اکنون مونومرهایی که میخواهیم روی آنها محاسبات را انجام دهیم دقیقاً مشخص کردهایم. این آلکیلها از متیل شروع می شود و هر بار با افزایش یک گروه متیلن طول استخلاف به اندازه یک کربن افزایش مییابد. محاسبات بهینهسازی روی ساختار این مونومرها انجام میگیرد.
در شکل ۵-۲ نمایش یک مونومر ۳- آلکیلتیوفن که شماره گذاری روی آن انجام شده است نشان داده شده است.
شکل۵- ۲-نمایش نامگذاری ۳-آلکیلتیوفن.
طول پیوند و زوایای پیوندی در مطالعه خواص ساختاری همیشه از پارامترهای مهم در شیمی مولکولها هستند و مطالعه این پارامترها به کشف رفتار و ویژگیهای مولکولها کمک میکند. آنچه در اینجا برای ما اهمیت دارد این است که استخلاف شدن آلکیل به تیوفن چه تاثیری بر طول پیوندها و زوایای پیوندی دارد. یک پارامتر مهم که در اینجا بررسی میشود، زاویه دووجهی[۱۰۶] است که در مطالعه پلیمرهای مزدوج نقش اساسی دارد. زاویه دووجهی، زاویهای است که بین صفحهی دو پیوند و صفحهی پیوند سوم ایجاد میشود و معیاری از وجود یا عدم وجود پیچش[۱۰۷] در ساختار مولکول است. برخی از پارامترهای ساختاری مهم در مونومرهایی با استخلافهای متفاوت در جدول ۵-۳ ارائه شده است. جدول ۵-۳ شامل همه پارامترهای ساختاری نیستند بلکه فقط آنهایی را مورد توجه قرار میدهد که در فرایند پلیمرشدن مونومر یا در ساختمان نهایی آن و یا در مکانیزم رسانایی نقش موثری دارند. به عنوان مثال طول پیوند C-H در موقعیت α که پلیمر شدن از آن موقعیت آغاز میشود نسبت به طول سایر پیوندهای مولکول از اهمیت بیشتری برخوردار است. همچنین زوایای دووجهی در موقعیت α و همچنین در موقعیت استخلاف مورد توجه قرار گرفتهاند.
جدول ۵-۳-برخی از پارامترهای ساختاری مونومرها در سطح B3LYP/6-31G** (طول پیوند بر حسب آنگستروم و زوایا بر حسب درجه است.)

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

AThs R13 R12 R37 R26 R48 D6248
Th ۷۳۲/۱ ۷۳۱۸/۱ ۰۸۵۵/۱ ۰۸۵۵/۱ ۳۷۹۷/۱ ۰
MTh ۷۷۰۷/۱ ۶۹۷/۱ ۰۸۴۵/۱ ۰۸۵۲/۱ ۴۸۶/۱ ۰
ETh ۷۶۷۸/۱ ۶۹۸۳/۱ ۰۸۴۴/۱ ۰۸۵/۱ ۴۸۷۴/۱ ۱۳۶۲/۰-