ترویج ایده

۵۹۱/۰

همان طور که در جدول ۴-۸ ملاحظه می‌شود تمامی مقادیر میانگین واریانس استخراج شده از ۵/۰ بیشتر بوده و بنابراین مدل اندازه‌گیری از روایی همگرای مناسب برخوردار است.

۴-۲-۲-۵ ) بررسی فرضیه های تحقیق:

فرضیه اصلی ۱ : اشتراک دانش اثر مثبت و معنیداری بر رفتار نوآورانه کارکنان در شرکت مهندسی مشاور طوس آب دارد
در این راستا دو فرضیه فرعی مربوط به فرضیه اصلی اول به صورت زیر مورد بررسی قرار میگیرد.
بررسی فرضیه فرعی ۱-۱:
اشتراک بهترین تجربیات ، اثر مثبت و معناداری بر ترویج ایده دارد.
در بررسی اثرات متغیر اشتراک بهترین تجربیات بر ترویج ایده، همان طور که در شکل ۴-۱ ملاحظه می‌گردد؛ ضریب مسیر به میزان (۲۷۹/۰) برآورد شده است. با توجه به شکل ۴-۲ مقدار T-Value برابر۷۹۰/۲ میباشد (برای معنادار بودن یک ضریب، عدد معنیداری آن باید خارج از بازه (۹۶/۱- ، ۹۶/۱) باشد که در این صورت از سطح معنی داری ۰۵/۰ کوچکتر است). میتوان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطای ۰۵/۰ معنیدار است یعنی اشتراک بهترین تجربیات با ترویج ایده تأثیر معنیداری دارد. بنابراین فرضیه شماره ۱ تأیید میگردد.

جدول ۴-۹- نتایج مربوط به فرضیه فرعی ۱-۱ تحقیق
ضریب مستقیم T-Value نتیجه
اشتراک بهترین تجربیات ïرفتار نوآورانه کارکنان ۷۹۰/۲ تأیید فرضیه

بررسی فرضیه فرعی ۱-۲ :
اشتراک خطاها و اشتباهات، اثر مثبت و معناداری بر ترویج ایده دارد.
در بررسی اثرات متغیر اشتراک خطاها و اشتباهات بر ترویج ایده، همان طور که در شکل ۴-۱ ملاحظه می‌گردد؛ ضریب مسیر به میزان (۱۷۶/۰) برآورد شده است. با توجه به شکل ۴-۲ مقدار T-Value برابر ۰۲۸/۲ می باشد (برای معنادار بودن یک ضریب، عدد معنی داری آن باید خارج از بازه (۹۶/۱- ، ۹۶/۱) باشد که در این صورت از سطح معنیداری ۰۵/۰ کوچکتر است). می توان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطای ۰۵/۰ معنی دار است یعنی اشتراک خطاها و اشتباهات با ترویج ایده تأثیر معنیداری دارد. بنابراین فرضیه شماره ۲ تأیید میگردد.

جدول ۴-۱۰- نتایج مربوط به فرضیه فرعی ۱-۲ تحقیق
ضریب مستقیم T-Value نتیجه
اشتراک خطاها و اشتباهات ï رفتار نوآورانه کارکنان
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است