد معیارهای خلیفه و امام مردم بودن و انتخاب آن تغییر یافت. به عبارت دیگر در بعد سیاسی با رویکرد اعتقادی در تعیین جانشین پیامبر…اصولی پایهگذاری شدکه مقام خلیفه دیگرجایگاه الهی ندارد. و هر کسی توانایی اداره جامعه را داراست. خواه این شخص ظالم باشد و یا عادل باشد. بر اساس این رفتارِ خلفا در سقیفه و تغییر انتخاب جانشینان بعدی اندیشههای سیاسی متفاوتی در میان اهل سنت به وجود آمد.
روشن است که در کسب قدرت سیاسی و اجتماعی برای کسانی که هدفی جز اعمال قدرت ندارند و یا نمیتوانند فردی لایق و با نفوذ و دارای کمالات سیاسی، اجتماعی و اعتقادی را حاکم بر خود ببینند در تلاش هستند به هر نحوی به کسب قدرت فکر کند و در این راه از هیچ تلاشی فرو گذار نباشند. عدهاى بهخاطر همین طرز تفکر جاهلى، هرگز حاضر به اطاعت از یک جوان نبودند و حتى صِرف امارت یک جوان را براى خود ننگ مىدانستند. آنها اگرچه على(ع) را از هر جهت شایسته این امر، ویاحتى سزاوارتر ازهمه مىدانستند،ولى نمىتوانستند قبول کنندکه یک جوانبرآنها امیر باشد. این نوع نگرش غیر الهی به مسأله جانشینی و انتخاب خلیفه بر دیگر محورهای این موضوع همانند وظایف و اختیارات جانشین و ویژگیهای امام و حاکم اسلامی نیز تأثیر داشت. ائمه نیز باتوجه به این انحراف و نقش آن در انحراف عقیدتی و بهرهبرداری سیاسی از این اندیشه توسط دستگاه حاکم و فرقههای منحرف به مناظره با مخالفان فکری و عقیدتی و دستگاه حاکم به بیان ضروره امام، مصداق حقیقی امام جامعه، نحوه انتخاب، و شرایط و ویژگیها و وظایف او و راه تعیین امام، علم، عصمت و مقام امامت پرداختهاند.
۲٫ انحرافات اجتماعی
تحریف تاریخ از جمله اقداماتی است که هر گروه فکری، سیاسی و اعتقادی میتواند از آن برای رسیدن امیال خویش از آن بهره ببرد. اگر تاریخی دارای چهرههای شاخص و به اصطلاح جریان ساز مثبت تاریخ هستند وجود داشته باشد باتوجه به نقل سینه به سینه عملکرد آنان برای نرسیدن این عملکرد به آیندگان باید یا به تحریف چنین تاریخی دست زد و در غیر این صورت چهرههای شاخص را تخریب کرد.
روشن است که تاریخ تشیّع با محوریت امامت مورد توجه احاد جامعه بود. این مذهب علاوه بر داشتن تاریخی استوار با قرار گرفتن در مقابل ظلم و افشای ماهیت آن دارای چهرههای شاخص تأثیرگذار نیز هست. این دو ویژگی سبب شده بود تا مخالفان به تخریب آن بپردازند. ائمه با دقت کامل به این نکته که تحریف و تخریب تاریخ درخشان تشیع ریشه انحراف را بزرگتر میکند به مبارزه با این جریان به هر شیوه عقلی و شرعی پرداختند. یکی از این شیوهها استفاده از ابزار مناظره بود.
الف: تحریف تاریخ شیعه
اوّلین نکته تاریخی و اعتقادی مهم تاریخ اسلام و به عبارتی تاریخ فروزان شیعه واقعه غدیر خم است. واقعهای که پیامبر اکرم …برای هدایت نسل بشر به امر پروردگار به نصب جانشینی که درهمه امور توانایی دارد اقدام کرد. فردی که بایدمعصوم، عالم، مدیر، مربی، و هادی جامعه باشد. سخنان رسول اکرم درباره انتخاب علیبن ابیطالب(ع)وشخصیت وی نیز برگی ازاین تاریخ است. فراموشی این گزارش‌های تاریخی ازسوی افرادی که بابرنامه اقدام به چنین کاری میکنند ریشه فکری شیعه را خشک میکند. به همین خاطر در بیشتر مناظرات، ائمّه(ع) با افراد و گروههای مختلف، علاوه بر تأکید به وجود اهلبیت(ع) به عنوان نور الهی و تعیین آنها ازسوی پروردگار به گزارشهای تاریخی دیگر ادیان نیز تمسک می‌کردند؛ نیز در مناظرات آن چه مورد توجه قرارمیگرفت اشاره به واقعه غدیرخم و غصب حق امام علی(ع) بود.
ب:تخریب چهره ائمه
یکی دیگر از زمینههای شکلگیری مناظرات ائمه با مخالفان، اقدامات سیاسی دستگاه حاکم با انگیزه تخریب چهره علمی و معنوی شیعه بود. اقدامات آنان با هدف تخریب چهره ائمّه(ع) آغازشد. امّا تلاش نابخردانه آنان با توانایی علمی امامان شیعه مواجه شد ومنجر به روشن شدن حقیقت شخصیت و جایگاه ائمّه(ع) گردید. از جمله این موارد مناظرات امام سجّاد، امام باقر، امام صادق، امام رضابود.
۳٫ انحرافات فکری و اعتقادی
الف: به وجود آمدن فرقههای فکری و اعتقادی
واژه «فِرقَه» که جمع آن «فِرَق» است، از مادّه «فَرق» به معنای جدا کردن بین دو چیز، پراکندن اختلاف گرفته شده است و در لغت به مطلق دسته، گروه، جماعت و طایفهای گفته میشود که از بقیه جدا شده باشند. اصطلاح فِرقه در بیشتر آثار رایج ملل و نحل، ویژه گروههایی است که اندیشههای کلامی متمایز دارند. با رواج فرق و پیدایش مذاهب مختلف فکری، کلامی و فقهی و ایجاد شکافی عظیم در پیکره فکری اسلام، به‌ویژه ظهور فرقههای خوارج، کیسانیه، مرجئه، جبریه، معتزله دورهی اوج گیری احتجاجات و مناظرات مذهبی بود، که تقریبابا امامت امامین صادقین(ع) همزمان گردید. شیعه در این دوره ناچار بود با فِرَق مختلف، ازجمله اصحاب حدیث وسنت و همچنین معتزله، مناظره کند و دعاوی آنها را پاسخ دهد.
ب: منع نقل روایت از رسول اکرم…:
یکى دیگر از حوادث مهمى که در صدر اسلام اتفاق افتاد و منشأ پید
ایش مناظرات متعددى گردید منع نقل حدیث از رسول اکرم…است. منع نوشتن حدیث و سیره پیامبر …وخاندان او باعث شد تا سیره این بزرگان به گوش مردم نرسد و زمینه انحراف بیشتر فراهم گردد. طبق نقل مسند احمد بن حنبل و بعضى دیگر، عمر در زمان خلافت خود، بخشنامه کرده بود که نگارش حدیث ممنوع است. که با ممنوعیت حدیث پیامبر یهودیان و قصه‌گویان فرصت پیداکردند تا وارد مسجد شده و به‌راحتی به قصه‌پردازی بپردازند و از همین راه مقدار زیادی از خرافات ادیان دیگر وارد دین شودکه زنای حضرت داوود ازجمله این خرافات می‌باشد.
۴٫ تعامل دنیای اسلام با کشورهای فتح شده:
با توسعه فتوحات و اسلام آوردن بسیاری از صاحبان دیگر ادیان و مکاتب و نیز رفت و آمد مسلمانان با غیر مسلمانان، تأثیر متقابل فرهنگی و دینی و اجتماعی امری طبیعی مینمود. از طرفی رسوبات فکری تازه مسلمانان و تبلیغات دینی غیر مسلمانان زمینهی بروز افکار و اندیشههای جدید را فراهم آورد. هم‌چنین با توجه به ارتباط دنیای اسلام با سرزمینهای مفتوحه و روند تعامل بین آنها بستری فراهم شد تا افکار مختلف فکری و عقیدتی به سرزمینهای اسلامی رسوخ کند. به‌خصوص درزمان امام رضا علیه السلام که باتوسعه ترجمه کتاب‌های یونانی و ورود تفکرات غربی خود دلیل دیگری برای ایجاد مناظرات می‌شد و اختلاف عقائد هر دو گروه میزبان و میهمان و روند رشد افکار غیر اسلامی در میان مسلمانان و فرقهها فضایی فراهم شد تا مکاتب مختلف به مناظره بر سر دین اسلام بپردازند و ائمه به عنوان کسانی که با استدلال منطقی و رفتاری و توانایی علمی با استناد به منابع معرفتی قادر به مناظره و دفاع از دین بودند غیر مسلمانان در هنگام ناتوانی دیگر مذاهب غیر شیعه در پاسخ سوالاتشان به آنها مراجعه میکردند.
۵٫ ترویج افکار و عقاید انحرافی
یکی از عوامل اصلی رشد مباحث و مجادلات و مناظرات کلامی و در پی آن، متمایز شدن فرقهها از یکدیگر، اختلاف برداشت صاحبان اندیشههای مختلف از «قرآن» و «سنّت» بوده است. با رویکار آمدن دستگاه ظالمانه خلافت اموی و عباسی و رشد فرقههای فکری و عقیدتی منحرف که گاهی خود این قدرتها آنان را ساخته و یا ترویج میکردند، افکار و عقاید خلاف شرع، تاریخ، مکتب و مذهب رشد و ترویج مییافت. از مهمترین افکار غلط بر اساس اندیشه شیعه که ترویج یافت نوع انتخاب خلیفه و جانشین پیامبر…به عنوان امام مردم، تفکر تناسخ، قیاس، شک در قدرت و اراده خداوند، حرام کردن احکام الهی همانند متعه و تغییر در برخی از مسائل فقهی، کفر علی(ع) در پذیرش حکمیت، نداشتن حق برای علی(ع) در اداره امورجامعه و سلب کمالات معنوی وتواناییهای عملی از او برای اداره امور مسلمانان منجر گردید. این روند ترویج افکار برای امامان شیعه به عنوان هادیان جامعه گران بود، بنابراین آنان یا خود به اینکار اقدام میکردند و یا شیعیان توانا در علم مناظره را آماده میکردند تا به این موضوعات پاسخ دهند و جلوی انحراف دیگران را بگیرند.
۶٫ کج فهمی از منابع دینی
کج فهمی و یا عدم فهم دقیق و منطقی از منابع دینی در هر گروه و مکتب دینی باعث انحطاط آن و توسعه و رواج افکار انحرافی و بدعت در عقاید میشود. مردم با غفلت و کنار گذاشتن این نکته که امامان شیعه مفسران قرآن و سنت نبوی هستند روندی را پایهگذاری کردند که منابع دینی و معرفتی به طور کامل در هر دوره شرح و تفسیر نشود. بنابراین روند رشد انحرافات فکری و اعتقادی در دین توسعه یافت. ائمه با رواج این کج فهمیها درصدد بودند تا بیان مقام علمی امامان شیعه به بازسازی این فکر که آنان منبع شریعت هستند به اصلاح جامعه بپردازند .
۷٫ توانایی علمی ائمه
یکی دیگر از عوامل و زمینههای اصلی شکلگیری مناظرات ائمه با مخالفان و مذاهب مختلف توانایی علمی ائمه در پاسخگویی به مسائل مختلف اعتقادی بود. ارجاع سؤلات دینی در محورهای مختلف آن به اهل بیت (ع)در مقدار زیادی از مناظرات حاکی از این امر است. چنان‌که با رشد علم کلام به عنوان یک دانش ارزشمند در نزد همگان و فزونی مناظرات، عده‌ایی را به این خیال وا داشته بود که توانایی زیادی در علوم مختلف دارند تا جایی که اگر از آن‌ها خواسته می‌شد با ائمه مناظره‌کنند خود را دارای یک شأن و مقامی می‌دانستند که مناظره با ائمه برای آن‌ها کسر شأن حساب می‌شد، مانند آن‌جایی که وقتی مأمون عباسی از سلیمان مروزی دانشمند خراسان درخواست می‌کند که با امام رضا به مناظره پرداخته می‌گوید که مرا معاف دارید که می‌ترسم آبروی حضرت در برابر دیگران بریزد.
دستگاه خلافت به فکر افتاد، در زمینه تخریب چهره علمی و معنوی، امامان شیعه به عنوان عالم شیعه میخواستند با آنان به مبارزه بپردازد. آنان از این کار چند هدف داشتند. مهمترین هدف آنان این بود که اگر شیعیان در مناظرات نتوانند با توان علمی به مسائل پیرامون پاسخ دهند از این فرصت برای تبلیغ افکار خود استفاده کنند که در نتیجه آن کسی را در مقابل خود نمیدیدند و هدف دیگر آنان اشتغال ذهنی شیعه به پاسخ گویی به مسائل مستحدثه شود تا توان آنان به جنگ و قیام علیه خلافت منحصر نشود. امّا این روشنگری شیعیان توانست به اهداف خود برسد و تاریخ شیعه ماندگاری خود را حفظ کند. چنانکه بیشتر قیامهای صورت گرفته از سوی شیعیان در مقابل ظلم خلفا به خاطر همین تاریخ روشن بوده است.
۸ . اعتقادات مخصوص شیعیان
اعتقادات شیعیان به برخی از موضوعات دینی از جمله بداء، رجعت، غیبت امام زمان و دیگر مباحث اعتقادی مخصوص شیعیان که م
بنای آن از سوی ائمّه(ع) به ما رسید وریشه دینی دارد قابل هضم برای منحرفان فکری و اهل مذاهب دیگر نبود بنابراین آنها به مبارزه با این اعتقادات میپرداختند و در برخی موارد با سؤال از عالمان شیعه درصدد بی اساس جلوه دادن این اعتقاد بر میآمدند. چنانکه ابوحنیفه درباره رجعت به مناظره با مؤمنطاق میپردازد.

فصل چهارم: تأثیرات مناظرات امام صادق و امام رضا علیهما السلام
۱٫تاثیرات مناظرات امام صادق علیه السلام
یکی از ویژگی‌های عمده دوره امام صادق علیه‌السلام، این بود که شور و نشاط علمی و فرهنگی در جامعه اسلامی گسترش چشم‌گیر و کم‌نظیری پیدا کرد. شور و نشاط علمی ای که در تاریخ بشر کم‌سابقه است که ملتی با این شور و نشاط به سوی علوم روی آورد اعم از علوم اسلامی و علوم کلی انسانی است. این را در کتب تاریخ نوشته‌اند که ناگهان (در آن عصر) یک حرکت و یک جنبش علمی فوق العاده‌ای پیدا می‌شود و زمینه برای این که اگر کسی متاع فکری دارد عرضه بدارد فوق‌العاده آماده می‌گردد. در این زمان بازار جنگ عقاید داغ می‌شود، افکار و جریان های مختلف فکری میدانی برای عرضه پیدا می‌کنند، دانشمندان در موضوعات به بحث و بررسی مشغول می‌شوند و در این میدانی که جنگ اندیشه به وقوع پیوسته است حتی افکار الحادی و جریانات فکری منحرف نیز مجال بروز پیدا می‌کنند. که همین جنبش علمی خود موجب بروز مناظراتی بین امام و سایر ادیان دیگر می‌شود که به اهم تاثیرات آن اشاره می‌کنیم:

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف. برتری علمی امام نزد اهل علم :
در