SM

اشتراک خطاها و اشتباهات

لیکرت ۵ نقطه ای

۶۳۳/۰

۷۹۷/۰

IP

ترویج ایده

لیکرت ۵ نقطه ای

۶۶/۰

۸۱۱/۰

همانطور که مشاهده می‌شود مقدار ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی در جدول فوق نشان داده شده و ملاحظه می‌شود که این ضرایب همگی بالاتر از ۶/۰ می‌باشند. بنابراین مدل اندازه‌گیری از پایایی سازه مناسبی برخوردار است.

۳-۷) شیوه تجزیه و تحلیل داده‌ها

پژوهشگر برای دستیابی به پاسخ پرسش پژوهش، به تفسیر داده ها میپردازد. از آنجایی که تبیین داده های خام، دشوار و یا غیر ممکن است؛ لذا محقق ابتدا باید داده ها را تجزیه و تحلیل نموده و سپس به تفسیر آنها بپردازد (خاکی, ۱۳۸۲). در این راستا، استفاده از روش های آماری به دو شکل توصیفی و استنباطی صورت میگیرد. آمار توصیفی عمدتاً مفاهیمی همچون جداول توزیع فراوانی و نسبتهای توزیع، نمایش هندسی و تصویری را تشکیل میدهد. در واقع ویژگیهای موضوع مورد مطالعه به زبان آمار، توصیف گردیده و به تصویر کشیده میشود. در اینجا پژوهشگر پس از جمعآوری اطلاعات، اقدام به خلاصه نمودن و طبقهبندی داده های آماری مینماید و این کار با تشکیل جدول توزیع فراوانی انجام میدهد که این کار را با کمک نرمافزار و رایانه انجام میدهد.

۳-۷-۱) روش های آماری آزمون

در این پژوهش از مدلیابی معادلات ساختاری[۳۲] و روش حداقل مربعات جزئی[۳۳] (PLS) جهت آزمون فرضیات و برازندگی مدل استفاده شده است.

۳-۷-۱-۱) مدل یابی معادلات ساختاری

مدلیابی معادلات ساختاری، یک تکنیک بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیقتر بسط مدل خطی عمومی است که به پژوهشگر امکان میدهد مجموعهای از معادلات رگرسیون را به گونهای همزمان مورد آزمون قرار دهد. مدلیابی معادلات ساختاری یک رویکرد جامع برای آزمون فرضیات، درباره متغیرهای آشکار و پنهان است(هومن, ۱۳۸۷). حائز اهمیت، آن است که مدلهای معادلات ساختاری را هرگز نمیتوان به گونهای مطلق پذیرفت؛ تنها میتوان آنها را رد نکرد. این موضوع باعث میشود که پژوهشگران، یک مدل ویژه را به گونهای موقتی بپذیرند، زیرا اذعان دارند در بیشتر موارد مدلهای همارز و معادلی وجود دارد که به همان اندازه مدلی که به گونه موقت پذیرفتهاند، با داده ها برازش دارد. در این پژوهش از رویه دو مرحلهای پیشنهادی(Hulland, 1999) برای تحلیل داده ها استفاده شده است. که در مرحله نخست از برازش مدل اندازه گیری (مدل بیرونی) و در مرحله دوم از برازش مدل ساختاری (مدل درونی) استفاده میشود.

۳-۷-۱-۲) حداقل مربعات جزئی برای مدل ساختاری

مدل یابی با بهره گرفتن از PLS در حوزه های گوناگون از جمله در حوزه منابع انسانی کاربرد دارد. مدل یابی PLS و لیزرل دو نمونه اصلی از نگرشهای معادلات ساختاری جهت بررسی روابط متغیرهای مکنون میباشد (Tenenhaus et al., 2005) در ساختارهای گوناگون، نگرش لیزرل بر بیشینه سازی کوواریانس و داده های نرمال و مدل یابی PLS بر بیشنه سازی واریانس و داده های غیرنرمال تمرکز دارد (Lauría & Duchessi, 2007). PLS نگرشی مبتنی بر واریانس است که در مقایسه با تکنیکهای مشابه معادلات ساختاری لیزرل و آموس به شروط کمتری نیاز دارد (Liljander et al, 2009) بعنوان مثال، برعکس لیزرل مدل یابی مسیر PLS برای کاربردهای واقعی مناسبتر است به ویژه هنگامی که مدلها پیچیدهتر هستند و یا توزیع داده ها غیرنرمال میباشد، استفاده از این نگرش مناسبتر خواهد بود (Wu, 2010). البته مزیت اصلی مدل یابی PLS نسبت به لیزرل در این است که به نمونه کمتری نیاز دارد (Waston & Wixom, 2007). PLS همزمان دو مدل را بررسی مینماید مدل بیرونی (مدل اندازه گیری) که ارتباط متغیرهای آشکار با متغیرهای پنهان را بررسی میکند و مدل درونی (مدل ساختاری) که ارتباط متغیرهای پنهان با متغیرهای پنهان دیگر را اندازه گیری میکند (Wu, 2010)
هالاند (۱۹۹۹) پیشنهاد داده که بهتر است مدلیابی در دو مرحله انجام شود، در مرحله نخست، مدل اندازه گیری از طریق تحلیلهای روایی و پایایی بررسی شود و در دومین مرحله، مدل ساختاری به وسیله ضرایب تعیین، برآورد مسیر بین متغیرها و تعیین شاخصهای برازش مدل بررسی شود( .(Okazaki & Taylor, 2008 موارد مطرح شده در بالا دلایلی عقلایی برای بهرهگیری از نرمافزار PLS در این تحقیق میباشند. تحلیلهای این تحقیق با بهره گرفتن از نرم افزار Smart PLS انجام شده است.

فصل چهارم:

تجزیه و تحلیل داده ها و

ارائه‌ یافته‌ها

هدف هر پژوهش، پاسخ به مجموعهای از سوالات و آزمون فرضیه ها میباشد. در این پژوهش نیز فرضیه هایی تدوین و تنظیم شد و سپس برای آزمون فرضیه ها به جمعآوری داده ها از طریق پرسشنامه اقدام گردید. پس از گردآوری داده های پژوهش، در این فصل به بررسی داده های بدست آمده پرداخته شده است. به منظور بررسی داده های پژوهش حاضر، ابتدا اطلاعات حاصل از پرسشنامه استخراج و سپس از طریق نرم افزارهای آماری SPSS 18 و SMART PLS در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تا تأیید و یا عدم تأیید فرضیه های پژوهش، بررسی شود. در پایان نیز مدل مفهومی پژوهش آزموده شد.
در تجزیه و تحلیل توصیفی اطلاعات ابتدا ویژگیهای جمعیت شناخت پاسخ دهندگان اعم از وضعیت جنسیت، وضعیت تأهل، سن، میزان تحصیلات پاسخ دهندگان به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش آمار استنباطی به منظور بررسی فرضیه های پژوهش، روابط بین متغیرها و به عبارتی تعمیم نتایج به دست آمده از نمونه به جامعه آماری پژوهش، از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) استفاده شد.

۴-۱) آمار توصیفی

برای تبیین و شرح داده‌های جمع آوری شده در تحقیق از آمار توصیفی استفاده می‌شود. در اینجا از جداول و نمودارها، برای نشان دادن بعضی ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان که در ابتدای پرسش نامه توسط محقق مورد سوال قرار گرفته، استفاده می‌شود.

۴-۱-۱) ویژگی جامعه آماری پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت

همان طور که در جدول۴-۱ و نمودار ۴-۱ مشاهده میشود. ۱/۷۲ درصد پاسخ دهندگان مرد و ۹/۲۷ درصد زن بوده اند. نمودار فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان در ذیل ارائه گردیده است.
جدول۴-۱- توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان

درصد فراوانی فراوانی جنسیت
۱/۷۲
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir