۴-۲-۱ ) بررسی نرمال بودن داده‌ها:

پیش‌نیاز انجام تمامی آزمون‌های پارامتری، نرمال ‌بودن توزیع آماری متغیرهاست. به طور کلی می‌توان گفت که آزمون‌های پارامتری، عموماً بر میانگین و انحراف معیار استوار هستند. حال اگر توزیع جامعه نرمال نباشد، نمی‌توان استنباط درستی از نتایج داشت.
برای آزمون نرمال ‌بودن متغیرها، از آزمون چولگی و کشیدگی استفاده گردید که نتایج آن در جدول زیر ارائه گردیده است. همانگونه که مشاهده میگردد با توجه به اینکه بازه اعداد چولگی و کشیدگی بین ۱ و ۱- میباشد در نتیجه فرض نرمال بودن داده ها مورد تأیید است (George & Mallery, 2003).

جدول ۴-۵٫ نتایج آزمون نرمال بودن داده ها
کد متغیر نام متغیر چولگی کشیدگی
BP اشتراک بهترین تجربیات ۳۸۵/۰ ۴۴۹/۰-
SM اشتراک خطاها و اشتباهات ۳۱۳/۰ ۴۳۴/۰-
INN رفتار نوآورانه کارکنان ۲۴۳/۰ ۵۳۷/۰-

۴-۲-۲) بررسی مدل تحقیق:

در هر مطالعهای پژوهشگر با گردآوری داده ها و اطلاعات به روش صحیح و علمی و نیز تجزیه و تحلیل آنها تلاش مینماید پاسخ سؤالهای پژوهش را یافته و فرضیه های برآمده از مبانی نظری را مورد ارزیابی قرار دهد. بنابراین پژوهشگر با استناد بر نتایج تحلیل آماری در مورد فرضیه ها اظهار نظر کرده و با توجه به نتایج بدست آمده آنها را تأیید یا رد میکند. با تحلیل داده‌ ها، مدل معادلات ساختاری زیر حاصل شده است:
شکل ۴-۱- مدل مفهومی برازش شده در حالت تخمین استاندارد
شکل ۴-۲- مدل مفهومی برازش شده در حالت معناداری پارامترها
در این مدل شکل ۴-۱، ضرایب مسیر یا ضریب بتا (β) مشخص شده‌اند. مقادیر (T- values) نیز در مدل شکل ۴-۲، نشان داده شده است. از دیگر خروجی‌های نرم‌افزار که در شکل بالا ملاحظه می‌شود، ضرایب R2 است که در درون دایره هر متغیر مکنون درون‌زا (یعنی متغیر مکنونی که فرض شده است تحت تأثیر یک یا چند متغیر مکنون دیگر می‌باشد) در شکل ۴-۱ آمده است. این ضریب نشان‌ دهنده درصدی از واریانس متغیر مکنون است که توسط متغیرهای مکنون اثرگذار بر آن توضیح داده می‌شود (کوک،۲۰۱۰). به طور مثال متغیر ترویج ایده درون‌زا بوده و تحت تأثیر سایر متغیرها می‌باشد، میزان شاخص R2 برابر با ۱۴۱/۰ تعیین شده است. در ادامه بر اساس نتایج بدست آمده از نرم‌افزار Smart PLS، به تحلیل و تفسیر مدل درونی و بیرونی (مدل اندازه‌گیری و مدل ساختاری) و همچنین بررسی فرضیه‌های تحقیق پرداخته شده است.

۴-۲-۲-۱) تحلیل مدل اندازه‌گیری:

در این مرحله، تعیین می‌شود که آیا مفاهیم نظری به درستی توسط متغیرهای مشاهده شده اندازه‌گیری شده‌اند یا خیر؟ بدین منظور روایی و پایایی آنها بررسی می‌گردد. در یک مدل PLS، پایایی هر یک از نشانگرهای[۳۴] متغیرهای مکنون (سازه‌ها[۳۵])، سازگاری درونی[۳۶] (پایایی سازه[۳۷]) و همچنین روایی همگرا[۳۸] و روایی افتراقی[۳۹] مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

۴-۲-۲-۲) پایایی نشانگر‌های متغیرهای مکنون:

پایایی هریک از نشانگر‌های متغیر مکنون، در مدل PLS توسط میزان‌ بارهای عاملی هر نشانگر مشخص می‌شود. ارزش هریک از بارهای عاملی نشانگر‌های متغیر مکنون مربوطه می‌بایست بزرگتر یا مساوی ۵/۰ باشد( فالکر و میلر ۱۹۹۲). در جدول ۴-۶ میزان بارهای عاملی برای نشانگر‌های متغیرهای مکنون تحقیق قابل مشاهده است.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.