۳-۱۲، مقدار رطوبت اولیه و مناطق نمونهبرداری آورده شده است.
جدول ۳-۱۲: مقادیر رطوبت اولیه خاک در محل نمونهبرداری
منطقه
A
B
جرم ظرف
جرم آب
جرم خاک خشک
θ
داغکندی
۶۰/۱۱۱
۱۷/۹۶
۰۱/۱۶
۴۳/۱۵
۱۶/۸۰
۱۹۲۴۹/۰
سایقیه
۶۴/۱۳۴
۲۷/۱۱۳
۲۶/۱۸
۳۷/۲۱
۰۱/۹۵
۲۲۴۹۲/۰
کنده
۹۱/۹۹
۵۵/۸۸
۱۰/۱۸
۳۶/۱۱
۴۵/۷۰
۱۶۱۲۴/۰
سامانلو
۸۸/۱۱۰
۲۷/۱۰۴
۱۹/۱۵
۶۱/۶
۰۸/۸۹
۰۷۴۲۰/۰
سعیدلو
۳۵/۱۰۹
۲۰/۱۰۴
۴۷/۱۸
۴۵/۴
۷۳/۸۵
۰۵۱۹۱/۰
زیوه
۴۹/۱۲۰
۹۷/۱۰۸
۰۱/۱۸
۵۲/۱۱
۹۶/۹۰
۱۲۶۶۴/۰
گونیکندی
۴۵/۱۲۰
۶۱/۱۱۴
۷۴/۱۶
۸۸/۵
۸۷/۹۷
۰۶۰۰۷۹/۰
بالاقشلاقی
۹۹/۱۰۳
۶۷/۹۷
۲۹/۱۷
۳۲/۶
۳۸/۸۰
۰۷۸۶۲/۰
جمعهلو
۹۴/۱۲۸
۳۹/۱۱۷
۵۶/۲۱
۵۵/۱۱
۸۳/۹۵
۱۲۰۵۲/۰
قشلاقعزیزاله
۶۲/۱۲۰
۹۸/۱۰۹
۶۴/۱۸
۶۴/۱۰
۳۴/۹۱
۱۱۶۴۸/۰
حسینقشلاقی
۳۷/۱۲۰
۳۳/۱۰۸
۸۰/۱۸
۰۴/۱۲
۵۳/۸۹
۱۳۴۴۸/۰
چنار
۱۱۶
۹/۱۰۴
۰۷/۱۸
۱/۱۱
۸۳/۸۶
۱۲۷۸۳/۰
تازهآباد
۱۷/۱۱۷
۱۷/۱۰۹
۵۱/۱۶
۸
۶۶/۹۲
۰۸۶۳۳/۰
قشلاقآقبابا
۷/۱۰۶
۹۷/۹۵
۲۷/۱۸
۷۳/۱۰
۷/۷۷
۱۳۸۰/۰
آقامحمدبیگلو
۳۳/۱۰۷
۷/۹۶
۲/۱۸
۶۳/۱۰
۵/۷۸
۱۳۵۴۱۴/۰
قرهخانبیگلو
۰۲/۱۱۳
۱۶/۱۰۱
۴۲/۱۸
۸۶/۱۱
۷۴/۸۲
۱۴۳۳۴/۰
برای اندازهگیری شدت نفوذ میتوان از روش استوانه دوتایی۶۴ استفاده کرد. جدول ۳-۱۳ و شکل ۳-۲۰، به ترتیب سرعت نفوذ لحظهای و منحنی تغییرات سرعت نفوذ نسبت به زمان را در آقا محمد بیگلو نشان میدهد.
جدول ۳-۱۳: مقادیر سرعت نفوذ لحظهای در آقامحمدبیگلو
زمان min
نفوذ cm
dt
df
f۳۳/۰
۵/۰
۳۳/۰
۵/۰
۵۱۵۱۵۲/۱
۷/۰
۱
۳۷/۰
۵/۰
۳۵۱۳۵۱/۱
۰۸/۱
۵/۱
۳۸/۰
۵/۰
۳۱۵۷۸۹/۱
۵/۱
۲
۴۲/۰
۵/۰
۱۹۰۷۴۶/۱
۲
۵/۲
۵/۰
۵/۰
۱
۶۶/۲
۳
۶۶/۰
۵/۰
۷۵۷۵۷۶/۰
۵۸/۳
۵/۳
۹۲/۰
۵/۰
۵۴۳۴۷۸/۰
۵۳/۴
۴
۹۵/۰
۵/۰
۵۲۶۳۱۶/۰
۶۱/۵
۵/۴
۰۸/۱
۵/۰
۴۶۲۹۶۳/۰
۱۶/۷
۵
۵۵/۱
۵/۰
۳۲۲۵۸۱/۰
۱۲/۹
۵/۵
۹۶/۱
۵/۰
۲۵۵۱۰۲/۰
۳۶/۱۱
۶
۲۴/۲
۵/۰
۲۲۳۲۱۴/۰
۱۴
۵/۶
۶۴/۲
۵/۰
۱۸۹۳۹۴/۰
۰۸/۱۷
۷
۰۸/۳
۵/۰
۱۶۲۳۳۸/۰
۱۶/۲۰
۵/۷
۰۸/۳
۵/۰
۱۶۲۳۳۸/۰
۲۵/۲۳
۸
۰۹/۳
۵/۰
۱۶۱۸۱۲/۰
۶۱/۲۶
۵/۸
۳۶/۳
۵/۰
۱۴۸۸۱/۰
۴۱/۳۱
۹
۸/۴
۵/۰
۱۰۴۱۶۷/۰
۳۶
۵/۹
۵۹/۴
۵/۰
۱۰۸۹۳۲/۰
۷/۴۱
۱۰
۷/۵
۵/۰
۰۸۷۷۱۹/۰
۵۶/۴۷
۵/۱۰
۸۶/۵
۵/۰
۰۸۵۳۲۴/۰
۴۵/۵۳
۱۱
۸۹/۵
۵/۰
۰۸۴۸۹/۰
شکل ۳-۲۰: منحنی تغییرات سرعت نفوذ نسبت به زمان
برای منحنی تغییرات سرعت یا شدت نفوذ نسبت به زمان در این تحقیق از فرمول هورتون استفاده شده که به صورت زیر است:
رابطه ۳-۱ f=fc+ fo–fc e-kt
پس از محاسبه سرعت نفوذ در هر لحظه و مشخص بودن زمان از شروع نفوذ، از طریق نرم‌افزار SPSS16 مقادیر fc تعیین شد جدول ۳-۱۴، سرعت ثابت نفوذ را در هر زیرحوزه نشان میدهد. شکل، ۳-۲۱ نیز نقشه سرعت نفوذ طبقهبندی شده در منطقه تحقیق را نشان میدهد.
جدول ۳-۱۴: متوسط سرعت ثابت نفوذ در زیرحوزهها بر حسب سانتیمتر بر ساعت
F
O2
E
O1
D
C
B
A
زیرحوزه
۱۰
۷۹/۶
۰۵/۶
۶۴/۱۰
۱۴
۱۲/۱۴
۱۸/۱۱
۱۵/۱۴
سرعت ثابت نفوذ
J
O6
I
O5
O4
H
O3
G
زیرحوزه
۸۹/۷
۹/۷
۶/۱۲
۰۲/۱۴
۸۹/۱۳
۸۳/۱۲
۳/۱۰
۳۸/۹
سرعت ثابت نفوذ
شکل ۳-۲۱: سرعت نفوذ طبقهبندی شده در حوزه آبخیز سمبورچای
۳-۸- تعیین گروههای اصلی خاک به روش SCS
در منطقهی مورد مطالعه گروه هیدرولوژیکی A وجود ندارد (شکل ۳-۲۲)، نحوه پراکنش گروههای هیدرولوژیکی خاک را نشان میدهد. جدول ۳-۱۵، گروههای هیدرولوژیکی خاک در منطقه، مساحت و بافت خاک را نشان میدهد.
شکل ۳-۲۲: نقشه گروهبندی هیدرولوژیکی خاک در حوزه آبخیز سمبورچای
جدول ۳-۱۵: گروههای هیدرولوژیکی خاک در منطقه مورد مطالعه
گروه هیدرولوژیکی خاک
بافت خاک سطحی
مساحت km2
B
لوم
۶۶/۷۲
C
لوم شنی – لوم رسی- لوم رسی شنی- لوم رسی سیلتی
۱۲/۴۹۲
D
رس
۰۸/۱۷۹
۳-۹- نقشه شاخص پوشش گیاهی
شکل ۳-۲۳، مقادیر NDVI در حوزه آبخیز سمبورچای را نشان میدهد. همچنین جدول ۳-۱۶، مقادیر متوسط NDVI را در هر زیرحوزه نشان میدهد.
شکل ۳-۲۳: نقشه مقادیر NDVI در حوزه آبخیز سمبورچای
جدول ۳-۱۶: مقادیر متوسط NDVI در هر زیرحوزه
F
O2
E
O1
D
C
B
A
زیرحوزه
۰۳۴/۰
۰۳۱/۰
۰۲۷/۰
۰۳۸/۰
۰۷۳/۰
۰۶۷/۰
۰۵۶/۰
۰۴/۰
مقادیر NDVI
J
O6
I
O5
O4
H
O3
G
زیرحوزه
۰۴۹/۰-
۰۵۶/۰-
۰۱۱۴/۰-
۰۱۲/۰-
۰۶۱/۰-
۰۳۵/۰-
۰۲۲/۰
۱۲۲/۰
مقادیر NDVI
۳-۱۰- نتایج بررسی واحدهای کاری مناسب
با توجه به وضعیت توپوگرافی و شبکه آبراهههای موجود در منطقه و نیز تأمین اهداف مورد مطالعه در بخش آبخیزداری و فقدان یک خروجی واحد، این حوزه آبخیز به ۱۶واحد هیدرولوژیک تقسیم شده است A تا O6 (شکل ۳-۲۴). شش تا از این زیر حوزهها غیر مستقل بوده و زیر حوزههای هیدرولوژیک را تحت نامهای O1-O6 تشکیل میدهند. شکل ۳-۲۴، وضعیت زیر حوزهها و حوز آبخیز سمبورچای را در محدوده مورد مطالعه نشان میدهد.
شکل ۳-۲۴: نقشه زیر حوزهها و اطلاعات کلی حوزه آبخیز سمبورچای
در جدول ۳-۱۷، مساحت حوزه آبخیز سمبورچای به تفکیک هر یک از واحدهای کاری ارائــه گردیده است. واحـدهای هیدرولوژیکی I با ۸۸/۹۵ کیلومترمربع بیشترین مساحت و واحـد E، با ۴۴/۱۲ کیلومترمربع کم‌ترین مساحت را به خود اختصاص داده‌اند. در جدول ۳-۱۸، آخرین رده آبراهه در هر یک از واحدهای کاری و طول آبراهه اصلی در هر واحد کاری آورده شده است.
جدول ۳-۱۷:پراکنش وسعت واحدهای کاری حوزه سمبورچای
F
O2
E
O1
D
C
B
A
زیرحوزه
۶۸/۷۴
۱۶/۶۶
۴۴/۱۲
۵۲/۳۰
۹۳/۴۱
۱۱/۱۶
۹۹/۱۶
۳۵/۴۲
مساحت KM2
J
O6
I
O5
O4
H
O3
G
زیرحوزه
۶۹/۳۶
۳۸/۴۶
۸۸/۹۵
۲۵/۷۰
۵۶/۵۸
۶۷/۲۱
۷۶/۸۵
۵۸/۳۱
مساحت KM2
جدول ۳-۱۸: رده آبراههها و طول آبراهه اصلی در هر زیرحوزه
واحد کاری
درجه آبراهه
طول آبراههی اصلی KM
۱
۲
۳
۴
۵
۶
A
۳۴
۱۰
۳
۱
۱۲
B
۲۰
۵
۱
۵/۵
C
۱۳
۳
۱
۹
D
۶۸
۱۸
۵
۱
۳/۱۵
O1
۴۳
۱۱
۴
۱
۵/۹
E
۱۹
۵
۱
۵/۷
O2
۷۵
۱۵
۵
۲
۱
۱/۱۳
F
۱۰۱
۲۶
۸
۲
۱
۲/۱۲
G
۱۹
۵
۲
۱
۸/۱۳
O3
۶۹
۱۷
۳
۱
۱
۲۴
H
۲۵
۳
۱
۱/۱۱
O4
۵۴
۱۰
۳

۱
۱/۱۶
O5
۳۰
۶
۲

۲
۱
۹/۲۱
I
۴۴
۹
۲
۱
۱/۱۹
O6
۲۰
۴
۱


۱
۱۹
J
۲۱
۴
۱
۱۴
برای تعیین ضریب شکل زیر حوزههای آبراهه موثر در تولید رواناب از روش گراویلیوس استفاده شده است و نتایج بررسی در جدول ۳-۱۹، ارائه گردیده است.
جدول ۳-۱۹: مقادیر ضریب گراویلیوس در زیرحوزه
F
O2
E
O1
D
C
B
A
زیرحوزه
۲۵/۱
۵۸/۱
۴۵/۱
۲۱/۱
۴۹/۱
۵/۱
۲۵/۱
۱۶/۱
ضریب گراویلیوس
J
O6
I
O5
O4
H
O3
G
زیرحوزه
۴۱/۱
۴۳/۲
۲۵/۱
۷۹/۱
۴۸/۱
۵۹/۱
۶۹/۱
۸۱/۱
ضریب گراویلیوس
۳-۱۱- نقشه رواناب حاصل از شدت بارش نیم ساعته و یک ساعته با دوره بازگشت ۲ سال و ۱۰ سال و مقادیر آنها در هر واحد هیدرولوژیکی
اشکال ۳-۲۵ تا ۳-۲۸ نقشه رواناب حاصل از شدت بارش نیم ساعته و یک ساعته با دوره بازگشت ۲ و ۱۰ سال را نشان میدهد.. پس از قطع دادن نقشههای تهیه شده با نقشه پلیگونی زیرحوزهها، مقدار رواناب حاصل از شدت بارشهای نیم ساعته و یک ساعته با دوره بازگشت ۲ سال و ۱۰ سال به صورت جدول ۳-۲۰ تهیه شد. همچنین مقادیر حداکثر، حداقل و متوسط رواناب حاصل از شدت بارش نیم ساعته و یک ساعته با دوره بازگشت ۲ سال و ۱۰ سال در حوزه آبخیز سمبورچای نیز برآورد شده است که در جدول ۳-۲۱ نشان داده شده است.
شکل ۳-۲۵: نقشه رواناب حاصل از شدت بارش نیم ساعته با دوره بازگشت ۲ سال شکل الف؛ شکل ۳-۲۶: نقشه رواناب حاصل از شدت بارش یک ساعته با دوره بازگشت ۲ سال شکل ب
شکل ۳-۲۷: نقشه رواناب حاصل از شدت بارش نیم ساعته با دوره بازگشت ۱۰ سال شکل الف؛ شکل ۳-۲۸: نقشه رواناب حاصل از شدت بارش یک ساعته با دوره بازگشت ۱۰ سال شکل ب
جدول ۳-۲۰: مقدار رواناب حاصل از شدت بارشهای نیم ساعته و یک ساعته با دوره بازگشت ۲ سال و ۱۰ سال
F
O2
E
O1
D
C
B
A
زیرحوزه
۲۳/۱
۶۸/۲
۳۷/۳
۳۸/۱-
۱/۵-
۱۲/۵-
۷۸/۲-
۱۶/۵-
رواناب حاصل از I_2^30
۹۱/۶
۳۸/۹
۰۳/۱۰
۲۱/۵
۲۹/۱
۳۲/۱
۷۱/۳
۲۶/۱
رواناب حاصل از I_2^60
۵۹/۲۱
۱۴/۲۳
۸۴/۲۳
۶۲/۱۸
۹۴/۱۳
۰۵/۱۴
۷۵/۱۶
۹۸/۱۳
رواناب حاصل از I_10^30
۰۴/۹
۲۲/۱۱
۰۲/۱۲
۷
۹۱/۲
۹۱/۲
۴۳/۵
۸۹/۲
رواناب حاصل ازI_10^60
J
O6
I
O5
O4
H
O3
G
زیرحوزه
۷/۲
۹۷/۲
۲/۲-
۴۸/۳-
۳۴/۳-
۲۱/۲-
۰۷۶/۰-
۴/۰
رواناب حاصل از I_2^30
۹۵/۹
۳۷/۱۰
۹۶/۴
۷۲/۳
۸۶/۳
۰۲/۵
۹۶/۶
۲۲/۷
رواناب حاصل از I_2^60
۰۹/۲۶
۰۳/۲۷
۶۸/۲۰
۶۴/۱۹
۶۹/۱۹
۰۹/۲۱
۲۱/۲۲
۶/۲۱
رواناب حاصل از I_10^30
۴۹/۱۲
۱۳
۳۵/۷
۱۸/۶
۲۶/۶
۵۳/۷
۲۸/۹
۳۳/۹
رواناب حاصل ازI_10^60
جدول ۳-۲۱: مقادیر حداکثر، حداقل و متوسط رواناب حاصل از شدت بارش نیم ساعته و یک ساعته با دوره بازگشت ۲ سال و ۱۰ سال در حوزه آبخیز سمبورچای
رواناب حاصل از I_10^60
رواناب حاصل از I_10^30
رواناب حاصل از I_2^60
رواناب حاصل از I_2^30
۰۸/۱۷
۶۴/۳۱
۲۶/۱۴
۶
مقادیر حداکثر
۸
۶۶/۲۰
۸۲/۵
۵/۲
مقادیر متوسط
۱۹/۲-
۳۵/۸
۶۳/۴-
۱۱-
مقادیر حداقل
۳-۱۲- رواناب تولیدی از واحدهای هیدرولوژیک
ارتفاع رواناب سالانه در حوزه آبخیز سمبورچای ۱۸۴/۹ سانتیمتر برآورد شده است. همچنین برای برآورد رواناب فصلی، بعد از تعیین ارتفاع رواناب سالانهی زیر حوزهها سپس متوسط بارش فصلی محاسبه شد و سهم آن از بارش کل به درصد تعیین شد حال با توجه به درصد بارش فصلی نسبت به بارش کل میتوان ارتفاع رواناب فصلی را با توجه به ارتفاع رواناب سالانه تعیین کرد. با توجه به میزان بارندگی در فصلهای سال میتوان بیان کرد که بیشترین درصد بارندگی به ترتیب در فصل بهار، پاییز، زمستان و تابستان به ترتیب با ۳۷ درصد، ۵۷/۲۵ درصد، ۴۱/۲۴ و ۰۲/۱۳ درصد میباشد. بیشترین مقدار بارندگی مربوط به زیرحوزه D با ۷۹/۳۵۲ میلیمتر در سال و کم‌ترین میزان بارش مربوط به زیر حوزه O6 به میزان ۰۴/۳۰۳ میلیمتر در سال تخمین زده شده است.
جدول ۳-۲۲: متوسط بارش سالانه و فصلی حوزه آبخیز سمبورچای به میلیمتر
سالانه
زمستان
پاییز
تابستان
بهار
۸۷/۳۲۷
۱۳/۸۰
۶۲/۸۲
۵۸/۴۴
۴۵/۱۲۰
جدول ۳-۲۳: متوسط بارش سالانه و فصلی در زیرحوزههای منطقه مورد

دسته‌ها: عمومی

0 دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *