تعهد هنجاری یا تکلیفی و پیش شرط های آن در سازمان

– تعهد هنجاری یا تکلیفی

تعهد هنجاری ، به‌عنوان یک وظیفه درک‌شده برای حمایت از سازمان و فعالیتهای آن تعریف می شود و بیان‌گر احساس دین و الزام به باقی ماندن در سازمان است؛ که افراد فکر می کنند ادامه فعالیّت و حمایت از سازمان، دینی بر گردن آن هاست.

 

پیش شرطهای تعهد هنجاری:

۱-   اثرپذیری خانوادگی، فرهنگی و سازمانی.

۲- سرمایه گذاری های سازمان.

۳-   جبران متقابل خدمات می باشد.

 

 

 

۱ STIRS

 

۳-تعهد مستمر

ناشی از درک افزایش یافتن هزینه¬های از دست رفته در یک سازمان است. هزینه های از دست رفته عبارت است از مخارج یک فعالیت یا پروژه که قابل بازیافت نباشند. بنابراین اگر کسی دارای تعهد مستمر باشد، نسبت به افزایش چنین هزینه هایی حساس خواهد شد. (ساروقی ، ۱۳۷۵)

پیش شرطهای تعهد مستمر :

۱- حجم و اندازه سرمایه گذاری و نیروی صرف شده در سازمان.

۲- فقدان فرصتهای شغلی خارج از سازمان.

ارائه‌کنندگان این مدل، معتقدند که بهتر است تعهد هنجاری، مستمر و عاطفی را به‌عنوان اجزای تشکیل‌دهنده تعهد در نظر گرفت؛ تا انواع خاص آن. به‌دلیل اینکه اگر انواع خاصی از تعهد باشند، فرد عضو، الزام و احساس وظیفه اندکی نسبت به باقی ماندن در سازمان در خود احساس می‌کند .