تحقیق رایگان درباره ضریب، پراکندگی، میانگین

ضریب پراکندگی که از تقسیم انحراف معیار بر میانگین به دست میآید استفاده شده است؛ هرچه ضریب به صفر نزدیک تر باشد همگنی نظرات پاسخ گویان در این مولفه بیشتر و هرچه به ۱۰۰ نزدیک تر باشد ناهمگنی نظرات بیشتر است. در اینجا ضریب پراکندگی ۲/۲۴ درصد به دست آمده که میتوان گفت نمونه در این مورد تقریبا نظری همگن (شبیه به هم) داشته است.
میانگین گویهی ” در جستجوی دیدگاهی قابل قبول برای”روش زندگی” خودم هستم اما هنوز واقعاً آنرا نیافته ام” ۸۸/۳ (یعنی در حد زیاد) با انحراف معیار ۱۱/۱ است. ضریب پراکندگی ۶/۲۸درصد به دست آمده که میتوان گفت نمونه در این مورد تقریبا نظری همگن (شبیه به هم) داشتهاست.
میانگین گویهی ” دربار? سبک و روش مناسب زندگی نظراتم را از پدرومادرم آموخته ام و نیازی نمی بینم تا دربار? آنچه که به من آموخته اند شک و تردید کنم. ” ۴۰/۳ (یعنی بیشتر از متوسط) با انحراف معیار ۳۰/۱ است. ضریب پراکندگی ۲/۳۸ درصد به دست آمده که میتوان گفت نمونه در این مورد نظری باهمگنی متوسط داشتهاست.
میانگین گویهی ” برای دستیابی به دیدگاهی قابل قبول از زندگی سخنهای زیادی با دیگران داشته ام و قدری هم با خود کلنجار رفته ام” ۲۱/۴ (یعنی بیشتر از زیاد) با انحراف معیار ۱ است. ضریب پراکندگی ۸/۲۳درصد به دست آمده که میتوان گفت نمونه در این مورد تقریبا نظری همگن(شبیه به هم) داشتهاست.
میانگین گویهی ” پس از تفکر زیاد به یک نظر شخصی در خصوص سبک زندگی ایده آل برای خودم رسیده ام و فکر نمی کنم کسی بتواند دیدگاه مرا تغییر دهد” ۸۰/۳(یعنی در حد زیاد) با انحراف معیار ۱۶/۱ است. ضریب پراکندگی ۵/۳۰درصد به دست آمده که میتوان گفت نمونه در این مورد تقریبا نظری همگن(شبیه به هم) داشتهاست.
میانگین گویهی ” دیدگاه های پدر و مادرم دربار? زندگی به قدر کافی برای من مناسب و نیاز به دیدگاه دیگری ندارم” ۰۱/۳(یعنی متوسط) با انحراف معیار ۱۴/۱ است. ضریب پراکندگی ۹/۳۷درصد به دست آمده که میتوان گفت نمونه در این مورد نظری با همگنی متوسط داشتهاست.
میانگین گویهی ” در زندگی خصوصی از دیدگاه خاصی پیروی نمی کنم و نظرم این است که در مجموع باید از زندگی لذت برد” ۸۶/۳(یعنی در حد زیاد) با انحراف معیار ۲۴/۱ است. ضریب پراکندگی ۱/۳۲درصد به دست آمده که میتوان گفت نمونه در این مورد تقریبا نظری با همگنی متوسط داشتهاست.
میانگین گویهی ” بعد از کلنجارهای زیاد با خودم بالاخره توانسته ام که نظر مشخصی درباره سبک زندگی آینده ام پیدا کنم” ۹۴/۳(یعنی در حد زیاد) با انحراف معیار ۹۳/۰ است. ضریب پراکندگی ۶/۲۳درصد به دست آمده که میتوان گفت نمونه در این مورد تقریبا نظری همگن(شبیه به هم) داشتهاست.
نمودار۱، مقایسه میانگینهای مولفههای هویت فردی را نشان میدهد.
هویت اجتماعی:
جدول۴-۲ : شاخص های توصیفی مولفه هویت اجتماعی
میانگین
انحراف معیار
ضریب پراکندگی
به ندرت در مورد چکونگی معاشرت با دوستان فکر کرده ام.این که با چه کسی معاشرت کنم برایم اهمیتی ندارد.
۲٫۴۷
۱٫۳۳
۵۳٫۸
بر اساس تجارب گذشته، نحو? معاشرت دلخواهم را با دوستان انتخاب کرده ام.
۴٫۲۷
۰٫۹۸
۲۳٫۰
دربار? معاشرت با دوستان زیاد فکر نمی کنم هرچه پیش آید خوش آید.
۲٫۵۴
۱٫۳۱
۵۱٫۶
روش های مختلف معاشرت با دوستان را آزمایش می کنمم اما هنوز تصمیم نگرفته ام کدامیک از این روش ها برایم مناسب تر است.
۳٫۲۳
۱٫۰۸
۳۳٫۴
من تنها با افرادی معاشرت می کنم که پدر و مادرم از من توقع دارند.
۳٫۱۰
۱٫۲۰
۳۸٫۷
ارجحیت های من دربار? معاشرت هنوز درحال شکل گیری است و هنوز بطور قطعی در این مورد تصمیم نگرفته ام.
۳٫۳۵
۱٫۲۲
۳۶٫۴
با انواع متفاوتی از افراد معاشرت داشتم و اکنون واقعاً می دانم در دوستی از کدام قانون شخصی باید پیروی کنم و با چه کسی باید طرح دوستی بریزم.
۴٫۲۰
۱٫۱۸
۲۸٫۱
تنها با کسانی معاشرت می کنم که مورد تأیید پدر و مادرم هستند
۳٫۲۵
۲٫۲۳
۶۸٫۶
میانگین گویهی ” به ندرت در مورد چکونگی معاشرت با دوستان فکر کرده ام.این که با چه کسی معاشرت کنم برایم اهمیتی ندارد.” ۴۷/۲(یعنی کمتر از متوسط) با انحراف معیار ۳۳/۱ است. ضریب پراکندگی ۸/۵۳درصد به دست آمده که میتوان گفت نمونه در این مورد نظری ناهمگن داشتهاست.
میانگین گویهی ” بر اساس تجارب گذشته، نحو? معاشرت دلخواهم را با دوستان انتخاب کرده ام.” ۲۷/۴(یعنی زیاد) با انحراف معیار ۹۸/۰ است. ضریب پراکندگی ۲۳درصد به دست آمده که میتوان گفت نمونه در این مورد نظری همگن داشتهاست.
میانگین گویهی ” دربار? معاشرت با دوستان زیاد فکر نمی کنم هرچه پیش آید خوش آید.” ۵۴/۲(یعنی کمتر از متوسط) با انحراف معیار ۳۱/۱ است. ضریب پراکندگی ۶/۵۱درصد به دست آمده که میتوان گفت نمونه در این مورد نظری ناهمگن داشتهاست.
میانگین گویهی ” روش های مختلف معاشرت با دوستان را آزمایش می کنم اما هنوز تصمیم نگرفته ام کدامیک از این روش ها برایم مناسب تر است.” ۲۳/۳(یعنی بیشتر از متوسط) با انحراف معیار ۰۸/۱ است. ضریب پراکندگی ۴/۳۳درصد به دست آمده که میتوان گفت نمونه در این مورد نظری تقریبا ناهمگن داشتهاست.
میانگین گویهی ” من تنها با افرادی معاشرت می کنم که پدر و مادرم از من توقع دارند.” ۱/۳(یعنی درحد متوسط) با انحراف معیار ۲/۱ است. ضریب پراکندگی ۷/۳۸درصد به دست آمده که میتوان گفت نمونه در این مورد نظری تقریبا ناهمگن داشتهاست.
میانگین گویهی ” ارجحیت های من دربار? معاشرت هنوز درحال شکل گیری است و هنوز بطور قطعی در این مورد تصمیم نگرفته ام.” ۳۵/۳(یعنی درحد متوسط) با انحراف معیار ۲۲/۱ است. ضریب پراکندگی ۴/۳۶درصد به دست آمده که میتوان گفت نمونه در این مورد نظری تقریبا ناهمگن داشتهاست.
میانگین گویهی با انواع متفاوتی از افراد معاشرت داشتم و اکنون واقعاً می دانم در دوستی از کدام قانون شخصی باید پیروی کنم و با چه کسی باید طرح دوستی بریزم” ۲/۴(یعنی درحد زیاد) با انحراف معیار ۱۸/۱ است. ضریب پراکندگی ۱/۲۸درصد به دست آمده که میتوان گفت نمونه در این مورد نظری تقریبا همگن داشتهاست.
میانگین گویهی تنها با کسانی معاشرت می کنم که مورد تأیید پدر و مادرم هستند” ۲۲/۳(یعنی درحد زیاد) با انحراف معیار ۲۳/۲ است. ضریب پراکندگی ۶/۶۸درصد به دست آمده که میتوان گفت نمونه در این مورد نظری ناهمگن داشتهاست.
هویت ملی:
جدول۴-۳ : شاخص های توصیفی مولفه هویت ملی
میانگین
انحراف معیار
ضریب پراکندگی
هویت ملی از موضوعاتی است که برای من اهمیت چندانی ندارد
۲٫۸۱
۱٫۳۹
۴۹٫۵
بر اساس آنچه از والدین و معلمان آموخته ام به کشورم عشق می ورزم و به آن افتخار می کنم
۴٫۰۳
۱٫۲۰
۲۹٫۸
پس از بررسی های زیاد اکنون می توانم بگویم در رابطه با کشور و ملتم چه نظری دارم
۴٫۰۸
۱٫۰۷
۲۶٫۲
به عنوان یک فرد در حال بررسی و تحقیق پیرامون فرهنگ ملی خود هستنم تا در این رابطه به نتیجه مناسبی برسم
۳٫۷۲
۱٫۰۲
۲۷٫۴
دربار? تاریخ کشورم تحقیق کرده ام و اکنون می توانم به مواردی اشاره کنم که مایه فخر و مباهات من به ملیتم است
۴٫۰۳
۱٫۱۵
۲۸٫۵
عقایدم دربار? هویت ملی درحال تغییر است زیرا هنوز درحال تحقیق و بررسی در این رابطه هستم
۳٫۳۶
۱٫۱۵
۳۴٫۲
هرگز دررابطه با افتخارات ملی کشورم دچار شک و تردید نشدم و در این رابطه هر عقیده ای که والدینم دارند برای من نیز محترم است
۳٫۶۸
۱٫۲۸
۳۴٫۸
در دنیای کنونی تغییرات آنقدر سریع است که جایی برای ارزش های ملی وجود ندارد و من به این موضوع اهمیتی نمی دهم
۲٫۸۲
۱٫۱۶
۴۱٫۱
میانگین گویهی ” هویت ملی از موضوعاتی است که برای من اهمیت چندانی ندارد” ۸۱/۲(یعنی در حد متوسط) با انحراف معیار ۳۹/۱ است. ضریب پراکندگی ۵/۴۹درصد به دست آمده که میتوان گفت نمونه در این مورد نظری باهمگنی متوسط داشتهاست.
میانگین گویهی ” بر اساس آنچه از والدین و معلمان آموخته ام به کشورم عشق می ورزم و به آن افتخار می کنم” ۰۳/۴(یعنی زیاد) با انحراف معیار ۲۰/۱ است. ضریب پراکندگی ۸/۲۹درصد به دست آمده که میتوان گفت نمونه در این مورد تقریبا نظری تقریبا همگن(شبیه به هم) داشتهاست.
میانگین گویهی ” پس از بررسی های زیاد اکنون می توانم بگویم در رابطه با کشور و ملتم چه نظری دارم” ۰۸/۴(یعنی زیاد) با انحراف معیار ۰۷/۱ است. ضریب پراکندگی ۲/۲۶درصد به دست آمده که میتوان گفت نمونه در این مورد تقریبا نظری تقریبا همگن(شبیه به هم) داشتهاست.
میانگین گویهی ” به عنوان یک فرد در حال بررسی و تحقیق پیرامون فرهنگ ملی خود هستنم تا در این رابطه به نتیجه مناسبی برسم” ۷۲/۳(یعنی درحدزیاد) با انحراف معیار ۰۲/۱ است. ضریب پراکندگی ۴/۲۷درصد به دست آمده که میتوان گفت نمونه در این مورد تقریبا نظری تقریبا همگن(شبیه به هم) داشتهاست.
میانگین گویهی ” دربار? تاریخ کشورم تحقیق کرده ام و اکنون می توانم به مواردی اشاره کنم که مایه فخر و مباهات من به ملیتم است” ۰۳/۴(یعنی زیاد) با انحراف معیار ۱۵/۱ است. ضریب پراکندگی ۵/۲۸درصد به دست آمده که میتوان گفت نمونه در این مورد تقریبا نظری تقریبا همگن(شبیه به هم) داشتهاست.
میانگین گویهی ” عقایدم دربار? هویت ملی درحال تغییر است زیرا هنوز درحال تحقیق و بررسی در این رابطه هستم” ۳۶/۳(یعنی بیشتر از متوسط) با انحراف معیار ۱۵/۱ است. ضریب پراکندگی ۲/۳۴درصد به دست آمده که میتوان گفت نمونه در این مورد تقریبا نظری تقریبا با همگنی متوسط داشتهاست.
میانگین گویهی ” هرگز دررابطه با افتخارات ملی کشورم دچار شک و تردید نشدم و در این رابطه هر عقیده ای که والدینم دارند برای من نیز محترم است” ۶۸/۳(یعنی در حد زیاد) با انحراف معیار ۲۸/۱ است. ضریب پراکندگی ۸/۳۴درصد به دست آمده که میتوان گفت نمونه در این مورد تقریبا نظری تقریبا با همگنی متوسط داشتهاست.
میانگین گویهی ” در دنیای کنونی تغییرات آنقدر سریع است که جایی برای ارزش های ملی وجود ندارد و من به این موضوع اهمیتی نمی دهم” ۸۲/۲(یعنی درحدمتوسط) با انحراف معیار ۱۶/۱ است. ضریب پراکندگی ۱/۴۱درصد به دست آمده که میتوان گفت نمونه در این مورد نظری با همگنی متوسط داشتهاست.
هویت مذهبی،اعتقادی:
جدول۴-۴ : شاخص های توصیفی مولفه هویت مذهبی ، اعتقادی
میانگین
انحراف معیار
ضریب پراکندگی
مسائل مذهبی و اعتقادی برایم مهم نیست و واقعاًٌ در این زمینه احساس نیاز نمی کنم.
۲٫۴۲
۱٫۴۳
۵۹٫۱
به مسائل مذهبی زیاد فکر نمی کنم و خود را در انتخاب یک روش مذهبی از میان سایر روش ها به زحمت نمی اندازم.
۲٫۷۵
۱٫۶۳
۵۹٫۳
ایمان مذهبی هر کس مخصوص به خودش است. من درمورد ایمان خود بارها فکر کردم و می دانم به چه چیزی می توانم اعتقاد داشته باشم.
۴٫۴۵
۲٫۸۰
۶۲٫۹
دربار? اینکه مسائل مذهبی برایم چه معنا و مفهومی دارند مطمئن نیستم.اگرچه دوست دارم که در این مورد تصمیم بگیرم ولی هنوز در این کار موفق نشده ام.
۳٫۰۴
۱٫۲۳
۴۰٫۵
در رابطه با مسائل مذهبی سردرگم هستم و در باره اینکه چه چیز غلط و چه چیز درست است دچار تغییر و درگرگونی است.
۳٫۳۰
۱٫۴۶
۴۴٫۲
در پی دور? طولانی از پرسش های جدی در زمینه ایمان مذهبی اکنون می توانم بگویم که به عنوان یک فرد چه اعتقاداتی دارم.
۴٫۰۱
۱٫۱۵
۲۸٫۷
برای مراسم مذهبی به مسجدی می روم که اعضای خانواده ام و افراد مهم به آنجا می روند و در مورد علت این انتخاب فکر نمی کنم و سوالی برایم مطرح نیست.
۲٫۸۰
۱٫۳۳
۴۷٫۵
هرگز در مسائل مذهبی دچار شک و تردید نشده ام و اگر یک باور مذهبی برای پدر و مادرم خوب باشد برای من نیز حتماً خوب خواهد بود.
۳٫۲۴
۱٫۳۱
۴۰٫۴
میانگین گویهی ” مسائل مذهبی و اعتقادی برایم مهم نیست و واقعاًٌ در این زمینه احساس نیاز نمی کنم”