عمومی

تحقیق رایگان درباره عزت نفس، دانش آموز، دانش آموزان

نتایج با توجه به دیدگاه مارسیا و اریکسون بررسی شد.
تحقیق دیگری بررسی تأثیر انسجام و انعطاف پذیری خانواده بر شکل گیری هویت در نوجوانان بوسیله محمد رضا رزمی برای اخذ کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی تربیتی از دانشگاه شیراز این تحقیق به هویت یابی فرایندی خودکار و غیر ارادی نبست بلکه تحت تأثیر عوامل بیرونی جو خانواده قرار دارد . پژوهش حاضر نیز با هدف تعیین تأثیر سطوح با لا و پایین انجام و انعطاف پذیری در خانواده بر شکل گیری هویت در ابعاد “تعهد”و “اکتشافت “و حیطه های”ایدئولژیک”و “بین فردی ” . در ارتباط با شغلی ، مذهبی ، سیاسی ، ارزش یابی ، دوستی ، خانواده ، روابط دختر وپسر ، نقش های جنسی انجام شد.
نمونه ی مورد مطالعه 551 نفر از دانش آموزان سال سوم دبیرستان شیراز و دانشجویان سال اول دانشگاه شیراز 129 نفر دانشجو پسر و 133 دانشجو دختر 150 دانش آموز پسر و 139 دانش آموز دختر بود . ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارت بودند از پرسشنامه های “انسجام خانواده ” “انعطاف پذیری مثبت”و”فرایند هویت خود”(EIPQ) نتایج بدست آمده حکایت از آن داشتند که سطوح بالا و پائین انسجام خانواده ، تأثیر معنی داری بر نمرات بعُد “اکتشاف” افراد دارند.(F(44901) = ?19، P=%2 و غیر ……..
و به طور کلی این پژوهش نشان می دهد که انسجام و انعطاف پذیری خانواده ،به گونه ای معنی دار ، شکل گیری هویت نوجوانان دختر و پسر را تحت تأثیر قرار می دهد .
تحقیق خانمها گودرزی169 و نیک فرجام ( دانشجوی کارشناس ارشد ) دانشگاه فردوسی مشهد در رابطه با پایگاه هویت و ویژگی های شخصیتی در دانشجویان دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد در این تحقیق به بررسی رابطه پایگاه هویت و ویژگیهای شخصیتی و تعیین اثر احتمالی ویژگیهای شخصیتی بر چگونگی شکل گیری هویت طرح ریزی و انجام شده است .
جامعه پژوهش دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد بودند به منظور بررسی فرضیه اصلی بر اساس فرمول مورگان برای جامعه ای به حجم 1200 نفر و با توجه به امکانات و یکسری محدودیتها ، آزمونها بر روی نمونه ای با حجم 120 نفر اجرا شد پایگاه هویت به وسیله آزمون گسترش یافته عینی پایگاه هویت تجدید نظر دوم سنجیده شده و هر یک از آزمودنی ها در یکی از پایگاههای دستیابی تعلیق ممانعت و پراکندگی قرار گرفتند ویژگی های شخصیتی به وسیله آزمون شخصیتی 16 عاملی کتل سنجیده و آزمودنی ها در هر یک از عوامل کتل از عوامل کتل در دو گروه بالا ( کسب نمرات 10 ـ 9 ـ 8 ) و گروه پایین ( کسب نمرات 3 ـ 2 ـ 1 ) قرار گرفتند نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که همبستگی معناداری بین برخی از ویژگی های شخصیتی و پایگاههای هویت وجود دارد و افراد گروه بالا و پایین عوامل شخصیتی کتل تفاوت معناداری در نمرات پایگاههای هویت نشان دادند در این تحقیق همچنین بین پایگاههای هویت و متغیرهای ترتیب تولد وضعیت تاهل و رشته تحصیلی معنادار به دست آمد .
مقاله ای در رابطه با مولفه های هویت ملی با رویکرد پژوهشی توسط سید رحیم ابوالحسنی در سال 1386انجام گرفته ولی در مورد هویت ملی از عوامل اصلی پایداری نظام های سیاسی و اجتماعی است لذا یکی از اهداف و حوزه های اصلی جامعه پذیری سیاسی در همه نظام های سیاسی را تقویت و باز تولید هویت ملی تشکیل می دهد اما این امر مستلزم شناخت و ارزیابی دقیق وضعیت هویت ملی در هر نظام اجتماعی است ولی برای این سنجش لازم است ابعاد عناصر و مولفه ها وشاخص های هویت ملی تعیین تا امکان اندازه گیری علمی به وجود آید .
هویت ملی ابعاد جامعه ای ، تاریخی ، جغرافیایی ، فرهنگی و سیاسی است که هر یک از ابعاد دارای مولفه ها و شاخص های خاصی می باشند .
مقاله ای در رابطه با نقش دانشگاه در حل بحرانهای فرهنگی و اجتماعی جامعه توسط سید مرتضی مردیها170پژوهش شد که ایشان به جایگاه آموزش و پرورش علمی دانشگاه و مسئولیتهایی که دانشگاه در رابطه با بحرانهای فرهنگی و اجتماعی که در دانشجویان به وجود می آید پرداخته است.
مردیها دانشگاه را به عنوان متصدی علم و فرهنگ تعریف کرد و بخشی از مسئولیت جامعه پذیری و فرهنگ مداری شهروندان را بر عهده ی آن گذاشته و انتظار می رود که در تصحیح انحرافات ایفای نقش کند . یا اینکه فرهنگ را به صورت مشخص و مستقیم در حوزه ی کارکرد دانشگاه بدانیم یا نه به این سوال بپردازیم که تا چه حد مجموعه یی به نام آموزش عالی می تواند بیرون از بحران های اجتماعی و فرهنگی برای آنها به تدوین راه حل بپردازد و اگر بنا به ماهیت و ضرورت چنین امکانی برای آن فراهم نیست تاثیر آن بر فرهنگ و اجتماع از طریق چه ساختاری صورت می گیرد .
اکبر راهنما ، صابر عبدالملکی درمورد نقش دانشگاه جنسیت ، هیجانات و شناخت در شکل گیری هویت جوانان درسال 1387درغالب مقاله پژوهشی انجام دادند، هدف مقاله به بررسی مبانی نظری هویت به منظور تعیین نقش دانشگاه ، جنسیت ، هیجانات و شناخت در شکل گیری هویت جوانان است لذا ابتدا به ارائه تعاریف و دیدگاههای مدنظر درباب هویت و تقسیم بندی های موجود در آنها پرداخته شد و طرح مفاهیمی از قبیل خود و دیگری خود و فرهنگ اقدام شده سپس با بررسی نظریات و مطالعات به تبیین نقش متغیرهای دانشگاه ، جنسیت ، هیجانات و شناخت در شکل گیری هویت پرداخته شده و در نهایت پیشنهاداتی نیز در این باب ارائه شده است .
در مورد هویت یابی عقیدتی و بین فردی دانش آموزان شاهد در مقاطع تحصیلی سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی شاهرخ مکوند حسینی ، طیبه طبری برای اخذ کارشناسی ارشد، به این منظور تعداد 205 = N نفر از نوجوانان دختر و پسر شاهد در مقاطع تحصیلی ذکر شده از نظر هویت یابی عقیدتی و بین فردی با استفاده از پرسشنامه ی هویت یابی آدافر بررسی و با همتایان عادی شان مقایسه شدند . نتایح حاکی از این است که نوجوانان شاهد بدون در نظر گرفتن مقطع تحصیلی شان هم از لحاظ عقیدتی و هم از لحاظ بین فردی در منزلت هویتی بحران زده به گونه ی معنادار تجمع بیشتری یافته اند در حالی که بررسی مقاطع تحصیلی به طور مجزا فراوانی یکسان نوجوانان شاهد پسر مقطع تحصیلی سوم دبیرستان را در منزلتهای چهار گانه منعکس ساخت . بررسی های دیگر نیز نشان داد که نوجوانان پسر و دختر شاهد در هر دو مقطع تحصیلی هیچ تفاوتی با همتایان عادی خود ندارند و همگی در مرحله سوم هویت یابی از درصد فراوانی بالاتری نسبت به منزلت های دیگر برخوردارند .
در رابطه با تاثیر رسانه بر شکل گیری هویت امیرفخرایی171 در مقاله ای رابطه میان هویت و زبان رسانه ها در جریان جامعه پذیری افراد می پردازد و نقش رسانه ها را به عنوان یکی از عوامل جامعه پذیری در زمینه ی هویت بخشی به گروه های مختلف مخاطبان بیان می کند یکی از جلوه های زبان رسانه ها ، رسانه های دیداری و شنیداری است رسانه جهت واقع نمایی و ارتباط عمیق تر شخصیت هایش با مخاطبان زبانهای مختلف با آنها ارتباط برقرار می کند در این مقاله به نظریه های مختلف هویتی پرداخته و نقش رسانه را بر هویت افراد و گروههای مختلف اجتماعی و همچنین فضاهای گوناگون در محدوده ی فرهنگهای متفاوت و حفظ استقلال فرهنگی پرداخته شده .
رساله ی دکتری در رابطه با تعیین وضعیتهای هویتی و ارتباط آن با سبکهای هویتی و افسردگی در نوجوانان تهرانی انجام شد که ابتدا وضعیت هویت ایدئولوژیکی و بین فردی و همچنین سبک های هویتی نوجوانان پسر و دختر افسرده و غیر افسرده در وضعیتهای مختلف هویتی مقایسه گردید . این پژوهش پس رویدادی از نوع مقطعی توصیفی بوده که ابتدا 467 نوجوان تهرانی 235 دختر و 232 پسر از چهار منطقه آموزش و پرورش تهران در مقاطع پیش دانشگاهی به طور خوشه ای انتخاب گردیده و یافته های این پژوهش نشان میدهد که نوجوانان تهرانی از لحاظ وضعیت هویت ایدئولوژیکی و بین فردی بیشتر در وضعیت هویت ایدئولوژیکی دختران و پسران تفاوت معنادار وجود داشت به طوری که دختران بیشتر در وضعیت مهلت خواه و پسران به طور مساوی در وضعیت هویت سردرگم و مهلت خواه قرار داشتند نتیجه این بررسی نشان داده نوجوانان تهرانی کمتردر وضعیت کسب شده بود و همچنین بین سبک ها و وضعیتهای هویتی ارتباط وجود دارد .
هنجارهای اجتماعی ، ارزشها ، عزت نفس و هویت :
به منظور برسی بی هویتی اجتماعی به عنوان عاملی برای گرایش به غرب ، اشراقی172 ، ابوالفضل (1377 ) در رساله ی کارشناسی ارشد خود در دانشگاه تربیت مدرس به مقایسه ی نوجوانان متظاهر به الگوهای غربی و رپ و هوی متال و نوجوانان غیر متظاهر در میزان احساس بی هویت اجتماعی و هویت یابی در الگوهای غربی پرداخت . به این منظور یک نمونه 192 نفری از نوجوانان دختر و پسر متظاهر و غیر متظاهر انتخاب گردیدند . این نمونه از سه منطقه ی شهر تهران ( بالا ، متوسط و پایین ) انتخاب گردیدند . نتایج موید این فرضیه بود که هر چه احساس هویت اجتماعی در افراد پایین تر باشد گرایش آنها به الگوهای غربی بیشتر است راه حل پیشنهادی توسط محقق ، ایجاد محقق ، ایجاد عوامل زمینه ساز احساس هویت اجتماعی و ایفای نقش آنها متناسب با الگوها و هنجارهای جامعه ی خودی است برای تجزیه و تحلیل این موضوع از ترکیب دید گاههای جامعه شناسی ، روان شناسی اجتماعی ، روان شناسی و نظریه های هویت اجتماعی استفاده شد از مباحث نظری این نتیجه ی کلی که حاصل شد که ضعف و ناکامی نظام اجتماعی ( نهاد خانواده ، مدرسه ، رسانه های گروهی ، دولت و . . . ) در احساس بی هویتی اجتماعی و در نتیجه گرایش ساختاری و کنشی به الگوی غرب موثر است .
کریمی173 ، عبدالرسول( 1375 )در پژوهش خود رابطه ی بین عزت نفس و هویت یابی در نوجوانان 18 ـ 15 ساله شهر تهران را مورد بررسی قرار داد مهمترین اهداف این پژوهش بررسی پرسشهای زیر بود :
1ـ آیا نوجوانانی که عزت نفس پایینی دارند نسبت به شغل آینده ی خود نگرانند .
2 ـ آیا نوجوانانی که عزت نفس پایینی دارند در مورد هویت جنسی هود نگرانند ؟
3 ـ آیا نوجوانانی که عزت نفس پایینی دارند دارای عقاید مذهبی ضعیف تری هستند ؟
4 ـ آیا نوجوانانی که عزت نفس پایینی دارند در برقراری ارتباط با همسالان ضعیف ترند؟
5 ـ آیا نوجوانانی که عزت نفس پایینی دارند نسبت به خود دیدگاه منفی تری دارند ؟
جامعه ی آماری کلیه ی دانش آموزان دبیرستان شهر تهران و نمونه شامل 200 نفر می شد که به صورت نمونه گیری مرحله ای از نواحی 2 و 4 و 7 و 18 انتخاب گردیدند به آزمودنیها دو پرسشنامه ی عزت نفس کوپر اسمیت و هویت خویشتن174 داده شد تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده از فراوانی و درصد و مجذور خی انجام شد نتایج نشان داد که فرضیه ی دوم پژوهش تایید گردید یعنی توزیع دانش آموزان دختر و پسر از نظر هویت جنسی با توجه به عزت نفسشان تفاوت داشت همچنین فرضیه های پنجم و ششم نیز تایید گردید یعنی دانش آموزان دختر و پسر از نظر ارتباط با همسالان و طرز دید نسبت به خود با توجه به سطح عزت نفس با یکدیگر تفاوت دارند سایر فرضیه های پژوهش از نظر آماری مورد تایید قرار نگرفت .
هویت و ارزشها :
روز بهائی175 1378 در پژوهش خود با عنوان رابطه ی نظام ارزشی و رشد اخلاقی با هویت یابی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز به بررسی فرضیه های زیر در رابطه با هویت پرداخت . جامعه ی آماری در این تحقیق شامل دانشجویان دوره ی کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی 78 ـ 77 می شد از این جامعه 300دانشجو با روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شد نمونه گیری به این صورت بود که ابتدا از 40 رشته کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران 10 رشته انتخاب و با مراجعه به فهرست کلاسها از هر رشته 30 نفر به صورت تصادفی انتخاب گردید به این دلیل امکان انتخاب برابر دانشجویان دختر و پسر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *