فرآیند تصمیم گیری خرید

فرآیند تصمیم گیری خرید
در پس هر عمل خریدی فرآیند مهم تصمیم گیری وجود دارد. مراحلی را که مصرف کننده جهت تصمیم گیری برای انتخاب محصولات و خدمات طی می نماید، فرآیند تصمیم گیری خرید می نامند. محققان روند تصمیم گیری رفتار مشتریان را به پنج مرحله اصلی تقسیم می کنند که این پنج مرحله شامل شناسایی مشکل، جمع آوری اطلاعات، ارزیابی انتخاب ها، خرید و نهایتا روند پس از خرید هستند که در هر یک از این مراحل مختلفی تاثیر گذار خواهند بود. (شاه حسینی، اخلاصی و رحمانی،۱۳۹۰ )
مدل های مختلفی مدل هووارد شث، تصمیم گیری خانوادگی شث، نیکوزیا، انگل- کولات- بلک ول ویلکی از جمله مهم ترین مدل ها برای تصمیم گیری خرید مطرح هستند.در مدل ویلکی تجزیه و تحلیل انتخاب افراد از میان یک یا چند گزینه، در فعالیت های سه گانه پیش از خرید، هنگام خرید و پس از خرید معطوف است.(فیروزیان و دیگران، ۱۳۸۸، ۱۲۹)
فعالیت های پیش از خرید: جزء ابتدایی ترین مراحل خرید است که سبب برانگیخته شدن فرد برای خرید می شود. بر اساس اطلاعاتی که در این قسمت بدست می آید مشخص می شود که مصرف کنندگان چه محصولاتی را در چه زمانی و در چه مکانی خریداری می کنند. از جمله مواردی که می بایست در این مرحله مورد توجه قرار گیرد تشخیص مسئله و جمع آوری اطلاعات و ارزیابی گزینه ها می باشد.
فعالیت های در هنگام خرید: زمانی می رسد که مصرف کننده جمع آوری اطلاعات و ارزیابی گزینه ها را متوقف کند و دست به انتخاب می زند. در مرحله خرید، مصرف کننده ویژگی های محصول را در نظر می گیرد و با توجه به نام تجاری و فروشگاه، محصول خود را خریداری می کند. بر اساس مدل ویلکی تصمیم گیری و خرید و مصرف و ارزیابی محصول در این قسمت قرار دارد.
فعالیت های پس از خرید: این فعالیت ها معطوف به اتفاقاتی می گردد که پس از خرید اتفاق می افتد. چرا که فرآیند تصمیم گیری با انجام دادن خرید پایان نمی یابد بلکه مصرف کننده تصمیم را ارزیابی کرده و از آن برای تصمیم گیری های آتی استفاده می کند. . (Wilke, 2000)
در تحقیقی که توسط چانگ (۲۰۰۴) انجام شد این نتیجه حاصل شد که مشتری قضاوت درونی خود را پس از استفاده از محصول و خدمات بصورت پایه ای تغییر خواهد داد و پس از آن سعی می کند در مورد استفاده یا عدم استفاده از محصول تصمیم بگیرد و این مطلب بر رفتار بعدی مصرف کننده اثر خواهد داشت.
نتیجه تمامی این فرآیند ها منجر به کسب رضایت در مرحله نهایی خواهد شد و این کسب رضایت سبب آن می شود که که مصرف کننده نام های تجاری مختلفی را به طور متناوب انتخاب کند و یا آنکه از آن صرف نظر کند.