منابع تحقیق درمورد جامعه آماری این تحقیق

تأثیرگذاری بر منبع ارتقاء می‌دهند. در این بخش، نظریه‌های شبکه‌ای، الگوی دو سویه همسنگ و کنش ارتباطی مورد توجه قرار می‌گیرد.
* نظریه‌ ارتباط شبکه‌ای: این نظریه بر درک متقابل و سهیم شدن مخاطبان در اطلاعات تأکید می‌کند. طبقه این نظریه ارتباط ممکن است بر منبع تأثیر بگذارد، نه بر مخاطب. بنابراین لازم است ویژگی‌های شبکه ارتباطی مثل پیوستگی، تنوع، بازبودن و یکپارچگی بررسی شوند و آنچه که مهم است، توجه به توافق و تفاهم بین منبع و مخاطب است.
* نظریه کنش ارتباطی: «یورگن‌ هابرماس» فیلسوف مشهور آلمانی با طرح این نظریه اعتقاد دارد که کنش به دو نوع «کنش ابزاری» و «کنش ارتباطی» تقسیم می‌شود.
کنش ارتباطی از دید «هابرماس» در پی تحقق تفاهم و همرایی است و گفت‌وگو در مرکز کنش ارتباطی قرار می‌گیرد. هدف کنش ارتباطی، وصول تفاهم‌ دو طرفه از طریق توافق و اجماع عقلایی است که به واسطه‌ امکان ایجاد ارتباط و گفتمان، فارغ از فشار بیرونی و ترس و تهدید به وجود می‌آید. (عقلانیت ارتباطی) در این نوع عقلانیت، مبنای رابطه، تلاش دو طرفه برای اقناع یکدیگر است و هدف، رسیدن به «هم‌فهمی» و همدلی است (هفتهنامهسروش، ۱۳۷۶،شماره ۸۴۵،ص۴ـ۴۲٫).
«وان رولر»(Van Ruler) در مقاله‌ای تحت عنوان «ارتباطات: تخصصی شگفت‌انگیز یا نظریه‌ای علمی؟ نظریه‌های حرفه‌ای کارورزان روابط عمومی در هلند، درباره روابط بین «منبع‌ـ‌مخاطب» می‌گوید:«به‌طور خلاصه می‌توان دست کم بین سه نظریه ارتباطی درباره نقش منبع و مخاطب در جریان ارتباطات تفاوت قائل شد:
۱ـ نظریه معتقد به عدم ایفای نقش توسط مخاطب که در آن پیام از فرستنده به مخاطب ارائه می‌شود.
گیرنده
فرستنده

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۲ـ نظریه معتقد به نقش انفعالی مخاطب که در آن پس از ارسال پیام از فرستنده به مخاطب، واکنش او ارزیابی می‌شود و در آن بازخورد وجود دارد.
گیرنده
فرستنده
بازخورد
۳ـ نظریه معتقد به نقش فعال.
مخاطب که در آن هم منبع و هم مخاطب موجودیت می‌یابند و با هم ارتباط متقابل دارند.
موجودیت
موجودیت
نظریه سوم، همان الگوی ارتباطی گرونیک (Grunig) است که در توصیف الگوی قرینه‌ای (دو سویه همسنگ روابط عمومی) از آن استفاده می‌کند.
این سه الگوهایی هستند که به طور کامل با سه نقش تحت عناوین «تکنسین»،«مدیر فروش» و «میانجی» همخوانی دارند. تکنسین مفهومی از ارتباط به معنی اظهار و بیان، مدیر فروش اثر هدایت شده را به عنوان یک نقش قرینه‌ای و «واسط»، مفهمومی از ارتباط را به عنوان «تأثیر متقابل» دنبال می‌کند(“Public Relation Research”(1997), P.255-6, Thomson. Business press.).
نظریاتی که تحت عنوان شبکه‌ای، تئاتر مباحثه‌ای، کنش ارتباطی متقابل و الگوی دوسویه همسنگ بررسی شدند، در واقع به مخاطب به عنوان مخاطب سرسخت توجه دارند و در عین حال، راه را برای طرح «نظریه‌ مخاطب هوشمند» باز می‌کنند. در «نظریه مخاطب هوشمند» بایستی روابط عمومی پا را فراتر گذارد، در خدمت مخاطب قرار گیرد و سعی کند با مخاطب به همدلی و تفاهم برسد. در واقع مرز بین «مخاطب سرسخت» و «مخاطب هوشمند»، قبول این واقعیت است که روابط عمومی با آگاهی و اراده کامل در پی ارزیابی خواسته‌های مخاطبان و همسو شدن با آن است و این سرسختی مخاطب نیست که او را به این مسیر سوق می‌دهد. در «نظریه مخاطب هوشمند، وفاداری مخاطب به سازمان و مشارکت فیزیکی، فکری و در نهایت عاطفی او و فرمانروایی مخاطب مدنظر است.

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۳-۱- مقدمه
انجام دقیق و صحیح یک طرح تحقیقاتی و پژوهشی نیازمند به رعایت مجموعه‌ای از معیارها و روش‌های خاص و همچنین متناسب با موضوع پژوهش مورد نظر می‌باشد. برهمین اساس پس از تعیین دقیق موضوع و عنوان یک پژوهش و مطالعه سوابق و پیشینه تحقیقاتی و ادبیات نظری آن، می‌بایست به شناسائی شیوه تحقیق متناسب با موضوع، در صورت لزوم بومی‌سازی آن با توجه به شرایط و ضوابط خاص حاکم بر محیط و مکان موضوع و گزینش ابزار مناسب انجام تحقیق و انتخاب ابزار گردآوری داده‌ها و اطلاعات پرداخته و میزان اعتبار و روایی این ابزار انتخاب شده را نیز مورد سنجش قرار داد. با انجام و رعایت این معیارها و ضوابط است که می‌توان ادعا کرد تحقیق و پژوهش انجام شده به شیوه‌ای علمی صورت پذیرفته و نتایج حاصل از آن با اطمینان مورد پذیرش و قابل تکیه و استنتاج است. در فصل سوم این پایان‌نامه نیز، ابتدا به تشریح نوع تحقیق و روش انجام آن پرداخته و سپس با معرفی جامعه آماری پیمایش تحقیق و نمونه مورد نظر و روش انتخاب آن، روش و ابزار(های) گردآوری تحقیق معرفی می‌شوند. در پایان با بررسی روایی و اعتبار ابزارهای تحقیق و معرفی متغیرها، روش‌های تجزیه و تحلیل داده و بررسی نتایج ارایه خواهد شد.
۳ -۲- نوع و روش تحقیق
روش تحقیق یک فرآیند نظام‌مند برای یافتن یک پرسش یا راه‌حل یک مساله و یا طبق تعریفی دیگر مجموعه‌ای از قواعد، ابزار و راه‌های معتبر (قابل اطمینان) و نظام‌یافته برای بررسی واقعیت‌ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است. (خاکی، ۱۳۸۲، ۲۰۱) تحقیق و روش‌های تحقیق با معیارهای مختلف دسته‌بندی می‌شوند که دو نمونه مهم و مشهور آن عبارتند از:
طبقه‌بندی تحقیق بر مبنای هدف (Research By Purpose)
طبقه‌بندی تحقیق برحسب روش (Research By method)
در دسته‌بندی اول این تحقیقات به ۵ نوع تحقیقات بنیادی(پایه)، تحقیقات کاربردی، تحقیقات ارزیابی، تحقیق و توسعه و تحقیقات عملی(کاری) تقسیم می‌شوند که بر مبنای تعریف ، این پایان‌نامه یا تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است.با در نظر گرفتن طبقه‌بندی دوم به عنوان مبنای اصلی و مصطلح در تحقیق و روشهای آن، می‌توان تحقیقات ده‌گانه زیر را معرفی نمود: تحقیق تاریخی، تحقیق توصیفی، تحقیق پیمایشی(زمینه‌یابی)، تحلیل محتوا، مطالعه میدانی، کاوشی یا اکتشافی، موردکاوی، تحقیق همبستگی، آزمایش میدانی و تحقیقات علی(آزمایشی) که از طریق طرح‌های آزمایش صورت می‌گیرد. (همان، صص۲۰۲ – ۲۲۲)
روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی و همچنین پیمایشی و نیز در قسمتی مطالعات اکتشافی است. بدین صورت که در ابتدابا مطالعات کتابخانه‌ای و اسنادی و بررسی و مطالعه تحقیقات و پژوهشهای مشابه محلی، ملی و بین‌المللی در زمینه روابط عمومی، کارکردها و اثربخشی در فعالیت ها به طور اجمالی توصیف و تبیین می‌گردد. سپس با استفاده از مطالعات اکتشافی و نظرخواهی از کارشناسان امر ارتباطات، روابط عمومی و مدیریت در سطح شهر تهران، شاخصهای مورد نظر برای بررسی وضعیت موجود روابط عمومی ها استخراج می‌شود.
۳-۳- جامعه آماری، نمونه آماری
جامعه آماری این تحقیق کلیه مدیران، معاونین و کارشناسان شاغل در روابط عمومی سازمان های معتبر دولتی و در شهر تهران را تشکیل می دهد.
نمونه گیری یعنی انتخاب تعدادی از افراد ، حوادث و اشیا از یک جامعه تعریف شده به عنوان نماینده آن جامعه( دلاور،۱۳۷۹، ۲۱). نمونه آماری تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری است که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه می باشد. در این تحقیق نمونه آماری فرد می باشد.
۳-۴- حجم نمونه،تعیین حجم نمونه
برای تعیین حجم نمونه با توجه به تحقیقات پیشین در راستای شناسایی شاغلین در
روابط عمومی،اقدام به شناسایی جامعه کل نمودیم،که به قرار زیر می باشد. (تعداد کل ادارات دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان های زیر مجموعه آنها و نیز سازمان های مستقل به تعداد ۷۲ عنوان بود. با احتساب مدیران کل روابط عمومی، معاونان مدیر کل و یکنفر از کارشناسان حاضر در مجموعه روابط عمومی ها تعداد جامعه کل آماری ۲۱۶نفر می باشد).
با توجه به داده های جدول تعیین جمعیت مورگان،برای جامعه کل به تعداد ۲۱۶ نفری، حجم نمونه ۱۴۰ مشخص شده بود و تکمیل تعداد ۱۴۰ عنوان پرسشنامه با توجه به روش نمونه گیری مختص به خود کافی بود.اما پژوهشگر خود را ملزم کرد تا تمام شماری کرده و تعداد کل جامعه آماری را در تحقیق لحاظ کندلذا باید گفت بعد از بعد از تکمیل پرسشنامه ها و حذف پرسشنامه های ناقص تعداد ۲۰۰ نفر به عنوان جامعه آماری این تحقیق مورد توجه قرار گرفته و با این میزان جامعه آماری تحلیل صورت گرفت.
۳-۵- روش و ابزارهای گردآوری داده‌ها
به طور معمول چهار ابزار عمده برای جمع‌آوری داده‌ها وجود دارند که هر کدام نیز خود انواعی دارند. این ابزارها عبارتند از:
– بررسی (مراجعه) به مدارک و اسناد (داده‌های ثانویه و تحقیقات گذشته، آمارهای رسمی، آمارهای غیر رسمی و مدارک و اسناد سازمانی)
– مشاهده
– مصاحبه
– پرسشنامه (همان، صص ۲۳۹-۲۴۲)
در این تحقیق اگر اطلاعات و داده‌های پایان‌نامه را به دو بخش اطلاعات میدانی و اطلاعات کتابخانه‌ای تفکیک نماییم، روش و ابزارهای جمع‌آوری داده‌ها در این دو بخش به شرح زیر هستند.
الف ) اطلاعات کتابخانه ای : بررسی و جمع‌آوری اطلاعات، مفاهیم و شاخصهای کیفی کارکردهای روابط عمومی در سازمان ها، از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و اسنادی داخلی و خارجی انجام می‌گردد. در این راستا از مجلات الکترونیک علمی در شبکه جهانی (اینترنت)، مجلات و نشریات داخلی علمی- پژوهشی و تحلیلی، کتب مربوطه استفاده شده است.این اطلاعات بیشتر در راستای تکمیل ادبیات نظری تحقیق و پیشینه آن و فراهم آوردن زمینه و بستر نظری لازم استفاده شده است.
ب ) اطلاعات میدانی : پس از مطالعات کتابخانه ای ، شاخصهای گردآوری شده برای سنجش اثربخشی در برنامه ها و کارکردهای روابط عمومی هادر قالب شاخص ها ،مولفه ها و ابعاد مورد نظر انتخاب گردید . حال برای بدست آوردن اطلاعات میدانی ازمدیران و کارشناسان که قسمت بسیار مهمی از این تحقیق است از پرسشنامه استفاده شد.
۳-۵-۱- طراحی و تنظیم پرسشنامه‌و نحوه مقیاس بندی
پرسشنامه‌ یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روشی مستقیم برای کسب داده‌های تحقیق است. پرسشنامه مجموعه‌ای از سوال‌‌هاست که پاسخ دهنده با ملاحظه آنها پاسخ لازم را ارائه می‌دهد؛ این پاسخ‌ها، داده مورد نیاز پژوهشگر را تشکیل می‌دهد.
۳-۵-۱-۱- سوال‌های پرسشنامه
به طور کلی سوال‌های پرسشنامه به صورت بسته یا باز ارائه می‌شود . در سوالات پرسشنامه‌های این تحقیق، سوال‌ها به صورت بسته طراحی شد تا پاسخ دهندگان از میان محدوده‌ای از گزینه‌های ارائه شده یکی را انتخاب کنند. در تدوین پرسشنامه سعی شده است از سوال‌های نامفهوم و مبهم پرهیز شود؛ همچنین از سوال‌هایی که پاسخ دهنده را به پاسخ خاصی هدایت می‌کند، اجتناب شده است. ضمناً از مواردی چون بکار بردن سوال‌های پیچیده، سوال‌های دو وجهی،سوال‌هایی که منجر به جواب منفی می‌شود و سوال‌های مستقیم که موجب تحریک حساسیت آزمودنی می‌شودحتی الامکان پرهیز شده است.
۳-۵-۱-۲- نحوه مقیاس بندی
از جمله ابزار گردآوری داده ها در تحقیقات علوم رفتاری ، مقیاس اندازه گیری نگرش است . بطور کلی مقیاسها برای سنجش نگرشها ،قضاوتها ، عقاید و سایر خصیصه هایی که به آسانی قابل اندازه گیری نیستند،به کار می رود، برای اندازه گیری نگرشها می توان از مقیاس هایی استفاده کرد که مهمترین آنها عبارتند از:مقیاس لیکرت ، مقیاس ترستون ، مقیاس گاتمن و مقیاس فاصله اجتماعی بوگاردوس. ( سرمد و دیگران، ۱۳۷۶:۱۵۴ )
مقیاس لیکرت یک فاصله ایست که از تعدادی عبارت و گزینه های جوابیه تشکیل شده است.لذا مقیاس لیکرت یک مقیاس مرکب است.گزینه های جوابیه در این مقیاس ، معمولا نشانگر میزان موافقت یا مخالفت پاسخگو نسبت به یک موضوع یا مفهوم معین،اعم از مثبت یا منفی است. نمونه ای از مقیاس لیکرت بقرار زیر است.( خاکی ، ۱۳۸۷:۲۵۸ )
نمونه ای از طیف لیکرت
گزینه های جوابیه
ارزش عددی مقیاس
خیلی ضعیف
۱
ضعیف
۲
متوسط
۳
قوی
۴
خیلی قوی
۵
منبع : (همان ، ۶۵)
نحوه مقیاس بندی پرسشنامه‌های مورد استفاده در این تحقیق ، مقیاس لیکرت است.
۳-۶- روایی یا اعتبار (Validity)
حصول اطمینان از اینکه ابزار های به کار گرفته شده، بطور دقیق و علمی متغیرهای تحقیق را مورد سنجش قرار خواهد داد یا خیر از اهمیت و ضرورت بالایی برخوردار می‌باشد. منظور از روائی این است که مقیاس و محتوای ابزار یا سوالات مندرج در ابزار، دقیقا متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد؛ یعنی اینکه هم داده‌های گردآوری شده از طریق ابزار، مازاد بر نیاز تحقیق نباشد و هم‌اینکه بخشی از داده‌های مورد نیاز در رابطه با سنجش متغیرها در محتوای ابزار حذف نشده باشد و یا به عبارت دیگر ، عین واقعیت را بخوبی نشان دهد(حافظ نیا ۱۳۸۴، ۱۵۵).
روایی از واژه روا به معنای جایز و درست گرفته شده و روایی به معنای صحیح و درست بودن است. روایی را به شکلهای مختلف طبقه‌بندی کرده‌اند که مشهورترین آن عبارتست از:
روایی محتوا (Content Validit
y)
روایی نمادی یا ظاهری (Face Validity)
روایی ملاکی( Criterion Validity)
روایی موافق (Concurrent Validity)
روایی متضمن پیش‌بینی (Predictive Validity)
روایی سازه(Construct Validity)
روایی همگرا (Convergent Validity)
روایی متمایزکننده (Discriminant Validity) (خاکی، ۱۳۸۲، صص۲۸۸-۲۹۱)
جهت تعیین روائی پرسشنامه این تحقیق از روش روایی محتوا استفاده شده است. روایی محتوا، نوعی روائی است که معمولا برای بررسی اجزاء تشکیل دهنده یک ابزار اندازه‌گیری بکار می‌رود. اعتبار محتوائی یک ابزار اندازه‌گیری به سوالات تشکیل دهنده آن بستگی دارد. اگر سوالات ابزار اندازه گیری، معرف ویژگی‌ها و مهارتهای ویژه‌ای باشند که محقق قصد اندازه‌گیری آنها را داشته باشد آزمون دارای روائی محتوا است.(سرمد و همکاران، ۱۳۸۱، صص ۱۷۱-۱۷۰) برای اطمینان از روایی پرسشنامه ها در این تحقیق اقدامات زیر صورت گرفته است :
استفاده از نظرات صاحبنظران
همفکری و نظرخواهی از کارشناسان امر

تنظیم پرسشنامه ها و فرمهای نظرسنجی مقدماتی
تنظیم پرسشنامه نهایی پس از انجام ملاحظات و اصلاحات لازم که در آن از نظرات مشاور آمار و اساتید راهنما و مشاور استفاده گردید .
۳-۷- پایایی
پایایی ابزار که از آن به دقت و اعتمادپذیری نیز تعبیر می‌شود، عبارت‌است از اینکه اگر یک وسیله اندازه‌گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود. به عبارت دیگر ابزار ضریب پایایی ابزاری است که از خاصیت تکرارپذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد.ضریب پایایی را به روشهای مختلف می‌توان مورد بررسی قرار داد. یک آزمون زمانی دارای پایایی است که نمره‌های مشاهده شده و نمره‌های واقعی آن دارای همبستگی بالایی باشند، بدین معنا که چنانچه نمره‌های مشاهده شده و واقعی هر یک از آزمودنی‌ها در آزمودنی موجود باشند مجذور همبستگی بین این نمرات ضریب پایایی آزمون نامیده می‌شود.
سه روش عمده برآورد ضریب پایایی عبارتند از:
۱- برآورد پایایی از طریق بازآزمایی
۲- برآورد پایایی شکلهای موازی و همتا
۳- برآورد پایایی ثبات درونی
یکی از این شیوه ها استفاده از روش آلفای کرونباخ می‌باشد. در پایان نامه حاضر، در اندازه گیری پایائی پرسشنامه، از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است.
هیچ تحقیق از خطا مصون نیست ، بنا به نظریه سنجش هر قدر هم که ابزار روش تحقیق ما دقیق باشد. (به خصوص در تحقیقات علوم اجتماعی که ابزارها عموما ابتدائی و خام اند) و هر قدر که تلاش مان برای مشاهده دقیق باشد. باز همواره سنجش مان آمیخته با خطاست. در واقع جان کلام نظریه سنجش این است که سنجش (یا نمره) مشاهده شده برابر است با نمره حقیقی به اضافه خطایی که ضرورتا در فرآیند مشاهده پدیده ها اتفاق می افتد. خلاصه هر نوع سنجشی شامل درجه ای از خطاست که خطای سنجش نامیده می شود. گو اینکه اجتناب کامل از خطا ممکن نیست اما هدف ما این است که خطای سنجش را تا حد امکان کاهش دهیم. مهمترین معیار درستی سنجش ، اعتبار آن است. یعنی سنجش واقعا سنجش همان چیزی باشد.