تحقیق رایگان درباره دانش آموز، دانش آموزان، عوامل موثر

موفقیت آمیز هویت به خصوصیت وفاداری منجر می شود که عبارت از توانایی زیستن بر طبق وظیفه شناسی و ثبات قدم است علی رغم تضادهایی که ناگزیر در بین ارزشها اتفاق خواهد افتاد ( کاروروشی ببر ۱۹۹۶ ، به نقل از شیخ روحانی ۱۳۸۱ ) .
طبق نظر اریکسون ۱۹۶۸ رشد احساس هویت حداقل ۲ معنا در پی دارد :
۱ ـ ما یک معنا بنیادی از اینکه چه کسی هستیم داریم که در طول زمان نسبتا ثابت است .
۲ ـ بین دیدگاه ما از خودمان و نظر دیگران راجع به ما تقریبا همخوانی وجود دارد (مردیها،۱۳۸۲).
مروری بر پیشینه تحقیق
شیخاوندی۱۵۹ در مقاله ای به عنوان تأخیر در تکوین هویت ایرانی در جریان تجدد “پس از طرح مسئله و مروری گذرا به مختصات هویت” و مرجع های مادی، جسمی، تاریخی، فرهنگی، اجتماعی- جامعوی به خاستگاه هویت های دهشی(محول)۱۶۰، خونی، خاکی و فرهنگی بطور عام می پردازد و سرانجام در بخش یکم روی “هویت ایرانی” به عنوان “هویت ملی” یا جامعتی تأکید می کند. در بخش دوم، مسئله تحول هویت های ایلی-قبیله ای در جریان گذارد و اجتماعات فرد قوی- محلی به جامعه مدرن ملی و در نتیجه تکوین تدریجی ملت و همبستگی ملی، به عنوان یک پدیده تاریخی سیاسی جامعوی مطرح می شود که طی آن به مولفه های تکون ابعاد سرزمینی-زبانی، نهادهای دینی، دولتی، ارتباطات، اقتصاد کلان و ایران شمول و تأمین یکپارچگی سیاسی- جامعتی و اشتراکات نسخه های زمانی، زبانی، عادی و … اشاره دارد. بخش سوم شامل تجزیه و تحلیلی است از متن (شناسنامه) به عنوان یک سند(جامعوی) دو لنزه که حاوی هویت های ذهنی و کنشی (محول و محقق) پیدا و پنهان است. در بخش چهارم علل تأخر در تکون “هویت ایرانی” یا ” کشور روند” مطرح می شود که نویسنده آن را ناشی از تأخیرتاریخی- سیاسی در تشکیل نهادهای مدرن ملی از یک سو و ترویج و تعمیم رسانه های فرهنگی- آموزشی و پیوند “پیرامون” به مراکز از سوی دیگر می داند در پایان پیشنهادهایی را برای تربیت حس همبستگی ایرانی و تقویت و درونی کردن آن ارائه می دهد. ( شیخاوندی، ۱۳۷۹)
ترلسلی۱۶۱ وقایعی، در پژوهشی با عنوان “هویت های جمعی و جهانی شدن” به تحلیل یکی از مباحث مربوط به گفتمان هویت های جمعی فرد و مکان و ارتباط آن با جهانی شدن پرداخته و با بررسی دیدگاه های کلاسیک جامعه شناسی و گفتمان پست مدرنیسم و نیز نظریه اندیشمندان متاخر به نقایص نظری و روش شناختی کار اشاره کرده.
ارشد خرگردی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان “عوامل اجتماعی موثر در بحران هویت در بین دانشجویان کارشناس دانشگاه تبریز” بحران هویت را موضوعی می داند که مورد توجه روانشناسان و جامعه شناسان بحران هویت را در حالت گذرا از جامعه سنتی به صنعتی ریشه یابی می نماید، در این تحقیق توجه اصلی به متغیرهای اجتماعی موثر بر بحران هویت بوده لذا برخی فاکتورها همچون ضعف ارزشهای فرهنگی، ضعف ارزشهای مذهبی-ضعف ارزشهای مذهبی و ضعف عزت نفس شناسایی گردید و برای تبیین رابطه منطقی بین متغیرهای فوق و بحران هویت از نظریه های گوناگون استفاده شده است که عبارتند از نظریات جرج هربرت مید، چارلز هورتن کولی، تالکوت پارسوتر، ابن خلدون و پیتر بورک در آخر این پژوهش نتیجه می گیرد که برخی از عوامل تأثیر گذار در بحران هویت عوامل اجتماعی می باشد. (ارشد خرگردی۱۶۲ ۱۳۸۱)
باقری۱۶۳ در تحقیقی با عنوان “عناصر تشکیل دهند? هویت در بین دانشجویان دانشگاه تبریز” در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد. چنین بیان می دارد که هویت یک ماهیت ترکیبی دارد و نمی توان تعریفی جامع و مانع از آن ارایه کرد؛ هویت یک مفهومی است که هم زمینه های فردی و هم زمینه های روانی- اجتماعی دارد و دارای ابعاد مختلفی است که نسبت به زمان و مکان و شرایط اجتماعی-اقتصادی و سیاسی تغییر می کند. او ایران را به عنوان یک جامعه در حال گذرا دارای سه عنصر عمده هویتی دینی ( بعد اعتقادی، شناختی؛ مناسکی، پیامدی و تجربی)، هویت ملی (تاریخ مشترک، زبان مشترک، سرزمین و زادگاه مشترک، ساختار سیاسی مشترک و منافع مشترک) و هویت مدرن(با ابعاد مدرنیته حقوقی-سیاسی، مدرنیته تکنیکی-اقتصادی و مدرنیته روحی روانی) می داند. این مطالعه در بین دانشجویان کارشناسی دانشگاه تبریز با روش پیمایش و بهره گیری از تکنیک مصاحبه و پرسشنامه صورت گرفته. روش نمونه گیری طبقه بندی به تفکیک دانشکده و جنسیت پاسخگویان بوده و در تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی استفاده شده است. و نتایج ذیل بدست آمده است.
۱٫ هرقدر جامعه به سمت مدرنیته حرکت می کند، هویت مدرن جای هویت ملی و دینی را می گیرد.
۲٫ میزان عناصر هویت (ملی، دینی و مدرن) در میان هرکدام از دانشجویان دانشگاه تبریز متفاوت است. میزان هویت مدرن دانشجویان ۲۷/۸۵ نسبت به هویت ملی ۵۴/۷۵ و هویت دینی با ۹۷/۷۳ بیشتر است.
نتیجه کل تحقیق چنین است که بین هویت مدرن و مشخصات فردی دانشجویان رابطه معناداری وجود ندارد چراکه دانشجویان به سمت هویت مدرن و مدرنیته حرکت می کنند. (باقری ،۱۳۸۲).
آلمادر تحقیقی در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان “بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت فرهنگی دانش آموزان سال سوم دبیرستان منطقه ۵ آموزش و پرورش تهران” اینگونه نتیجه می گیرد که:
۱٫ خانواده و مدرسه بیش از سایر عوامل جامعه پذیری در شکل گیری هویت فرهنگی دانش آموزان مؤثر است.
۲٫ به علت کنترل خانواده بر ارتباط دانش آموزان با دوستان و همسالان فرد در جامعه آماری، عامل همسالان تأثیر مهمی در شکل گیری هویت فرهنگی نداشته است.
۳٫ موقعیت اجتماعی خانواده تأثیری در شکل گیری هویت فرهنگی دانش آموزان نداشته است.
۴٫ تحلیل ها نشان داده که شخصیت فردی یا “من فاعلی” تنها عاملی است که بطور مستقیم در هویت فرهنگی این گروه موثر بوده است.
۵٫ مشارکت خانواده در فعالیت های سیاسی-عبادی بیش از سایر عوامل در شکل گیری هویت فرهنگی موثر بوده است.
۶٫ عوامل ذهنی و تعلقات نظری بیش از عوامل عینی و مشارکت عملی واریانس هویت فرهنگی را تشکیل می دهد.
۷٫ مشارکت دانش آموزان در محیط آموزشی از عوامل مهم جامعه پذیری و ایجاد تعلیق به جامعه است.
دلفانی۱۶۴ در پایانه نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان “مطالعه و بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی جوانان شهر بابل” ابعاد مختلف هویت اجتماعی را هویت دینی، هویت ملی، و هویت خانوادگی برمی شمارد و مولفه های موثر بر هویت اجتماعی جوانان را پایگاه اقتصادی-اجتماعی، میزان رضایت از خود، توانایی عقلانی کردن امور، میزان اعتماد به نفس، گستره شبکه ارتباط می داند. دلفانی این پژوهش را به روش پیمایش و با بهره گیری از تکنیک پرسشنامه به انجام رسانده و جامعه آماری او را تمام جوانان (زن و مرد) ۲۹-۱۸ سال شهر بابل تشکیل داده اند.
در این تحقیق تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک آماری کای اسکوئر و گاما صورت پذیرفته نتایج تحقیق به شرح زیر بوده است. از پنج متغیر مستقل، بین پایگاه های اقتصادی اجتماعی و هویت اجتماعی و سه بعد. پیش گفته آن رابطه معنا دار و معکوس وجود دارد و بین متغیرهای توانایی عقلانی کردن امور، میزان اعتماد به نفس، گستره شبکه ارتباطی و هویت اجتماعی رابطه معنا دار و مستقیم وجود دارد و بین متغیر میزان رضایت از فرد و هویت اجتماعی و نیز سه بعد هویت خانوادگی-هویت دینی و هویت ملی رابطه معناداری وجود ندارد. (دلفانی،۱۳۸۴)
بررسی عوامل فرهنگی-اجتماعی موثر در هویت اجتماعی جوانان شهر هشتگرد به صورت مطالعه موردی می باشد که به شیوه پیمایش انجام شده است. (مهدی اصل زعیم۱۶۵- زمستان ۱۳۸۶)
اطلاعات لازم این پایان نامه از طریق پرسشنامه از جمعیت نمونه ۳۷۶ نفری جوانان ۲۹-۱۵ سال هشتگرد به نسبت مساوی زن و مرد و به صورت تصادفی جمع آوری گردیده است. دراین بررسی جهت تبیین و تحلیل موضوع پژوهش از نظرات آنتونی گیدنز بهره گیری شده و متغیرها به صورت تعاملی با یکدیگر در نظر گرفته شده اند و از نظریات گیدنز متغیرهای رضایت از خود، اعتماد به نفس، اعتماد بنیادین، توانایی عقلانی کردن امور، گستره شبکه ارتباطی، پایگاه اقتصادی اجتماعی استخراج شده و متغیر هویت اجتماعی نیز در سه بعد هویت ملی، دینی و خانوادگی مورد بررسی قرار گرفته است. در پردازش اطلاعات از روش های آماری توصیفی و استنباطی بهره گیری شده از جمله برای ثبت فرضیات مبنی بر همبسته بودن متغیرها از ضریب همبستگی کندال تائو و ضریب اسپیرمن و برای آزمون معناداری تفاوت متغیرها بین دو گروه مردان و زنان از آزمون مان وایت نی استفاده شد که نتایج تحقیق نشان داد که بخش عمده ای از متغیرهای پیش گفته با یکدیگر همبسته می باشند به گونه ای که بیشترین همبستگی را متغیرهای رضایت از خود، اعتماد به نفس- توانایی عقلانی کردن امور، هویت ملی، هویت دینی و هویت خانوادگی با یکدیگر داشته اند و متغیرهای اعتماد بنیادین، گستره شبکه ارتباطی و پایگاه اقتصادی-اجتماعی کمترین همبستگی را با سایر متغیرها از خود نشان دادند و نتایج پژوهش حاکی از این مهم است که ۷۳ درصد از پاسخگویان دارای هویت ملی در حد بالا، ۷۳ درصد دارای هویت دینی درصد بالا و ۸۵ درصد دارای هویت خانوادگی در حد بالا می باشند. هویت ملی با ضریب همبستگی ۴۲۲/۰ با هویت دینی همبسته می باشد و با ضریب ۲۸۹/۰ با هویت خانوادگی همبسته است.
با توجه به اهمیت موضوع هویت و شکل گیری آن در ابعاد و انواع مختلف از سنین نوزادی و کودکی تا نوجوانی و بزرگسالی ، اساس تمرین تکلیف هر فرد آگاهی و پذیرش خود می باشد . هویت خود و کتبی خود را دریابد . از این رو ، روانشناسان علوم اجتماعی ، نظریه پردازان و بسیاری از پژوهشگران به تحقیق و بررسی در مورد هویت پرداخته اند . ازجمله تحقیقی که در این رابطه انجام شد . بررسی و مقایسه انواع هویت در ابعاد اعتقادی و روابط بین فردی در دانشجویان دختر وپسر دانشگاه شهید چمران اهواز که توسط حسین شکُرکن۱۶۶٫٫٫و کمتر مرتضی امیدیان۱۶۷ – دکتر بهمن نجاربان۱۶۸ دکتر جمال تحقیقی انجام شد . این پژوهش به منظور بررسی و ضیعت هویت از نظر نحو? توضیح افراد در چهار حالت هویت سرد رگم – زود هنگام – مهلت خواه – و کسب شده در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز از طراحی و اجرا شد . فرضیه اصلی این پژوهش یعنی تفاوت معنی دارد و فراوانی چهار نوع هویت ذکر شده در کل نمونه و دانشجویان دختر وپسر با استفاده از روش آماری مجذور مورد تحلیل قرار گرفت و فرضیه پژوهشی در کل نمونه و دانشجویان دختر وپسر تأیید گردید همچنین در ابعاد هویت – اقتصادی و روابط بین فردی در کل نمونه و دانشجویان دختر و پسر تأیید گردید نتایج با توجه به دیدگاه اریکسون و مارسیا مورد بحث قرار گرفت .
تحقیق دیگر که توسط مرتضی امیدیان و حسین شکرکن.. صورت گرفت.
مقایسه ی وضیعت هویت یابی در دانش آموزان دختر و پسر مقطع پیش دانشگاهی خوزستان می باشد .این پژوهش برای مقایسه ی وضیعت هویت یابی در دانش آموزان دختر وپسر پیش دانشگاهی استان خوزستان اجرا شد . ۵۰۰ دانش آموز دختر وپسر بصورت تصادفی انتخاب و به شکل تجدید نظر شد? آزمون هویت بنیون و آدفرآزمون شده اند .آزمونی ها در حالت های هویت سردرگم – زودهنگام ، مهلت خواه و کسب شده در هویت کلی و بعد اقتصادی و بعد روابط بین فردی و حوزه های فردی این دو بعد با هم مقایسه شدند از نظر هویت کلی ، تنها در هویت سردرگم تفاوت دو جنس معنا دار بود و پسرها نمر? بالاتر از دختران داشتند و در بعد اقتصادی در هیچ حالتی تفاوت معنا دار نبود ولی در روابط بین فردی نمر? هویت سردرگم نمر? دخترها و در هویت زودهنگام نمر? پسرها بیشتر بود در حوز? مذهب ، حالت سردرگم در پسرها بیشتر بود و درحوز? ملیت در دو حالت کسب شده و زود هنگام نمر? دخترها بیشتر بود و