• به ازاء فروش هر لیتر فرآورده، درصدی مشخص از قیمت فرآورده به عنوان کارمزد به صورت آنی به حساب جایگاهدار منظور گردد(پیشنهاد ۱۰% از کل قیمت فروش). این طرح علاوه بر ایجاد دسترسی آسان جایگاهداران به منابع مالی جهت پرداخت هزینه های جاری خود جایگاهداران را برای فروش فرآورده ها با نرخ دوم(۷۰۰۰ ریال بنزین و ۳۵۰۰ ریال نفت گاز) ترغیب نموده و از طرفی انگیزه ایشان را جهت تخلف های فروش سهمیه خودروها( ۴۰۰۰ ریالی به جهت ۷۰۰۰ ریالی و دریافت مابه التفاوت آن به حساب شخصی کارگر) کاهش خواهد داد.
  • تبصره: در صورتی که شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی قصد داشته باشد بر خلاف رویه جاری، پرداخت کرایه حمل نفت کش ها را به خود جایگاه ها محول نماید جایگاهداران می توانند هزینه های مربوط را از قبل درآمد فوق الذکر پرداخت نموده و شرکت ملی پخش نیز برای اینکه ریسک عدم خوش حسابی جایگاهدار با شرکت های حمل و نقل و به طبع آن اخلال در امر سوخت رسانی را به حداقل کاهش دهد می تواند با ایجاد حساب دو امضاء( شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و مالک جایگاه) جایگاهدار موظف گردد طبق گزارش داشبور سامانه هوشنمند سوخت، درصدی از درآمد روزانه جایگاه را که توسط شرکت تعیین می گردد به صورت مستقیم به حساب مذکور واریز نموده تا شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران بتواند در پایان ماه رأسا بر خوش حسابی جایگاهداران در پرداخت کرایه حمل فرآورده های نفتی نظارت داشته باشد.

  1. مابقی درآم جایگاه که تقریبا معادل تمامی سود جایگاه ( که حاصل از سرمایه جایگاهدار و فعالیت آن می باشد) از طریق سیستم پرداخت کارمزد و همچنین نظام درجه بندی مجاری عرضه که در حال حاضر اجرا می گردد پرداخت خواهد شد.

  بنابراین همانطور که ملاحظه می گردد با اجرای سیستم پیشنهادی بالا که شامل تلفیق هر دو سیستم حق العملکاری و نظام پرداخت کارمزد می گردد،جایگاهداران می توانند جهت هزینه های جاری خود به صورت آنی به منابع مالی حاصل از فروش فرآورده های نفتی دسترسی داشته و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی نیز می تواند از طریق نظام پرداخت کارمزد همانند قبل اهرم های نظارتی خود بر جایگاه ها را فعال نگه داشته و همچنین با تفویض عملیات پرداخت کرایه حمل نفت کش ها، عملیات های مالی خود را کاهش داده و همچنین علاوه بر آسودگی خاطر از تامین نقدینگی جهت کرایه نفت کش ها، از طریق حساب دو طرفه پیشنهادی، در خصوص پرداخت کرایه های حمل از طریق صاحبان مجاری عرضه به شرکت های حمل و نقل نفتکش اطمینان حاصل نماید.
  دید گاه و مدل دیدگاه و مدل
  نظام پرداخت کارمزدی
  نظام پرداخت حق العمل کاری
  مدل ترکیبی
  مدل پیشنهادی در این تحقیق بر اساس تجزیه و تحلیل انجام ترکیبی از حقالعمل کاری و کارمزدی پیشنهاد می گردد
  تجزیه و تحلیل
  بین نظام پرداخت کارمزد و نظام حق العملکاری تفاوت وجود داردوارتباط مستقیمی بین نظام حق العملکاری و کم رنگ شدن اهرم مدیریتی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران بر جایگاه وجود دارد وهمچنین ارتباط معکوسی بین میزان فروش جایگاه ها ( در سیستم پرداخت کارمزد ) با انگیزه ایشان برای ارتقاء درجه جایگاه وجود داردو همین طورارتباط مستقیمی بین نظام حق العملکاری و بی نظمی در تامین سوخت در جایگاه های سوخت وجود دارد و ارتباط معکوسی بین میزان فروش جایگاه ها و تعداد ساعات خاموشی در نظام حق العملکاری وجود دارد
  مطالعه تطبیقی بین مدل موجود شرکت ملی پخش و مدل محقق ساخته
  ویژگیهای مدل محقق ساخته ۱-دسترسی آسان جایگاه داربه منابع مالی درمدل ترکیبی ۲- خذف بروکراسی های مالی ۳- امکان تغییر آسان میزان جایگاه دار در تصمیمات مدیریت۴- تقویت اهرم های نظارتی کارفرما برجایگاه دار ۵- توانائی کارفرما بر نحوه عملکرد کیفی وسلامت کاری جایگاه دار
  معایب و مزایا
  مزایا ۱- تقویت اهرم های نظارتی کارفرما برپیمانکار ۲- توانائی کارفرما بر نحوه عملکرد کیفی وسلامت کاری پیمانکار
  معایب ۱-عدم دسترسی آسان و با تاخیرپیمانکار به منابع مالی ۲- بروکراسی های دست و پا گیر مالی ۳- اوجود موانع متعدد جهت تغییر میزان مبالغ کارمزد در تصمیمات مدیریتی
  معایب و مزایا
  مزایا ۱-دسترسی آسان حق اعمل کار به منابع مالی ۲- خذف بروکراسی های مالی ۳- امکان تغییر آسان میزان حق العمل کاری در تصمیمات مدیریتی
  معایب ۱- خارج کردن اهرم های نظارتی کارفرما بر حق اعمل کار ۲- عدم توانائی کارفرما بر نحوه عملکرد کیفی و سلامت کاری حق العمل کار
  منابع
  ۱- ( مارکس , کارل ,سرمایه ,ترجمه: ایرج اسکندری , تهران: فردوس, ۱۳۷۸, ص ۶۳۶و۶۳۷)
  ۲- ( مطهری ، مرتضی ، نظری به نظام اقتصادی اسلام ،تهران: انتشارات صدرا، ۱۳۷۳، ص ۱۴۰و۱۴۵
  ۳- عبدالجواد زلفی ( کمک کارشناس دفتر حقوقی)بررسی قرارداد در قانون کار جمهوری اسلامی ایران
  ۴- آقای دکتر بهبودیان – آمارواحتمال مقدماتی-
  ۵- دکتر حیدر علی هومن – آمار توصیفی در علوم رفتاری-
  ۶- دکتر بهبودیان – روش های ناپارامتری –
  ۷- دکتر مریم امید نجف آبادی، فهیمه مسعودی فر- ضریب آلفای کرونباخ؛ مفاهیم، کارکرد و شیوه های نوین آن – دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم ریاضی، گروه آماردانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات، گروه ترویج و آموزش کشاوزی
  ۸- مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم اجتماعی نبوی . بهروز ترهان کتابخانه فروردین۱۳۸۲
  ۹- کونتز . هرولد و اودانل . سیریل و ویهریخ . هاینز . اصول مدیریت ترجمه محمدعلی طوسی و سید امین الله علوی و دکتر علی اکبر فرهنگی و دکتر اکبر مهدویان تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی ۱۳۸۱
  ۱۰- حقیقی . محمدعلی و هادیزاده . اکرم فرهنگ و اصطلاحات مدیریت و حسابداری ( انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی ) تهران انتشارات ترمه ۱۳۸۱
  ۱۱- گزارش طرح ایجاد کریدر علم و فناوری .سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت علوم و تحقیقات و فناوری ۱۳۸۴
  ۱۲- حافظ نیا . محمدرضا مقدمه بر روش تحقیق در علوم انسانی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها تهران چاپ پانزدهم ۱۳۸۴
  ۱۳- رضائیان علی مبانی سازمان و مدیریت تهران نشر سمت ۱۳۸۳
  ۱۴- ایکاف، راسل، برنامه ریزی تعاملی، ترجمه سهراب خلیلی شورینی، کتاب ماد ۱۳۷۵
  ۱۵- خانی چهری محمد . قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ ، پژوهش وتحلیل محتوا، تهران نشر وکیل ۱۳۹۱٫
  ۱۶- دیوید هانگر . جی و توماس ال . ویلن مبانی مدیریت استراتژیک ترجمه دکتر سید محمد اعرابی و داود ایزدی ۱۳۸۴ تهران . دفتر پژوهشهای فرهنگی
  ۱۷- امیر کبیری . علیرضا مدیریت استراتژیک . تهران نشر نگاه دانش ۱۳۸۱
  ۱۸٫(قانون‌ تجارت مصوب سیزدهم‌ اردیبهشت ماه‌ ۱۳۱->حمل و نقل)

  منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است