تحقیق رایگان درباره آداب و رسوم، استاد راهنما، استاندارد

با هم رابطه دارند افسردگی و اضطراب با هویت به تعویق افتاده ( مهلت خواه ) رابطه دارد . خصومت تنها در دختران با هویت زود شکل گرفته ( زودهنگام ) رابطه دارد و در دختران و پسران هویت آشفته ( سردرگم ) با خصومت وسواس ، افسردگی و اضطراب رابطه دارد .
همانگونه که ملاحظع می شود در پژوهشهای جدید که بخشی از مقالات ارائه شده در سمینار هویت مشهد است شاهد انسجام تازگی و رعایت موازین علمی در پژوهشها هستیم .
تحقیق دیگری توسط آدامز، ریان۱۸۴ و کیتینگ۱۸۵ (۲۰۰۰) برای بررسی تأثیر محیط دانشگاه بر روی شکل گیری هویت و “قدرت من” انجام گرفت. در این تحقیق ۲۹۴ نفر از دانشجویان طی دو سال مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعاتی که در این تحقیق جمعآوری شد، عبارت بودند از : میزان حمایتگری و عقلانیت موجود در گروههای آموزشی، فراوانی تحلیلی و انتقادی در کلاس، تفکر مجادلهای/ سردرگمی هویت، هویت یابی موفق و “قدرت وفاداری من۱۸۶” . نتایج نشان داد که حمایتگری و عقلانیت موجود در گروه آموزشی پیش بینی کننده “قدرت من” میباشد. همچنی استفاده از تفکر مجادلهای (دیالکتیک) و راهبردهای مدیریت اطلاعات (خودتأملی) به عنوان میانجی اثر حمایتگری و عقلانیت فضای دانشگاه بر روی کنشهای روانشناختی عمل کردند. مطالعات داخلی از قبیل رحمانی (۱۳۸۵)، اسماعیلی۱۸۷ (۱۳۸۰) و یوسفی۱۸۸ (۱۳۸۳) که به تبیین و بررسی نقش دانشگاه در ظهور و شکل گیری هویت دانشجویان در شهرهای مختلف پرداختهاند نیز موید این مطلب است که دانشگاه و ساختار علمی، فرهنگی و اجتماعی آن میتواند تسریع کننده رشد هویتی دانشجویان باشد (به نقل از رحمانی).
نتیجه گیری:
اریکسون(۱۹۶۸) معتقد است که نوجوانانی که در دانشگاه پذیرفته می شوند ممکن است به علت اینکه در معرض یک دوره نوجوانی طولانی قرار می گیرند، بحران هویت حادی را تجربه کنند.
مونرو و آدامز (۱۹۷۷) این مسئله را از طریق داشنجویان دانشگاه با نوجوانان شاغل و شرایط سنی مشابه مورد بررسی قرار دادند. هر دو گروه از جهت تعهد شغلی، تقریباً موفقیت یکسانی داشتند، ولی میزان تعهد سیاسی مذهبی و ایدئولوژیکی دانشجویان پایین تر بود. از این مطالعات می توان نتیجه گیری کرد که محیط های دانشگاهی (در کشور های اروپایی و صنعتی) دانشجویان را به طرف ماندن در حالت تعلیق و سرگردانی و اجتناب از قبول مسئولیت سوق می دهد (جعفری،۱۸۹نشریه اعتماد ۲۹/۷/۸۲).
با توجه به ادبیات درباره هویت، اریکسون (۱۹۶۵)، مارسیا(۱۹۶۶)، هیون (۱۹۸۹) چهار نوع هویت فردی-اجتماعی، مذهبی-سیاسی را معرفی کرده. درحالیکه برزنسکی(۱۹۸۹) و هنری تاجفل۱۹۰ و جان ترنر۱۹۱(۱۹۷۹) به هویت اجتماعی و انواع سبک های شناختی اهمیت زیادی می دادند. ویترسون۱۹۲ (۱۹۸۴)، اریکسون(۱۹۸۶)، مارسیا(۱۹۸۰) و اورلونسلی(۱۹۷۸) به هویت شغلی و خانوادگی و مذهبی نیز ارزش قائل بودند.
آقای دکتر محمد رضا شرفی۱۹۳ (۱۳۸۰) درکتاب جوان هویت و بحران، هشت نوع هویت، هویت فردی، اجتماعی، خانوادگی، فرهنگی، دینی و مذهبی، هویت تمدنی، هویت ملی معرفی کرده است. چهارچوب نظری تحقیق حاضر بر مبنای تمامی هشت نوع هویت در ابعاد- سردرگم- زودهنگام- مهلت خواه- کسب شده بررسی می کند. انواع هویت و ابعاد آن در جدول چارچوب نظری خلاصه شد.
مدل نظری تحقیق
ابعاد هویت
انواع هویت
سردرگم
زودهنگام
مهلت خواه
کسب شده یا موفق
هویت فردی
درعقاید،باورها، ارزشها و فعالیت های خود تردید بسیاری در خود تجربه می کنند.
عقاید،باورهاو ارزشهایی که با ان زندگی کرده و از پیش تعیین شده است را می پذیرد.
با توجه به عقاید، باورها و ارزشهای خود،اجتماع و خانواده سعی دارد خود را سازگار کند و دریابد.
عقاید،باورها و ارزشهایش شکل یافته ،بحران را تجربه کرده حتی اگر دیگران نپذیرند.
هویت اجتماعی
هنجارها،رفتارها ونگرش های خوددچار تعارض می باشد
خودرابانگرش های فردی دیگران افرادذی نفوذ(والدین)
سازگارمی کند
سعی دارد بین
گرایش های واطرافیان توازن برقرارکند
نگرش ها،هنجارهادیگران راپشت سرگذاشته ،آنچه خود بدان رسیده را می پذیرد
هویت ملی
در بنیادهای فرهنگی،تاریخی، اعتقادی پایداری و انسجام کافی ندارد.
بنیادهای فرهنگی ،تاریخی، اعتقادی مرسوم جامعه و خانواده خود را حفظ می کند.
در بنیادهای فرهنگی،تاریخی، ملی به جستجو و تجربه می پردازدتا آن را دریابد.
بنیادهای فرهنگی ،تاریخی، اعتقادی را می پذیرد که نشان ملیتش است.
هویت مذهبی اعتقادی
احساس مسئولیت و پایبندی که ناپایداری در اعتقادات دینی و مذهبی دارد.
مذهب خویشاوندی خانوادگی خود را به ارث می برد.
مذهب خانوادگی مورد قبولش است ولی به تحقیق و بررسی و رضایت بیشتر می پردازد.
مذهبی را می پذیرد که خود به آن یقین پیدا کرده
هویت سیاسی
نقد وتحلیل ها ،رویش وجنبشهای سیاسیش ناپایدار وتغییرپذیرمی باشد .
جنبش ،نقد وتحلیل های سیاسی خانواده برای او کافی است.
حزبهای سیاسی خانواده راپذیرفته اما به نقد بررسی احزاب مورد نظرخود می پردازد.
از سیاست احزابی پیروی می کند که خود درنقدوبررسی هایش کسب کرده.
هویت فرهنگی
مجموعه عادات، آداب، هنر و عناصر شناختی نمادین و عملی فعالیت های اجتماعی جوان در حال تغییر و تحول است.
آداب و رسوم و سنن خانوادگی را بدون تجربه و اکتشاف می پذیرد.
آداب، رسوم، سنن ،فرهنگ خانواده و اجتماعش را با تجربه های خود مقایسه و اندازه گیری می کند.
آداب و رسومی که متناسب با فرهنگ جامعه و خود هست را داراست.
هویت خانوادگی
چالش بین پذیرش آرمانهای خانواده و خود
پیوند ناگسستنی و مطیع به خانواده
با توجه به شخصیت شکل یافت? خود در خانواده به تجربه و تلاش بیشتر می پردازد.
اصل و خانواده خود را هرگز فراموش نمی کند.
هویت شغلی
درگیر رشته تحصیلی و شغل مورد علاقه
شغل مورد نظر والدین را ترجیح می دهد.
با توجه به توسعه های خانواده علاقه خود را مدنظر قرار می دهد.
در شغل خود بسیار موفق می باشد.
منبع: اقتباس از منابع مطالعاتی در ادبیات
فصل سوم
روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظرهدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی (پیمایشی )می باشد.جمع آوری اطلاعات به صورت طبقاتی و تصادفی دربین دانشجویان سال آخر انجام شده است
جامعه آماری
جامعه آماری در پژوهش حاضر ۶۸۰۰ نفر ازدانشجویان دانشگاه آزاد واحد گرمسار می باشد که در بهار سال ۱۳۸۹ دانشجوی تمام وقت آن دانشگاه بوده و مشغول تحصیل می باشند. این دانشجویان تمامی دانشجویان دانشکده های فنی و مهندسی ،علوم انسانی و زبان راشامل می شود. دانشجویان دامپزشکی به دلیل دوری و جدا بودن از دانشگاه مرکزی از جامعه آماری حذف شده اند .
نمونه و روش نمونه گیری
نمونه آماری به صورت طبقه ای و تصادفی از جامعه انتخاب گردید. تعداد نمونه با توجه به جدول مورگان ۳۶۰ نفر انتخاب شد. توزیع نمونه آماری در دانشکده ها ی مورد مطالعه به ترتیب عبارت از :
رشته ها
جامعه
درصد
نمونه
فنی و مهندسی
۳۸۵۰
۶۱/۵۶
۲۰۳
علوم انسانی و زبان
۲۹۵۰
۳۹/۴۳
۱۵۷
جمع
۶۸۰۰
۱۰۰
۳۶۰
ابزار تحقیق
ابزار به کار گرفته شده در پژوهش حاضر به وسیله بنیون و آدامز ( ۱۹۶۸ ) تهیه و اعتبار یابی شده است.این آزمون توسط دکترشکرکن وامیدیان ترجمه شده و به شکل بومی در آمده است این ابزار در تحقیقات بسیاری در ایران مورد استفاده قرار گرفته است از جمله تحقیقات دکترشکن و امیدیان که از نظر اعتبار و پایایی مورد سنجش قرار گرفت .
پرسشنامه شامل ۸ قسمت می باشد که هر قسمت آن یکی از متغیرهای اسمی ابعاد اصلی هویت را می سنجد هر قسمت نیز شامل ۸ گویه است که برای ابعاد چهار گانه سردرگم، زود هنگام ، مهلت خواه ، کسب شده تعیین شده است . از مقیاس ۶ درجه ای بسیار زیاد موفق ، تا بسیار زیاد مخالف برای سنجش هر یک از گویه ها استفاده شده است . بنابراین ۶۴ گویه در پرسشنامه منظور شده است .
روش گردآوری داده ها
گردآوری داده ها به وسیله پرسشنامه های که دربین دانشجویان سال آخردررشته های مهند سی کشاورزی درگرایش های ترویج،گیاه شناسی،گیاه پزشکی،درگروه الکترونیک:برق کنترل وقدرت،گروه کامپیوتر:نرم افزاروسخت افزار. همچنین گروه علوم انسانی وزبان در ر شته های:مدیریت وبرنامه ریزی ،مردم شناسی،پژوهشگری،روانشناسی صنعتی،دبیری زبان،مترجمه ای زبان ومهندسی زبان بین المللی که با حضورمحقق توضیح وجمع آوری شد .
شیوه تجزیه و تحلیل داده ها :
برای تحلیل داده ها از آمارهای پراکندگی مرکزی ، میانگین ، انحراف معیار بیشیه و کمینه و رسم نمودار استفاده شد. برای تحلیل استنباطی داده ها از آزمون T یک طرفه و تحلیل واریانس استفاده شده است .
روایی و پایایی پژوهش
روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با استفاده از منابع موجود و نظرات استاد راهنما و مشاور و همچنین صاحبنظران بدست آمد.
پایایی و اعتبار پرسشنامه به وسیله دکتر شکرکن وامیدیان بومی و استاندارد شد. همچنین در پژوهشهای مختلف ومشابه تحقیق حاضر ازجمله پژوهشهای ایشان بکار گرفته شد. برای سنجش این پرسشنامه به طور آزمایشی در میان۳۰نفرازدانشجویان توزیع شده ضریب آلفاکرنباخ به شرح جدول زیرمی باشد
جدول ۳-۲
ردیف
انواع هویت
ضریب آلفا
۱
هویت فردی
۶۸/۰
۲
هویت اجتماعی
۸۵/۰
۳
هویت ملی
۸۵/۰
۴
هویت مذهبی اعتقادی
۷۵/۰
۵
هویت سیاسی
۶۳/۰
۶
هویت فرهنگی
۷۷/۰
۷
هویت خانوادگی
۸۴/۰
۸
هویت شغلی
۸۱/۰
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل اطلاعات
این فصل ابتدابه توصیف داده های بدست آمده می پردازد،سپس داده هابرمبنای روش تحقیق تجزبه وتحلیل ارائه خواهد شد.
بخش توصیفی:با توجه به اینکه دوسوال اصلی آخرازطریق آمار توصیفی پاسخ داده می شود ضروری است آمارتوصیفی آورده شود.
نمونه این پژوهش از ۲۹۶ نفر تشکیل شده که نیمی از آنها زن و نیم دیگر مرد بودهاند.
در این بخش به توصیف هویتها براساس میانگین، انحراف معیار و ضریب پراکندگی پرداخته میشود.
هویت فردی:
جدول۴-۱ : شاخص های توصیفی مولفه هویت فردی
گویه ها
میانگین
انحراف معیار
ضریب پراکندگی
از ” روش های مختلف زندگی” به نظرم می رسد یکی بهتر از بقیه باشد.
۳٫۸۴
۰٫۹۳
۲۴٫۲
در جستجوی دیدگاهی قابل قبول برای”روش زندگی” خودم هستم اما هنوز واقعاً آنرا نیافته ام.
۳٫۸۸
۱٫۱۱
۲۸٫۶
دربار? سبک و روش مناسب زندگی نظراتم را از پدرومادرم آموخته ام و نیازی نمی بینم تا دربار? آنچه که به من آموخته اند شک و تردید کنم.
۳٫۴۰
۱٫۳۰
۳۸٫۲
برای دستیابی به دیدگاهی قابل قبول از زندگی سخنهای زیادی با دیگران داشته ام و قدری هم با خود کلنجار رفته ام.
۴٫۲۱
۱
۲۳٫۸
پس از تفکر زیاد به یک نظر شخصی در خصوص سبک زندگی ایده آل برای خودم رسیده ام و فکر نمی کنم کسی بتواند دیدگاه مرا تغییر دهد.
۳٫۸۰
۱٫۱۶
۳۰٫۵
دیدگاه های پدر و مادرم دربار? زندگی به قدر کافی برای من مناسب و نیاز به دیدگاه دیگری ندارم.
۳٫۰۱
۱٫۱۴
۳۷٫۹
در زندگی خصوصی از دیدگاه خاصی پیروی نمی کنم و نظرم این است که در مجموع باید از زندگی لذت برد.
۳٫۸۶
۱٫۲۴
۳۲٫۱
بعد از کلنجارهای زیاد با خودم بالاخره توانسته ام که نظر مشخصی درباره سبک زندگی آینده ام پیدا کنم.
۳٫۹۴
۰٫۹۳
۲۳٫۶
میانگین گویهی ” از ” روش های مختلف زندگی” به نظرم می رسد یکی بهتر از بقیه باشد.” ۸۴/۳ (یعنی در حد زیاد) با انحراف معیار ۹۳/۰ است. برای تفسیر بهتر پراکندگی جهت تشخیص توافق یا عدم توافق پاسخدهندگان در مورد این گویه از شاخص