آموزشی

قصد خرید آنلاین

قصد خرید آنلاین[1]

نیات رفتاری عبارت است از ادراک مشتریان نسبت به عملکرد خدمت­دهندگان از لحاظ خدمت­رسانی و اینکه آیا مشتریان حاضر به خرید بیشتر از یک سازمان خاص هستند و یا اینکه خرید خود را کاهش می­دهند(کلر[2]، 1998). نیات رفتاری یا نیات در رفتار نتیجه فرآیند رضایت مشتریان است. نیات رفتاری را می­توان به دو گروه تقسیم کرد رفتارهای اقتصادی و رفتارهای اجتماعی. آن دسته از رفتار مشتریان که بر عوامل مالی شرکت اثرگذار است، از قبیل تکرار خرید، جزء نیات رفتاری اقتصادی خرید محسوب می­شود. آن دسته از رفتار مشتریان که بر رفتار مشتریان فعلی شرکت اثرگذار است، از قبیل شکایت، نیات رفتاری اجتماعی نامیده می­شود(آندرسن و میتال[3]، 2000). از آنجا که نیات رفتاری پیش­بینی کننده رفتار واقعی است، اندازه­گیری نیات رفتاری برای محققان بازار اهمیت دارد. شاید به توان گفت مهم­ترین متغیر وایسته در تحقیقات بازاریابی رابطه­ای، حفظ مشتریان یا همان تمایل به خرید مجدد باشد. قصد خرید مجدد، فرآیند خرید تکراری کالاها و خدمات خاص از یک فروشگاه است(هلی یر و همکاران[4]، 2003)و عمده ترین دلیل آن، تجربیات پس از خرید است.شرکت ها می توانند به جای جذب مشتریان جدید، با هزینه ارزیابی کمتری به حفظ مشتریان قبلی بپردازند(زیتامل و همکارن[5]، 1996).

محیط­های خریدآنلاین نوع های خاصی از تعامل هستند که کاربران برای برآورده کردن اهداف خرید خود به آنها روی می­آورند. خریدآنلاین یک فعالیتی ورای انجام یک خرید صرف است و دربرگیرنده مهارت­هایی چون جستجوی محصولات، کار با کامپیوتر و … است. قصد خریدآنلاین به عنوان مهمترین پیش بینی کننده رفتار واقعی خرید، اشاره به پیامد حاصل از ارزیابی مشتریان از معیارهایی مانند کیفیت تارنما، جستجوی اطلاعات و ارزیابی محصولات دارد(خائف الهی، نوری و ذبیحی، 1391). قصد خرید اینترنتی به منزله متغیر مهمی که تعیین­کننده رفتار خرید نهایی است، خود پیامد ارزیابی معیارهایی شامل کیفیت پایگاه اینترنتی، جستجوی اطلاعات و ارزیابی محصول توسط مشتری است. در حقیقت قصد خرید اینترنتی انعکاس­دهنده تمایل مشتری به خرید از طریق پایگاه اینترنتی است(نظری، حاجی حیدری و نصری، 1391). در پژوهشی که توسط لیانگ و لای[6](2000) انجام شد آنها نشان دادند که مشتریان هنگامی که پایگاه فروش اینترنتی کارکردهای مطلوبی مانند کاتالوگ محصول، موتور جستو، مقایسه قیمت، سبد خرید، پرداخت الکترونیکی از جمله خرید با کارت­های اعتباری و سامانه­های پیگیری سفارش را ارائه می­کند، تمایل بیشتری به خرید اینترنتی دارند(لیانگ و لای، 2002). ویجایاساراتی[7](2004) و ریچارد[8](2005) دریافتند که طراحی پایگاه اینترنتی بر قصد خرید اینترنتی تأثیرگذار است. جارون­پا و همکاران[9](2000) با تفکیک فروش اینترنتی با فروش سنتی، اعتماد را برای تبادل اینترنتی حیاتی دانستند. رانگاناتان و گاناپاتی[10](2002) به این نتیجه رسیدند که امنیت، حریم شخصی، طراحی پایگاه­ و محتویات اطلاعاتی برای پایگاه­های B2C حائز است. در مجموع ویژگی­های فناوری، موقعیت­های خرید و عوامل محصول هریک نقشی مهم در شکل دادن به وضعیت قصد خرید اینترنتی دارند. برای توسعه روابط بلندمدت اینترنتی میان بنگاه و مشتریان وجود اعتماد اهمیت دارد(ایستلیک و همکاران، 2006).

[1] – Online Purchase Intention

[2] – Keller

[3] – Anderson & Mittal

[4] – Hellier & et al

[5] – Zeithaml & et al

[6] – Liang & Lai

[7] – Vijayasarathy

[8] – Richard

[9] – Jarvenpaa & et al

[10] – Ranganathan & Ganapathy