عمومی

تحقیق رایگان درباره دوره بازگشت، سلسله مراتب، نرم افزار

مطالعه
F
O2
E
O1
D
C
B
A
زیرحوزه
28/121
09/125
93/125
94/83
11/86
68/129
02/129
16/130
بهار
67/42
02/44
31/44
41/88
2/90
63/45
4/45
8/45
تابستان
81/83
45/86
03/87
77/44
93/45
62/89
16/89
95/89
پاییز
01/80
53/82
08/83
24/127
53/130
55/85
12/85
87/85
زمستان
79/327
1/338
37/340
91/343
79/352
5/350
71/348
81/351
سالانه
J
O6
I
O5
O4
H
O3
G
زیرحوزه
8/114
12/112
5/116
71/115
8/115
02/115
94/118
02/123
بهار
39/40
45/39
99/40
71/40
74/40
47/40
85/41
29/43
تابستان
33/79
48/77
51/80
96/79
02/80
49/79
19/82
02/85
پاییز
73/75
97/73
86/76
33/76
39/76
88/75
46/87
16/81
زمستان
28/310
04/303
89/314
74/312
98/312
88/310
46/321
51/322
سالانه
جدول 3-24: ارتفاع رواناب فصلی حوزه آبخیز سمبورچای بر حسب سانتیمتر
زمستان
پاییز
تابستان
بهار
96/1
31/2
19/1
39/3
جدول 3-25: ارتفاع رواناب سالانه زیر حوزههای منطقه مورد مطالعه بر حسب سانتیمتر
F
O2
E
O1
D
C
B
A
زیرحوزه
36/8
13/9
42/9
68/9
85/10
99/9
98/9
14/10
ارتفاع رواناب سالانه
J
O6
I
O5
O4
H
O3
G
زیرحوزه
36/7
67/6
5/7
4/7
32/7
06/7
96/7
68/8
ارتفاع رواناب سالانه
جدول 3-26: ارتفاع رواناب فصلی زیر حوزههای منطقه مورد مطالعه بر حسب سانتیمتر
F
O2
E
O1
D
C
B
A
زیرحوزه
09/3
37/3
44/3
58/3
01/4
69/3
69/3
75/3
بهار
08/1
18/1
29/1
26/1
37/1
3.1
2.1
32/1
تابستان
13/2
33/2
4/2
48/2
77/2
55/2
55/2
59/2
پاییز
04/2
29/2
29/2
36/2
64/2
43/2
43/2
47/2
زمستان
J
O6
I
O5
O4
H
O3
G
زیرحوزه
72/2
46/2
77/2
73/2
7/2
61/2
94/2
21/3
بهار
95/0
86/0
97/0
96/0
95/0
91/0
03/1
13/1
تابستان
88/1
7/1
91/1
89/1
87/1
8/1
2/1
21/2
پاییز
79/1
63/1
83/1
8/1
78/1
72/1
94/1
11/2
زمستان
3-13- زمان تمرکز
شکل 3-29، پروفیل طولی آبراهه اصلی در حوزه آبخیز سمبورچای را نشان میدهد. جداول 3-27 و 3-28 به ترتیب زمان تمرکز در حوزه آبخیز سمبورچای و زمان تمرکز در زیرحوزههای مورد مطالعه را نشان میدهد.
شکل 3-29: پروفیل طولی آبراهه اصلی حوزه آبخیز سمبورچای
جدول 3-27: زمان تمرکز حوزه آبخیز سمبورچای
شیب متوسط آبراههی اصلی درصد
طول آبراهه اصلی کیلومتر
زمان تمرکز حوزه آبخیز min
3/2
93/68
2/1066
جدول 3-28: زمان تمرکز زیرحوزههای حوزه آبخیز سمبورچای
زمان تمرکز min
شیب متوسط آبراهه اصلی در زیرحوزه درصد
طول آبراهه اصلی در زیرحوزه کیلومتر
زیر حوزه
37/76
7/6
12
A
93/38
1/8
5/5
B
94/53
3/9
9
C
16/93
5/6
3/15
D
32/69
4/5
5/9
O1
18/51
4/7
5/7
E
17/92
9/4
1/13
O2
34/94
4
2/12
F
94/95
9/4
8/13
G
8/184
7/2
24
O3
89/86
1/4
1/11
H
35/124
4/3
1/16
O4
32/193
2
9/21
O5
8/150
9/2
1/19
I
7/139
5/3
19
O6
94/102
2/4
14
J
3-14- دبی پیک سیلاب
همان طور که در فصل 2 بخش 2-2-16، نیز بیان شد برای برآورد دبی اوج سیل از رابطهی تجربیدیکن استفاده شد: جدول 3-29، مقادیر دبی پیک سیلاب در زیرحوزههای منطقه تحقیق را نشان میدهد.
جدول 3-29: برآورد دبی پیک سیلاب با استفاده از روش دیکن
F
O2
E
O1
D
C
B
A
زیرحوزه
78/17
23/16
63/4
08/9
53/11
62/5
85/5
62/11
دبی پیک سیلاب
J
O6
I
O5
O4
H
O3
G
زیرحوزه
43/10
44/12
44/21
98/16
81/14
03/7
72/19
35/9
دبی پیک سیلاب
3-15- وزندهی به پارامترها
در این تحقیق به منظور وزندهی به پارامترها از نرمافزار اکسپرچویس 1165 استفاده شد همانطور که مشاهده میشود، مجموع ضریب اهمیت معیارهای 8 گانه فوق معادل یک به دست آمد رابطه 3-2 و این مشخصه نشان دهنده نسبی بودن اهمیت معیارها است. ضرائب هر یک از پارامترها در جدول 3-30، آورده شده است. همچنین نرخ سازگاری پارامترها 03/0 برآورد شده است که کمتر از 1/0 است در نتیجه میتوان بیان کرد که داوریها خوب و وزنها قابل اعتماد است.
جدول 3-30: برآورد ضریب هر یک ازپارامترها درAHP
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
331/0
231/0
157/0
106/0
071/0
048/0
033/0
024/0
رابطه 3-2 1W=∑ W=W1+W2+W3+W4+W5+W6+W7+W8 ,
3-16- معیار الویتبندی دادهها
فاکتورهای تاثیرگذار بر رواناب شامل متوسط شیب، مساحت، ضریب گراویلیوس، بارش متوسط سالانه، دمای متوسط سالانه، طول آبراهه اصلی، زمان تمرکز، شاخص NDVI، شدت بارشهای یک ساعته و نیم ساعته با دوره بازگشت 2 سال و 10 سال، نفوذپذیری خاک، نفوذپذیری سازند میباشد که برای تعیین اولویت و اهمیت دادههای تاثیر گذار بر رواناب ابتدا از طریق نرمافزار SPSS16 میزان همبستگی پارامترها در سطح یک درصد و پنج درصد برآورد شد و سپس نوع رابطه رگرسیونی هر یک از پارامترها در نرم افزار Excel به دست آمد جدول 3-31 و جدول 3-32 . سپس برای تعیین الویتها برای روش مقایسه زوجی سلسله مراتبی بر اساس نظر کارشناس هشت پارامتر شدت بارش نیم ساعته با دوره بازگشت 10 سال، شدت بارش یک ساعته با دوره بازگشت 2 سال، بارش متوسط سالانه، شاخص NDVI، متوسط شیب، سرعت ثابت نفوذ خاک، سازند زمینشناسی و دما مد نظر قرار گرفته است.
جدول 3-31: برآورد رابطه رگرسیونی بین جفت پارامترها
y=0.698×0.750 R²=1
دبی و مساحت
y=0.076x+4.235 R² = 0.442
دبی و زمان تمرکز
y=0.061ln x +1.355 R²=0.012
دبی و ضریب گراویلیوس
y = 2.460×0.693 R² = 0.687
دبی و طول آبراهه
y = 0.097x + 12.26 R² = 0.003
دبی و I230
y = 13.33e-0.00x R² = 0.046
دبی و شیب
y =1.888ln x +8.479 R²=0.033
دبی و I1030
y=1.197ln x +10.3 R²=0.027
دبی و I260
y = 9.621e0.007x R² = 0.017
نفوذ و طول آبراهه
y = 9.899e0.000x R² = 0.013
نفوذ و زمان تمرکز
y =-0.895x +10.04 R² = 0.937
نفوذ و I230
y = 0.048x + 10.41 R² = 0.001
نفوذ و متوسط شیب
y =-0.558x +22.34 R² =0.640
نفوذ و I1030
y =-0.844x +15.84 R² = 0.893
نفوذ و I260
y =0.348x +8.037 R² = 0.026
نفوذ و رواناب
y =-0.764x +16.99 R² = 0.828
نفوذ و I1060
y =1.166x +48.47 R² = 0.447
زمانتمرکز و مساحت
y =-1.694x +26.71 R² = 0.181
دبیو رواناب
y = 0.002x + 1.227 R² = 0.210
زمانتمرکز و ضریب گراویلیوس
y = 7.995x – 8.470 R² = 0.827
زمان تمرکز و طولآبراهه
y = 40773e-0.01x R² = 0.503
زمانتمرکز و بارش
y = 13.79e-1E-0x R² = 0.111
زمانتمرکز و شیب
y = 95.63e0.016x R² = 0.011
زمانتمرکز با I230
y = 24.00x-0.22 R² = 0.452
زمانتمرکز و رواناب
y = 7.171×0.860 R² = 0.161
زمانتمرکز و I1030
y = 74.61×0.149 R² = 0.058
زمانتمرکز و I260
y=1.920×0.520R²=0.686
مساحت و طول آبراهه
y=57.02×0.256 R² = 0.084
زمانتمرکز و I1060
y=-0.88ln x +11.86R²=0.181
مساحت و رواناب
y =-12.2ln x +374.7 R² =0.198
مساحت و بارش
y=3.719e0.004x R²=0.029
مساحت و I260
y =0.006x-1.413 R² =0.003
مساحت و I230
y=5.897e0.003x R²=0.035
مساحت و I1060
y=18.12e0.002x R²=0.058
مساحت و I1030
y=13.09e0.004x R²=0.001
طول آبراهه و I230
y=0.026x+1.131 R²=0.271
طول آبراهه و ضریب گراویلیوس
y=3.042ln x +12.46 R²=0.088
طول آبراهه و I1030
y=12.04e0.013x R²=0.011
طول آبراهه و I260
y = 15.26x-0.22 R² = 0.345
طول آبراهه و رواناب
y = 5.392e0.018x R² = 0.036
طول آبراهه و I1060
y=7.177e0.064x R²=0.429
رواناب و شیب
y=-0.87ln x + 3.369 R²=0.257
رواناب و ضریب گراویلیوس
y=5E-07×2.887 R²=0.988
بارش و رواناب
y=0.789ln x -4.555 R²=0.650
بارش و NDVI
ادامه جدول 3-31
R² = 0.325 R²=0.325
بارش و I260
y=-0.066x+20.69 R² = 0.142
بارش و I230
y=2616.e-0.01xR²=0.374
بارش و I1060
y=365.2e-0.00xR²=0.531
بارش و I1030
y=49.33e-0.14 R²=0.988
دما و رواناب
y =-0.039x+0.495 R²=0.642
دما و NDVI
y=10.73×0.07 R² = 0.342
دما و I260
y = 12.09e0.011x R² = 0.150
دما و I230
y = 9.708×0.106 R² = 0.391
دما و I1060
y = 4.796×0.305 R² = 0.546
دما و I1030
y=-0.164x+8.413 R²=0.145
رواناب و I230
y = 8.147e2.370x R² = 0.637
رواناب و NDVI
y=-4.56ln x +22.24 R²=0.536
رواناب و I1030
y = 74.74e-0.32x R²=0.339
رواناب و I260
y=101.2e-4.14x R²=0.225
زمان تمرکز و NDVI
y=-1.60ln x +11.71 R²=0.386
رواناب و I1060
y=2.569x+10.98R² = 0.002
نفوذ و NDVI
y=11.56e-2.61x R²=0.081
دبی و NDVI
جدول 3-32: نتایج همبستگی مقایسه زوجی پارامترهای موثر در استحصال رواناب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *