عمومی

تحقیق رایگان درباره دوره بازگشت

3-12، مقدار رطوبت اولیه و مناطق نمونهبرداری آورده شده است.
جدول 3-12: مقادیر رطوبت اولیه خاک در محل نمونهبرداری
منطقه
A
B
جرم ظرف
جرم آب
جرم خاک خشک
θ
داغکندی
60/111
17/96
01/16
43/15
16/80
19249/0
سایقیه
64/134
27/113
26/18
37/21
01/95
22492/0
کنده
91/99
55/88
10/18
36/11
45/70
16124/0
سامانلو
88/110
27/104
19/15
61/6
08/89
07420/0
سعیدلو
35/109
20/104
47/18
45/4
73/85
05191/0
زیوه
49/120
97/108
01/18
52/11
96/90
12664/0
گونیکندی
45/120
61/114
74/16
88/5
87/97
060079/0
بالاقشلاقی
99/103
67/97
29/17
32/6
38/80
07862/0
جمعهلو
94/128
39/117
56/21
55/11
83/95
12052/0
قشلاقعزیزاله
62/120
98/109
64/18
64/10
34/91
11648/0
حسینقشلاقی
37/120
33/108
80/18
04/12
53/89
13448/0
چنار
116
9/104
07/18
1/11
83/86
12783/0
تازهآباد
17/117
17/109
51/16
8
66/92
08633/0
قشلاقآقبابا
7/106
97/95
27/18
73/10
7/77
1380/0
آقامحمدبیگلو
33/107
7/96
2/18
63/10
5/78
135414/0
قرهخانبیگلو
02/113
16/101
42/18
86/11
74/82
14334/0
برای اندازهگیری شدت نفوذ میتوان از روش استوانه دوتایی64 استفاده کرد. جدول 3-13 و شکل 3-20، به ترتیب سرعت نفوذ لحظهای و منحنی تغییرات سرعت نفوذ نسبت به زمان را در آقا محمد بیگلو نشان میدهد.
جدول 3-13: مقادیر سرعت نفوذ لحظهای در آقامحمدبیگلو
زمان min
نفوذ cm
dt
df
f33/0
5/0
33/0
5/0
515152/1
7/0
1
37/0
5/0
351351/1
08/1
5/1
38/0
5/0
315789/1
5/1
2
42/0
5/0
190746/1
2
5/2
5/0
5/0
1
66/2
3
66/0
5/0
757576/0
58/3
5/3
92/0
5/0
543478/0
53/4
4
95/0
5/0
526316/0
61/5
5/4
08/1
5/0
462963/0
16/7
5
55/1
5/0
322581/0
12/9
5/5
96/1
5/0
255102/0
36/11
6
24/2
5/0
223214/0
14
5/6
64/2
5/0
189394/0
08/17
7
08/3
5/0
162338/0
16/20
5/7
08/3
5/0
162338/0
25/23
8
09/3
5/0
161812/0
61/26
5/8
36/3
5/0
14881/0
41/31
9
8/4
5/0
104167/0
36
5/9
59/4
5/0
108932/0
7/41
10
7/5
5/0
087719/0
56/47
5/10
86/5
5/0
085324/0
45/53
11
89/5
5/0
08489/0
شکل 3-20: منحنی تغییرات سرعت نفوذ نسبت به زمان
برای منحنی تغییرات سرعت یا شدت نفوذ نسبت به زمان در این تحقیق از فرمول هورتون استفاده شده که به صورت زیر است:
رابطه 3-1 f=fc+ fo–fc e-kt
پس از محاسبه سرعت نفوذ در هر لحظه و مشخص بودن زمان از شروع نفوذ، از طریق نرم‌افزار SPSS16 مقادیر fc تعیین شد جدول 3-14، سرعت ثابت نفوذ را در هر زیرحوزه نشان میدهد. شکل، 3-21 نیز نقشه سرعت نفوذ طبقهبندی شده در منطقه تحقیق را نشان میدهد.
جدول 3-14: متوسط سرعت ثابت نفوذ در زیرحوزهها بر حسب سانتیمتر بر ساعت
F
O2
E
O1
D
C
B
A
زیرحوزه
10
79/6
05/6
64/10
14
12/14
18/11
15/14
سرعت ثابت نفوذ
J
O6
I
O5
O4
H
O3
G
زیرحوزه
89/7
9/7
6/12
02/14
89/13
83/12
3/10
38/9
سرعت ثابت نفوذ
شکل 3-21: سرعت نفوذ طبقهبندی شده در حوزه آبخیز سمبورچای
3-8- تعیین گروههای اصلی خاک به روش SCS
در منطقهی مورد مطالعه گروه هیدرولوژیکی A وجود ندارد (شکل 3-22)، نحوه پراکنش گروههای هیدرولوژیکی خاک را نشان میدهد. جدول 3-15، گروههای هیدرولوژیکی خاک در منطقه، مساحت و بافت خاک را نشان میدهد.
شکل 3-22: نقشه گروهبندی هیدرولوژیکی خاک در حوزه آبخیز سمبورچای
جدول 3-15: گروههای هیدرولوژیکی خاک در منطقه مورد مطالعه
گروه هیدرولوژیکی خاک
بافت خاک سطحی
مساحت km2
B
لوم
66/72
C
لوم شنی – لوم رسی- لوم رسی شنی- لوم رسی سیلتی
12/492
D
رس
08/179
3-9- نقشه شاخص پوشش گیاهی
شکل 3-23، مقادیر NDVI در حوزه آبخیز سمبورچای را نشان میدهد. همچنین جدول 3-16، مقادیر متوسط NDVI را در هر زیرحوزه نشان میدهد.
شکل 3-23: نقشه مقادیر NDVI در حوزه آبخیز سمبورچای
جدول 3-16: مقادیر متوسط NDVI در هر زیرحوزه
F
O2
E
O1
D
C
B
A
زیرحوزه
034/0
031/0
027/0
038/0
073/0
067/0
056/0
04/0
مقادیر NDVI
J
O6
I
O5
O4
H
O3
G
زیرحوزه
049/0-
056/0-
0114/0-
012/0-
061/0-
035/0-
022/0
122/0
مقادیر NDVI
3-10- نتایج بررسی واحدهای کاری مناسب
با توجه به وضعیت توپوگرافی و شبکه آبراهههای موجود در منطقه و نیز تأمین اهداف مورد مطالعه در بخش آبخیزداری و فقدان یک خروجی واحد، این حوزه آبخیز به 16واحد هیدرولوژیک تقسیم شده است A تا O6 (شکل 3-24). شش تا از این زیر حوزهها غیر مستقل بوده و زیر حوزههای هیدرولوژیک را تحت نامهای O1-O6 تشکیل میدهند. شکل 3-24، وضعیت زیر حوزهها و حوز آبخیز سمبورچای را در محدوده مورد مطالعه نشان میدهد.
شکل 3-24: نقشه زیر حوزهها و اطلاعات کلی حوزه آبخیز سمبورچای
در جدول 3-17، مساحت حوزه آبخیز سمبورچای به تفکیک هر یک از واحدهای کاری ارائــه گردیده است. واحـدهای هیدرولوژیکی I با 88/95 کیلومترمربع بیشترین مساحت و واحـد E، با 44/12 کیلومترمربع کم‌ترین مساحت را به خود اختصاص داده‌اند. در جدول 3-18، آخرین رده آبراهه در هر یک از واحدهای کاری و طول آبراهه اصلی در هر واحد کاری آورده شده است.
جدول 3-17:پراکنش وسعت واحدهای کاری حوزه سمبورچای
F
O2
E
O1
D
C
B
A
زیرحوزه
68/74
16/66
44/12
52/30
93/41
11/16
99/16
35/42
مساحت KM2
J
O6
I
O5
O4
H
O3
G
زیرحوزه
69/36
38/46
88/95
25/70
56/58
67/21
76/85
58/31
مساحت KM2
جدول 3-18: رده آبراههها و طول آبراهه اصلی در هر زیرحوزه
واحد کاری
درجه آبراهه
طول آبراههی اصلی KM
1
2
3
4
5
6
A
34
10
3
1
12
B
20
5
1
5/5
C
13
3
1
9
D
68
18
5
1
3/15
O1
43
11
4
1
5/9
E
19
5
1
5/7
O2
75
15
5
2
1
1/13
F
101
26
8
2
1
2/12
G
19
5
2
1
8/13
O3
69
17
3
1
1
24
H
25
3
1
1/11
O4
54
10
3

1
1/16
O5
30
6
2

2
1
9/21
I
44
9
2
1
1/19
O6
20
4
1


1
19
J
21
4
1
14
برای تعیین ضریب شکل زیر حوزههای آبراهه موثر در تولید رواناب از روش گراویلیوس استفاده شده است و نتایج بررسی در جدول 3-19، ارائه گردیده است.
جدول 3-19: مقادیر ضریب گراویلیوس در زیرحوزه
F
O2
E
O1
D
C
B
A
زیرحوزه
25/1
58/1
45/1
21/1
49/1
5/1
25/1
16/1
ضریب گراویلیوس
J
O6
I
O5
O4
H
O3
G
زیرحوزه
41/1
43/2
25/1
79/1
48/1
59/1
69/1
81/1
ضریب گراویلیوس
3-11- نقشه رواناب حاصل از شدت بارش نیم ساعته و یک ساعته با دوره بازگشت 2 سال و 10 سال و مقادیر آنها در هر واحد هیدرولوژیکی
اشکال 3-25 تا 3-28 نقشه رواناب حاصل از شدت بارش نیم ساعته و یک ساعته با دوره بازگشت 2 و 10 سال را نشان میدهد.. پس از قطع دادن نقشههای تهیه شده با نقشه پلیگونی زیرحوزهها، مقدار رواناب حاصل از شدت بارشهای نیم ساعته و یک ساعته با دوره بازگشت 2 سال و 10 سال به صورت جدول 3-20 تهیه شد. همچنین مقادیر حداکثر، حداقل و متوسط رواناب حاصل از شدت بارش نیم ساعته و یک ساعته با دوره بازگشت 2 سال و 10 سال در حوزه آبخیز سمبورچای نیز برآورد شده است که در جدول 3-21 نشان داده شده است.
شکل 3-25: نقشه رواناب حاصل از شدت بارش نیم ساعته با دوره بازگشت 2 سال شکل الف؛ شکل 3-26: نقشه رواناب حاصل از شدت بارش یک ساعته با دوره بازگشت 2 سال شکل ب
شکل 3-27: نقشه رواناب حاصل از شدت بارش نیم ساعته با دوره بازگشت 10 سال شکل الف؛ شکل 3-28: نقشه رواناب حاصل از شدت بارش یک ساعته با دوره بازگشت 10 سال شکل ب
جدول 3-20: مقدار رواناب حاصل از شدت بارشهای نیم ساعته و یک ساعته با دوره بازگشت 2 سال و 10 سال
F
O2
E
O1
D
C
B
A
زیرحوزه
23/1
68/2
37/3
38/1-
1/5-
12/5-
78/2-
16/5-
رواناب حاصل از I_2^30
91/6
38/9
03/10
21/5
29/1
32/1
71/3
26/1
رواناب حاصل از I_2^60
59/21
14/23
84/23
62/18
94/13
05/14
75/16
98/13
رواناب حاصل از I_10^30
04/9
22/11
02/12
7
91/2
91/2
43/5
89/2
رواناب حاصل ازI_10^60
J
O6
I
O5
O4
H
O3
G
زیرحوزه
7/2
97/2
2/2-
48/3-
34/3-
21/2-
076/0-
4/0
رواناب حاصل از I_2^30
95/9
37/10
96/4
72/3
86/3
02/5
96/6
22/7
رواناب حاصل از I_2^60
09/26
03/27
68/20
64/19
69/19
09/21
21/22
6/21
رواناب حاصل از I_10^30
49/12
13
35/7
18/6
26/6
53/7
28/9
33/9
رواناب حاصل ازI_10^60
جدول 3-21: مقادیر حداکثر، حداقل و متوسط رواناب حاصل از شدت بارش نیم ساعته و یک ساعته با دوره بازگشت 2 سال و 10 سال در حوزه آبخیز سمبورچای
رواناب حاصل از I_10^60
رواناب حاصل از I_10^30
رواناب حاصل از I_2^60
رواناب حاصل از I_2^30
08/17
64/31
26/14
6
مقادیر حداکثر
8
66/20
82/5
5/2
مقادیر متوسط
19/2-
35/8
63/4-
11-
مقادیر حداقل
3-12- رواناب تولیدی از واحدهای هیدرولوژیک
ارتفاع رواناب سالانه در حوزه آبخیز سمبورچای 184/9 سانتیمتر برآورد شده است. همچنین برای برآورد رواناب فصلی، بعد از تعیین ارتفاع رواناب سالانهی زیر حوزهها سپس متوسط بارش فصلی محاسبه شد و سهم آن از بارش کل به درصد تعیین شد حال با توجه به درصد بارش فصلی نسبت به بارش کل میتوان ارتفاع رواناب فصلی را با توجه به ارتفاع رواناب سالانه تعیین کرد. با توجه به میزان بارندگی در فصلهای سال میتوان بیان کرد که بیشترین درصد بارندگی به ترتیب در فصل بهار، پاییز، زمستان و تابستان به ترتیب با 37 درصد، 57/25 درصد، 41/24 و 02/13 درصد میباشد. بیشترین مقدار بارندگی مربوط به زیرحوزه D با 79/352 میلیمتر در سال و کم‌ترین میزان بارش مربوط به زیر حوزه O6 به میزان 04/303 میلیمتر در سال تخمین زده شده است.
جدول 3-22: متوسط بارش سالانه و فصلی حوزه آبخیز سمبورچای به میلیمتر
سالانه
زمستان
پاییز
تابستان
بهار
87/327
13/80
62/82
58/44
45/120
جدول 3-23: متوسط بارش سالانه و فصلی در زیرحوزههای منطقه مورد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *