۶۱۸/۴

IP1

۸۶۲/۰

۷۹۹/۱۷

IP2

۷۳۲/۰

۹۷۷/۶

IP4

۷۰۴/۰

۱۹۸/۶

همان طور که در جدول فوق ملاحظه می‌شود تمامی مقادیر سنجههای مرتبط با متغیر مکنون که در خانه های هاشورخورده مشخص شدهاند بالاتر از ۵/۰ است. بنابراین می‌توان گفت مدل اندازه‌‌گیری از پایایی کافی در زمینه نشانگر‌های متغیرهای مکنون برخوردار است. در جدول فوق مقادیر احتمال (T values) نیز برای نشانگرها نشان داده شده است. این مقادیر معمولاً به عنوان پارامترهای روایی مرتبط با تحلیل عاملی تأییدی معرفی می‌شوند چراکه روابط بین نشانگرها و متغیرهای مکنون از قبل مشخص شده‌اند. همانطور که ملاحظه می‌شود تمامی مقادیر خارج از بازه (۹۶/۱-، ۹۶/۱) می‌باشد و معنیدار بوده در نتیجه ابزار تحقیق از روایی مناسب برخوردار است.
علاوه بر موارد فوق، از بارهای عاملی ارائه شده در جدول بالا برای بررسی روایی همگرای ابزار تحقیق نیز استفاده می‌شود. یک ابزار اندازه‌گیری دارای روایی همگرا است به شرطی که سوالات (نشانگرهای) مربوط به هر متغیر مکنون، همان گونه که مورد نظر طراح سوالات بوده، توسط پاسخ‌دهنده درک شود. برای اثبات این که ابزار تحقیق از روایی همگرا برخوردار است دو معیار باید محقق شود: اول اینکه مقادیر احتمال کمتر از ۰۵/۰ باشد و دوم اینکه مقادیر بارهای عاملی مربوطه بزرگتر یا مساوی ۵/۰ باشد. همان طور که در جدول ۴-۶ ملاحظه می‌شود هر دو معیار مورد نظر برای ابزار تحقیق حاضر محقق شده است و بنابراین پرسشنامه تحقیق از روایی همگرای مناسب برخوردار است.

۴-۲-۲-۳) پایایی سازه (سازگاری درونی):

پایایی سازه[۴۰] این امکان را فراهم می‌سازد تا سازگاری درونی شاخص‌هایی که یک مفهوم را می‌سنجند بررسی شود. به عبارت دیگر پایایی سازه نشان می‌دهد متغیرهای مشاهده شده (نشانگرها) با چه دقتی متغیر مکنون را می‌سنجند. برای اندازه‌گیری این پایایی، شاخص پایایی ترکیبی[۴۱] در مدل PLS ارائه می‌شود. این شاخص بر اساس ضریب آلفای کرونباخ محاسبه می‌شود. مقدار این شاخص باید بزرگتر یا مساوی ۶/۰ باشد(Nunnally, 1967). جدول ۴-۷ مقدار پایایی سازه را برای هریک از متغیرهای مکنون نشان می‌دهد.

جدول ۴-۷- ضریب آلفای کرانباخ و پایایی ترکیبی متغیرهای تحقیق
کد متغیر متغیر نوع مقیاس آلفای کرونباخ پایایی ترکیبی
BP
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.