مطالعه
F
O2
E
O1
D
C
B
A
زیرحوزه
۲۸/۱۲۱
۰۹/۱۲۵
۹۳/۱۲۵
۹۴/۸۳
۱۱/۸۶
۶۸/۱۲۹
۰۲/۱۲۹
۱۶/۱۳۰
بهار
۶۷/۴۲
۰۲/۴۴
۳۱/۴۴
۴۱/۸۸
۲/۹۰
۶۳/۴۵
۴/۴۵
۸/۴۵
تابستان
۸۱/۸۳
۴۵/۸۶
۰۳/۸۷
۷۷/۴۴
۹۳/۴۵
۶۲/۸۹
۱۶/۸۹
۹۵/۸۹
پاییز
۰۱/۸۰
۵۳/۸۲
۰۸/۸۳
۲۴/۱۲۷
۵۳/۱۳۰
۵۵/۸۵
۱۲/۸۵
۸۷/۸۵
زمستان
۷۹/۳۲۷
۱/۳۳۸
۳۷/۳۴۰
۹۱/۳۴۳
۷۹/۳۵۲
۵/۳۵۰
۷۱/۳۴۸
۸۱/۳۵۱
سالانه
J
O6
I
O5
O4
H
O3
G
زیرحوزه
۸/۱۱۴
۱۲/۱۱۲
۵/۱۱۶
۷۱/۱۱۵
۸/۱۱۵
۰۲/۱۱۵
۹۴/۱۱۸
۰۲/۱۲۳
بهار
۳۹/۴۰
۴۵/۳۹
۹۹/۴۰
۷۱/۴۰
۷۴/۴۰
۴۷/۴۰
۸۵/۴۱
۲۹/۴۳
تابستان
۳۳/۷۹
۴۸/۷۷
۵۱/۸۰
۹۶/۷۹
۰۲/۸۰
۴۹/۷۹
۱۹/۸۲
۰۲/۸۵
پاییز
۷۳/۷۵
۹۷/۷۳
۸۶/۷۶
۳۳/۷۶
۳۹/۷۶
۸۸/۷۵
۴۶/۸۷
۱۶/۸۱
زمستان
۲۸/۳۱۰
۰۴/۳۰۳
۸۹/۳۱۴
۷۴/۳۱۲
۹۸/۳۱۲
۸۸/۳۱۰
۴۶/۳۲۱
۵۱/۳۲۲
سالانه
جدول ۳-۲۴: ارتفاع رواناب فصلی حوزه آبخیز سمبورچای بر حسب سانتیمتر
زمستان
پاییز
تابستان
بهار
۹۶/۱
۳۱/۲
۱۹/۱
۳۹/۳
جدول ۳-۲۵: ارتفاع رواناب سالانه زیر حوزههای منطقه مورد مطالعه بر حسب سانتیمتر
F
O2
E
O1
D
C
B
A
زیرحوزه
۳۶/۸
۱۳/۹
۴۲/۹
۶۸/۹
۸۵/۱۰
۹۹/۹
۹۸/۹
۱۴/۱۰
ارتفاع رواناب سالانه
J
O6
I
O5
O4
H
O3
G
زیرحوزه
۳۶/۷
۶۷/۶
۵/۷
۴/۷
۳۲/۷
۰۶/۷
۹۶/۷
۶۸/۸
ارتفاع رواناب سالانه
جدول ۳-۲۶: ارتفاع رواناب فصلی زیر حوزههای منطقه مورد مطالعه بر حسب سانتیمتر
F
O2
E
O1
D
C
B
A
زیرحوزه
۰۹/۳
۳۷/۳
۴۴/۳
۵۸/۳
۰۱/۴
۶۹/۳
۶۹/۳
۷۵/۳
بهار
۰۸/۱
۱۸/۱
۲۹/۱
۲۶/۱
۳۷/۱
۳٫۱
۲٫۱
۳۲/۱
تابستان
۱۳/۲
۳۳/۲
۴/۲
۴۸/۲
۷۷/۲
۵۵/۲
۵۵/۲
۵۹/۲
پاییز
۰۴/۲
۲۹/۲
۲۹/۲
۳۶/۲
۶۴/۲
۴۳/۲
۴۳/۲
۴۷/۲
زمستان
J
O6
I
O5
O4
H
O3
G
زیرحوزه
۷۲/۲
۴۶/۲
۷۷/۲
۷۳/۲
۷/۲
۶۱/۲
۹۴/۲
۲۱/۳
بهار
۹۵/۰
۸۶/۰
۹۷/۰
۹۶/۰
۹۵/۰
۹۱/۰
۰۳/۱
۱۳/۱
تابستان
۸۸/۱
۷/۱
۹۱/۱
۸۹/۱
۸۷/۱
۸/۱
۲/۱
۲۱/۲
پاییز
۷۹/۱
۶۳/۱
۸۳/۱
۸/۱
۷۸/۱
۷۲/۱
۹۴/۱
۱۱/۲
زمستان
۳-۱۳- زمان تمرکز
شکل ۳-۲۹، پروفیل طولی آبراهه اصلی در حوزه آبخیز سمبورچای را نشان میدهد. جداول ۳-۲۷ و ۳-۲۸ به ترتیب زمان تمرکز در حوزه آبخیز سمبورچای و زمان تمرکز در زیرحوزههای مورد مطالعه را نشان میدهد.
شکل ۳-۲۹: پروفیل طولی آبراهه اصلی حوزه آبخیز سمبورچای
جدول ۳-۲۷: زمان تمرکز حوزه آبخیز سمبورچای
شیب متوسط آبراههی اصلی درصد
طول آبراهه اصلی کیلومتر
زمان تمرکز حوزه آبخیز min
۳/۲
۹۳/۶۸
۲/۱۰۶۶
جدول ۳-۲۸: زمان تمرکز زیرحوزههای حوزه آبخیز سمبورچای
زمان تمرکز min
شیب متوسط آبراهه اصلی در زیرحوزه درصد
طول آبراهه اصلی در زیرحوزه کیلومتر
زیر حوزه
۳۷/۷۶
۷/۶
۱۲
A
۹۳/۳۸
۱/۸
۵/۵
B
۹۴/۵۳
۳/۹
۹
C
۱۶/۹۳
۵/۶
۳/۱۵
D
۳۲/۶۹
۴/۵
۵/۹
O1
۱۸/۵۱
۴/۷
۵/۷
E
۱۷/۹۲
۹/۴
۱/۱۳
O2
۳۴/۹۴
۴
۲/۱۲
F
۹۴/۹۵
۹/۴
۸/۱۳
G
۸/۱۸۴
۷/۲
۲۴
O3
۸۹/۸۶
۱/۴
۱/۱۱
H
۳۵/۱۲۴
۴/۳
۱/۱۶
O4
۳۲/۱۹۳
۲
۹/۲۱
O5
۸/۱۵۰
۹/۲
۱/۱۹
I
۷/۱۳۹
۵/۳
۱۹
O6
۹۴/۱۰۲
۲/۴
۱۴
J
۳-۱۴- دبی پیک سیلاب
همان طور که در فصل ۲ بخش ۲-۲-۱۶، نیز بیان شد برای برآورد دبی اوج سیل از رابطهی تجربیدیکن استفاده شد: جدول ۳-۲۹، مقادیر دبی پیک سیلاب در زیرحوزههای منطقه تحقیق را نشان میدهد.
جدول ۳-۲۹: برآورد دبی پیک سیلاب با استفاده از روش دیکن
F
O2
E
O1
D
C
B
A
زیرحوزه
۷۸/۱۷
۲۳/۱۶
۶۳/۴
۰۸/۹
۵۳/۱۱
۶۲/۵
۸۵/۵
۶۲/۱۱
دبی پیک سیلاب
J
O6
I
O5
O4
H
O3
G
زیرحوزه
۴۳/۱۰
۴۴/۱۲
۴۴/۲۱
۹۸/۱۶
۸۱/۱۴
۰۳/۷
۷۲/۱۹
۳۵/۹
دبی پیک سیلاب
۳-۱۵- وزندهی به پارامترها
در این تحقیق به منظور وزندهی به پارامترها از نرمافزار اکسپرچویس ۱۱۶۵ استفاده شد همانطور که مشاهده میشود، مجموع ضریب اهمیت معیارهای ۸ گانه فوق معادل یک به دست آمد رابطه ۳-۲ و این مشخصه نشان دهنده نسبی بودن اهمیت معیارها است. ضرائب هر یک از پارامترها در جدول ۳-۳۰، آورده شده است. همچنین نرخ سازگاری پارامترها ۰۳/۰ برآورد شده است که کمتر از ۱/۰ است در نتیجه میتوان بیان کرد که داوریها خوب و وزنها قابل اعتماد است.
جدول ۳-۳۰: برآورد ضریب هر یک ازپارامترها درAHP
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
۳۳۱/۰
۲۳۱/۰
۱۵۷/۰
۱۰۶/۰
۰۷۱/۰
۰۴۸/۰
۰۳۳/۰
۰۲۴/۰
رابطه ۳-۲ ۱W=∑ W=W1+W2+W3+W4+W5+W6+W7+W8 ,
۳-۱۶- معیار الویتبندی دادهها
فاکتورهای تاثیرگذار بر رواناب شامل متوسط شیب، مساحت، ضریب گراویلیوس، بارش متوسط سالانه، دمای متوسط سالانه، طول آبراهه اصلی، زمان تمرکز، شاخص NDVI، شدت بارشهای یک ساعته و نیم ساعته با دوره بازگشت ۲ سال و ۱۰ سال، نفوذپذیری خاک، نفوذپذیری سازند میباشد که برای تعیین اولویت و اهمیت دادههای تاثیر گذار بر رواناب ابتدا از طریق نرمافزار SPSS16 میزان همبستگی پارامترها در سطح یک درصد و پنج درصد برآورد شد و سپس نوع رابطه رگرسیونی هر یک از پارامترها در نرم افزار Excel به دست آمد جدول ۳-۳۱ و جدول ۳-۳۲ . سپس برای تعیین الویتها برای روش مقایسه زوجی سلسله مراتبی بر اساس نظر کارشناس هشت پارامتر شدت بارش نیم ساعته با دوره بازگشت ۱۰ سال، شدت بارش یک ساعته با دوره بازگشت ۲ سال، بارش متوسط سالانه، شاخص NDVI، متوسط شیب، سرعت ثابت نفوذ خاک، سازند زمینشناسی و دما مد نظر قرار گرفته است.
جدول ۳-۳۱: برآورد رابطه رگرسیونی بین جفت پارامترها
y=0.698×0.750 R²=۱
دبی و مساحت
y=0.076x+4.235 R² = ۰٫۴۴۲
دبی و زمان تمرکز
y=0.061ln x +1.355 R²=۰٫۰۱۲
دبی و ضریب گراویلیوس
y = 2.460×0.693 R² = ۰٫۶۸۷
دبی و طول آبراهه
y = 0.097x + 12.26 R² = ۰٫۰۰۳
دبی و I230
y = 13.33e-0.00x R² = ۰٫۰۴۶
دبی و شیب
y =1.888ln x +8.479 R²=۰٫۰۳۳
دبی و I1030
y=1.197ln x +10.3 R²=۰٫۰۲۷
دبی و I260
y = 9.621e0.007x R² = ۰٫۰۱۷
نفوذ و طول آبراهه
y = 9.899e0.000x R² = ۰٫۰۱۳
نفوذ و زمان تمرکز
y =-0.895x +10.04 R² = ۰٫۹۳۷
نفوذ و I230
y = 0.048x + 10.41 R² = ۰٫۰۰۱
نفوذ و متوسط شیب
y =-0.558x +22.34 R² =۰٫۶۴۰
نفوذ و I1030
y =-0.844x +15.84 R² = ۰٫۸۹۳
نفوذ و I260
y =0.348x +8.037 R² = ۰٫۰۲۶
نفوذ و رواناب
y =-0.764x +16.99 R² = ۰٫۸۲۸
نفوذ و I1060
y =1.166x +48.47 R² = ۰٫۴۴۷
زمانتمرکز و مساحت
y =-1.694x +26.71 R² = ۰٫۱۸۱
دبیو رواناب
y = 0.002x + 1.227 R² = ۰٫۲۱۰
زمانتمرکز و ضریب گراویلیوس
y = 7.995x – 8.470 R² = ۰٫۸۲۷
زمان تمرکز و طولآبراهه
y = 40773e-0.01x R² = ۰٫۵۰۳
زمانتمرکز و بارش
y = 13.79e-1E-0x R² = ۰٫۱۱۱
زمانتمرکز و شیب
y = 95.63e0.016x R² = ۰٫۰۱۱
زمانتمرکز با I230
y = 24.00x-0.22 R² = ۰٫۴۵۲
زمانتمرکز و رواناب
y = 7.171×0.860 R² = ۰٫۱۶۱
زمانتمرکز و I1030
y = 74.61×0.149 R² = ۰٫۰۵۸
زمانتمرکز و I260
y=1.920×0.520R²=۰٫۶۸۶
مساحت و طول آبراهه
y=57.02×0.256 R² = ۰٫۰۸۴
زمانتمرکز و I1060
y=-0.88ln x +11.86R²=۰٫۱۸۱
مساحت و رواناب
y =-12.2ln x +374.7 R² =۰٫۱۹۸
مساحت و بارش
y=3.719e0.004x R²=۰٫۰۲۹
مساحت و I260
y =0.006x-1.413 R² =۰٫۰۰۳
مساحت و I230
y=5.897e0.003x R²=۰٫۰۳۵
مساحت و I1060
y=18.12e0.002x R²=۰٫۰۵۸
مساحت و I1030
y=13.09e0.004x R²=۰٫۰۰۱
طول آبراهه و I230
y=0.026x+1.131 R²=۰٫۲۷۱
طول آبراهه و ضریب گراویلیوس
y=3.042ln x +12.46 R²=۰٫۰۸۸
طول آبراهه و I1030
y=12.04e0.013x R²=۰٫۰۱۱
طول آبراهه و I260
y = 15.26x-0.22 R² = ۰٫۳۴۵
طول آبراهه و رواناب
y = 5.392e0.018x R² = ۰٫۰۳۶
طول آبراهه و I1060
y=7.177e0.064x R²=۰٫۴۲۹
رواناب و شیب
y=-0.87ln x + 3.369 R²=۰٫۲۵۷
رواناب و ضریب گراویلیوس
y=5E-07×2.887 R²=۰٫۹۸۸
بارش و رواناب
y=0.789ln x -4.555 R²=۰٫۶۵۰
بارش و NDVI
ادامه جدول ۳-۳۱
R² = ۰٫۳۲۵ R²=۰٫۳۲۵
بارش و I260
y=-0.066x+20.69 R² = ۰٫۱۴۲
بارش و I230
y=2616.e-0.01xR²=۰٫۳۷۴
بارش و I1060
y=365.2e-0.00xR²=۰٫۵۳۱
بارش و I1030
y=49.33e-0.14 R²=۰٫۹۸۸
دما و رواناب
y =-0.039x+0.495 R²=۰٫۶۴۲
دما و NDVI
y=10.73×0.07 R² = ۰٫۳۴۲
دما و I260
y = 12.09e0.011x R² = ۰٫۱۵۰
دما و I230
y = 9.708×0.106 R² = ۰٫۳۹۱
دما و I1060
y = 4.796×0.305 R² = ۰٫۵۴۶
دما و I1030
y=-0.164x+8.413 R²=۰٫۱۴۵
رواناب و I230
y = 8.147e2.370x R² = ۰٫۶۳۷
رواناب و NDVI
y=-4.56ln x +22.24 R²=۰٫۵۳۶
رواناب و I1030
y = 74.74e-0.32x R²=۰٫۳۳۹
رواناب و I260
y=101.2e-4.14x R²=۰٫۲۲۵
زمان تمرکز و NDVI
y=-1.60ln x +11.71 R²=۰٫۳۸۶
رواناب و I1060
y=2.569x+10.98R² = ۰٫۰۰۲
نفوذ و NDVI
y=11.56e-2.61x R²=۰٫۰۸۱
دبی و NDVI
جدول ۳-۳۲: نتایج همبستگی مقایسه زوجی پارامترهای موثر در استحصال رواناب

دسته‌ها: عمومی

0 دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *