تحقیق رایگان درباره اوقات فراغت

۴۲/۲(یعنی درحدکم) با انحراف معیار ۴۳/۱ است. ضریب پراکندگی ۱/۵۹درصد به دست آمده که میتوان گفت نمونه در این مورد نظری نا همگن(متفاوت)داشتهاست.
میانگین گویهی ” به مسائل مذهبی زیاد فکر نمی کنم و خود را در انتخاب یک روش مذهبی از میان سایر روش ها به زحمت نمی اندازم” ۷۵/۲(یعنی درحدمتوسط) با انحراف معیار ۶۳/۱ است. ضریب پراکندگی ۳/۵۹درصد به دست آمده که میتوان گفت نمونه در این مورد تقریبا نظری نا همگن(متفاوت)داشتهاست.
میانگین گویهی ” ایمان مذهبی هر کس مخصوص به خودش است. من درمورد ایمان خود بارها فکر کردم و می دانم به چه چیزی می توانم اعتقاد داشته باشم” ۴۵/۴(یعنی بیشتراززیاد) با انحراف معیار ۸۰/۲ است. ضریب پراکندگی ۹/۶۲درصد به دست آمده که میتوان گفت نمونه در این موردنظری نا همگن(متفاوت)داشتهاست.
میانگین گویهی ” دربار? اینکه مسائل مذهبی برایم چه معنا و مفهومی دارند مطمئن نیستم.اگرچه دوست دارم که در این مورد تصمیم بگیرم ولی هنوز در این کار موفق نشده ام” ۰۴/۳(یعنی متوسط) با انحراف معیار ۲۳/۱است. ضریب پراکندگی ۵/۴۰درصد به دست آمده که میتوان گفت نمونه در این موردنظری با همگنی متوسط داشتهاست.
میانگین گویهی ” در رابطه با مسائل مذهبی سردرگم هستم و در باره اینکه چه چیز غلط و چه چیز درست است دچار تغییر و درگرگونی است” ۳۰/۳(یعنیبیشتر ازمتوسط) با انحراف معیار ۴۶/۱است. ضریب پراکندگی ۲/۴۴درصد به دست آمده که میتوان گفت نمونه در این موردنظری با همگنی متوسط داشتهاست.
میانگین گویهی ” در پی دور? طولانی از پرسش های جدی در زمینه ایمان مذهبی اکنون می توانم بگویم که به عنوان یک فرد چه اعتقاداتی دارم” ۰۱/۴(یعنیزیاد) با انحراف معیار ۱۵/۱است. ضریب پراکندگی ۷/۲۸درصد به دست آمده که میتوان گفت نمونه در این موردتقریبانظری همگن(شبیه به هم) داشتهاست.
میانگین گویهی ” برای مراسم مذهبی به مسجدی می روم که اعضای خانواده ام و افراد مهم به آنجا می روند و در مورد علت این انتخاب فکر نمی کنم و سوالی برایم مطرح نیست” ۸۰/۲(یعنیدر حد کم) با انحراف معیار ۳۳/۱است. ضریب پراکندگی ۵/۴۷درصد به دست آمده که میتوان گفت نمونه در این موردنظری باهمگنی متوسط داشتهاست.
میانگین گویهی ” هرگز در مسائل مذهبی دچار شک و تردید نشده ام و اگر یک باور مذهبی برای پدر و مادرم خوب باشد برای من نیز حتماً خوب خواهد بود” ۲۴/۳(یعنیبیشتر از متوسط) با انحراف معیار ۳۱/۱است. ضریب پراکندگی ۴/۴۰درصد به دست آمده که میتوان گفت نمونه در این موردنظری باهمگنی متوسط داشتهاست.
هویت سیاسی:
جدول۴-۵ : شاخص های توصیفی مولفه هویت سیاسی
میانگین
انحراف معیار
ضریب پراکندگی
سیاست از آن چیزهایی است که هرگز نمی توانم در مورد آن مطمئن باشم. زیرا مسائل سیاسی به سرعت تغییر می کند. با وجود این برایم مهم است که موضع سیاسی و اعتقادی خود را بشناسم.
۳٫۷۸
۱٫۱۸
۳۱٫۲
به مسائل سیاسی واقعاً توجهی ندارم.این مسائل مرا چندان به هیجان نمی آورد.
۳٫۲۴
۱٫۲۲
۳۷٫۷
حدس می زنم در مسائل سیاسی بیشتر به پدر و مادرم و با افراد مهم عمل می کنم.در انتخابات و مواردی از این قبیل از آنان پیروی می کنم.
۳٫۰۹
۱٫۱۶
۳۷٫۵
گروه ها و عقاید سیاسی زیادی وجود دارد و من فعلاً نمی توانم تصمیم بگیرم از کدامیک پیروی کنم مگر اینکه همه انها را بررسی کنم.
۳٫۵۴
۱٫۱۳
۳۱٫۹
در بار? موضوعات سیاسی فکر کرده ام و پی برده ام که فقط می توانم با برخی از عقاید پدر و مادرم موافق باشم.
۳٫۴۳
۱٫۱۵
۳۳٫۵
از عقاید سیاسی خود مطمئن نیستم اما در تلاشم تا معلوم سازم که حقیقتاً به چه چیزی می توانم اعتقاد داشته باشم.
۳٫۵۰
۱٫۱۳
۳۲٫۳
در فعالیت های سیاسی هرگز به انداز? کافی درگیر نبوده ام تا موضع قاطعی در رابطه با برتری یک روش بر دیگری اتخاذ کنم.
۳٫۶۵
۱٫۰۳
۲۸٫۲
والدین من در بار? مسائل سیاسی و اخلاقی اصل حدود رعایت پوشش اسلامی و رابطه با کشورهای عربی باورهای خاصی داشته اند و من همیشه نظرات انها را پذیرفته ام.
۳٫۰۱
۱٫۲۶
۴۱٫۹
میانگین گویهی ” سیاست از آن چیزهایی است که هرگز نمی توانم در مورد آن مطمئن باشم. زیرا مسائل سیاسی به سرعت تغییر می کند. با وجود این برایم مهم است که موضع سیاسی و اعتقادی خود را بشناسم” ۷۸/۳(یعنیدر حد زیاد) با انحراف معیار ۱۸/۱است. ضریب پراکندگی ۲/۳۱درصد به دست آمده که میتوان گفت نمونه در این موردتقریبا نظری همگن(شبیه به هم) داشتهاست.
میانگین گویهی ” به مسائل سیاسی واقعاً توجهی ندارم.این مسائل مرا چندان به هیجان نمی آورد” ۲۴/۳(یعنی بیشتر ازمتوسط) با انحراف معیار ۲۲/۱است. ضریب پراکندگی ۷/۳۷درصد به دست آمده که میتوان گفت نمونه در این موردتقریبا نظری با همگنی متوسط داشتهاست.
میانگین گویهی ” حدس می زنم در مسائل سیاسی بیشتر به پدر و مادرم و با افراد مهم عمل می کنم.در انتخابات و مواردی از این قبیل از آنان پیروی می کنم” ۰۹/۳(یعنی متوسط) با انحراف معیار ۱۶/۱است. ضریب پراکندگی ۵/۳۷درصد به دست آمده که میتوان گفت نمونه در این موردتقریبا نظری با همگنی متوسط داشتهاست.
میانگین گویهی ” گروه ها و عقاید سیاسی زیادی وجود دارد و من فعلاً نمی توانم تصمیم بگیرم از کدامیک پیروی کنم مگر اینکه همه انها را بررسی کنم” ۵۴/۳(یعنی در حدزیاد) با انحراف معیار ۱۳/۱است. ضریب پراکندگی ۹/۳۱درصد به دست آمده که میتوان گفت نمونه در این موردتقریبا نظری همگن (شبیه به هم)داشتهاست.
میانگین گویهی ” در بار? موضوعات سیاسی فکر کرده ام و پی برده ام که فقط می توانم با برخی از عقاید پدر و مادرم موافق باشم” ۴۳/۳(یعنی بیشتر از متوسط) با انحراف معیار ۱۵/۱است. ضریب پراکندگی ۵/۳۳درصد به دست آمده که میتوان گفت نمونه در این موردتقریبا نظری باهمگنی متوسط داشتهاست.
میانگین گویهی ” از عقاید سیاسی خود مطمئن نیستم اما در تلاشم تا معلوم سازم که حقیقتاً به چه چیزی می توانم اعتقاد داشته باشم” ۵۰/۳(یعنی بیشتر از متوسط) با انحراف معیار ۱۳/۱است. ضریب پراکندگی ۳/۳۲درصد به دست آمده که میتوان گفت نمونه در این موردتقریبا نظری باهمگنی متوسط داشتهاست.
میانگین گویهی ” در فعالیت های سیاسی هرگز به انداز? کافی درگیر نبوده ام تا موضع قاطعی در رابطه با برتری یک روش بر دیگری اتخاذ کنم” ۶۵/۳(یعنی در حدزیاد) با انحراف معیار ۰۳/۱است. ضریب پراکندگی ۰۲/۲۸درصد به دست آمده که میتوان گفت نمونه در این موردتقریبا نظری همگن (شبیه به هم)داشتهاست.
میانگین گویهی ” والدین من در بار? مسائل سیاسی و اخلاقی اصل حدود رعایت پوشش اسلامی و رابطه با کشورهای عربی باورهای خاصی داشته اند و من همیشه نظرات انها را پذیرفته ام” ۰۱/۳(یعنی متوسط) با انحراف معیار ۲۶/۱است. ضریب پراکندگی ۹/۴۱درصد به دست آمده که میتوان گفت نمونه در این موردتقریبا نظری باهمگنی متوسط داشتهاست.
هویت فرهنگی:
جدول۴-۶ : شاخص های توصیفی مولفه هویت فرهنگی
میانگین
انحراف معیار
ضریب پراکندگی
گاهی اوقات به دعوت دیگران در فعالیت های تفریحی شرکت می کنم و خوشم می آید ولی به ندرت خودم برای چنین کاری پیشقدم می شوم.
۳٫۸۳
۱٫۲۱
۳۱٫۶
درحالیکه هنوز یک فعالیت تفریحی را که واقعاً پایبند آن باشم انتخاب نکرده ام. فعالیت های تفریحی مختلف را تجربه می کنم تا ببینم به کدامیک علاقمند می شوم.
۳٫۸۳
۱٫۱۸
۳۰٫۸
یک یا چند فعالیت تفریحی را از میان فعالیت های ممکن انتخاب کرده ام که به صورت منظم اوقات فراغت خود را در انها بگذرانم. و از این انتخاب خود راضی هستم.
۳٫۹۵
۱٫۱۷
۲۹٫۶
گاهی اوقات در فعالیت های مربوط به اوقات فراغت شرکت می کنم اما واقعاً در خودم نیاز به پی گیری منظم یک فعالیت را احساس نمی کنم.
۳٫۴۰
۱٫۱۷
۳۴٫۴
همیشه دوست داشته ام همان فعالیت های تفریحی را که والدینم انجام می دهند دنبال کنم و هرگز بطور جدی چیز دیگری را درنظر نداشته ام.
۲٫۸۳
۱٫۲۹
۴۵٫۶
بعد از آزمایش شمار زیادی از فعالیت های تفریحی نوع معدودی از آنها را چنین یافته ام که انجام آنها تنهایی یا با دوستان برایم لذت بخش است.
۴٫۰۵
۱٫۰۹
۲۶٫۹
شمار زیادی از فعالیت های تفریحی را آزمایش کرده ام به قصد آنکه بالاخره چندتای آنها را انتخاب کنم و در آینده بتوانم از آنها لذت ببرم.
۳٫۷۹
۱٫۱۶
۳۰٫۶
تمام ارجحیت های تفریحی را از پدر و مادرم کسب کرده ام و هرگز به فعالیت تفریحی دیگری روی نیاورده ام.
۲٫۸۳
۱٫۲۲
۴۳٫۱
میانگین گویهی ” گاهی اوقات به دعوت دیگران در فعالیت های تفریحی شرکت می کنم و خوشم می آید ولی به ندرت خودم برای چنین کاری پیشقدم می شوم” ۸۳/۳(یعنی در حدزیاد) با انحراف معیار ۲۱/۱است. ضریب پراکندگی ۶/۳۱درصد به دست آمده که میتوان گفت نمونه در این موردتقریبا نظری همگن (شبیه به هم)داشتهاست.
میانگین گویهی ” درحالیکه هنوز یک فعالیت تفریحی را که واقعاً پایبند آن باشم انتخاب نکرده ام. فعالیت های تفریحی مختلف را تجربه می کنم تا ببینم به کدامیک علاقمند می شوم” ۸۳/۳(یعنی در حدزیاد) با انحراف معیار ۱۸/۱است. ضریب پراکندگی ۸/۳۰درصد به دست آمده که میتوان گفت نمونه در این موردتقریبا نظری همگن (شبیه به هم)داشتهاست.
میانگین گویهی ” یک یا چند فعالیت تفریحی را از میان فعالیت های ممکن انتخاب کرده ام که به صورت منظم اوقات فراغت خود را در انها بگذرانم. و از این انتخاب خود راضی هستم” ۹۵/۳(یعنی در حدزیاد) با انحراف معیار ۱۷/۱است. ضریب پراکندگی ۶/۲۹درصد به دست آمده که میتوان گفت نمونه در این موردتقریبا نظری همگن (شبیه به هم)داشتهاست.
میانگین گویهی ” گاهی اوقات در فعالیت های مربوط به اوقات فراغت شرکت می کنم اما واقعاً در خودم نیاز به پی گیری منظم یک فعالیت را احساس نمی کنم” ۴۰/۳(یعنی بیشتر از متوسط) با انحراف معیار ۱۷/۱است. ضریب پراکندگی ۴/۳۴درصد به دست آمده که میتوان گفت نمونه در این موردتقریبا نظری باهمگنی متوسط داشتهاست.
میانگین گویهی ” همیشه دوست داشته ام همان فعالیت های تفریحی را که والدینم انجام می دهند دنبال کنم و هرگز بطور جدی چیز دیگری را درنظر نداشته ام” ۸۳/۲(یعنی درحد متوسط) با انحراف معیار ۲۹/۱است. ضریب پراکندگی ۶/۴۵درصد به دست آمده که میتوان گفت نمونه در این موردتقریبا نظری باهمگنی متوسط داشتهاست.
میانگین گویهی ” بعد از آزمایش شمار زیادی از فعالیت های تفریحی نوع معدودی از آنها را چنین یافته ام که انجام آنها تنهایی یا با دوستان برایم لذت بخش است” ۰۵/۴(یعنی زیاد) با انحراف معیار ۰۹/۱است. ضریب پراکندگی ۹/۲۶درصد به دست آمده که میتوان گفت نمونه در این موردتقریبا نظری همگن (شبیه به هم)داشتهاست.
میانگین گویهی ” شمار زیادی از فعالیت های تفریحی را آزمایش کرده ام به قصد آنکه بالاخره چندتای آنها را انتخاب کنم و در آینده بتوانم از آنها لذت ببرم” ۷۹/۳(یعنی درحدزیاد) با انحراف معیار ۱۶/۱است. ضریب پراکندگی ۶/۳۰درصد به دست آمده که میتوان گفت نمونه در این موردتقریبا نظری همگن داشتهاست.
میانگین گویهی ” تمام ارجحیت های تفریحی را از پدر و مادرم کسب کردهام و هرگز به فعالیت تفریحی دیگری روی نیاوردهام” ۸۳/۲(یعنی درحدمتوسط) با انحراف معیار ۲۲/۱است. ضریب پراکندگی ۱/۴۳درصد به دست آمده که میتوان گفت نمونه در این موردتقریبا نظری باهمگنی متوسط داشتهاست.
هویت خانوادگی:
جدول۴-۷ : شاخص های توصیفی مولفه هویت خانوادگی
میانگین
انحراف معیار
ضریب پراکندگی
باورهای من درمورد خانواه ام از عقاید پدر و مادرم نشأت می گیرد.
۳٫۴۲
۱٫۲۲
۳۵٫۷
اصالت خانوادگی از آن موضوعاتی است که ذهن مرا به خود مشغول نمی سازد.
۲٫۸۱
۱٫۲۸
۴۵٫۶
به عنوان یک فرد در حال بررسی این موضوع هستم که خانواده من چه ریشه ای دارد و نقاط