جبر و معادله کنکور شاخه ای از ریاضیات است که با نمادها و قوانین دستکاری در آن نمادها سروکار دارد. در جبر ابتدایی ، آن نمادها (که امروزه به عنوان حروف لاتین و یونانی نوشته شده اند) مقادیر بدون مقادیر ثابت را نشان می دهند ، به عنوان متغیر شناخته می شوند. حروف x و y نمایانگر قسمت های زمینه ها هستند . جبر به جای اینکه محاسبات با اعداد را انجام دهد ، منطقاً فکر می کند. به طور متناقض ، یا به نظر می رسد ، هرچند ممکن است دانش آموزان یادگیری جبر و معادله کنکور را دشوارتر درک کنند. از آنجا که برای انجام جبر ، برای همه به جز ابتدایی ترین مثالها ، باید از رویکرد حسابگرانه دست بکشید و یاد بگیرید که به طور جبری فکر کنید. به عنوان مثال ، (۳ + ۸) یک عبارت عددی است. عبارات جبری حداقل شامل یک متغیر و حداقل یک عمل (علاوه بر این ، تفریق ، ضرب ، تقسیم) است. به عنوان مثال ، (x + 8y) یک عبارت جبری است.

جبر و معادله کنکور دومین دوره ریاضی در دبیرستان است و شما را در میان موارد دیگر عبارات ، سیستم معادلات ، توابع ، اعداد واقعی ، نابرابریها ، چند جمله ای ها ، عبارات رادیکال و منطق راهنمایی می کند. تمایز بین دو فرمول در محل آن علامت “منهای” است: برای تفاوت مکعبها ، علامت “منهای” در ضریب خطی ، a – b می رود. برای جمع مکعب ها ، علامت “منهای” در ضریب درجه ، a2 – ab + b2 می رود. روش های مختلف برای حل معادلات. ما ۴ روش برای حل معادلات یک مرحله ای داریم: اضافه کردن ، خلاصه کردن ، ضرب و تقسیم. اگر به هر دو طرف یک معادله اضافه کنیم ، هر دو طرف برابر خواهند ماند. معادله جبری ، بیان برابری دو عبارت که با بهره گرفتن از مجموعه متغیرها اعمال جبری ، یعنی اضافه کردن ، تفریق ، ضرب ، تقسیم ، بالا بردن به یک توان و استخراج یک ریشه تنظیم شده است. جبر یکی از بخش های گسترده ریاضیات است ، همراه با نظریه اعداد ، هندسه و تجزیه و تحلیل. به قسمت های اساسی تر جبر ، جبر ابتدایی گفته می شود. قطعات انتزاعی تر جبر انتزاعی یا جبر مدرن نامیده می شوند.

جبر و معادله کنکور یک پیش شرط برای تقریباً کلیه دوره های ریاضیات در سطح دانشگاه است ، از قبیل حساب ، جبر خطی ، آمار و احتمال و دوره های پیشرفته تر ریاضیات. درک جبر نیز در دوره های هندسه و مثلثات فرض می شود. نوشتن معادله استاندارد یک دایره با توجه به یک دایره در صفحه مختصات ، معادله استاندارد خود را پیدا می کند ، که یک معادله در فرم (x-a)2 + (y-b) ² = r² است. راه حل ، انتساب مقادیر به متغیرهای ناشناخته است که باعث می شود برابری در معادله صادق باشد. جواب یک معادله غالباً ریشه معادله نامیده می شود ، به ویژه ، اما نه تنها برای معادلات چند جمله ای. مجموعه تمام جواب های یک معادله مجموعه جواب آن است.