پایان نامه حقوق

تحقیق رایگان درمورد روابط زناشویی

بیشتراست؟فرموده اند که زنا بیشتر است چون که نطفه را تباه کرده ودر جایی جز آن که خداوند مقرر نموده ،نهاده است(وسایل الشیعه،ج14 :267)
ت – روایت چهارم
کاری زشت تر از این نزد خداوندنیست که مردی منی خود را در رحم زنی به طریق حرام وارد نماید (وسایل الشیعه،ج14 : 239)

2-2-1-5- نقد روایات وادله مخالفان وموافقان
بر طبق روایت اول عده ای این روایت را ناظر بر حرمت ترکیب وامتزاج اسپرم مرد بیگانه با تخمک زن می دانند .از نظر اینان از آنجا که واژه نطفه در این روایت به معنای «آمیخته اسپرم مرد وتخمک» است علیهذا موضوع حرمت ،«بسته شدن نطفه مردبا تخمک زن بیگانه »می باشد وتزریق اسپرم زمانی حرام است که منجر به انعقاد جنین وحاملگی گردد(آیت الله مؤمن،84:1415).
مخالفان با توجه به روایت دوم اظهار نظر می کنند که قرار دادن نطفه مردبه هر طریقی در اندام تناسلی زن بیگانه،حرام است و روش ادخال هیچ خصوصیتی ندارد وبر این اساس حتی با رضایت زن ومرد هم ممنوعیت بر طرف نمی شود (جعفر زاده ،ش4:1377).
روایت سوم نیز با صراحت بیشتری قرار دادن نطفه را در رحم زن بیگانه به عنوان موضوع مستقل برای حرمت اعلام می کند.
طبق روایات آخر قرار دادن نطفه در رحم زن بیگانه به عنوان موضوع مستقل برای حکم حرمت معرفی شده است .از آنجا که روایت مزبور حکمحرمت را بر قرار دادن نطفه به روش خاصی منحصر نمی کند ،به نظر می رسد که موضوع حرمت مجرد قرادادن نطفه مردبیگانه در رحم زن است و روش ادخال خصوصیتی در ترتب حکم ندارد (جعفر زاده ،همان).درمورد این روایت هم با توجه به واژه «نطفه» ادعا شده است که افراغ نطفه رادر رحم زن بیگانه برای حرمت اعلام می کند(آیت الله مؤمن ، همان).
مخالفان A.I.D درمورد استناد به ظاهر این روایات که از آن مقاربت ونزدیکی غیرمشروع میان زن ومردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد ،مستفاد می گردد ،میگویند که مقاربت ونزدیکی یکی از مصادیق بارز وآشکار قراردادن نطفه مرد بیگانه در رحم زن اجنبی است وچون حکم مقصود مصداق شایع خود نیست ،استقرار نطفه بیگانه در رحم زن مطلقا حرام وممنوع خواهد بود (سید علی علوی قزوینی، 170:1374).
از موارد مطروحه می توان نتیجه گرفت که براساس یک نظر با استناد به روایات مربوط به منع استقرار نطفه دررحم زن بیگا نه ، مطلق تزریق اسپرم غیر مجاز است ولی بنا به نظر دیگر ،زمانی این امر حرام است که منجر به تشیکیل جنین وحاملگی گردد .
موافقان جوازA.I.D ازچند جهت روایات مزبور را برای اعلام حکم کافی نمی دانند :اول این که: سند پاره ای از این روایات مثلا روایت سوم ضعیف بوده وراوی آن یعنی علی ابن سالم مورد اشکال بوده وارزش اسنادی ندارد (حرم پناهی:13).
دوم این که ،عباراتی چون «تضییع ماء» و«اقرار نطفه فی رحم یحرم علیه»ارتباطی با موضوع بحث ندارد .جمله«رجل أقرنطفته»به آنچه در این خصوص متعارف است (استقرار نطفه در رحم به صورت زنا )منصرف است یعنی کسی که با زنی که بر او حرام است آمیزش کند ،به شدیدترین عذاب می رسد .از طرفی این دلیل اخص از مدعی است وشامل بسیاری ازصورتهای تلقیح مصنوعی نمی شود زیرا جمله فوق ، ظاهر بلکه صریح است دراین که قرار دادن نطفه به صورت مباشرت باشد پس اگر این عمل به وسیله خود زن یا شوهر انجام شود مشمول روایت نخواهد بود وعنوان «رجل أقر نطفته»به این رقم تلقیح صدق نخواهد کرد در حالی که تلقیح مصنوعی نوعاً دور از چشم واختیار صاحب نطفه «اسپرم» انجام می گیرد .متن روایت را مرور می کنیم :«رجل أقر نطفه فی رحم یحرم علیه»مردی نطفه خود را در رحمی که بر او حرام است قرا دهد .حال به تلقیح مصنوعی مراجعه می کنیم یعنی زنی اسپرم مرد اجنبی را در رحم خود مستقر می کند ،آیا عنوان فوق بر این کار صدق می کند ؟ در این میان شدیدترین عذاب در روز قیامت متوجه چه کسی خواهد بود ؟صاحب اسپرم یا زن ؟به راحتی در می یابیم که عنوان «أقر نطفته فی رحم»بر مسئله تلقیح مصنوعی صدق نمی کند .(خلیلی قبله ای ،1376: 123و124).
سوم این که اگر چه بعضی روایات به نحو عام تضییع منی را ممنوع اعلام می کند ولی پر واضح است که از آن نمی توان حرمت عمل A.I.D را استهظار نمود چرا که روایاتی وجود دارد که عزل منی را تجویز مینماید و این روایات از حیث سند بر روایت منع تضییع منی برتری دارند (ایت الله محمد یزدی ،1375: 102الی 109).
با توجه به دلایل مطرح شده این دسته از فقیهان (موافقان)بر این عقیده اند که از نگاه روایات هیچ منع صریحی در خصوص بکارگیری I.V.F برای تزریق اسپرم مردی بیگانه به رحم زنی که با اوهیچ رابطه زناشویی شرعی یا قانونی ندارد ،به نظر نمی آید(جعفرزاده،6:1377).

2-2- 2-نظر علما وهیئتهای اسلامی
1-اهل سنت
در بین مسلمانان هیأت مشاوره اسلامی مصر ،شاید اولین مجمع افتایی باشد که در پی فتاوای صریح شیخ محمد شلتوت ،در کتاب الفتاوی درباره تلقیح اظهار نظر نمود .این هیأت در 23 مارس در 1980اولین نظریه رسمی درباره تکنیکهای مختلف یعنی AIH-AID-IVF-ZIFT-GIFT«اظهار نظر داشت درتلقیح اسپرم غیر شوهر به رحم زن ،به هر صورتی که باشد حرام است واگر این کار با علم وآگاهی انجام شود رابطه نامشروع وزنای محصنه است». پنج سال پس از این اظهار نظر ،شورای اتحاد اسلامی مصر در ژانویه 1985میلادی،به مناسبت زمینه سازی ای که عده ای از متخصصان تحصیل کرده در اروپا ،برای مشروعیت برخی از این گونه کارها فراهم کرده بودند وبدین وسیله قصد داشتند قانون گذاران را تحت تأثیر قراردادهو زمینه تصویب بعضی قوانین را در این مورد فراهم نمایند ،اظه
ار نامه ای صادر ودر آن حکم شرعی روشهای مختلف را به تفکیک بیان کرده ومجدداَ بر نظریه هیأت مشاوره اسلامی مصر تأکید نمود( احمد سلامه،290:1417) .
درکویت سازمان اسلامی علوم پزشکی ،در می 1982 میلادی ، به اتفاق آراء چنین اظهار نظر نمود «تلقیح اسپرم غیر شوهر در رحم زن بیگانه ،چه شوهر داشته باشدو چه نداشته باشد ،شوهرش به این امر راضی باشد یا نباشد مطلقاَ حرام است »(تمیمی،1407:181).
درعربستان مجمع فقه اسلامی مکه ،در سال 1983 میلادی پس از برگزاری یک سمینار تخصصی،نظریه ای مشابه نظریه سازمان اسلامی علوم پزشکی کویت صادر نموده وتلقیح اسپرم غیر همسر را مطلقاَ حرام ونامشروع دانست(همان) .
شورای مجمع فقه اسلامی سازمان کنفرانس اسلامی ،به دنبال سؤالهای مکرری که درباره انتقال اسپرم اجنبی شده بود ،بالاخره در اجلاسیه ،اکتبر 1986 میلادی در عمان پایتخت اردن ،مصوبه ای به شماره 16/3،4 صادر نمود در این مصوبه به اتفاق آراء نمایندگان فقهی تمام کشورهای اسلامی به تصویب رسید شورای مجمع فقه اسلامی تمام روشهای تلقیح را بیان کرد و تلقیح اسپرم غیر شوهر را به هر صورت که باشد حرام اعلام کرد .پس از صدور این مصوبه ،در محافل علمی و تخصصی جهان ،نظریه مذکور به عنوان نظریه اسلامی پذیرفته و مورد توجه بوده است(احمد سلامه،294:1417) .
و اما در ایران در بین مراجع وفقهای گذشته هیچ اختلاف نظری در باره حرام بودن تلقیح اسپرم غیر شوهر وجود نداشته واز آیات عظام امام خمینی ،خویی،گلپایگانی ،فتاوای صریحی در این مورد صادر گردیده ولی در بین مراجع جدید وفقها ،آیات عظام صافی گلپایگانی ،فاضل لنکرانی ،مکارم شیرازی ،شیخ جواد تبریزی ،سیستانی ،جعفری سبحانی و…فتوای صریح درباره حرام بودن این عمل صادر کرده اند که در خلال بحث نظرات ایشان را بیان خواهیم کرد (میر هاشمی56:1382).درمقابل بعضی از فقها مانند سید محمد موسوی بجنوردی در سال 1371 نظر دیگری را ارئه کرده اند ،ایشان در این تاریخ نوشتند«این کار زنا محسوب نمی شود واز عناوین محرمه هم که در شرع حرام شده باشد نیست»(همان).
2- فقهای شیعه
رهبر معظم انقلاب حضرت آیه الله خامنه ای ، در جواب استفتاء شماره 1/18576 که تلقیح نطفه اجنبی در صورتی که مرد عقیم باشد چه حکمی دارد ؟ فرمودند این عمل فی نفسه اشکال ندارد و باید از لمس و نظر حرام اجتناب شود ( محمدزاده ،1375:111و117 ) و استفتاء شماره 5/11857 در مواردی که مرد به علتی قادر به تولید اسپرم نباشد آیا می توان از اسپرم اهدایی مرد اجنبی ( ناشناس یا شناس ) جهت امتزاج نمودن با تخمک همسرش در آزمایشگاه استفاده نمود و بعد جنین تشکیل شده را به رحم زن بیمار منتقل کرد تا پس از وضع حمل مولود توسط بیمار و همسرش نگهداری شود ، فرمودند : فی نفسه بدون ارتکاب فعل محرمی مانع ندارد و حکم ولد نیز بیان شد . و در ادامه سؤال که آیا امکان هست که اسپرم اهدایی را با تخمک همسر بیمار در آزمایشگاهی ممزوج نکرد بلکه مستقیماً به داخل رحم همسر بیمار تلقیح نمود تا جنین در همان جا تشکیل شود ؟ فرمودند فی نفسه اشکالی ندارد و در این صورت با فرض اینکه خود همسر بیمار منشأ طفل است فرزند ملحق به اوست .
حال بر فرض جواز باروری مصنوعی زن با اسپرم غیر شوهر ، پدر بچه کیست ؟ شوهر یا فرد صاحب اسپرم ؟ و بر فرض اگر صاحب اسپرم پدر تلقی شود فرزند نیز دختر باشد آیا شوهر زن به این دختر محرم است ؟ در صورتی که پسر باشد آیا زن به این پسر محرم است ؟ فرمودند : بچه متعلق به زن صاحب رحم است و در الحاق آن به شوهر صاحب فراش اشکال است الحاق آن به مرد صاحب اسپرم بعید است در این باره احتیاط را مراعات نمایید ( همان:111و118) .

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از نظر بقیه موافقان ، این گونه نیز حکم گونه های قبل را دارد یعنی کار جایز است و فرزند به صاحب اوول و اسپرم نسبت داده می شود . و اگر صاحب اوول و اسپرم که جنین از آنان ترکیب یافته نامعین و ناشناخته باشد و این دو از بانک های ویژه گرفته شده و رحمی کاشته شود در این فرض پس از گذشتن از جایز بودن فرایند گرفتن اوول و اسپرم و نیز فرایند ترکیب آنها با یکدیگر در لوله آزمایش اشکالی در جایز بودن کاشتن آن نیز وجود ندارد . دلیل این حکم همان صدق نکردن عنوان های حرام است که پیشتر ذکر شد . در این حال ، فرزند متعلق به زنی است که جنین در رحم او کاشته شده و اگر او شوهر داشته باشد ، آیا می توان گفت « الولد للفراش » به این اعتبار که فراش کنایه از همسر ( زن ) است ؟ آیا در این صورت بکارگیری این لفظ در مورد این فرزند صادق است ؟

اگر گفته شود معنای « الولد للفراش » آن است که فرزند از آن کسی است که آن فراش و بهره بردن از او برایش حلال است ( هم چنان که حق همین است و از روایات نیز همین بر می آید ) نتیجه آن است که فرزند متعلق به مردی که اسپرم از اوست ، تعلق می یابد و هیچ وجهی برای نسبت دادن او به زن و شوهر او نمی ماند مگر آنکه گفته شود پدر ناشناخته است ، ولی زن به آن دلیل که فرزند را در دوران جنینی پرورانده و تغذیه کرده است ، مادر اوست ؛ زیرا تخمک از آن مادر است و مادر رضاعی نیست ، بلکه مادر حقیقی است که هم تخمک داده و هم تغذیه کرده است و در این فرض ولادت ، ولادت پاک و فرزند هم پاک است ؛ زیرا زنا و ناپاکی در این جا صدق نمی کند ( یزدی ، 106:1375) .
مخالفان در این باره این گونه اظهار نظر می کنند : اسلام اصل نظام ازدواج و خانواده را امضا کرد . یعنی نظام خانوادگی ای که بر ارتباط خونی حاکم باشد رابطه طبیعی و اصیل است . لذا ارتباط های مصنوعی دیگر مثل انواع ازدواجها ( اخدان ، عضل ، شغار یا استبضاع ) فرزند خواندگی و قرابت به ولاء باطل است .علاوه بر این ، اسلام نظام ازدواج را بر یک شوهر و یک همسر ، مبتنی کرده است .اگر چه با شرایطی مثل رعایت عدالت ، تا چهار همسر را نیز مجاز می داند . همچنین ازدواج با مادر ، دختر ، خواهر ، عمه ، خاله ، دختر برادر و خواهر ، زن پدر ، مادر رضاعی ، خواهر رضاعی ، مادر زن و … را ممنوع کرد(میر هاشمی ،43:1382) .
نکاح شغار را به شرط آنکه هر یک از زوجها به زنشان مهریه بدهند ، مجاز شمرد . چنان که ازدواج موقت و متعه را مباح دانست . با وجود این بقیه انواع ازدواجها و ارتباط های مصنوعی ، مثل فرزند خواندگی را که مثل فرزند محسوب شود ( از نظر تحریم ازدواج ) ممنوع نمود . لذا برای سلب روابط نسبی از فرزند خوانده ، قرآن کریم می فرماید « ما جعل ادعیاء کم ازواجکم » ( احزاب ، 4 ) یعنی آثار شرعی و حقوقی که در روابط نسبی است ، این جا جایگاهی ندارد . آیا این عمل قانون گذار اسلام ، نمی تواند مؤید آن باشد که اسلام می خواهد هم روابط مرد و زن نظم خاصی داشته باشد و هم تولید نسل بر رابطه طبیعی ، اصیل و بر مبنای ارتباط خونی استوار باشد ( رضایت نیا ، 1382) .
در همین زمینه تعدادی از فقهای بزگوار ضمن اعتراف به نبود نص ، عموم یا اطلاق قرآنی و روایی بر منع تولید مثل با کمک ابزار پزشکی به دلیل لغویت تشریح نکاح یا مذاق شرع « روح قانون در اسلام » آن را ممنوع کرده اند (همان).
آیه الله میلانی می فرمایند « از ظواهرد آیات و روایات درباره لقاح اختیاری ( مصنوعی ) چیزی به نظر نرسیده است ، ولی از لحن الخطاب و ذوق فقهی می توان گفت که یقیناً جایز نیست » ( نقل از امامی ، 367:1349) .
همچنین آیه الله صافی گلپایگانی معتقد است « پذیرش این روش مغایر با اغراض قانون گذار اسلام در تشریع ازدواج و برقراری روابط زناشویی و بقای خانواده است و موجب از کف رفتن مصالح مهمه دیگری می شود که در تشریع ازدواج و برقراری روابط زناشویی بین زن مرد مد نظر قانون گذار اسلام بوده است . پذیرش این روش مستلزم نتایجی است که کمتر کسی آن را خواهد پذیرفت . بدین معنا که اگر انتقال اسپرم غیر زوج به زنی روا باشد لازمه آن پذیرش جواز انتقال نطفه پدر و دختر و پسر به مادر و برادر به خواهر و سایر محارم است ، زیرا اگر اصل اولی در این گونه موارد اباحه و حلیت باشد ، هیچ تفاوتی بین نفطه محارم و غیر محارم وجود ندارد ؛ در حالی که شامه فقاهتی هر فقیهی از پذیرش آن اکراه دارد » ( صافی ، 222:1371)
علامه جعفری نیز با عنایت به مجموع ابواب فقه که اهمیت فوق العاده ای عرض و ارحام زنان را با اشکال مختلف مطرح می نماید . انتقال نطفه بیگانه ( تولید نسل بدون رابطه زوجیت ) را ممنوع می داند و. منع آن را یک نوع استشمام فقهی می داند( جعفری ، 307:1377 ) .

2-2-3-اندیشه حقوقدانان و تلقیح مصنوعی
ناصر کاتوزیان ، اسدالله امامی و سید حسین صفایی از دیدگاههای روان شناختی و جامعه شناختی موضوع تولد رابطه زوجیت را بررسی کرده و با آن مخالفت کرده اند که بعضی از این دیدگاه ها آورده می شود .
لقاح مصنوعی آسایش و آرامش خانواده و زندگی زناشویی را متزلزل می کند

؛ چه زن و شوهر را در معرض برخوردهای روانی قرار می دهد و شوهر نمی تواند بچه ای را که از نطفه دیگری است ، تحمل کند و به او علاقمند گردد ؛ بویژه اگر طفل خصوصیات دلخواه زوجین را فاقد باشد(کاتوزیان،166:1374) .
لقاح مصنوعی یکی از زشتیهای پاک نشدنی است و مانند زناست که صورت مصنوعی به خود گرفته است . این عمل آدمی را به درجات پست تنزل می دهد . زیرا فقط حیوانات هستند که در جستن نر قانون معینی ندارند . تلقیح مصنوعی باعث می شود که اشخاص ندانسته با محارم خود نزدیکی کنند و این از لحاظ علمی و اخلاقی زیان بخش است . زیرا ممکن است شخصی که از این طریق بدنیا آمده با صاحب نفطه یا خویشان نزدیک او ازدواج و رابطه جنسی برقرار کند که بسیار ناروا است(صفایی،100:پ1376) .
از نظر اخلاقی چنین کاری ، زن را به بی بند و باری جنسی سوق می دهد و چه بسا با خود می اندیشد که چه فرق می کند که نفطه مرد بیگانه از راه تلقیح وارد رحم شود یا از طریق آمیزش نامشروع . از نظر روانی هم اگر کودک با مشخصات و خصوصیات آرزو شده مرد و زن بیگانه به دنیا بیاید ، سبب تصادم روحی و رها کردن فرزند می گردد ( رضایت نیا ، 1382 ؛ صفایی ، 1376) .
علی ای حال در صورت جواز ، اسپرم یا تخمک از بیگانه غیر از زوج و بالاخص نامحرم یا معلوم النسب است ؛ که مسأله حقارت آفرین است برای کودک و امنیت روانی این فرد ممکن است تا آخر عمر دچار اخلال شود ؛ و اگر مجهول النسب باشد علاوه بر عدم امنیت روانی طفل ، موجب

90

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *