عمومی

تحقیق رایگان درباره دوره بازگشت، درجه حرارت، عوامل موثر

دومارتن و نوع اقلیم درچند ایستگاه حوزه آبخیز سمبورچای
پارسآباد
مشگینشهر
اردبیل
ایستگاه
4/267
9/383
9/303
متوسط بارش سالانه
4/ 15
7/ 10
23/9
متوسط دمای سالانه
52/10
54/18
77/15
ضریب خشکی دومارتن
نیمهخشک
نیمهخشک
نیمهخشک
نوع اقلیم
3-2- نقشههای پارامترهای مؤثر در ایجاد رواناب
شکلهای 3-1 تا 3-9 به ترتیب نتایج نقشههای تهیه شده DEM، طبقات ارتفاعی، شیب، کلاسهبندی شیب، جهت شیب، کاربری اراضی، مدل رقومی بارش سالانه و مدل رقومی دمای متوسط سالانه رانشان میدهد.
شکل 3-1: نقشه مدل رقومی ارتفاعی
شکل 3-2، نقشه کلاسهبندی شیب در 5 کلاس را نشان میدهد. متوسط شیب برای هر زیر حوزه در جدول 3-2 بیان شده است. زیرحوزه D با شیب متوسط 35/18 درصد بیشترین میزان شیب و زیرحوزه O3 با شیب متوسط 9/10 کم‌ترین میزان شیب را به خود اختصاص دادهاند.
شکل 3-2: نقشه کلاسهبندی شیب
جدول 3-2: متوسط شیب درهر زیر حوزه به درصد
F
O2
E
O1
D
C
B
A
زیرحوزه
33/12
62/12
99/12
78/13
35/18
34/12
05/13
38/12
شیب
J
O6
I
O5
O4
H
O3
G
زیرحوزه
69/13
02/12
81/11
72/11
43/11
11/10
9/10
2/12
شیب
شکل 3-3، نقشه طبقات ارتفاعی حوزه آبخیز سمبورچای را در چهار طبقه و جدول 3-3، متوسط ارتفاع در هر زیر حوزه را نشان میدهد. زیرحوزه D با ارتفاع متوسط 1551 متر بیشترین ارتفاع و زیرحوزه O6 با ارتفاع متوسط 556 متر کمترین ارتفاع را دارا میباشد.
شکل 3-3: نقشه کلاسهبندی ارتفاعی
جدول 3-3: متوسط ارتفاع زیرحوزهها
F
O2
E
O1
D
C
B
A
زیرحوزه
1051
1258
1303
1365
1551
1506
1470
1532
متوسط ارتفاع
J
O6
I
O5
O4
H
O3
G
زیرحوزه
701
556
793
750
755
713
926
1146
متوسط ارتفاع
شکل 3-4: نقشه جهت طبقهبندی شده در 5 طبقه
نقشه کاربری اراضی تهیه شده برای منطقه شامل شش کاربری مرتع، زراعت دیم، زراعت آبی، باغات و درختزار، جنگل و اراضی مسکونی میباشد شکل 3-5 . همچنین جدول 3-4 مساحت هر یک از کاربریها را به کیلومترمربع نشان میدهد. کاربری زراعت دیم با مساحت 95/401 کیلومترمربع بزرگترین کاربری و کاربری مسکونی یا شهری با مساحت 06/2 کیلومترمربع کوچکترین کاربری در سطح منطقه مورد مطالعه میباشند.
شکل 3-5: نقشه کاربری اراضی
جدول 3-4: مساحت کاربریهای مختلف اراضی
بدلند
باغات
دیم
شهر
زراعت آبی
مرتع
49/11
03/3
95/401
06/2
26/26
04/342
با توجه به رابطه ارتفاع- بارش معلوم میشود که رابطه بارش و ارتفاع مثبت بوده و با افزایش ارتفاع، میزان بارش افزایش مییابد. شکل 3-6، نقشه مدل رقومی بارش را برای حوزه آبخیز سمبورچای نشان میدهد که از روی آن بارش متوسط حوزه آبخیز 326 میلی‌متر برآورد شده است که در واقع همان روش خطوط همباران میباشد. شکل 3-7 نقشه طبقات بارش را در 5 کلاس نشان میدهد. همچنین جدول 3-5، بارش متوسط سالانه زیرحوزهها را به میلیمتر نشان میدهد.
شکل 3-6: نقشه مدل رقومی بارش 3-7: نقشه طبقات بارش در 5 کلاس
جدول 3-5: متوسط بارش سالانه در هر زیرحوزه به میلیمتر
F
O2
E
O1
D
C
B
A
زیرحوزه
7/327
1/338
3/340
9/343
7/352
5/350
7/348
8/351
بارش سالانه
J
O6
I
O5
O4
H
O3
G
زیرحوزه
2/310
303
8/314
7/312
9/312
8/310
4/321
5/332
بارش سالانه
با توجه به رابطه فوق معلوم میشود که رابطه درجه حرارت وارتفاع منفی بوده و با افزایش ارتفاع، میزان درجه حرارت به شدت کاهش مییابد. شکل 3-8، نقشه رقومی دمای متوسط سالانه و شکل 3-9، نقشه طبقات دمایی در 3 کلاس را نشان میدهد. بدین ترتیب از روی نقشه فوق، متوسط درجه حرارت منطقه 12 درجه سانتیگراد محاسبه شده است. جدول 3-6 درجه حرارت متوسط سالانه زیرحوزهها را نشان میدهد.
شکل 3-8: نقشه مدل رقومی دمای متوسط سالانه شکل 3-9: نقشه طبقات دمایی در 3 کلاس
جدول 3-6: درجه حرارت متوسط سالانه زیرحوزههابه درجه سانتیگراد
F
O2
E
O1
D
C
B
A
زیرحوزه
33/12
62/12
99/12
78/13
35/18
34/12
05/13
6/10
درجه حرارت
J
O6
I
O5
O4
H
O3
G
زیرحوزه
69/13
02/12
81/11
72/11
43/11
11/10
9/10
2/12
درجه حرارت
3-3- مقدار بارندگی در دوره بازگشتهای مختلف
3-3-1- مقدار بارش
در منطقه تحقیق، با استفاده از توزیع پیرسون تیپ III، مقادیر متوسط بارندگی سالانه در دوره بازگشتهای 2 و 10 سال محاسبه شده است که در پیوست محاسبات آن وارد شده است جدول 3-7.
3-3-2- حداکثر بارش 24 ساعته
در منطقه تحقیق، با استفاده از توزیع گمبل نوع I، که در تجزیه و تحلیل مقادیر حد بکار گرفته میشود، مقادیر حداکثر بارش 24 ساعته در دورهبازگشتهای 2 و 10 ساله محاسبه شده است که در پیوست محاسبات آن آورده شده است جدول 3-8.
3-3-3- شدت بارندگی
جدول 3-9 نحوه محاسبه روابط شدت- مدت- فراوانی بارش را برای دوره بازگشتهای 2 تا 100 سال به برای ایستگاه برزند نشان میدهد. همچنین شکل 3-10 منحنی مربوطه را در ارتباط با جدول مذکور نشان میدهد.
جدول 3-9: محاسبه عددی رابطه شدت- مدت- فراوانی ایستگاه برزند
مدتبارش ساعت
12
6
3
2
1
5/0
25/0
16/0
083/0
دوره بازگشت سال
2
*80/23
**98/1
49/18
08/3
59/14
86/4
82/12
41/6
44/10
44/10
69/8
38/17
42/7
68/29
78/6
37/42
05/6
72.89
5
52/37
12/3
14/29
85/4
01/23
67/7
21/20
10/10
46/16
46/16
71/13
42/27
69/11
76/46
69/10
81/66
54/9
93/114
10
61/41
88/3
21/36
03/6
58/28
52/9
11/25
55/12
45/20
45/20
03/17
06/34
53/14
12/58
28/13
83
85/11
77/142
25
04/58
83/4
09/45
51/7
59/35
86/11
26/31
63/15
46/25
46/25
21/21
42/42
09/18
36/72
54/16
37/103
76/14
83/177
50
49/66
54/5
65/51
6/8
77/40
59/13
81/35
9/17
17/29
17/29
30/24
6/48
73/20
92/82
95/18
43/118
91/16
73/203
100
87/74
23/6
16/58
69/9
91/45
3/15
33/40
16/20
84/32
84/32
36/27
72/54
34/23
36/93
34/21
37/133
04/19
39/229
*مقدار بارندگی به میلی‌متر اعداد برجسته
**شدت بارندگی به میلی‌متر بر ساعت اعداد عادی
شکل 3-10: منحنی شدت- مدت- فراوانی ایستگاه برزند
3-4- نتایج مطالعات شدت بارش
با توجه به روابط فوق مشخص میگردد که رابطه شدت بارش با ارتفاع منفی بوده و با افزایش ارتفاع شدت بارش کاهش مییابد. مشابه روش تهیه نقشه همبارش و همدما، برای تهیه نقشه شدت بارش متوسط حوزه نیز، از رابطه ارتفاع و شدت بارش استفاده میگردد.
اشکال 3-11 تا 3-18 نقشه طبقات و نقشه کلاسهبندی شدت بارشهای نیم ساعته و یک ساعته با دوره بازگشتهای 2 و 10 سال را نشان میدهد.
شکل 3-11: نقشه طبقات شدت بارش نیم ساعته با دوره بازگشت 2 سال الف ؛ شکل 3-12: نقشه کلاسهبندی شدت بارش نیم ساعته با دوره بازگشت 2 سال شکل ب
شکل 3-13: نقشه طبقات شدت بارش یک ساعته با دوره بازگشت 2 سال الف ؛ شکل 3-14: نقشه کلاسهبندی شدت بارش یک ساعته با دوره بازگشت 2 سال ب
شکل 3-15: نقشه طبقات شدت بارش نیم ساعته با دوره بازگشت 10 سال الف ؛ شکل 3-16: نقشه کلاسهبندی شدت بارش نیم ساعته با دوره بازگشت 10 سال ب
شکل 3-17: نقشه طبقات شدت بارش یک ساعته با دوره بازگشت 10 سال الف ؛ شکل 3-18: نقشه کلاسهبندی شدت بارش یک ساعته با دوره بازگشت 10 سال ب
3-5- تیپ‌های اراضی
شرح تیپهای اصلی و مساحت آن در حوزه آبخیز سمبورچای در جدول 3-10، به طور کامل بیان شده است. لازم به ذکر است مساحت تیپ کمپلکس 92/127 کیلومترمربع برآورد شده است.
جدول 3-10: شرح تیپهای اراضی حوزه آبخیز سمبورچای
تیپ اراضی
اختلاف ارتفاع
شیب
شیب موثر و جانبی
مشخصات
مساحت
کوه
بیش از 500 متر
بیش از 25 درصد
در جهات مختلف متفاوت و نامشخص
بر اساس شکل قله، پوشش خاکی، پوشش گیاهی، درجه و شدت و نوع فرسایش، تشکیلات زمینشناسی و سایر عوامل موثر در تشکیل فیزیوگرافی تقسیم بندی میشوند.
38/446
تپه
بین 500-50 متر
25- 8 درصد
در جهات مختلف متفاوت و نامشخص
بر حسب مواد تشکیل دهنده، پوشش خاکی و یکنواختی آن و پوشش گیاهی–شکل قله و برون زدگی سنگی– نوع و میزان فرسایش– نوع استفاده از اراضی در شرایط فعلی و سایر عوامل موثر در تشکیل فیزیوگرافی به واحدها و اجزای واحدها تقسیمبندی میشوند.
57/15
دشتهای دامنهای
کمتر از 5 متر
حداکثر تا 5 درصد
در قسمتهای بالایی حداکثر 8 درصد
بر حسب عمق خاک تکامل خاک شوری و قلیائی‌ات، شیب، پستی و بلندی، نوع استفاده، فرسایش سنگریزه در سطح و عمق خاک تقسیمبندی میشود.
55/154
3-6- نقشههای سنگشناسی و حساسیت سازندها به فرسایش
نقشه سنگشناسی تهیه شده دارای 25 نوع سازند بود و نقشه نهایی به صورت شکل 3-19، به دست آمد. جدول 3-11، راهنمای نقشه زمینشناسی حوزه آبخیز سمبورچای را به همراه ضریب مقاومت سازندها و سنگها به فرسایش نشان میدهد. برای تعیین ضریب مقاومت سنگها و سازندها از روش (فیضنیا 1374) برای اقالیم خشک و نیمهخشک انجام میگیرد:
جدول 3-11: راهنمای نقشه زمینشناسی و ضریب مقاومت سنگها به فرسایش
دور
علامت
خصوصیات سنگ شناسی
ضریب مقاومت سنگها به فرسایش
مساحت km2
قبل ازکرتاسه
Om
آمیزه افیولیتی، پریدوتیت، گابرو،شیست،گنایس
10
680/4
کرتاسه
KI2
آهک مارنی نازک لایه، مارن، ماسه سنگ
7
052/6
KI3
تناوب آهک کریستالیزه چرتدار با آهک ماسه‌ای و مارن نازک لایه
7
881/11
Kv2
گدازه آندزیتی و تراکی آندزیتی
12
670/17
پالئوسن ائوسن
P-Ef
تناوب نازک لایه از ماسه سنگ، شیل، آهک ماسهای
8
094/31
ائوسن
Ec
کنگلومرا، برش و ماسه سنگ توفی ضخیم
10
030/64
Ebr
برش ولکانیکی، تفریت، تراکی آندزیت
13
444/74
Ebp
گدازه بالشتی آندزیتی-تفریتی
11
258/11
E2
شیله‌ای سیلتی با درون لایههای نازک آهک و ماسه سنگ توفی
7
879/35
E3
سیلت، سیلت رسی، ماسه سنگ توفی
10
840/7
E4
تناوب ماسه سنگ توفی و سیلت رسی
5/9
705/13
Etep
گدازه بالشتی تفریتی
10
137/3
Eb3
الیون بازالت
12
401/14
میوسن
M1m
تناوب رس و سیلت، مارن با درون لایههای ماسه سنگی و دولومیت
8
962/4
M2m
تناوب سیلت و رس با درون لایههای آهک دولومیتی
8
355/2
M4m
تناوب سیلت و رس
8
108/2
الیگو- میوسن
OMZ1
تناوب سیلت و رس با ماسه سنگ
8
185/30
OMz2
سیلت رنگارنگ با درون لایههای ماسهسنگ
10
148/46
OMz3
ماسه سنگ توفی ضخیم با درون لایه شیلی
8
958/72
OMz4
تناوب ماسهسنگ با سیلت و رس
9
577/97
OMz5
تناوبی از ماسهسنگ دارای آثار گیاهی
9
744/12
OMzc1
کنگلومرا با درون لایه ماسهسنگی
10
177/24
هولوسن
Qal
آبرفت‌های جوان
4
240/43
Qt2
پادگانه آبرفتی جوان
4
748/105
QC
کنگلومرا با عدسیهای مارنی
6
541/1
شکل 3-19: نقشه سازند زمین شناسی حوزه آبخیز سمبورچای
3-7- نتایج مطالعات نفوذپذیری خاک
روش تعیین و اندازهگیری رطوبت خاک در فصل دوم بخش 2-2-9-5 ارائه شده است. در جدول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *