تحقیق رایگان درباره هویت، میانگین، معیار

قوت و ضعف خانواده ام چیست؟
۴٫۰۶
۱٫۰۶
۲۶٫۱
پس از بررسی های زیاد اکنون می دانم که خانواده ام با همه ضعف هایی که ممکن است داشته باشد برجستگی هایی دارد که می توانم به انها افتخار کنم.
۴٫۴۹
۰٫۹۱
۲۰٫۳
به تبعیت از والدینم به ریشه های خانوادگی ام افتخار می کنم.
۴٫۱۷
۰٫۹۶
۲۳٫۰
برای من این موضوع که اصل و نصب خانوادگی ام چیست اهمیتی ندارد.
۲٫۵۲
۱٫۲۲
۴۸٫۴
این روزها احساس می کنم که باید در مورد ریشه های خانوادگی ام بیشتر بدانم به این دلیل مشغول بررسی و تحقیق هستم
۳٫۴۹
۱٫۰۶
۳۰٫۴
با اگاهی و شناختی که از اصل و نصب خانوادگیم دارم به خانواده ام افتخار می کنم.
۴٫۲۲
۰٫۹۵
۲۲٫۵
میانگین گویهی ” باورهای من درمورد خانواه ام از عقاید پدر و مادرم نشأت می گیرد” ۴۲/۳(یعنی بیشتر ازمتوسط) با انحراف معیار ۲۲/۱است. ضریب پراکندگی ۷/۳۵درصد به دست آمده که میتوان گفت نمونه در این موردتقریبا نظری باهمگنی متوسط داشتهاست.
میانگین گویهی ” اصالت خانوادگی از آن موضوعاتی است که ذهن مرا به خود مشغول نمی سازد” ۸۱/۲(یعنی درحدمتوسط) با انحراف معیار ۲۸/۱است. ضریب پراکندگی ۶/۴۵درصد به دست آمده که میتوان گفت نمونه در این موردتقریبا نظری باهمگنی متوسط داشتهاست.
میانگین گویهی ” به عنوان یک فرد در حال بررسی این موضوع هستم که خانواده من چه ریشه ای دارد و نقاط قوت و ضعف خانواده ام چیست” ۰۶/۴(یعنی زیاد) با انحراف معیار ۰۶/۱است. ضریب پراکندگی ۱/۲۶درصد به دست آمده که میتوان گفت نمونه در این موردتقریبا نظری همگن(شبیه به هم)داشتهاست.
میانگین گویهی ” پس از بررسی های زیاد اکنون می دانم که خانواده ام با همه ضعف هایی که ممکن است داشته باشد برجستگی هایی دارد که می توانم به انها افتخار کنم” ۴۹/۴(یعنی بیشتر اززیاد) با انحراف معیار ۹۱/۰است. ضریب پراکندگی ۳/۲۰درصد به دست آمده که میتوان گفت نمونه در این موردتقریبا نظری همگن(شبیه به هم)داشتهاست.
میانگین گویهی ” به تبعیت از والدینم به ریشه های خانوادگی ام افتخار می کنم” ۱۷/۴(یعنی بیشتر اززیاد) با انحراف معیار ۹۶/۰است. ضریب پراکندگی ۰/۲۳درصد به دست آمده که میتوان گفت نمونه در این موردتقریبا نظری همگن(شبیه به هم)داشتهاست.
میانگین گویهی ” برای من این موضوع که اصل و نصب خانوادگی ام چیست اهمیتی ندارد” ۵۲/۲(یعنی درحد متوسط) با انحراف معیار ۲۲/۱است. ضریب پراکندگی ۴/۴۸درصد به دست آمده که میتوان گفت نمونه در این موردتقریبا نظری باهمگنی متوسط داشتهاست.
میانگین گویهی ” این روزها احساس می کنم که باید در مورد ریشه های خانوادگی ام بیشتر بدانم به این دلیل مشغول بررسی و تحقیق هستم” ۴۹/۳(یعنی بیشتر ازمتوسط) با انحراف معیار ۰۶/۱است. ضریب پراکندگی ۴/۳۰درصد به دست آمده که میتوان گفت نمونه در این موردتقریبا نظری همگن (شبیه به هم) داشتهاست.
میانگین گویهی ” با اگاهی و شناختی که از اصل و نصب خانوادگیم دارم به خانواده ام افتخار می کنم” ۲۲/۴(یعنی بیشتر اززیاد) با انحراف معیار ۹۵/۰است. ضریب پراکندگی ۵/۲۲درصد به دست آمده که میتوان گفت نمونه در این موردتقریبا نظری همگن (شبیه به هم) داشتهاست.
هنوز نمی توانم تصمیم بگیرم برای انتخاب یک شغل چه کار باید بکنم. انتخاب های زیادی در این رابطه وجود دارد.
۳٫۴۷
۱٫۲۸ هویت شغلی:
جدول۴-۸ : شاخص های توصیفی مولفه هویت شغلی
میانگین
انحراف معیار
ضریب پراکندگی
هنوز شغلی را که واقعاً بخواهم در آن بکار بپردازم انتخاب نکرده ام. هرکاری که پیش بیاید انجام میدهم تا شاید شغلی که برایم مناسب است پیدا شود.
۳٫۴۱
۱٫۴۶
۴۲٫۸
هنوز در تلاشم که مشخص سازم که به عنوان یک فرد چه توانایی هایی دارم و چه مشاغلی برایم مناسب است.
۴٫۰۷
۱٫۲۲
۳۰٫۰
ممکن است دربار? مشاغل زیادی فکر کرده باشم اما از وقتی پدر و مادرم نظر خود را در این ارائه داشته اند واقعاً سوالی برایم مطرح شده است.
۳٫۴۳
۱٫۲۸
۳۷٫۳
من واقعاً علاقه ای به پیدا کردن شغل مناسب ندارم.صرفاً هرکاری پیش اید انجام می دهم.
۲٫۴۲
۱٫۳۲
۵۴٫۵
اگرچه وقت زیادی را به بررسی و مطالعه شغل آینده ام اختصاص دادم ولی اکنون واقعاً می دانم که دنبال چه شغلی هستم.
۳٫۷۶
۱٫۲۴
۳۳٫۰
والدین من از سال پیش در مورد شغل من تصمیم گرفتند و من طرحی را که آنها ریخته اند دنبال میکنم.
۲٫۷۰
۱٫۲۶
۴۶٫۷
اگرچه وقت زیادی را از من گرفت ولی اکنون مطمئناً می دانم برای انتخاب شغل در چه جهتی باید حرکت کنم.
۳٫۹۰
۱٫۱۴
۲۹٫۲
۳۶٫۹
میانگین گویهی ” هنوز شغلی را که واقعاً بخواهم در آن بکار بپردازم انتخاب نکرده ام. هرکاری که پیش بیاید انجام میدهم تا شاید شغلی که برایم مناسب است پیدا شود” ۴۱/۳(یعنی بیشتر ازمتوسط) با انحراف معیار ۴۶/۱است. ضریب پراکندگی ۸/۴۲درصد به دست آمده که میتوان گفت نمونه در این موردتقریبا نظری باهمگنی متوسط داشتهاست.
میانگین گویهی ” هنوز در تلاشم که مشخص سازم که به عنوان یک فرد چه توانایی هایی دارم و چه مشاغلی برایم مناسب است” ۰۷/۴(یعنی زیاد) با انحراف معیار ۲۲/۱است. ضریب پراکندگی ۰/۳۰درصد به دست آمده که میتوان گفت نمونه در این موردتقریبا نظری همگن(شبیه به هم) داشتهاست.
میانگین گویهی ” ممکن است دربار? مشاغل زیادی فکر کرده باشم اما از وقتی پدر و مادرم نظر خود را در این ارائه داشته اند واقعاً سوالی برایم مطرح شده است” ۴۳/۳(یعنی بیشتر از متوسط) با انحراف معیار ۲۸/۱است. ضریب پراکندگی ۳/۳۷درصد به دست آمده که میتوان گفت نمونه در این موردتقریبا نظری باهمگنی متوسط داشتهاست.
میانگین گویهی ” من واقعاً علاقه ای به پیدا کردن شغل مناسب ندارم.صرفاً هرکاری پیش اید انجام می دهم” ۴۲/۲(یعنی در حدکم) با انحراف معیار ۳۲/۱است. ضریب پراکندگی ۵/۵۴درصد به دست آمده که میتوان گفت نمونه در این موردتقریبا نظری ناهمگن (متفاوت) داشتهاست.
میانگین گویهی “اگرچه وقت زیادی را به بررسی و مطالعه شغل آینده ام اختصاص دادم ولی اکنون واقعاً می دانم که دنبال چه شغلی هستم” ۷۶/۳(یعنی در حدزیاد) با انحراف معیار ۲۴/۱است. ضریب پراکندگی ۰/۳۳درصد به دست آمده که میتوان گفت نمونه در این موردتقریبا نظری باهمگنی متوسط داشتهاست.
میانگین گویهی ” والدین من از سال پیش در مورد شغل من تصمیم گرفتند و من طرحی را که آنها ریخته اند دنبال میکنم” ۷۰/۲(یعنی در حدمتوسط) با انحراف معیار ۲۶/۱است. ضریب پراکندگی ۷/۴۶درصد به دست آمده که میتوان گفت نمونه در این موردتقریبا نظری باهمگنی متوسط داشتهاست.
میانگین گویهی ” اگرچه وقت زیادی را از من گرفت ولی اکنون مطمئناً می دانم برای انتخاب شغل در چه جهتی باید حرکت کنم” ۹۰/۳(یعنی در حدزیاد) با انحراف معیار ۱۴/۱است. ضریب پراکندگی ۲/۲۹درصد به دست آمده که میتوان گفت نمونه در این موردتقریبا نظری همگن(شبیه به هم) داشتهاست.
میانگین گویهی ” هنوز نمی توانم تصمیم بگیرم برای انتخاب یک شغل چه کار باید بکنم. انتخاب های زیادی در این رابطه وجود دارد” ۴۷/۳(یعنی بیشتر از متوسط) با انحراف معیار ۲۸/۱است. ضریب پراکندگی ۹/۳۶درصد به دست آمده که میتوان گفت نمونه در این موردتقریبا نظری باهمگنی متوسط داشتهاست.
بخش تحلیلی:
در این بخش به تحلیل پرسشهای پژوهش پرداخته میشود. پرسشهای این پژوهش درباره وضعیت هویتهای (فردی و …) مطرح شده در پرسشنامه و زیرشاخصهای (موفق و ..) آن است. در نتیجه برای بررسی وضعیت این هویتها از آزمون t برای یک نمونه استفاده میشود و فرض زیر را آزمون میکنیم:
یعنی عدد ۳ (سه گزینه اول پرسشها) و کمتر از آن را وضعیت نامطلوب در نظر میگیریم و بزرگتر از ۳ را مطلوب. برای آزمون این فرض از آماره t به فرمول زیر استفاده میشود.
که s انحراف معیار و n تعداد نمونه است. این آماره دارای توزیع t با n-1 درجه آزادی است.
سوال های فرعی
۱- وضعیت هویت فردی دانشجویان سال آخر دانشگاه آزاد واحد گرمسار چگونه است؟
جدول۴-۹: آزمون t برای هویت فردی
میانگین
انحراف معیار
آماره t
سطح معنی داری
هویت فردی
۳٫۷۴
۰٫۵۳
۲۳٫۸
۰٫۰۰۱
میانگین هویت فردی ۷۴/۳ با انحراف معیار ۵۳/۰ به دست آمده است، آماره آزمون یادشده، ۸/۲۳ محاسبه شده و سطح معنی داری آن کمتر از ۰۵/۰ است که در نتیجه فرض صفر رد میشود و نتیجه اینکه وضعیت هویت فردی نسبتا مطلوب است.
۲- وضعیت هویت اجتماعی دانشجویان سال آخر دانشگاه آزاد واحد گرمسار چگونه است؟
جدول۴-۱۰: آزمون t برای هویت اجتماعی
میانگین
انحراف معیار
آماره t
سطح معنی داری
هویت اجتماعی
۳٫۳
۰٫۵۴
۹٫۲
۰٫۰۰۱
با توجه به مقدار آماره ۲/۹ و سطح معنی داری کمتر از ۰۵/۰ میتوان گفت که وضعیت هویت اجتماعی در حد نسبتا مطلوب یا متوسط است.
۳- وضعیت هویت ملی دانشجویان سال آخر دانشگاه آزاد واحد گرمسار چگونه است؟
جدول۴-۱۱: آزمون t برای هویت ملی
میانگین
انحراف معیار
آماره t
سطح معنی داری
هویت ملی
۳٫۵۶
۰٫۵۲
۱۸٫۷
۰٫۰۰۱
با توجه به مقدار آماره ۷/۱۸ و سطح معنی داری کمتر از ۰۵/۰ میتوان گفت که وضعیت هویت ملی نسبتاً مطلوب یا متوسط است.
۴- وضعیت هویت اعتقادی-مذهبی دانشجویان سال آخر دانشگاه آزاد واحد گرمسار چگونه است؟
جدول۴-۱۲: آزمون t برای هویت مذهبی اعتقادی
میانگین
انحراف معیار
آماره t
سطح معنی داری
هویت مذهبی اعتقادی
۳٫۲۴
۰٫۶۷
۶٫۲
۰٫۰۰۱
با توجه به مقدار آماره ۲۴/۳ و سطح معنی داری کمتر از ۰۵/۰ میتوان گفت که وضعیت هویت مذهبی اعتقادی نسبتاً مطلوب یا متوسط است.
۵- وضعیت هویت سیاسی دانشجویان سال آخر دانشگاه آزاد واحد گرمسار چگونه است؟
جدول۴-۱۳: آزمون t برای هویت سیاسی
میانگین
انحراف معیار
آماره t
سطح معنی داری
هویت سیاسی
۳٫۴۱
۰٫۵۸
۱۲٫۰۴
۰٫۰۰۱
با توجه به مقدار آماره ۴۱/۳ و سطح معنی داری کمتر از ۰۵/۰ میتوان گفت که وضعیت هویت سیاسی نسبتاً مطلوب یا متوسط است.
۶- وضعیت هویت فرهنگی دانشجویان سال آخر دانشگاه آزاد واحد گرمسار چگونه است؟
جدول۴-۱۴: آزمون t برای هویت فرهنگی
میانگین
انحراف معیار
آماره t
سطح معنی داری
هویت فرهنگی
۳٫۵۷
۰٫۵۸
۱۶٫۹۷
۰٫۰۰۱
با توجه به مقدار آماره ۹۷/۱۶ و سطح معنی داری کمتر از ۰۵/۰ میتوان گفت که وضعیت هویت فرهنگی نسبتاً مطلوب یا متوسط است.
۷- وضعیت هویت خانوادگی دانشجویان سال آخر دانشگاه آزاد واحد گرمسار چگونه است؟
جدول۴-۱۵: آزمون t برای هویت خانوادگی
میانگین
انحراف معیار
آماره t
سطح معنی داری
هویت خانوادگی
۳٫۶۵
۰٫۴۳
۲۵٫۶
۰٫۰۰۱
با توجه به مقدار آماره ۶/۲۵ و سطح معنی داری کمتر از ۰۵/۰ میتوان گفت که وضعیت هویت خانوادگی نسبتاً مطلوب یا متوسط است.
۸- وضعیت هویت شغلی دانشجویان سال آخر دانشگاه آزاد واحد گرمسار چگونه است؟
جدول۴-۱۶: آزمون t برای هویت شغلی
میانگین
انحراف معیار
آماره t
سطح معنی داری
هویت شغلی
۳٫۳۹
۰٫۶۱
۱۱٫۰۸
۰٫۰۰۱
با توجه به مقدار آماره ۰۸/۱۱ و سطح معنی داری کمتر از ۰۵/۰ میتوان گفت که وضعیت هویت شغلی نسبتاً مطلوب یا متوسط است.
اگر بخواهیم نقش دانشگاه درشکل گیری هویت هشتگانه دانشجویان در انواع هویت را ارایه دهیم، خواهیم داشت:
جدول ۴-۱۷
ابعاد/انواع
موفق
کاملامطلوب
۶-۴٫۵
مهلت خواه
نسبتامطلوب
۴٫۵-۳
زودهنگام
نامطلوب
۳-۱٫۵
سردرگم
کاملا نامطلوب
۱٫۵-۱
فردی
۳٫۷۴
اجتماعی
۳٫۳
ملی
۳٫۵۶
مذهبی
۳٫۲۴
سیاسی
۳٫۴۱
فرهنگی
۳٫۵۷
خانوادگی
۳٫۶۵
شغلی
۳٫۳۹
ملاحظه میشود که تنها هویت ملی زن و مرد باهم متفاوت است و میانگین زنها (۶۴/۳) بیشتر از مردهاست (۵۱/۳). و هویت