3-7سنجش اعتماد) پایایی )پرسش نامه
قابلیت اعتماد یا پایایی، یکی از ویژگی های فنی ابزار اندازهگیری و جمع آوری اطلاعات است و بدین
معنی است که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست می دهد )سرمد ودیگران، ١٣٧٩ ،ص ١٦٦ . ( به عبارت دیگر پایایی یعنی اینکه اگر یک وسیله اندازه گیری که برای سنجش متغیر وصفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود؛ در واقع، ابزار پایا یا معتبر، ابزاری است که از خاصیت تکرارپذیری وسنجش نتایج یکسان برخوردار باشد(حافظ نیا، ١٣٨٥ ،ص ١٥٥).
قابلیت اعتماد در یک آزمون میتواند از موقعیتی به موقعیت دیگر و از گروهی به گروه دیگر متفاوت باشد. برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازهگیری، شیوه های مختلفی بکار برده میشود که یکی از آن ها روش آلفای کرونباخ است. روش آلفای کرونباخ برای محاسبه قابلیت اعتماد پرسش نامه و یا آزمون هایی که خصیصه های مختلف را اندازهگیری می کنند بکار میرود.
از آنجایی که قبل از توزیع نهایی پرسش نامه، اعتماد آن محاسبه می شود، از نتایج بدست آمده از ٣٠ پرسش نامه در تست مقدماتی پرسش نامه تحقیق، برای محاسبه این عامل استفاده شده است. از آنجا که ضرایب بدست آمده برای هریک از عوامل محصول، قیمت، ترفیع و توزیع واصالت هنری تاریخی به ترتیب ۷۸/.و ./81 و ./75و./84و./79می باشد و آلفای کل پرسش نامه نیز ۷۹ / ۰ است ،می توان گفت که اعتماد (پایایی ) پرسش نامه برای فرش دستباف مناسب است و می توان پرسش نامه را توزیع نمود. جداول مربوط به پایایی در پیوست آمده است.
3-8سنجش اعتبار (روایی)پرسش نامه
مفهوم روایی )اعتبار( به این سؤال پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد، خصیصه مورد نظر را می سنجد و بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه گیری نمی توان به دقت داد ههای حاصل از آن اطمینان داشت؛ ابزار اندازه گیری ممکن است برای اندازه گیری یک خصیصه ویژه دارای اعتبار باشد، درحالیکه برای سنجش خصیصه دیگری بر روی جامعه دیگر، از هیچ گونه اعتباری برخوردار نباشد.
)سرمد و دیگران، ١٣٧٦ ، ص ١٧٠.( روش های متعددی برای تعیین اعتبار ابزار اندازه گیری وجوددارد که در این پژوهش از اعتبار محتوا استفاده شده است. اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که معمولابرای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه گیری به کار برده می شود و به سؤال های تشکیل دهنده آن بستگی دارد. اگر سؤال های ابزار، معرف ویژگی ها و مهارت های ویژ های باشد که محقق قصد اندازه گیری آن ها را داشته باشد، آزمون دارای اعتبار محتواست (همان، ص ١٧١).
در این تحقیق نیز برای اینکه مشخص شود که سؤالات پرسش نامه، داده های مورد نیاز برای آزمون فرضیه های تحقیق را می سنجد، علاوه بر اینکه سؤالات پرسش نامه متناسب با مبانی نظری و موارد مشابه هر کدام از متغیرها طراحی شد، با متخصصان و کارشناسان تحقیقات بازار فرش واساتید راهنما و مشاور نیز در رابطه با سؤالات پرسش نامه مشورتهای لازم صورت گرفت.
3- 9 روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها
بطور کلی، داده ها نمایانگر واقعیت ها، مفاهیم یا دستورالعمل ها هستند. چنانچه داد هها به صورت واژه به توصیف واقعیت ها بپردازند، آن ها را داد ه های کیفی می نامند و اگر بصورت ارقام این کار را انجام دهند، داده های کمی نام دارند. داده هایی که به وسیله ابزار گردآوری داد ه ها فراهم می شوند، به عنوان منبع اساسی برای کسب معلومات درباره بررسی میزان تأثیر به کار می روند. به هرحال بعد ازجمع آوری داد هها، لازم است که مجموعه داد هها مورد بررسی قرار گرفته و اطلاعات مربوط به موضوعاتی که در مرحله مشخص کردن هدف ها مطرح می شوند، استخراج گردد. تجزیه و تحلیل دقیق داد هها، برای بررسی معلومات حاصله جدید و تعیین نقاط ضعف و قوت آن، ضروری است. براین مبنا، پس از جمع آوری داد ه ها با بهره گرفتن از فنون مناسب آماری، تجزیه و تحلیل دقیقی بر روی آن ها صورت پذیرفته و فرضیات پیش بینی شده مورد آزمون قرار خواهند گرفت. لازم به ذکر است جهت انجام این تجزیه و تحلیل ها، علاوه بر استفاده از فنون آمار توصیفی )جداول فراوانی، میانگین،انحراف معیار و … ( از روش های آمار استنباطی مانند آزمون تی و آزمون فریدمن جهت آزمون فرضیات تحقیق استفاده می شود.
3-10توضیح در مورد آزمون ها
3-10-1آزمون فریدمن
این آزمون که معادل ناپارامتری طرح بلوك تصادفی است، برای مقایسه kنمونه وابسته به کار می رود داده هاشامل k نمونه وابسته b تایی است.متغیر مورد مطالعه در این آزمون، حداقل مقیاس رتبه ای دارد زیرا این آزمون نیز براساس رتبه بندی داده ها انجام می شود.
فرضیات آزمون به صورت زیر است.
توزیع همه جوامع یکسان است. H0:
H1:لااقل توزیع یکی از جامعه ها متفاوت است.
در هر یک از ردیف ها، داد هها را از 1 تاKرتبه می دهیم .سپس در هر ستون مجموع رتبه ها رابه دست می آ وریم.اگرR1,R2,…RKبه ترتیب مجموع رتبه ها درKستون جدول باشند،آماره آزمون به صورت زیر تعریف می شود kj= 1R2j -3b(k=1 :Fr=
مقدار بحرانی آزمون فریدمن برای k<5وn≤15 درجداول خاصی وجود دارد وفرضیه H0رادرسطح خطای αرد می کنیم هرگاه آماره Frازمقدار بحرانی جدول تجاوز کند.
مقدار بحرانی آزمون فریدمن برای k>5یا n>15،آماره Frدارای توزیع حدی مجذور کای با درجه آزادی k-1می باشد.بنابراین فرضیه H0 رادرسطح خطای αردمی
کنیم هرگاه:
Fr > X2a ,k-1
(جندقی ودیگران،1388،ص166-167)
3-10-2آزمون tیک نمونه ای
وقتی انحراف معیار جامعه معلوم نیست، منطقی است که به جای آن انحراف معیار نمونه را قرار دهیم.
در این گونه موارد از یک توزیع دیگر که به نرمال نزدیک است به عنوان آماره ی آزمون استفاده می کنیم. اگرچه با قرار دادن انحراف معیار نمونه به جای انحراف معیار جامعه در نمونه های بزرگ، توزیع به طور محسوسی تغییر نمی کند ولی اگر نمونه کوچک باشد تغییر اساسی روی می دهد. این آزمون دارای ۳ حالت است که در این تحقیق از یکی از حالت ها استفاده می شود که در آن بیان فرضیه ها بصورت زیر است:
H0=µ ≤ µ0
H1=µ > µ0
آماره این آزمون به صورت زیر محاسبه می شود:
Z*
این آماره از توزیع tبادرجه آزادی df=n-1پیروی می کند.فرضیه 0Hرادر سطح خطای α رد می کنیم هرگاه مقدار آماره آزمون بزرگتر از Zαباشد.(بایزیدی وهمکاران ،1388).
1-4مقدمه
دراین فصل که مشتمل بر2بخش است یافته های تحقیق وآزمون فرضیات را توضیح می دهد:
بخش اول: آماره های توصیفی
بخش دوم: آماره های استنباطی
پس از آنکه داد ه های تحقیق گردآوری، استخراج و طبقه بندی گردیدند، جداول و نمودارهای لازم تهیه شدند و آزمون های آماری نیز انجام شد؛ نوبت به مرحله جدیدی از فرایند تحقیق که به مرحله تجزیه وتحلیل داد ه ها معروف است، می رسد. این مرحله در تحقیق اهمیت زیادی دارد. در مرحله تجزیه و تحلیل آنچه که مهم است این است که محقق باید اطلاعات و داده ها را در مسیر هدف تحقیق، پاسخگویی به سؤالات تحقیق و نیز ارزیابی فرضیه های خود، هدایت کند و مورد تجزیه وتحلیل قرار دهد. تجزیه و تحلیل به عنوان فرایندی از روش علمی، یکی از پایه های اساسی هر روش تحقیقی است. تجزیه و تحلیل روشی است که از طریق آن، داد ه هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای تحقیق فراهم آمده اند؛ خلاصه، کدبندی، دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط بین این داد هها به منظورآزمون فرضیه ها فراهم آید. برای تجزیه وتحلیل داد ه های جمع آوری شده در این تحقیق، ابتدا آمار توصیفی که به بررسی متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق شامل جنسیت، سن، میزان تحصیلات و میزان درآمد خانواده می پردازد با بهره گرفتن از SPSS نرم افزار مورد بررسی قرار گرفت پس از آن آمار استنباطی مطرح می گردد .
2-4 آماره های توصیفی
1-2-4 نرخ بازگشت پرسش نامه
با توجه به نمونه گیری تصادفی ساده که در فصل 3 مشخص گردید تعداد نمونه انتخاب شده 384 نفر می باشد که384پرسش نامه بین آنها توزیع گردید که کلیه پرسش نامه پس از تکمیل تمامی آنها عودت داده شد که نرخ بازگشت پرسش نامه ها 100 درصد بوده است.