عمومی

تحقیق رایگان درباره عوامل موثر

مذهبی موفق رو آوردهاند.
از یافتههای جدول 4-4 نیز مشخص است که ایمان مذهبی هر کس مخصوص به خودش است و دانشجویان به باورها و ایمان خود اعتقاد دارند.
همچنین جدول 4-4 نشان میدهد که تعداد کمی از دانشجویان به مسائل مذهبی و اعتقادی اهمیت نمیدهند و احساس نیاز به مسائل مذهبی ندارند.
یافتههای پژوهش حاضر با پژوهش شکرکن و امیدیان (1381) هماهنگ است. شکرکن و امیدیان به پژوهش خود تحت عنوان وضعیت چهارگانه هویت در ابعاد اعتقادی، مذهبی و روابط بین فردی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران بررسی کرده بود، به این نتیجه رسیدند که دانشگاه در هویت مذهبی و اعتقادی موفق بوده است.
بر اساس یافتههای تحقیق، دانشجویان مورد مطالعه درنوع هویت سیاسی بیشترین امتیاز رادر بعد موفق با میانگین 78/3 بدست آوردهاند. این یافته بدان معنی است که دانشگاه نسبتاً توانسته است هویت سیاسی دانشجویان را شکل بدهد. با توجه به اینکه میزان هویت سیاسی در زودهنگام با میانگین 01/3 نسبتاً ضعیف میباشد، نشان میدهد که دانشجویان نسبتاً از حالت زودهنگاهی خارج شدهاند و به سمت هویت سیاسی موفق رو آوردهاند.
از یافتههای جدول 4-5 مشخص است که دانشجویان معتقدند میتوان نسبت به مسائل سیاسی مطمئن بود، زیرا مسائل سیاسی به سرعت در حال تغییر است و موضع سیاسی و اعتقادی خودشان را باید بشناسد.
همچنین جدول 4-5 نشان میدهد که تعداد نسبتاً کمی از دانشجویان در مسائل سیاسی و اخلاقی، نظرات و باورهای والدین را پذیرفتهاند.
یافتههای پژوهش حاضر با پژوهش اشرف نظری (1386) به طور غیرمستقیم هماهنگ است. آقای اشرف نظری در رساله دکترای خود، پژوهش مدرنیته و هویت سیاسی را بررسی کردهاند و به این نتیجه رسیدهاند که مسائل سیاسی دائم در حال تغییر و تحول است و باید در مسائل سیاسی به روز و مدرنیته بود.
بر اساس یافتههای تحقیق جدول4-6 دانشجویان مورد مطالعه درنوع هویت فرهنگی بیشترین امتیاز رادر بعد مهلتخواه با میانگین 85/4 بدست آوردهاند. این یافته بدان معنی است که دانشگاه توانسته است هویت فرهنگی دانشجویان را شکل بدهد. با توجه به اینکه میزان هویت فرهنگی در بعد زودهنگام با میانگین 83/3 بسیار ضعیف است، نشان میدهد که دانشجویان نسبتاً از حالت زودهنگامی خارج شدهاند و به سمت هویت موفق رو آوردهاند.
از یافتههای جدول 4-7 نیز مشخص است که دانشجویان بعد از آزمایش شمار زیادی از فعالیتهای مختلف از نوع معدودی از آنها تنهایی یا با دوستان لذت میبرند.
همچنین جدول 4-6 نشان میدهد که تعداد کمی از دانشجویان تمام ارجحیتهای تفریحی و فعالیتهای فرهنگی خود را از پدر و مادرشان کسب میکنند.
یافتههای پژوهش حاضر با پژوهش آلما (1382)، به طور غیرمستقیم هماهنگ است. آلما در تحقیقات خود به بررسی عوامل موثر در شکل گیری هویت فرهنگی دانشآموزان دبیرستان منطقه 5 تهران پرداخته است و به این نتیجه رسید که محیط آموزشی و خانواده از عوامل موثر و مهم شکل گیری هویت فرهنگی نوجوانان میباشد.
بر اساس یافتههای تحقیق جدول4-7 دانشجویان مورد مطالعه درنوع هویت شغلی بیشترین امتیاز رادر بعد مهلتخواه با میانگین 07/4 بدست آوردهاند. این یافته بدان معنی است که دانشجویان در هویت شغلی مهلتخواه میشوند تا بتوانند شغل مناسب رشته خود را پیدا کنند. با توجه به اینکه میزان هویت شغلی در بعد سردرگم با میانگین 42/3 ضعیف است، نشان میدهد که دانشجویان نسبتاً از حالت سردرگمی خارج شدهاند و به سمت هویت شغلی مهلتخواه رو آوردهاند.
از یافتههای جدول 4-7 نیز مشخص است که دانشجویان در تلاش هستند تا با توجه به تواناییهای خود مشاغل مناسبی پیدا کنند.
همچنین جدول 4-7 نشان میدهد که تعداد کمی از دانشجویان علاقهای به شغل مناسب ندارند و هر کاری پیش بیاید، انجام میدهند.
یافتههای پژوهش حاضر با پژوهش هارنز (1979)، واینگرسول (1982) و نبرگ (1965) به طور غیرمستقیم هماهنگ است. هارنز (1979)، واینگرسول (1982) در تحقیقات خود در مورد هویت شغلی (حرفهای) در بین جوانان به این نتیجه رسیدهاند که هرچه مهارتها و تحصیلات جوانان با توجه به علاقهشان باشد، آنان به دنبال شغل مناسب در رشته و مهارت خود هستند.
بر اساس یافتههای تحقیق جدول4-8 دانشجویان مورد مطالعه درنوع هویت خانوادگی ، بیشترین امتیاز رادر بعد موفق با میانگین 49/4 بدست آوردهاند. این یافته بدان معنی است که دانشگاه توانسته است هویت خانوادگی دانشجویان را شکل و حفظ کند. با توجه به اینکه میزان هویت خانوادگی در بعد سردرگم با میانگین 52/2 بسیار ضعیف است، نشان میدهد که دانشجویان نسبتاً از حالت سردرگمی خارج شدهاند و به سمت هویت خانوادگی موفق رو آوردهاند.
از یافتههای جدول 4-8 نیز مشخص است که دانشجویان پس از بررسیهای زیاد به این نتیجه رسیدند که خانوادهشان با همه ضعفهایی که ممکن است داشته باشند، برجستگیهایی دارند که میتوانند به آن افتخار کنند.
همچنین جدول 4-8 نشان میدهد که تعداد کمی از دانشجویان، اصل و نسب خانوادگیشان برایشان بیاهمیت است. علاقهای به شغل مناسب ندارند و هر کاری پیش بیاید، انجام میدهند.
یافتههای پژوهش حاضر با پژوهش آقای رزمی (1379)، به طور غیرمستقیم هماهنگ است. آقای رزمی در پژوهش خود تحت عنوان بررسی تاثیر انسجام و انعطاف پذیری خانواده بر شکل گیری هویت نوجوانان در دانشگاه شیراز، نیز به این نتیجه رسیدند که در فرایند هویت یابی بیرونی از جمله محیط آموزشی در جو خانواده و شکل گیری هویت خانوادگی تاثیر به سزایی دارد.
براساس یافته های تحقیق دانشجویان مورد مطالعه در دانشکده فنی مهندسی و دانشکده علوم انسانی و زبان، هویت شغلی فنی مهندسی 47/3 و علوم انسانی 28/3 در هویت سیاسی فنی مهندسی 35/3، علوم انسانی 49/3 همچنین در هویت ملی فنی مهندسی 5/3 و علوم انسانی 65/3 می باشد که تفاوت معناداری بین این دو دانشکده ها می باشد.
یافته های پژوهش حاضر با پژوهش لووینگر، کوهن، بونویل (1985) به طور غیر مستقیم هماهنگ است. ایشان به این نتیجه رسیده اند که رشته های فنی درهویت شغلی نسبت به علوم انسانی به پیشرفت وسیع تری در ‹‹ رشد من ››دست یافته اند.
درمقایسه انواع هویت در میان دانشجویان پسر و دختر، بر اساس یافته های تحقیق دانشجویان مورد مطالعه فقط در هویت ملی، دختران با میانگین 64/3 و پسران با میانگین 51/3 تفاوت معنی داری دارند.
یافته های پژوهش حاضر با پژوهش خجیر و حدادیان، (1388) به طور مستقیم هماهنگ است. خجیر و حدادیان، (1388) به بررسی میزان پایبندی دانشجویان موسسه آموزش عالی سوره به هویت ملی به این نتیجه رسیده است که میزان پایبندی هویت ملی دختران بیشتر از پسران می باشد.
محدودیت پژوهش
1. مقاومت دانشجویان در پر کردن پاسخنامهها به دلیل نگرانی از فاش شدن جواب های پاسخنامه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *