که قصد سنجش آن را داریم. سنجش باید از ثبات برخوردار باشد. یعنی هر گاه آن را دوبار تکرار کنند به همان نتایج برسند. این ثبات را پایایی خوانند. یکی از معروفترین و عمومی ترین معیارهای سنجش پایایی استفاده از معیار آلفای کرونباخ است. که فرمول آن بصورت زیر است.
که در آن K تعداد سوالات ، واریانس سوال i امو واریانس کل سوالات می باشد.
هر چه این معیار به مقدار یک نزدیکتر باشد نشان دهنده پایایی بالا و هر چه این مقدار به صفر نزدیک باشد نشان از عدم پایایی پرسشنامه یا تحقیق می باشد.
۳-۸-۱-آزمون آلفای کرونباخ برای پایایی پرسشنامه
مقدار آلفای کرونباخ
تعداد شاخصها
تعداد نمونه

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۰۹۶۸
۱۰۴
۲۰۰
در صورتی یک پرسشنامه پایاست که مقدار آلفای کرونباخ بزرگتر از مقدار ۰٫۷ باشد. و هر چه این مقدار به عدد ۱ نزدیکتر باشد پرسشنامه از پایایی بالاتری برخوردار می باشد.
۳-۹- روش تجزیه و تحلیل داده ها
پس از جمع آوری داده های مربوط به پرسشنامه ها که سعی بر این خواهد بود تا در آنها از طیف لیکرت گویه بندی یا روش های مشابه استفاده شود، برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی مثل بهره گیری از شاخص های مرکزی و نیز آزمونهای آمار استنباطی همچون ضریب همبستگی پیرسون، آزمون کاسکور ، و از نرم افزار آماریSPSS استفاده خواهد شد .

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل و یافته‌های تحقیق
توصیف داده‌ها، فهرست جداول و نمودارها (جداول کلی و جمع بندی هر بخش از فعالیت ها)

۴-۱- توصیف داده‌ها، جداول و نمودار ها
(جداول کلی و جمع بندی هر بخش از فعالیت ها)
مقدمه
در این فصل به یافته های تحقیق که اعم از جداول توصیف فراوانی و نیز جداول دوبعدی مربوط به اثبات فرضیه ها می باشند،می پردازیم. ابتدا به جمع بندی فراوانی های هر گروه از سوالات پرداخته و در ادامه تک تک سوالات پرسشنامه را در قالب جداول فراوانی را مرور خواهیم کرد.
با توجه به تعداد زیاد سوالات پرسشنامه،ضرورت داشت مجموع سوالات یک گروه با هم جمع شده و در یک سوال واحد که نماینده کل گروه بود ذکر شود به همین دلیل سوالات یک گروه با بهره گرفتن از دستور compute درنرم افزار spss جمع شده و حاصل جمع دوباره با بهره گرفتن ازدستورrecord دسته بندی شود. جداول حاصل در زیر ذکر شده است.

بخش اول:
جدول شماره(۱) ارزیابی میزان اثربخشی در فعالیت های ارتباط مردمی روابط عمومی ها
سطوح ارزیابی
فراوانی
درصد فراوانی
درصدتجمعی
ضعیف
۵۶
۲۸٫۰

۲۸٫۰
متوسط
۱۰۰
۵۰٫۰
۷۸٫۰
قوی
۴۴
۲۲٫۰
۱۰۰٫۰
جمع
۲۰۰
۱۰۰٫۰
جدول فوق به بررسی فراوانی و درصد فراوانی ارزیابی های ارائه شده در بررسی میزان اثربخشی فعالیت های ارتباط مردمی روابط عمومی ها می پردازد. ۲۸ درصد پاسخگویان فعالیت های ارتباط مردمی روابط عمومی ها را ضعیف،۵۰ درصد متوسط و ۲۲ درصد نیز قوی ارزیابی کرده اند.ارزیابی خیلی ضعیف و نیز خیلی قوی مشاهده نشده است.

جدول شماره(۲) ارزیابی میزان اثربخشی در فعالیت های تبلیغاتی و نمایشگاهی روابط عمومی
سطوح ارزیابی
فراوانی
درصد فراوانی
درصدتجمعی
ضعیف
۵۶
۲۸٫۰
۲۸٫۰
متوسط
۱۰۰
۵۰٫۰
۷۸٫۰
قوی
۳۶
۱۸٫۰
۹۶٫۰
خیلی قوی
۸
۴٫۰
۱۰۰٫۰
جمع
۲۰۰
۱۰۰٫۰
در جدول فوق بررسی میزان اثربخشی در فعالیت های تبلیغاتی و نمایشگاهی روابط عمومی ها مد نظر قرار گرفته است.ارزیابی ضعیف ۲۸درصد،ارزیابی متوسط۵۰ درصد،ارزیابی قوی و خیلی قوی نیز به ترتیب به میزان ۱۸ و ۴ درصد مشاهده شده است.

جدول شماره(۳) ارزیابی میزان اثربخشی در فعالیتهای انتشارتی روابط عمومی
سطوح ارزیابی
فراوانی

درصد فراوانی
درصدتجمعی
خیلی ضعیف
۴
۲٫۰
۲٫۰
ضعیف
۸۸
۴۴٫۰
۴۶٫۰
متوسط
۸۴
۴۲٫۰
۸۸٫۰
قوی
۲۰
۱۰٫۰
۹۸٫۰
خیلی قوی
۴
۲٫۰
۱۰۰٫۰
جمع
۲۰۰
۱۰۰٫۰
در جدول شماره ۳ بررسی فراوانی و درصد فراوانی ارزیابی های اثربخشی در فعالیت های انتشاراتی روابط عمومی مورد توجه قرار گرفته است.ارزیابی ضعیف و خیلی ضعیف به میزان ۴۶ درصد،ارزیابی متوسط ۴۲ درصد و ارزیابی قوی و خیلی قوی به ترتیب به میزان ۱۰ و ۲ درصد مشاهده شده است.
جدول شماره(۴) ارزیابی میزان اثربخشی در فعالیتهای تحقیقاتی روابط عمومی
سطوح ارزیابی
فراوانی
درصد فراوانی
درصدتجمعی
خیلی ضعیف
۱۲
۶٫۰
۶٫۰
ضعیف
۸۸
۴۴٫۰
۵۰٫۰
متوسط
۶۸
۳۴٫۰
۸۴٫۰
قوی
۲۸
۱۴٫۰
۹۸٫۰
خیلی قوی
۴
۲٫۰
۱۰۰٫۰
جمع
۲۰۰
۱۰۰٫۰
در جدول شماره ۴ ارزیابی های ارائه شده برای اثربخشی در فعالیت های تحقیقاتی روابط عمومی ها مورد توجه قرار گرفته است.
ارزیابی اثربخشی فعالیت های تحقیقاتی روابط عمومی در سطح ضعیف و خیلی ضعیف به میزان ۵۰ درصد، ارزیابی متوسط به میزان ۳۴ درصد و ارزیابی قوی و خیلی قوی به میزان ۱۶ درصد می باشد.

جدول شماره(۵) ارزیابی میزان اثربخشی در فعالیتهای آموزشی و برنامه ریزی روابط عمومی
سطوح ارزیابی
فراوانی
درصد فراوانی
درصدتجمعی
خیلی ضعیف
۱۶
۸٫۰
۸٫۰
ضعیف
۱۰۰
۵۰٫۰
۵۸٫۰
متوسط
۵۶
۲۸٫۰
۸۶٫۰
قوی
۲۰
۱۰٫۰
۹۶٫۰
خیلی قوی
۸
۴٫۰
۱۰۰٫۰
جمع
۲۰۰
۱۰۰٫۰
در این جدول بررسی جواب های ارائه شده برای ارزیابی اثربخشیفعالیت های آموزشی و برنامه ریزی روابط عمومی مورد توجه قرار گرفته است. ارزیابی خیلی ضعیف و ضعیف فعالیت های آموزشی و برنامه ریزی به میزان ۵۸ درصد، ارزیابی متوسط به میزان ۲۸ درصد و ارزیابی قوی و خیلی قوی به ترتیب به میزان ۱۰ و ۴ درصد می باشد.

جدول شماره(۶) اثربخشی کلی در روابط عمومی
سطوح ارزیابی
فراوانی
درصد فراوانی
درصدتجمعی
متوسط
۱۲۸
۶۴٫۰
۶۴٫۰
قوی
۶۰
۳۰٫۰
۹۴٫۰
خیلی قوی
۱۲
۶٫۰
۱۰۰٫۰
جمع
۲۰۰
۱۰۰٫۰
در این جدول ارزیابی اثربخشی کلی در شش فعالیت ذکر شده روابط عمومی ها مورد توجه قرار گرفته است. مجموع ارزیابی فعالیت های روابط عمومی ها،در سطح متوسط ۶۴ درصد،در سطح قوی۳۰ درصد و در سطح خیلی قوی ۶ درصد می باشد.

بخش دوم:جداول بررسی میانگین نمرات هر گروه از سوالات

تذکر:
آنچه در ذیل می آید، رتبه بندی ارزیابی های ارائه شده به هر دسته ازمولفه ها می باشد که به ترتیب بیشترین به کمترین و بر اساس میانگین به دست آمده مرتب شده اند.این رتبه بندی می تواند ارزش و اهمیت هریک از مولفه ها را نشان دهد. لازم به ذکر است نمرات از یک تا پنج و برای طیف لیکرت در نظر گرفته شده است بدین صورت که گزینه خیلی ضعیف نمره ۱، ضعیف نمره ۲، متوسط نمره ۳، قوی نمره ۴ و خیلی قوی نمره ۵ را دارا می باشند.
از دیگر موارد حایز اهمیت ،توجه به میانگین نمرات کسب شده در مولفه های هر یک از گروه های فعالیتی است. میانگین های کمتر از ۲٫۵ مواردی است که باید در آن مولفه های فعالیتی ضعف اساسی دیده می شود و نیاز به تقویت و تجدید نظر دارد.به عبارت دیگر برای اثربخش کردن برنامه های روابط عمومی در آن گزینه ها باید تلاش و توجه بیشتری صورت گیرد.اما مواردی که دارای میانگینی بالاتر از ۲٫۵ کسب کرده اند نیز باید گفت که این موارد دارای اهمیت بیشتری نیز می باشند. باید این مولفه ها به دقت در برنامه های روابط عمومی مورد توجه قرار گیرند.

جدول شماره (۷) رتبه بندی ارزیابی های ارائه شده مربوط به میزان اثربخشی درکارکردارتباطی
رتبه
مولفه های مربوط به ارزیابی میزان اثربخشی درکارکردارتباطی
میانگین
۱
سرعت و دقت در تهیه بریده جراید
۳٫۳۰
۲
ارزیابی از روند اطلاع رسانی سازمان
۳٫۱۲
۳
رضایت از همکاری و هماهنگی با اصحاب رسانه و خبرنگاران
۳٫۰۴
۴
کمیت مطلوب اطلاع رسانی روابط عمومی
۲٫۹۸
۵
پوشش خبری مراسم ملاقات مسوولان سازمان، سمینارها و نمایشگاه ها
۲٫۹۶
۶
بررسی مطبوعات و پاسخگویی به انتقادها و ابهامات منتشر شده در رسانه ها
۲٫۹۶
۷
انعکاس اخبار عملکرد سازمان در بخش های مختلف به رسانه ها و جامعه
۲٫۸۶
۸
برگزاری مصاحبه مسوولان و مدیران سازمان با مطبوعات
۲٫۸۲
۹
رشد کیفی تهیه و تولید خبر
۲٫۶۸
۱۰
برگزاری جلسه های هماهنگی باخبرنگاران، دبیران و مدیران
۲٫۶۶
۱۱
اخذ استراتژی اطلاع رسانی برمبنای نتایج حاصل از تحلیل محتوای رسانه ها
۲٫۵۶
۱۲
اعزام خبرنگاران رسانه ها به نقاط مختلف کشور
۲٫۳۴
۱۳
تهیه مقاله های تحلیلی از عملکرد و برنامه های سازمان و ارسال به مطبوعات
۲٫۲۲
۱۴
سیاستگزاری، برنامه ریزی و نظارت بر فعالیت های ارتباطی مراکز تابعه
۱٫۹۸

جدول شماره(۸) رتبه بندی ارزیابی های ارائه شده مربوط به میزان اثربخشی در کارکرد ارتباطات مردمی
رتبه
مولفه های مربوط به ارزیابی میزان اثربخشی در کارکرد ارتباطات مردمی
میانگین
۱
تلاش در راهنمایی ارباب رجوع
۳٫۲۸
۲
به کار گرفتن سیستم تلفن گویا
۳٫۰۴
۳
قبول داشتن شعار حق با هرمشتری است
۲٫۸۴
۴
پسندیده خواندن اخلاق در کار و ارتباطات و احترام به آن
۲٫۷۸
۵
میزان شناخت مدیر ازکارکنان
۲٫۶۶
۶
میزان شناخت کارمندان ازمدیر
۲٫۶۰
۷
اهمیت دادن به نظام پیشنهادها/>۲٫۵۰
۸
دریافت تلفنی نظرات مردم و پاسخگویی به مکاتبات مردم
۲٫۴۸
۹
استفاده از اقناع مخاطبان در روابط عمومی
۲٫۳۶
۱۰
اخذ استراتژی اطلاع رسانی بر مبنای نتایج حاصل از تحلیل محتوای رسانه ها
۲٫۳۶
۱۱
مطلوبیت جلسه های مشورتی کارکنان با مدیر
۲٫۱۶
۱۲
پی ریزی و ایجاد ارتباط حسنه با کارکنان سازمان با بهره گرفتن از فنون ارتباطی
۲٫۱۶
۱۳
تهیه، تنظیم و اجرای تقویم سالانه ملاقات اقشار مختلف مردم با مسولان سازمان
۲٫۱۲
۱۴
تشکیل هسته های کارشناسی ازکارشناسان در شاخه های مختلف فعالیت سازمان
۱٫۹۶

جدول شماره(۹) رتبه بندی ارزیابی های ارائه شده مربوط به میزان اثربخشی در کارکرد تبلیغاتی و نمایشگاهی
رتبه
مولفه های مربوط به ارزیابی میزان اثربخشی در کارکرد تبلیغاتی و نمایشگاهی
میانگین
۱
ارسال پیام های تبریک و تسلیت به کارکنان در مناسبت های شادی و غم
۳٫۲۴
۲
برخورداری از آرشیو منظم عکس، فیلم و سایر امکانات صوتی و تصویری
۳٫۰۰
۳
انجام اقدامات فرهنگی در داخل و فضاسازی لازم در ساختمان های مختلف
۲٫۷۲
۴
داشتن تقویم زمانی برای مناسبتها
۲٫۶۰
۵
برگزاری مسابقات فرهنگی برای کارکنان و عموم مردم


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *